Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


28.05.2024

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2023 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2023 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

23.05.2024

Toukokuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa, ja ne maksetaan veronsaajille 28.5.2024.

KOOSTE TOUKOKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 533 / +3,0 %
 • Yhteisövero 531 / -2,3 %
 • Kiinteistövero 4 / -49 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 103 / -23 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 896 / +4,4 % ja Kirkollisvero 101 / +1,9 %. Tilitysmäärän muutoksiin vaikuttavat lähinnä koko ansio- ja pääomatuloverojen tilitysmäärän kasvu sekä ryhmäjako-osuuksien muutokset vuoden takaiseen.
 • Kuntien yhteisövero 127 / -6,1 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu koko yhteisöveron tilitysmäärän laskusta sekä verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta verrattuna vuoden takaiseen, kohdistuen lähinnä lisäennakoihin ja jäännösveroihin.
 • Kiinteistövero 4 / -49 %. Kiinteistöveron nousu johtuu asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 533 miljoonaa euroa, joka on 103 miljoonaa euroa ja 3,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärää kasvattavat erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 108 miljoonaa ja 3,7 prosenttia. Myös ennakonpidätykset osingoista nousevat 22 miljoonaa ja 7,3 prosenttia sekä ennakonpidätykset puun myyntitulosta kolme miljoonaa euroa.

Toukokuun tilitysmäärää puolestaan pienentävät ennakkoverot, jäännösverot, lisäennakko, sekä ennakonpidätykset koroista, joiden tilitysmäärä laskee yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään toukokuussa 531 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 12 miljoonaa euroa ja 2,3 prosenttia.

Yhteisöverojen tilitysmäärää alentavat lisäennakot, ennakkoverot ja jäännösverot, joiden tilitysmäärä laskee yhteensä 15 miljoona euroa. Pientä lisäystä tuovat veronpalautukset, joiden määrä vähenee kolme miljoonaa vuoden takaiseen verrattuna.

Myöskään ennakkoveroissa ei tapahdu suuria muutoksia, kuluvan vuoden ennakot säilyvät käytännössä ennallaan (-1 Me / -0,3 %), verovuoden 2023 ennakot nousevat kuusi miljoonaa ja 2025 ennakot laskevat neljä miljoonaa euroa.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla valtion tilitysten laskiessa yhden prosentin ja kuntien 6,1 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista. Verovuoden 2023 kuntaryhmän jako-osuus on laskenut 29 prosenttia verrattaessa vastaavia osuuksia vuoden takaiseen, ja tämä ryhmäosuuden muutos kohdistuu erityisesti verovuoden 2023 lisäennakoihin.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 103 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden toukokuuhun 31 milj. euroa ja 23 prosenttia. Lasku johtuu pääasiassa maksuprosentin 24 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,16 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 4 milj. euroa, jossa laskua vuoden takaiseen kolme miljoonaa ja 49 prosenttia. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

15.05.2024

Kunnat voivat tilata vuoden 2024 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta.  Verohallinto toivoo, että kunnat tilaisivat kiinteistöverotiedot viimeistään 31.5.2024. Verohallinto on välittänyt linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta  YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Veronsaajan neljän (4) kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen. Kaikki luovutuserät luovutetaan kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen.

  1. luovutuserä vko 24 (17.-21.6.2024)
  1. luovutuserä vko 34 (19.-23.8.2024)
  1. luovutuserä vko 47 (18.-22.11.2024)
10.05.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan toukokuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen jälleen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+115 Me/+4,0 %). Myös ennakonpidätykset koroista ja osuuksista kasvavat reilut 90 miljoonaa euroa, suhteellisesti kasvua on peräti 460 prosenttia. Tällä hetkellä näyttää, että muut tuloveroerät kasvaisivat yhteensä 13 miljoonaa euroa.

Ansio- ja pääomatuloverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 931 milj. euroa / +8,5 %
 • Seurakunnat: 104 milj. euroa / +5,4 %
 • Kela: 196 milj. euroa / -12 %
 • Valtio: 2 419 milj. euroa / +7,5 %
 • Yhteensä: 3 650 milj. euroa / +6,4 %

Yhteisöverot

Yhteisöveroissa ei näyttäisi tulevan suuria muutoksia viime vuoteen. Kuluvan vuoden ennakkoverot kasvaisivat noin 20 milj. euroa (+4,6 %) ja ennakkoverot yhteensä 15 miljoonaa (+3,4 %). Muissa erissä ei juuri muutoksia.

Yhteisöverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 132 milj. euroa / -2,4 %
 • Valtio: 424 milj. euroa / +3,9 %
 • Yhteensä: 556 milj. euroa / +2,3 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 7 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 104 milj. euroa / -23 %

Toukokuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 27.5.2024.

24.04.2024

Huhtikuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa, ja ne maksetaan veronsaajille 29.4.2024.

Huhtikuun tilityksissä verovuoden 2021 ansio- ja pääomatuloverot ja verovuoden 2022 kiinteistöverot siirtyvät kertymän mukaiseen jako-osuuslaskentaan.

KOOSTE HUHTIKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 304 / +3,4 %
 • Yhteisövero 554 / +2,9 %
 • Kiinteistövero 12 / -28 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 103 / -23 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 871 / +6,8 % ja Kirkollisvero 96 / +3,1 %. Yleisen tilitysmäärän kasvun lisäksi kuntien ja seurakuntien tilitysmäärää lisää kertymän mukaisen jako-osuuslaskennan käyttöönotto verovuodelle 2021.
 • Kuntien yhteisövero 133 / -1,9 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta verrattuna vuoden takaiseen, kohdistuen lähinnä lisäennakoihin ja jäännösveroihin.
 • Kiinteistövero 12 / -28 %. Kiinteistöveron nousu johtuu asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 304 miljoonaa euroa, joka on 110 miljoonaa euroa ja 3,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärää kasvattavat erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 123 miljoonaa ja 4,3 prosenttia.

Huhtikuun tilitysmäärää puolestaan pienentää eniten osinkojen ennakonpidätysten lasku 22 miljoonalla eurolla (-18 %). Suurimmat osingot maksetaan kuitenkin tyypillisesti huhti-toukokuussa ja tilitetään touko-kesäkuussa. Muut tuloveroerät nousevat yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Ryhmien välisiin tilitysmääriin vaikuttaa huhtikuussa verovuodelle 2021 käyttöön otettava kertymän mukainen jako-osuuslaskenta. Tätä ennen verovuoden 2021 jako-osuudet ovat perustuneet maksuunpanomääriin. Kertymän mukaisessa tilityksessä hyötyvät ne veronsaajat, joiden verot on maksettu keskimääräistä paremmin.

Entisvuotien tapaan kertymän mukaiseen tilitykseen siirtymisestä hyötyvät muut veronsaajaryhmät kuin valtio, jonka oikaisu on vajaat 33 miljoonaa negatiivinen. Muilla ryhmillä oikaisu on positiivinen, kuntaryhmällä 26 miljoonaa, seurakunnilla 1,3 miljoonaa ja Kelalla viisi miljoonaa euroa.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään huhtikuussa 554 miljoonaa euroa, jossa nousua vuoden takaiseen 16 miljoonaa euroa ja 2,9 prosenttia.

Yhteisöverojen tilitysmäärää kasvattaa ennakkoverojen nousu 47 miljoonalla eurolla (+10 %). Verovuosittain tarkasteltuna verovuoden 2024 ennakot nousevat 39 miljoonalla (+8,5 %) ja verovuoden 2023 ennakot 10 miljoonalla. Loppu muutoksesta tulee vanhemmista verovuosista.

Yhteisöverojen tilitysmäärää puolestaan alentavat maaliskuun tapaan erityisesti verovuoden 2023 lisäennakot, joiden tilitysmäärä laskee 28 miljoonaa euroa (-41 %) verraten verovuoden 2022 lisäennakoihin vuotta aiemmin. Yhteensä yhteisöjen verovuoden 2023 lisäennakot ovat kasvaneet verovuodesta 2022 noin 24 miljoonaa euroa (+1,4 %). Jäännösverot alentuvat huhtikuussa kuudella miljoonalla.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla melko paljon, valtion tilitysten noustessa 4,6 prosenttia ja kuntien laskiessa 1,9 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista. Verovuoden 2023 kuntaryhmän jako-osuus on laskenut 29 prosenttia verrattaessa vastaavia osuuksia vuoden takaiseen, ja tämä ryhmäosuuden muutos kohdistuu erityisesti verovuoden 2023 lisäennakoihin.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään huhtikuussa 103 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden huhtikuuhun 31 milj. euroa ja 23 prosenttia. Lasku johtuu pääasiassa maksuprosentin 24 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,16 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 12 milj. euroa, jossa laskua vuoden takaiseen viisi miljoonaa ja 28 prosenttia. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.