Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


23.11.2022

Marraskuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.11.

KOOSTE MARRASKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 023 / -1,0 %
 • Yhteisövero 546 / +32 %
 • Kiinteistövero 139 / -4,6 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 105 / -10 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 1 886 / +3,7 % ja Kirkollisvero 82 / +12 %: Ryhmäkohtaiseen kehitykseen vaikuttavat marraskuisin tehtävät maksuunpanon mukaiset oikaisutilitykset, jotka olivat vuosi sitten kunnille ja seurakunnille negatiiviset. Tämän vuoksi ryhmien kehitys on koko maata parempi.
 • Kuntien yhteisövero 176 / -1,9 %: Nousua verovuoden 2022 ja 2023 ennakkoveroissa sekä verovuoden 2021 jäännösveroissa. Tilitysmäärää vähentävät viime vuotta suuremmat veronpalautukset. Viime vuoteen verrattuna suurimpana vähentävänä tekijänä on kuitenkin kuntien ryhmäosuuden alentuminen.
 • Kiinteistövero 139 / -4,6 %: Verotuksen valmistumisaikataulusta aiheutuvaa vaihtelua.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Marraskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 023 miljoonaa euroa, joka on 32 miljoonaa euroa ja prosentin edellisvuotta vähemmän.

Marraskuussa tilitysmäärää kasvattavat lähinnä jäännösverojen kasvu 42 miljoonalla sekä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kasvavat 37 miljoonaa euroa (+1,4 %). Laskua on erityisesti osinkojen ennakonpidätyksissä (-71 Me), joita tilitettiin vuosi sitten poikkeuksellisen paljon. Lisäksi henkilöasiakkaiden ennakkoveroissa on pienempää vähentymistä (-28 Me).  

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Veronsaajaryhmittäin tilitysmäärien kehitykset poikkeavat toisistaan marraskuussa huomattavasti. Valtiolle tehtävät tilitykset laskevat noin 10 prosenttia, kunnilla ja seurakunnilla  tilitykset kasvavat vuoden takaiseen verrattuna. Erot aiheutuvat marraskuisin tehtävistä oikaisutilityksistä, joissa otetaan käyttöön maksuunpanon mukaiset jako-osuudet. Viime vuoden marraskuussa valtion oikaisu oli positiivinen ja muiden ryhmien negatiivinen.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään marraskuussa 546 miljoonaa euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 133 miljoonaa euroa ja 32 prosenttia.

Marraskuun tilitysmäärää lisää erityisesti verovuoden 2022 ennakoiden kasvu 117 miljoonalla eurolla (+32 %). Kasvua on lisäksi verovuoden 2023 ennakoissa (+41 Me) sekä verovuoden 2021 jäännösveroissa (+38 Me). Tilitysmäärää puolestaan vähentää veronpalautusten 45 miljoonan euron kasvu sekä lisäennakoiden pienentyminen 21 miljoonalla.

Yhteismäärältään yhteisöjen verovuoden 2021 jäännösverojen maksuunpantu määrä kasvaa 924 miljoonaan euroon (+28 %), joka on suurin jäännösveron määrä sitten vuoden 1995.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 59 prosenttia ja kuntien vähentyessä 1,9 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Valtion verovuoden 2022 ryhmäosuus on noussut vuoden takaisesta 55,66 prosentista 66,24 prosenttiin, eli 19 prosenttia. Vastaavasti kuntien ryhmäosuus on laskenut noin 24 prosenttia.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Kumpaankin kohtaan on tehty muutos yhteisöjen veronpalautusten osalta, eli veronpalautukset näkyvät marraskuusta alkaen henkilöasiakkaiden veronpalautusten tapaan omana tietonaan.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa näkyvyyttä yhteisöennakoiden kokonaismäärästä, sillä tähän asti veronpalautukset ovat vähentäneet erityisesti ennakoita ja vähemmässä määrin jäännösverojen määrää. Yksittäisen yhteisön veronpalautukset vähentävät edelleen verotusmenettelylain mukaisesti ensisijaisesti saman verovuoden ennakoita, joten muutoksessa ei ole kyse lainmuutoksesta, vaan ainoastaan verkkopalveluun tehtävästä erittelyn tarkennuksesta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään marraskuussa 105 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden marraskuuhun 11 milj. euroa ja 10 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 139 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 7 milj. euroa ja 4,6 %. Muutos aiheutuu lähinnä verotuksen valmistumisen jaksottumisesta. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,077 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämän hetken maksuunpanoihin 89 milj. euroa ja 4,5 prosenttia.

14.11.2022

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan marraskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä vähentävät suhteessa viime vuoteen erityisesti ennakonpidätykset osingoista (noin -70 milj. euroa), joita kertyi viime vuoden marraskuussa poikkeuksellisen paljon. Ennakonpidätykset palkoista näyttäisivät kasvavan noin 60 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia. Veronsaajaryhmien välisiin muutoksiin vaikuttavat myös marraskuisin käyttöön otettavat valmistuneen verotuksen maksuunpanon mukaiset jako-osuudet.

 • Kunnat: 1 891 milj. euroa / +4,0 %
 • Seurakunnat: 82 milj. euroa / +12 %
 • Kela: 176 milj. euroa / -3 %
 • Valtio: 881 milj. euroa / -10 %
 • Yhteensä: 3 030 milj. euroa / -0,8 %

Yhteisöverot

Verovuosien 2022 ja 2023 ennakkoverot ovat nousussa.

 • Kunnat: 205 milj. euroa / +15 %
 • Valtio: 398 milj. euroa / +70 %
 • Yhteensä: 603 milj. euroa / +46 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 146 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 107 milj. euroa / -8 %
11.11.2022

Muut tilastot -osiossa on julkaistu yhteisöveron verovuoden 2023 ennakolliset jako-osuudet, jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhde- ja metsäerätiedot ovat tässä vaiheessa keskeneräisiä.

Lopulliset verovuoden 2023 yhteisöveron jako-osuudet julkistetaan tammikuussa, jolloin ne myös otetaan verontilityksissä käyttöön.

10.11.2022

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan marraskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä vähentävät suhteessa viime vuoteen erityisesti ennakonpidätykset osingoista (noin -70 milj. euroa), joita kertyi viime vuoden marraskuussa poikkeuksellisen paljon. Ennakonpidätykset palkoista näyttäisivät kasvavan noin 60 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia. Veronsaajaryhmien välisiin muutoksiin vaikuttavat myös marraskuisin käyttöön otettavat valmistuneen verotuksen maksuunpanon mukaiset jako-osuudet.

 • Kunnat: 1 862 milj. euroa / +2,3 %
 • Seurakunnat: 80 milj. euroa / +10 %
 • Kela: 173 milj. euroa / -5 %
 • Valtio: 915 milj. euroa / -7 %
 • Yhteensä: 3 030 milj. euroa / -0,8 %

Yhteisöverot

Verovuosien 2022 ja 2023 ennakkoverot ovat nousussa.

 • Kunnat: 205 milj. euroa / +15 %
 • Valtio: 398 milj. euroa / +70 %
 • Yhteensä: 603 milj. euroa / +46 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 146 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 107 milj. euroa / -8 %
07.11.2022

Verovuoden 2021 kuntakohtaiset yhteisöverojen maksuunpanotiedot on lisätty N181-tilastolle (Verkkopalvelun Muut Tilastot -osion kohta "Maksuunpannut verot")