Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


24.03.2023

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2,2 miljardia euroa. Kiinteistöveron tuotto nousee noin 170 miljoonaa (+8,2 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kasvu johtuu siitä, että rakennuskustannusten nousu on nostanut rakennusten verotusarvoa.

Vuoden 2023 kiinteistövero perustuu rakennusten ja maapohjan vuoden 2022 verotusarvoihin sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2023 kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Verohallinnon tiedote vero.fi:ssä

Tilastoartikkeli vero.fi:ssä

23.03.2023

Maaliskuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille tiistaina 28.3.2023.

Vuoden 2023 verotuskustannukset

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2023 verotuskustannuksista. Tämän vuoden kustannukset ovat yhteismäärältään 427 miljoonaa (-0,3 % edellisvuodesta).

Kuntaryhmän osuus verotuskustannuksista laskee hyvinvointialueiden aloittamisen vuoksi 14,2 prosenttiin, eli noin puoleen vuotta aiemmasta, valtion osuus nousee vastaavasti. Seurakuntien (3,2 %) ja Kelan (5,6 %) osuudet säilyvät ennallaan.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen sekä yhteisöverojen määrän ja asukasluvun/jäsenmäärän perusteella.

Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun verontilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.

KOOSTE MAALISKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 031 / +5,3 %
 • Yhteisövero 587 / +5,5 %
 • Kiinteistövero 10 / -26 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 124 / +20 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 798 / -55 % ja Kirkollisvero 87 / +8,9 %: Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen yli 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut seitsemän prosenttia.
 • Kuntien yhteisövero 150 / -25 %: Vähennys johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin laskusta.
 • Kiinteistövero 62 / -39 %: Alentumaa selittää verotuksen valmistumisaikatauluista aiheutuva vaihtelu.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Maaliskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 031 miljoonaa euroa, joka on 152 miljoonaa euroa ja 5,3 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Maaliskuussa tilitysmäärää lisäävät lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat melko lailla helmikuun tapaan 121 miljoonalla eurolla (+4,7 %). Myös jäännösveroissa (+16 Me) ja lisäennakoissa (+9 Me) on euromääräisesti pienempää nousua. Henkilöasiakkaiden verovuoden 2022 lisäennakoiden kokonaismäärä on maaliskuun tilitysten jälkeen 673 miljoonaa euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 92 miljoonaa ja 11 prosenttia.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään maaliskuussa 587 miljoonaa euroa, jossa nousua vuoden takaiseen 30 miljoonaa euroa ja 5,5 prosenttia.

Maaliskuun tilitysmäärää lisäävät verovuoden 2023 ennakkoverot, joiden tilitykset nousevat 55 miljoonalla eurolla (+13 %). Myös lisäennakot nousevat 14 miljoonalla. Verovuoden 2023 ennakkoveroja sen sijaan tilitetään 35 miljoonaa vuotta aiempaa vähemmän.

Verovuoden 2022 lisäennakoiden kokonaismäärä on maaliskuun tilitysten jälkeen 1 737 miljoonaa euroa, jossa muutosta edellisvuoteen -62 miljoonaa ja -3,5 prosenttia.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 25 prosenttia ja kuntien vähentyessä 23 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Sekä verovuoden 2023 että 2022 kuntaryhmän jako-osuudet ovat laskeneet verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden maaliskuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään maaliskuussa 124 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden maaliskuuhun 21 milj. euroa ja 20 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin kasvusta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 10 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 4 milj. euroa ja 26 %. Muutos selittyy lähinnä verotuksen valmistumisen jaksottumisella.

20.03.2023

Veronsaajien palvelussa on julkaistu kuntakohtainen Excel-tilasto vuoden 2022 ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista. Koko maan tasolla ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kasvoivat vuonna 2022 noin 4,7 prosenttia. Palkkasumma kasvoi noin 6,5 prosenttia ja eläkkeet noin 3,2 prosenttia, kun taas työttömyysetuudet pienenivät noin 20,4 prosenttia.

Tiedot perustuvat työnantajilta ja muilta suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri-ilmoitustietoihin yleisesti verovelvollisille. Kuukausitason tilastolukuja voit seurata PX-Webin tilastotietokannassa.

Tulorekisteriin ilmoitettavien ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen osuus veronalaisten ansiotulojen yhteismäärästä on koko maan tasolla yli 95 prosenttia. Merkittävimmät tulorekisteri-ilmoittamisen ulkopuoliset veronalaiset ansiotulot ovat yritystoimintaan liittyvät tulot (merkittävimpinä elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulot, yhtymien osakkaiden saamat tulot sekä ansiotulona verotetut osingot) ja ulkomailta saadut tulot.

Verovuoden 2022 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat verotuksen päättymisen jälkeen loppuvuodesta 2023 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

13.03.2023

Maataloudenharjoittajat ovat voineet hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuksille vuodelle 2022.

Helmikuun verontilitysten yhteydessä tehdyt verovuoden 2022 kiinteistöverojen negatiiviset oikaisut liittyvät suurelta osin tähän kiinteistöverotukeen. Osalla pienemmissä kunnissa oikaisut ovat merkittäviä suhteessa verovuodelta tilitetyn kiinteistöveron määrään.

Kiinteistöverotuen määrät korvataan kunnille vuoden 2023 kuntien peruspalvelujen valtionosuudessa.

Hallituksen esitys kiinteistöverotuesta ja sen korvaamisesta kunnille (kohta 4.2.2).

10.03.2023

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan maaliskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+160 Me/+6,3 %).  Muut tuloveroerät ovat lähellä edellisvuoden tasoa. Kuntien ja valtion suuriin muutoksiin vaikuttaa lähinnä hyvinvointialueiden aloitus.

 • Kunnat: 784 milj. euroa / -56 %
 • Seurakunnat: 88 milj. euroa / +10 %
 • Kela: 198 milj. euroa / +21 %
 • Valtio: 1 977 milj. euroa / +127 %
 • Yhteensä: 3 047 milj. euroa / +5,8 %

Yhteisöverot

Verovuoden 2023 ennakkoverot ovat noin 50 miljoonan euron ja 12 prosentin nousussa, verovuoden 2022 ennakkoveroissa on noin 25 miljoonan euron alentumaa.

 • Kunnat: 152 milj. euroa / -24 %
 • Valtio: 437 milj. euroa / +23 %
 • Yhteensä: 589 milj. euroa / +5,9 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 14 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 124 milj. euroa / +20 %