Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


24.05.2023

Kunnat voivat tilata vuoden 2023 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta.  Verohallinto toivoo, että kunnat tilaisivat kiinteistöverotiedot viimeistään 2.6.2023. Verohallinto on välittänyt linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Veronsaajan neljän (4) kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen. Kaikki luovutuserät luovutetaan kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen.

  1. luovutuserä vko 24 (12.-16.6.2023)
  1. luovutuserä vko 34 (21.-25.8.2023)
  1. luovutuserä vko 47 (20.-24.11.2023)
23.05.2023

Toukokuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille maanantaina 29.5.2023.

KOOSTE TOUKOKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 431 / +1,0 %
 • Yhteisövero 543 / -3,2 %
 • Kiinteistövero 7 / +45 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 135 / +18 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 858 / -59 % ja Kirkollisvero 99 / +5,0 %: Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut neljä prosenttia.
 • Kuntien yhteisövero 135 / -32 %: Vähennys johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin laskusta.
 • Kiinteistövero 7 / +45 %: Tilitysmäärät ovat ennen heinäkuuta vähäisiä, joten muutosta selittää maksukäyttäytymisestä aiheutuva vaihtelu.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 431 miljoonaa euroa, joka on 36 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Toukokuussa tilitysmäärää lisäävät lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 106 miljoonalla eurolla (+3,8 %). Myös jäännösveroissa (+3 Me), puun myynnin ennakonpidätyksissä  (+4 Me) ja korkojen ennakonpidätyksissä (+11 Me) on euromääräisesti pienempää nousua.

Tuloveroeristä laskua on puolestaan osinkojen ennakonpidätyksissä (-49 Me), lisäennakoissa (-30 Me) ja ennakkoveroissa (-10 Me).

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään toukokuussa 543 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 18 miljoonaa euroa ja 3,2 prosenttia.

Toukokuun tilitysmäärää lisäävät verovuoden 2023 ennakkoverot, joiden tilitykset nousevat 38 miljoonalla eurolla (+9 %). Yhteensä yhteisöjen ennakkoverot nousevat verovuoden 2022 ennakkojen alentumisen vuoksi hieman vähemmän eli 30 miljoonaa euroa. Lisäennakot laskevat 22 miljoonalla ja jäännösverot 26 miljoonalla eurolla.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 12 prosenttia ja kuntien vähentyessä 32 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Sekä verovuoden 2023 että 2022 kuntaryhmän jako-osuudet ovat laskeneet verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden toukokuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 135 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden toukokuuhun 20 milj. euroa ja 18 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin kasvusta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 7 milj. euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 2 milj. euroa ja 45 %. Suuri prosentuaalinen muutos selittyy lähinnä vähäisellä tilitysmäärällä sekä asiakkaiden maksukäyttäytymisellä.

10.05.2023

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan toukokuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat edelleen suhteessa viime vuoteen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+131 Me/+4,7 %). Muut tuloveroerät vaikuttaisivat laskevan yhteensä noin 60-70 miljoonaa euroa. Kuntien ja valtion suuriin muutoksiin vaikuttaa lähinnä vuodenvaihteessa tapahtunut hyvinvointialueiden aloitus.

 • Kunnat: 858 milj. euroa / -59 %
 • Seurakunnat: 100 milj. euroa / +5,7 %
 • Kela: 226 milj. euroa / +17 %
 • Valtio: 2 271 milj. euroa / +120 %
 • Yhteensä: 3 454 milj. euroa / +1,7 %

Yhteisöverot

Yhteisöveron verovuoden 2023 ennakkoverot ovat nousemassa viime vuodesta noin 40 miljoonaa (+9 %). Muissa yhteisöveroerissä on yhteensä alentumaa suunnilleen saman verran.

 • Kunnat: 142 milj. euroa / -28 %
 • Valtio: 418 milj. euroa / +15 %
 • Yhteensä: 560 milj. euroa / -0,1 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 10 milj. euroa / +111 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 135 milj. euroa / +18 %

Toukokuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 26.5.2023.

03.05.2023

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat eriteltyinä nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2023 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 18.2.-20.3.2023.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2022 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2021 - 18.12.2022.

Vuoden 2023 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 20.12.2022 - 20.1.2023

Helmikuu 21.1.2023 - 17.2.2023

Maaliskuu 18.2.2023 - 20.3.2023

Huhtikuu 21.3.2023 - 19.4.2023

Toukokuu 20.4.2023 - 19.5.2023

Kesäkuu 20.5.2023 - 19.6.2023

Heinäkuu 20.6.2023 - 20.7.2023

Elokuu 21.7.2023 - 18.8.2023

Syyskuu 19.8.2023 - 20.9.2023

Lokakuu 21.9.2023 - 20.10.2023

Marraskuu 21.10.2023 - 20.11.2023

Joulukuu 21.11.2023 - 18.12.2023.

21.04.2023

Huhtikuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille torstaina 27.4.2023.

KOOSTE HUHTIKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 194 / +3,1 %
 • Yhteisövero 538 / +12 %
 • Kiinteistövero 16 / +157 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 134 / +21 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 816 / -57 % ja Kirkollisvero 93 / +6,7 %: Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut neljä prosenttia.
 • Kuntien yhteisövero 135 / -20 %: Vähennys johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin laskusta.
 • Kiinteistövero 16 / +157 %: Tilitysmäärät ovat ennen heinäkuuta vähäisiä, joten muutosta selittää maksukäyttäytymisestä aiheutuva vaihtelu.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 194 miljoonaa euroa, joka on 95 miljoonaa euroa ja 3,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Huhtikuussa tilitysmäärää lisäävät lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat melko lailla maaliskuun tapaan 130 miljoonalla eurolla (+4,7 %). Myös jäännösveroissa (+9 Me) ja puun myynnin ennakonpidätyksissä  (+10 Me) on euromääräisesti pienempää nousua. Muissa tuloveroerissä on yhteensä noin 50 miljoonan euron laskua.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään huhtikuussa 538 miljoonaa euroa, jossa nousua vuoden takaiseen 58 miljoonaa euroa ja 12 prosenttia.

Huhtikuun tilitysmäärää lisäävät verovuoden 2023 ennakkoverot, joiden tilitykset nousevat 62 miljoonalla eurolla (+15 %). Myös lisäennakot nousevat 45 miljoonalla. Verovuoden 2022 ennakkoveroja sen sijaan tilitetään 19 miljoonaa ja jäännösveroja 28 miljoonaa euroa vuotta aiempaa vähemmän.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 30 prosenttia ja kuntien vähentyessä 20 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Sekä verovuoden 2023 että 2022 kuntaryhmän jako-osuudet ovat laskeneet verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden huhtikuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään huhtikuussa 134 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden huhtikuuhun 23 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin kasvusta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 16 milj. euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 6 milj. euroa ja 157 %. Suuri prosentuaalinen muutos selittyy lähinnä vähäisellä tilitysmäärällä sekä asiakkaiden maksukäyttäytymisellä.