Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


11.10.2021

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

04.10.2021

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella 22.10.2021 mennessä. Verohallinto on pyytänyt Kuntaliittoa ja Ålands kommunförbundia välittämään kunnille tiedoksi tuloverotuksen julkisten tietojen tilausohjeet, linkin web-lomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin. Tiedot luovutetaan ne tilanneille kunnille marraskuun alussa.

Lähetä sähköposti osoitteeseen tietoluvat@vero.fi, niin saat tilausohjeet.

Tilausohje (vero.fi)

30.09.2021

Valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti lokakuun verontilityksissä otetaan verovuodelle 2021 käyttöön uudet ansio- ja pääomatuloverojen ryhmäosuudet. Koska erityisesti pääomatuloverojen määrän on ennakoitu kehittyvän odotettua paremmin, nostaa tämä valtion jako-osuutta, vastaavasti kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen jako-osuudet laskevat.

Jako-osuuksien muuttuessa oikaistaan verovuodelta 2021 aiemmin tilitetyt ansio- ja pääomatuloverot vastaamaan uusia jako-osuuksia. Veronsaajaryhmien osalta tämä tarkoittaa lokakuussa seuraavan suuruisia oikaisuja: kunnat -232 miljoonaa euroa, seurakunnat -13,6 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitos yhteensä -31,8 miljoonaa euroa. Valtion oikaisu on noin 277 miljoonaa euroa positiivinen.

Yksittäisen kunnan ja seurakunnan oikaisuvaikutuksen voi laskea kertomalla ryhmän oikaisun omalla verovuoden 2021 jako-osuudella. Kunta- ja seurakuntakohtaiset jako-osuudet löytyvät esimerkiksi oman ryhmän Kausitilitysosion Jako-osuuksista.

Verovuoden 2021 lopulliset maksuunpanomäärät tiedetään tarkasti marraskuussa 2022, jolloin verovuoden verotus on päättynyt ja tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia maksuunpanosuhteita.

30.09.2021

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella. Verohallinto välittää lokakuun alussa tarkemmat tilausohjeet sekä linkin web-tilauslomakkeelle ja tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi marraskuun alussa.

23.09.2021

Syyskuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.9. Syyskuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Syyskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 1 854 miljoonaa euroa, joka on 42 miljoonaa euroa ja 2,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,18 miljardia euroa ja 4,9 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät syyskuussa parhaiten Kelalla (+6,2 %). Kunnille, seurakunnille ja valtiolle tilitettävää kertyi 2,7 - 3,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ryhmien erilainen kehitys johtuu lähinnä Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuodesta 96 miljoonaa euroa ja 4,0 prosenttia. Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös ennakkoveroissa, jäännösveroissa sekä puun myynnin ennakonpidätyksissä.

Eniten tilitettävää määrää vähensivät vuoden takaisesta verovuoden 2020 veronpalautukset, joita vähennettiin 199 miljoonaa edellisvuotta enemmän eli 1 056 miljoonaa euroa. Koko verovuoden 2020 veronpalautusten yhteismäärä on tämän hetken tiedon mukaan lähellä edellisvuoden määriä, joten syyskuun palautusten suurempi määrä johtuu niiden jaksottumisesta viime vuotta aikaisemmaksi.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta syyskuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 382 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 118 miljoonaa euroa (+45 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 961 miljoonaa euroa (+24 %).

Syyskuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 107 milj. euroa ja 43 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 94 milj. ja 35 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempiä muutoksia oli jäännösveroissa (+14 Me) ja lisäennakoissa (-3 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on syyskuussa 5,16 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan yksi miljardi ja 24 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään syyskuussa 118 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden syyskuuhun 21 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 501 milj. euroa, mikä on 8 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+1,6 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä1,995  miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,0 prosenttia. Kiinteistöverotus päättyy kaikilla verovelvollisilla viimeistään lokakuun lopussa.