Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


28.11.2023

Mahdolliset negatiiviset verontilitysmäärät vähennetään automaattisesti seuraavasta/seuraavista verontilityksistä ilman korkoseuraamuksia.

Negatiivisten veronsaajatilitysten maksuja ei voida huomioida perittävää määrää vähentävänä, vaan mahdolliset maksut palautuvat maksajalle takaisin.

23.11.2023

Marraskuun 2023 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille tiistaina 28.11.2023.

Marraskuussa oikaistaan verovuoden 2022 ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet vastaamaan verotuksen valmistumisen mukaisia maksuunpanotietoja.

KOOSTE MARRASKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 007 / -0,5 %
 • Yhteisövero 392 / -28 %
 • Kiinteistövero 112 / -20 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 126 / +21 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 871 / -54 % ja Kirkollisvero 85 / +2,9 %. Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa erityisesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut neljä prosenttia.

 • Marraskuun maksuunpanotilitys on kuntaryhmälle yhteensä 141 miljoonaa euroa positiivinen ja seurakunnille noin 2 miljoonaa euroa negatiivinen. Yksittäisillä veronsaajilla on kuitenkin sekä positiivisia että negatiivisia oikaisuja.

 • Kuntien yhteisövero 83 / -53 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta sekä kuluvan verovuoden ennakkoverojen laskusta.

 • Kiinteistövero 112 / -20 %. Kiinteistöveron lasku aiheutuu verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Marraskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 007 miljoonaa euroa, joka on 16 miljoonaa euroa ja 0,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Marraskuun tilitysmäärää vähentää erityisesti veronpalautusten 109 miljoonan kasvu sekä jäännösverojen 54 miljoonan euron lasku.  Ennakonpidätykset palkoista yms. ovat säilyneet hyvällä tasolla kasvaen viime vuodesta 150 miljoonalla eurolla (+5,7 %). Muiden tuloveroerien yhteismäärä pysyy lähes ennallaan.

Yhteensä verovuoden 2022 veronpalautukset ovat 2 825 miljoonaa euroa (+16 %) ja jäännösverot 1 334 miljoonaa euroa (-24 %). Veronpalautusten viimeinen erä vähennetään joulukuussa, jäännösveroja kertyy suuremmassa määrin viimeisen kerran vielä ensi vuoden helmikuussa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään marraskuussa 392 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 155 miljoonaa euroa ja 28 prosenttia.

Marraskuun tilitysmäärää laskevat edelliskuukausien tapaan verovuoden 2023 ennakkoverot, joiden määrä laskee 89 miljoonaa ja 18 prosenttia. Myös lisäennakoiden määrä laskee 35 miljoonalla eurolla. Pienempää laskua aiheuttaa veronpalautusten kasvu (+10 Me) sekä jäännösverojen vähentyminen (-4 Me).

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten laskiessa 17 prosenttia ja kuntien 53 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Sekä verovuoden 2023 että 2022 kuntaryhmän jako-osuudet ovat laskeneet verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden marraskuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään marraskuussa 126 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden marraskuuhun 22 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin kasvusta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 112 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 28 miljoonaa ja 20 prosenttia. Lasku aiheutuu verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta, sillä verovuoden 2023 kiinteistöverojen yhteismäärä nousee lähes kahdeksan prosenttia.

15.11.2023

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan marraskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat edelleen suhteessa viime vuoteen ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+142 Me/+5,4 %). Vähennystä aiheuttavat noin 110 miljoonaa kasvaneet veronpalautukset sekä 50 miljoonaa euroa alentuvat jäännösverot. Muut tuloveroerät vaikuttaisivat säilyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Kuntien ja valtion suuriin muutoksiin vaikuttaa lähinnä vuodenvaihteessa tapahtunut hyvinvointialueiden aloitus, lisäksi muutosta tuo marraskuussa tehtävä maksuunpanotilitys.

 • Kunnat: 866 milj. euroa / -54 %
 • Seurakunnat: 84 milj. euroa / +2,8 %
 • Kela: 225 milj. euroa / +28 %
 • Valtio: 1 825 milj. euroa / +108 %
 • Yhteensä: 3 000 milj. euroa / -0,7 %

Yhteisöverot

Yhteisöverojen kokonaismäärä on pienentynyt huomattavasti 10. päivän ennakkotiedoista, määrän ollessa tämän hetken tiedoilla jonkin verran yli 400 miljoonaa euroa.

 • Kunnat: 94 milj. euroa / -46 %
 • Valtio: 321 milj. euroa / -13 %
 • Yhteensä: 415 milj. euroa / -24 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 115 milj. euroa / -17 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 125 milj. euroa / +19 %

Marraskuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 27.11.2023.

13.11.2023

Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa vuoden 2023 kiinteistöverotuksesta:

Tiedote vero.fi:ssä

Tilastoartikkeli

07.11.2023

Verovuoden 2023 kiinteistöverotus valmistui lokakuun lopussa. Kiinteistöveroa määrättiin reilulle 2,1 miljoonalle asiakkaalle (+0,1 %) yhteensä 2 241 miljoonaa euroa, mikä oli noin 165 miljoonaa euroa (+7,9 %) enemmän kuin viime vuonna.

Tietokantataulukot