Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


25.09.2023

Syyskuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille torstaina 28.9.2023.

Syyskuussa vähennetään verotuskustannusten kolmas erä. Veronsaajien palvelussa on julkaistu myös alustavat tiedot vuoden 2024 verotuskustannuksista.

KOOSTE SYYSKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 2 026 / -1,1 %
 • Yhteisövero 565 / -24 %
 • Kiinteistövero 619 / +4,7 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 132 / +23 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 177 / -86 % ja Kirkollisvero 61 / +6,2 %. Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut neljä prosenttia. Tilitettävää kokonaismäärää vähentää veronpalautusten kasvu sekä jäännösverojen vähentyminen viime vuoden syyskuusta.
 • Kuntien yhteisövero 144 / -46 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin laskusta. Kokonaismäärää alentaa erityisesti ennakkoverojen lasku.
 • Kiinteistövero 619 / +4,7 %. Kiinteistöveron nousu aiheutuu koko verovuoden 2023 kiinteistöveron maksuunpanomäärän kasvusta sekä verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Syyskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 026 miljoonaa euroa, joka on 22 miljoonaa euroa ja 1,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Syyskuun tilitysmäärää alentaa erityisesti veronpalautusten 75 miljoonan kasvu sekä jäännösverojen 44 miljoonan euron lasku. Syyskuussa tilitysmäärää lisäävät ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 86 miljoonalla eurolla (+3,3 %). Muissa tuloveroerissä on yhteensä 11 miljoonan euron lisäystä.

Koko verovuoden 2022 veronpalautukset näyttävät olevan tällä hetkellä noin 2 830 miljoonaa euroa (+16 %) ja jäännösverot noin 1 340 miljoonaa euroa (-24 %)

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään syyskuussa 565 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 183 miljoonaa euroa ja 24 prosenttia.

Syyskuun tilitysmäärää laskevat erityisesti verovuoden 2023 ennakkoverot, joiden tilitykset alentuvat 104 miljoonalla eurolla 421 miljoonaan (-20 %). Pienempää määrää selittää osittain se, että tänä vuonna ennakoiden maksut painottuivat huomattavasti enemmän vuoden alkupuoliskolle johtuen ennakoiden laskennan perustevuosien eroista. Kuluvan verovuoden maksuunpannut ennakot ovatkin jatkaneet pientä laskua, vuosi sitten ennakoissa oli vielä syyskuussa nousua. Koko verovuoden ennakkomäärä on tällä hetkellä 6,1 miljardia (vuosi sitten 6,4 miljardia).

Tilitysmäärää alentavat lisäksi verovuoden 2022 veronpalautukset, joita vähennetään noin 130 miljoonaa, edellisvuonna vähennys oli 90 miljoonaa euroa. Myös lisäennakoissa on noin 30 miljoonan euron laskua.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten laskiessa 12 prosenttia ja kuntien 46 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Sekä verovuoden 2023 että 2022 kuntaryhmän jako-osuudet ovat laskeneet verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden syyskuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään syyskuussa 132 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden syyskuuhun 25 milj. euroa ja 23 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin kasvusta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 619 milj. euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 28 miljoonaa ja 4,7 %. Nousu aiheutuu koko verovuoden 2023 kiinteistöveron maksuunpanomäärän kasvusta sekä verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta.

21.09.2023

Vuoden 2024 alustavat veronsaajakohtaiset verotuskustannukset löytyvät palvelun Muut tilastot -kohdasta. Suora linkki Exceliin

Lopulliset ensi vuoden kustannukset selviävät maaliskuussa 2024.

11.09.2023

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2022 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2022 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

11.09.2023

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan syyskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat edelleen suhteessa viime vuoteen ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+90 Me/+3,4 %). Vähennystä aiheuttavat noin 80 miljoonaa kasvaneet veronpalautukset sekä 45 miljoonaa euroa alentuvat jäännösverot. Muut tuloveroerät vaikuttaisivat säilyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla. Kuntien ja valtion suuriin muutoksiin vaikuttaa lähinnä vuodenvaihteessa tapahtunut hyvinvointialueiden aloitus.

 • Kunnat: 160 milj. euroa / -87 %
 • Seurakunnat: 60 milj. euroa / +4,0 %
 • Kela: 140 milj. euroa / +29 %
 • Valtio: 1 660 milj. euroa / +169 %
 • Yhteensä: 2 020 milj. euroa / -1,4 %

Yhteisöverot

Yhteisöjen ennakkoverot vaikuttaisivat olevan noin 120 miljoonaa euroa vuotta aiempaa pienemmät, josta verovuoden 2023 osuus noin 90 miljoonaa euroa. Muissa yhteisöveroerissä on laskua yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Kuntien yhteisöveron vähentymistä aiheuttaa myös verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentuminen.

 • Kunnat: 145 milj. euroa / -46 %
 • Valtio: 455 milj. euroa / -5 %
 • Yhteensä: 600 milj. euroa / -20 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 620 milj. euroa / +5 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 128 milj. euroa / +19 %

Syyskuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 27.9.2023.

22.08.2023

Elokuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille maanantaina 28.8.2023.

KOOSTE ELOKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 2 301 / -3,5 %
 • Yhteisövero 498 / -13 %
 • Kiinteistövero 338 / +13 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 142 / +13 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 296 / -80 % ja Kirkollisvero 68 / +1,5 %. Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut neljä prosenttia. Tilitettävää kokonaismäärää vähentää veronpalautusten kasvu viime vuoden elokuusta.
 • Kuntien yhteisövero 113 / -41 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin laskusta.
 • Kiinteistövero 338 / +13 %. Kiinteistöveron nousu aiheutuu koko verovuoden 2023 kiinteistöveron maksuunpanomäärän kasvusta sekä verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Elokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 301 miljoonaa euroa, joka on 83 miljoonaa euroa ja 3,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Elokuun tilitysmäärää alentaa erityisesti veronpalautusten 118 miljoonan euron kasvu (+16 %), joka aiheutuu lähinnä koko verovuoden palautusmäärän noin 16 prosentin kasvusta. Elokuussa tilitysmäärää puolestaan lisäävät ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 66 miljoonalla eurolla (+2,4 %). Kasvu on kuitenkin huomattavasti edelliskuukauden poikkeuksellisen suurta lähes 10 prosentin kasvua pienempää. Muissa tuloveroerissä on yhteensä 31 miljoonan euron vähentymistä.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään elokuussa 498 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 73 miljoonaa euroa ja 13 prosenttia.

Elokuun tilitysmäärää laskevat erityisesti verovuoden 2023 ennakkoverot, joiden tilitykset alentuvat 68 miljoonalla eurolla 435 miljoonaan (-13 %). Pienempää määrää selittää se, että tänä vuonna ennakoiden maksut painottuivat huomattavasti enemmän vuoden alkupuoliskolle, johtuen ennakoiden laskennan perustevuosien eroista. Toukokuuhun mennessä ennakoita oli tilitetty 2,46 miljardia, vastaavasti vuosi sitten 2,16 miljardia, eli 300 miljoonaa euroa vähemmän.

Kuluvan verovuoden maksuunpannut ennakot ovatkin viime kuukausina alentuneet, vuosi sitten ennakoissa oli sen sijaan nousua. Koko verovuoden ennakkomäärä on tällä hetkellä 6,11 miljardia (vuosi sitten 6,36 miljardia)

Tilitysmäärää alentavat lisäksi verovuoden 2022 veronpalautukset, jotka nousevat noin 100 miljoonaan viime vuoden reilusta 60 miljoonasta eurosta. Lisäennakoissa on puolestaan noin 30 miljoonan euron kasvua.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten noustessa noin prosentin ja kuntien vähentyessä 41 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Sekä verovuoden 2023 että 2022 kuntaryhmän jako-osuudet ovat laskeneet verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden elokuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään elokuussa 142 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden elokuuhun 15 milj. euroa ja 12 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin kasvusta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 338 milj. euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 39 miljoonaa ja 13 %. Nousu aiheutuu koko verovuoden 2023 kiinteistöveron maksuunpanomäärän kasvusta sekä verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta.