Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


25.01.2023

Tammikuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille maanantaina 30.1.2023.

Tammikuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön uudet yhteisöveron jako-osuudet verovuodelle 2023.

KOOSTE TAMMIKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 851 / +1,5 %
 • Yhteisövero 1 020 / +17,1 %
 • Kiinteistövero 45 / -42 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 115 / -8,1 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 2 343 / +1,6 % ja Kirkollisvero 102 / -1,0 %: Ryhmäkohtaiseen kehitykseen vaikuttaa vuoden takaisesta jonkin verran eroavat ryhmäjako-osuudet. Muutos on kunnille positiivinen ja seurakunnille negatiivinen.
 • Kuntien yhteisövero 289 / -21 %: Verovuoden 2022 ennakkoveroissa on huomattavaa kasvua, mutta vähennystä lisäennakoissa ja jäännösveroissa.
 • Kiinteistövero 45 / -42 %: Alentumaa selittää verotuksen valmistumisaikatauluista aiheutuva vaihtelu.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 851 miljoonaa euroa, joka on 57 miljoonaa euroa ja 1,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tammikuussa tilitysmäärää kasvattavat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 84 miljoonalla eurolla (+2,8 %) sekä jäännösverot (+52 Me ja +54 %). Lisäennakoissa on viime vuoden tammikuun poikkeuksellisen suureen määrään nähden vähennystä 55 miljoonaa euroa (-16 %). Lisäennakoiden määrä on kuitenkin edelleen noin kaksinkertainen viime vuotta aiempiin vuosiin nähden.

Tavallisesti henkilöasiakkaiden lisäennakoita on tilitetty helmikuussa tammikuuta enemmän. Tässä vaiheessa helmikuun velvoitteita ei ole vielä kattavasti tiedossa, joten suhteellisen tarkan määrän niiden kertymästä tietää vasta noin helmikuun puolessa välissä.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään tammikuussa 1 020 miljoonaa euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 149 miljoonaa euroa ja 17 prosenttia.

Tammikuun tilitysmäärää lisäävät verovuoden 2022 ennakoiden kasvu peräti 344 miljoonalla eurolla (+65 %). Ennakkoverojen tilitysten kasvu tammikuussa on käytännössä vähentänyt lisäennakoiden määrää, ja niitä tilitetäänkin vain 96 miljoonaa euroa (-159 Me / -62 %). Myös jäännösverot alentuvat vuoden takaiseen 36 miljoonalla.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 45 prosenttia ja kuntien vähentyessä 21 prosenttia. Ero johtuu enimmäkseen erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Valtion verovuoden 2022 ryhmäosuus on noussut vuoden takaisesta 55,66 prosentista 66,24 prosenttiin, eli 19 prosenttia. Vastaavasti kuntien ryhmäosuus on laskenut noin 24 prosenttia.

Tammikuussa otettiin myös käyttöön uudet ryhmäosuudet verovuodelle 2023, joka tarkoitti oikaisua kuntaryhmältä valtiolle noin 46 miljoonaa euroa. Myös yksittäisille kunnille otettiin käyttöön verovuoden 2023 jako-osuudet. Kuntakohtaisten verovuoden 2023 jako-osuuksien perustevuodet ovat 2020 ja 2021 samoin painoarvoin.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään tammikuussa 115,5 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden tammikuuhun 10 milj. euroa ja 8,1 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin. Vuodelle 2023 maksuprosentti palautuu 1,53 prosenttiin, joten myös tilitysmäärät kasvavat helmikuusta alkaen.

Kiinteistöveroja tilitetään 45 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 32 milj. euroa ja 42 %. Muutos selittyy lähinnä verotuksen valmistumisen jaksottumisella.

13.01.2023

Manner-Suomen kuntien verovuoden 2023 yhteisöveron jako-osuudet on päivitetty Muut tilastot -osion kohtaan Yhteisöveron jako-osuudet (xlsx).

Kuntaryhmän osuus verovuoden 2023 yhteisöverosta on 23,91 prosenttia ja valtion 76,09 prosenttia. Verovuoden 2022 kuntaosuus on 33,76 prosenttia.

Uudet jako-osuudet otetaan käyttöön tammikuun verontilityksissä, jolloin myös oikaistaan verovuodelta 2023 aiemmin tilitetyt yhteisöverot vastaamaan uusia osuuksia.

10.01.2023

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan tammikuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. Henkilöasiakkaiden lisäennakoiden vähentyminen puolestaan vähentää tilitettävää määrää. Lisäennakoiden määrään sisältyy kuitenkin vielä tässä vaiheessa epävarmuutta.

 • Kunnat: 2 287 milj. euroa / -0,9 %
 • Seurakunnat: 101 milj. euroa / -3,4 %
 • Kela: 211 milj. euroa / -15 %
 • Valtio: 1 137 milj. euroa / +0,3 %
 • Yhteensä: 3 736 milj. euroa / -1,5 %

Yhteisöverot

Verovuoden 2022 ennakkoveroissa on poikkeuksellisen suurta kasvua, lisäennakot puolestaan ovat laskussa, mutta niissä on vielä epävarmuutta. Kuntien yhteisöveroa vähentää vuodenvaihteessa voimaan tullut muutos verovuoden 2023 ryhmäosuuden alentumisesta.

 • Kunnat: 283 milj. euroa / -23 %
 • Valtio: 692 milj. euroa / +37 %
 • Yhteensä: 975 milj. euroa / +12 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 38 milj. euroa / -51 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 113 milj. euroa / -10 %
30.12.2022

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat eriteltyinä nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2023 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 18.2.-20.3.2023.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2022 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2021 - 18.12.2022.

Vuoden 2023 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 20.12.2022 - 20.1.2023

Helmikuu 21.1.2023 - 17.2.2023

Maaliskuu 18.2.2023 - 20.3.2023

Huhtikuu 21.3.2023 - 19.4.2023

Toukokuu 20.4.2023 - 19.5.2023

Kesäkuu 20.5.2023 - 19.6.2023

Heinäkuu 20.6.2023 - 20.7.2023

Elokuu 21.7.2023 - 18.8.2023

Syyskuu 19.8.2023 - 20.9.2023

Lokakuu 21.9.2023 - 20.10.2023

Marraskuu 21.10.2023 - 20.11.2023

Joulukuu 21.11.2023 - 18.12.2023.

22.12.2022

Joulukuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille keskiviikkona 28.12.2022.

Joulukuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten neljäs erä.

KOOSTE JOULUKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 037 / +3,9 %
 • Yhteisövero 598 / +6,8 %
 • Kiinteistövero 95 / -32 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 108 / -6,4 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 1 866 / +5,2 % ja Kirkollisvero 57 / -29 %: Ryhmäkohtaiseen kehitykseen vaikuttaa joulukuussa tehtävä veronsaajaryhmien jako-osuuksien muutos. Muutos on kunnille positiivinen ja seurakunnille negatiivinen.
 • Kuntien yhteisövero 209 / -14 %: Verovuoden 2022 ennakkoveroissa sekä verovuoden 2021 jäännösveroissa on nousua. Tilitysmäärää vähentää viime vuoteen verrattuna kuntien ryhmäosuuden alentuminen.
 • Kiinteistövero 96 / -32 %: Alentumaa selittää verotuksen valmistumisaikatauluista aiheutuva vaihtelu.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 037 miljoonaa euroa, joka on 115 miljoonaa euroa ja 3,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Joulukuussa tilitysmäärää kasvattavat lähinnä jäännösverojen kasvu 144 miljoonalla sekä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kasvavat 97 miljoonaa euroa (+3,7 %). Laskua aiheutuu erityisesti veronpalautuksista, joita vähennetään jaksottumisesta johtuen 115 miljoonaa euroa viimevuotista enemmän. 

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Veronsaajaryhmittäin tilitysmäärien kehitykset poikkeavat toisistaan joulukuussakin huomattavasti. Kunnille ja valtiolle tehtävät tilitykset ovat keskimäärin nousussa, mutta yksittäisten kuntien kesken vaihtelu on suurta, sillä verovuoden 2022 pohjatiedoiksi otettiin joulukuussa viimeksi valmistuneen verovuoden 2021 tiedot.

Suurin vaikutus joulukuun oikaisuilla on seurakuntaryhmällä, jonka tilitykset laskevat oikaisun johdosta joulukuussa lähes 30 prosenttia.

Kun verovuoden 2022 verotus päättyy lokakuun 2023 lopussa, oikaistaan tilitykset vastaamaan veronsaajien hyväksi tehtyjä todellisia maksuunpanoja.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään joulukuussa 598 miljoonaa euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 38 miljoonaa euroa ja 6,8 prosenttia.

Joulukuun tilitysmäärää lisäävät verovuoden 2022 ennakoiden kasvu 25 miljoonalla eurolla (+6 %) sekä jäännösverot, jotka kasvavat 33 miljoonaa euroa (+16 %). Lisäennakoissa on puolestaan 25 miljoonan euron laskua.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 23 prosenttia ja kuntien vähentyessä 14 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Valtion verovuoden 2022 ryhmäosuus on noussut vuoden takaisesta 55,66 prosentista 66,24 prosenttiin, eli 19 prosenttia. Vastaavasti kuntien ryhmäosuus on laskenut noin 24 prosenttia.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Kumpaankin kohtaan on tehty muutos yhteisöjen veronpalautusten osalta, eli veronpalautukset näkyvät marraskuusta alkaen henkilöasiakkaiden veronpalautusten tapaan omana tietonaan.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään joulukuussa 108 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden joulukuuhun 7 milj. euroa ja 6 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 96 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 44 milj. euroa ja 32 %. Muutos aiheutuu lähinnä verotuksen valmistumisen jaksottumisesta. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,077 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämän hetken maksuunpanoihin 90 milj. euroa ja 4,5 prosenttia.