Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


25.07.2022

Heinäkuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.7.2022.

KOOSTE HEINÄKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 210 / +2,7 %
 • Yhteisövero 594 / +29 %
 • Kiinteistövero 494 / +12 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 133 / -7,5 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 1 586 / -18 %: Verovuoden 2021 oikaisulla suuri negatiivinen vaikutus. Nousua palkkojen yms. ennakonpidätyksissä.
 • Kirkollisvero 61 / -31 %: Verovuoden 2021 oikaisulla suuri negatiivinen vaikutus. Nousua palkkojen yms. ennakonpidätyksissä.
 • Yhteisövero 205 / +3,5 %: Nousua ennakkoveroissa, vähentävänä tekijänä kuntien ryhmäosuuden alentuminen
 • Kiinteistövero 51 / +12 %: Yleistä nousua, myös verotuksen valmistumisaikataulu vaikuttaa.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Heinäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 210 miljoonaa euroa, joka on 84 miljoonaa euroa ja 2,7 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurinta kasvua on jälleen ennakonpidätyksistä palkoista yms., jotka kasvavat 91 miljoonaa euroa (+3,1 %). Pienempää kasvua on myös jäännösveroissa, joiden tilitykset nousevat vuoden takaisesta 30 milj. ja 40 prosenttia. Jäännösverojen vastaparissa, veronpalautuksissa, on vastaavasti 39 milj. euron kasvua (+29 %).

Yhteismäärältään verovuoden 2021 veronpalautusten odotetaan hieman laskevan vuotta aiemmasta ja jäännösverojen määrän lisääntyvän huomattavasti. Näistä tiedotetaan säännöllisesti verotuksen valmistumistietojen yhteydessä noin kolmen viikon välein.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Heinäkuussa tehtävästä verovuoden 2021 ryhmäosuuksien muutoksesta on tiedotettu erikseen, mutta tässä vielä linkki ennakkotietoihin kunta- ja seurakuntakohtaisista oikaisumääristä.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään heinäkuussa 594 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 133 miljoonaa euroa ja 29 prosenttia.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 48 prosenttia ja kuntien 3,5 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Valtion verovuoden 2022 ryhmäosuus on noussut vuoden takaisesta 55,66 prosentista 66,24 prosenttiin, eli 19 prosenttia. Vastaavasti kuntien ryhmäosuus on laskenut noin 24 prosenttia.

Yhteisöverojen kasvu tulee heinäkuussa enimmäkseen ennakkoverojen noususta. Ennakkoveroja tilitetään 522 milj. euroa (+124 Me / 34 %). Hyvää kehitystä selittää paljolti viranomaisaloitteisesti tehty verovuoden 2022 ennakoiden lisäys, jota on tehty verovuoden 2021 veroilmoitusten pohjalta.

Tällä hetkellä näyttää, että myös elokuun tilityksissä verovuoden 2022 ennakkoverot olisivat hyvässä nousussa, mutta asiaan palataan elokuun 10. päivän tiedotteella, kun saadaan tarkempaa tietoa todellisista kertymistä.

Viranomaisaloitteisia ennakkojen korotuksia ei ole tehty kahtena edellisenä vuonna, joka osaltaan selittää erityisesti tämän vuoden alkupuolella tulleiden suurten lisäennakoiden määrää. Eli yritykset eivät ole hakeneet viime vuoden aikana oma-aloitteisesti ennakoiden nostoa, vaan maksaneet liian alhaisia ennakoita alkuvuonna lisäennakoina.

Myös yhteisöverojen eri erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään heinäkuussa 133 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden heinäkuuhun 11 milj. euroa ja 7,5 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 494 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 51 milj. euroa ja 11,6 %. Kasvu johtuu sekä maksuunpanomäärän kasvusta että verotuksen valmistumisen jaksottumisesta. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,080 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämä hetken maksuunpanoihin 93 milj. euroa ja 4,7 prosenttia.

18.07.2022

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2021 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2021 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Marraskuun oikaisumäärä on tämän hetken tietojen mukaan ainakin ryhmätasolla suhteellisen pieni, koska suurin oikaisu tehdään tänä vuonna jo heinäkuussa. Myös heinäkuun oikaisun veronsaajakohtaiset määrät löytyvät Muut tilastot -kohdasta.

11.07.2022

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan heinäkuun verontilitykset vaikuttaisivat seuraavilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Muiden kuin valtion tilitysmääriä vähentää verovuoden 2021 ryhmäosuuksien oikaisu:

 • Kunnat: 1 583 milj. euroa / -18 %
 • Seurakunnat: 61 milj. euroa / -31 %
 • Kela: 123 milj. euroa / -41 %
 • Valtio: 1 439 milj. euroa / +61 %
 • Yhteensä: 3 206 milj. euroa / +2,5 % (tilityksiä lisää palkkojen ennakonpidätysten kasvu, veronpalautusten kasvu vähentää)

Yhteisöverot

 • Kunnat: 198 milj. euroa / +-0 %
 • Valtio: 263 milj. euroa / +42 %
 • Yhteensä: 571 milj. euroa / +24 % (Verovuoden 2022 ennakkoverot kasvussa)

Kiinteistövero

 • Kunnat: 485 milj. euroa / +9,6 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 133 milj. euroa / -7 %
04.07.2022

Exceliin on lisätty syyskuun ennakkotiedot. Syyskuun jäännösveroissa ja kiinteistöveroissa on lisäystä edellisvuoteen, syyskuun veronpalautukset ovat edellisvuoden tasolla.


Alla olevan linkin Excelissä ennakkotietoa ja toteutumia jäännösveroista, veronpalautuksista sekä kiinteistöveroista. Vertailukohtana myös edellisen vuoden vastaavien kuukausien tietoja.

Ennakkotietoja päivitetään kuukausittain verotuksen edetessä, arvio koko verovuoden määrästä on taulukon yläosassa.

Verovuoden 2021 veronpalautukset ja jäännösverot sekä verovuoden 2022 kiinteistöverot

27.06.2022

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2021 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2021 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Marraskuun oikaisumäärä on tämän hetken tietojen mukaan kuitenkin ainakin ryhmätasolla suhteellisen pieni, koska suurin oikaisu tehdään tänä vuonna jo heinäkuussa. Myös heinäkuun oikaisun veronsaajakohtaiset määrät löytyvät Muut tilastot -kohdasta.