Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


20.05.2022

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan toukokuun verontilitykset vaikuttaisivat seuraavilta. Tilitysmääriin ei ole enää odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Ansio- ja pääomatuloverot

 • Kunnat: 2 076 milj. euroa / +7,8 %
 • Seurakunnat: 94 milj. euroa / +7,8 %
 • Kela:        192 milj. euroa / -8,1 %
 • Valtio:        1 032 milj. euroa / +15,5 %
 • Yhteensä:   3 394 milj. euroa / +8,9 %

Yhteisöverot

 • Kunnat:    198 milj. euroa / -10,5 %
 • Valtio:      363 milj. euroa / +27,4 %
 • Yhteensä: 561 milj. euroa / +10,8 %
10.05.2022

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan toukokuun verontilitykset vaikuttaisivat seuraavilta. Tilitysmäärät voivat muuttua suurestikin, mutta toistaiseksi ei ole näkyvissä suuria yllätyksiä koko maan tai veronsaajaryhmien tasolla.

Ansio- ja pääomatuloverot

 • Kunnat: 1 983 milj. euroa / +3,0 %
 • Seurakunnat: 91 milj. euroa / +3,0 %
 • Kela: 183 milj. euroa / -12 %
 • Valtio:       985 milj. euroa / +10 %
 • Yhteensä:   3 242 milj. euroa / +4,0 %

Yhteisöverot

 • Kunnat:    191 milj. euroa / -14 %
 • Valtio:      346 milj. euroa / +22 %
 • Yhteensä: 537 milj. euroa / +6,2 %.
25.04.2022

Huhtikuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.4.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 098 miljoonaa euroa, joka on 180 miljoonaa euroa ja 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurinta kasvua on ennakonpidätyksissä palkoista yms., jotka kasvavat 139 miljoonaa euroa (+5,3 %). Euromääräisesti pienempää kasvua on myös osinkojen ennakonpidätyksissä (+24 Me) sekä henkilöasiakkaiden ennakkoveroissa (+11 Me).

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Huhtikuussa otettiin verovuoden 2019 tilityksiin kertymän mukaiset jako-osuudet ja verovuodelta tehdyt tilitykset oikaistiin vastaamaan tuoreita jako-osuuksia. Verovuoden kertymävaiheessa yksittäinen veronsaaja saa verovuoden jako-osuuslaskennassa hyväkseen ne verot, jotka kunnan asukkaat tai seurakunnan jäsenet ovat maksaneet. Kertymävaihetta edeltävässä vaiheessa tilitykset ovat perustuneet veronmaksaja-asiakkaille maksuunpantuihin veroihin, jolloin maksamattomia veroja ei ole vielä huomioitu yksittäisen kunnan tai seurakunnan jako-osuuksissa. Oikaisu on positiivinen niille veronsaajille, joille kuuluvia veroja on maksettu keskimääräistä paremmin.

Ryhmätasolla kertymän mukaisten jako-osuuksien käyttö on perinteisesti tarkoittanut valtiolle negatiivista ja muille positiivista oikaisua. Myös tämän vuoden huhtikuussa valtion verovuoden 2019 oikaisu on noin -17 miljoonaa, kunnilla +13 miljoonaa, seurakunnilla +1 miljoona ja Kelalla +3 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan veronsaajaryhmien tilitykset ovat kuitenkin Kelaa lukuun ottamatta vuoden takaiseen verrattuna positiivisia, kunnilla ja seurakunnilla yli viisi prosenttia, valtiolla noin 12 prosenttia ja Kelalla -10 prosenttia. Valtion reipas kasvu selittyy enimmäkseen ennakkoperinnän jako-osuuden kuuden prosentin nousulla vuoden takaisesta. Kelalla tilitysten vähentymiseen vaikuttaa sairaanhoito- ja päivärahamaksujen alentuminen noin 17 prosentilla edellisvuodesta.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja tilitetään huhtikuussa 480 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 28 miljoonaa euroa ja 6,2 prosenttia.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 22 prosenttia ja kuntien alentuessa 14 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna.

Yhteisöveroerittäin kasvua on eniten jäännösveroissa, joiden tilitykset nousevat 40 miljoonaa euroa sekä ennakkoveroissa (34 Me ja 9 %). Sen sijaan lisäennakoiden tilitykset vähentyvät 46 miljoonaa euroa.

Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu painottuu kuluvaan vuoteen (+33 Me ja +9 %). Sen sijaan jäännösverojen kasvu tulee käytännössä kokonaan verovuodelta 2019 ja sitä vanhemmilta verovuosilta. Vastaavasti lisäennakoiden vähentyminen kohdistuu lähes kokonaan verovuoteen 2019, muuten lisäennakot olisivat viime vuoden tasolla.

Kumulatiivisesti verovuoden 2022 ennakkoveroja on tilitetty 1 748 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen noin 90 milj. ja 5,6 prosenttia. Yhteensä verovuodelle 2022 on maksuunpantu ennakkoveroja tällä hetkellä 5,16 miljardia, jossa nousua vuoden takaisesta reilut 300 miljoonaa. Noususta ei voi vetää suoraa johtopäätöstä koko verovuoden 2022 tilitysmääriin, sillä lisäennakot, joilla ennakkoverojen alhaisuutta on paikkailtu, ovat olleet parin viime vuoden ajan poikkeuksellisen korkeita, tästä lisää alempana.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 yhteisöverot

Kumulatiivisesti verovuoden 2021 lisäennakoita on tilitetty huhtikuu mukaan luettuna 1 858 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuotta aiempaan 215 miljoonaa euroa. Kolmena edellisenä vuonna yhteisöjen lisäennakot ovat olleet vastaavana ajankohtana suuruusluokaltaan noin 1,2 miljardia, joten koronavuosina 2020 ja 2021 ennakkoveroja on maksettu huomattavan varovaisesti, mikä on johtanut lisäennakoiden 400--600 miljoonan euron tason nousuun.

Yhteismäärältään verovuoden 2021 yhteisöveroja on tilitetty 6 984 miljoonaa euroa. Mikäli jäännösverot ovat edellisvuoden tapaan verovuodelta 2021 veronpalautuksia suuremmat, tilitykset kasvavat yli seitsemään miljardiin. Tämä edellyttää, etteivät yhteisöt ole runsailla lisäennakoillakaan täyttäneet ennakkoverojen vajetta edellisvuotta paremmin, sillä verovuotta 2021 lukuun ottamatta veronpalautukset ovat olleet yhteisöilläkin jäännösveroja suurempia.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden yhteismäärä on huhtikuussa 6,84 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,7 miljardia ja 33 prosenttia. Vertailun vuoksi verovuoden 2019 ennakkojen määrä oli huhtikuussa kaksi vuotta sitten noin 5,7 mrd. euroa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään huhtikuussa 111 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden huhtikuuhun 6 milj. euroa ja 5 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään ajankohdasta johtuen vain 6 milj. euroa. Runsaammin kiinteistöveroja kertyy tilitettäväksi heinäkuusta alkaen. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,087 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämä hetken maksuunpanoihin 4,9 prosenttia.

Kiinteistöverojen verovuoden 2020 jako-osuuksissa siirryttiin kertymän mukaisiin jako-osuuksiin ja tilitykset oikaistiin niiden mukaisiksi. Oikaisuista hyötyvät ne kunnat, joiden kiinteistöverot on maksettu keskimääräistä paremmin. Oikaisu on toisaalta negatiivinen niille kunnille, joiden kiinteistöverot on maksettu keskimääräistä huonommin.

08.04.2022

Tilasto päivitetty tietoon tulleilla muutoksilla.

Veronsaajien palvelussa on julkaistu kuntakohtainen Excel-tilasto vuoden 2021 alustavista ansiotulotiedoista ja vertailuna vuoden 2020 tiedot.

Tiedot perustuvat työnantajilta ja muilta suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto sisältää yleisesti verovelvollisten henkilöasiakkaiden tietoja. Verovuoden 2021 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat loppuvuodesta 2022 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Tilasto löytyy kohdasta Muut tilastot → Verohallinnon tilastotietokanta

31.03.2022

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2 086 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto nousee noin 93 miljoonaa (+4,7 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kasvu johtuu suurelta osin rakennuskustannusindeksin nousun aiheuttamasta rakennusten jälleenhankinta-arvojen korotuksesta.

Tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2022. Kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen julkaistaan lopulliset tilastot kiinteistöveroista. Lopulliset tilastot voivat poiketa näistä ennakkotilastoista.

Vuoden 2022 kiinteistövero perustuu kiinteistön vuoden 2021 verotusarvoon sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2022 kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Linkit:

Kiinteistöveron ennakkotilastot 2022 - vero.fi

Verohallinnon tilastotietokanta (PX-Web)