Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


23.02.2024

Helmikuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa, ja ne maksetaan veronsaajille 28.2.2024.

Helmikuussa otetaan käyttöön uudet veronsaajaryhmä- ja veronsaajakohtaiset jako-osuudet ansio- ja pääomatuloverojen verovuodelle 2024. Samalla oikaistaan jo tilitetyt verovuoden 2024 verot vastaamaan uusia jako-osuuksia. Koska verovuotta 2024 on tilitetty ennen helmikuuta vain vähäisiä määriä, eivät oikaisutkaan ole suuria.

KOOSTE HELMIKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 507 / -1,1 %
 • Yhteisövero 1 450 / -4,5 %
 • Kiinteistövero 68 / +10 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 100 / -17 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 920 / -16 % ja Kirkollisvero 100 / +5,3 %. Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa vielä helmikuussa hyvinvointialueista johtuva ryhmäprosentin alentuminen, joka kohdistuu edellisen verovuoden lisäennakoihin ja jäännösveroihin.
 • Kuntien yhteisövero 347 / -26 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta verrattuna vuoden takaiseen, kohdistuen lähinnä lisäennakoihin.
 • Kiinteistövero 68 / +10 %. Kiinteistöveron nousu aiheutuu verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta ja asiakkaiden maksukäyttäytymisestä.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 507 miljoonaa euroa, joka on 40 miljoonaa euroa ja 1,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Helmikuun tilitysmäärää pienentää etenkin verovuoden 2023 jäännösverojen vähentyminen 178 miljoonalla sekä lisäennakoiden vähentyminen 109 miljoonalla eurolla. Lisäennakot ovat koko verovuoden 2023 osalta vähentyneet noin 230 miljoonaa euroa ja 34 prosenttia. Tavallisesti lisäennakoiden pienentyminen viittaa pääomatulojen ja erityisesti luovutusvoittojen pienentymiseen.

Tilitysmäärää puolestaan kasvattavat erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 237 miljoonaa ja 8,8 prosenttia. Ennakonpidätysten määrän kasvua selittää osaltaan noin 80 miljoonan euron kertymän siirtyminen tammikuulta helmikuulle. Ilman siirtymää kasvua olisi 158 miljoonaa ja 5,9 prosenttia.

Muut tuloveroerät kasvavat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään helmikuussa 1 450 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 68 miljoonaa euroa ja 4,5 prosenttia.

Yhteisöverojen alentumaa selittävät verovuoden 2023 lisäennakot, joiden tilitysmäärä laskee noin 1,3 miljardista 1,1 miljardiin euroon vähentyen 210 miljoonaa euroa. Yhteensä yhteisöjen verovuoden 2023 lisäennakot ovat kasvaneet verovuodesta 2022 hieman vajaat 110 miljoonaa euroa (+6,6 %).

Tosin osa yrityksistä saattaa eri vuosina maksaa joko lisäennakoita tai korottaa loppuvuonna ennakkoveroja, joten paremman kuvan antaa todennäköisesti huomioimalla kaikki kertyneet verovuoden yhteisöverot. Näin tarkastellen verovuoden 2023 yhteisöveroja on kertynyt 7,4 miljardia euroa, joka on noin 270 miljoonaa euroa ja 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Koska jäännösverojen korkokanta on noussut huomattavasti, vaikuttaa yhteisöverojen lisäennakoita maksetun suhteessa jonkin verran vuotta aiempaa enemmän. Tämä voi ennakoida jäännösveroja kertyvän ainakin suhteellisesti hieman vähemmän suhteessa veronpalautuksiin kuin aiempina vuosina.

Yhteisöverojen tilitysmäärää toisaalta kasvattaa ennakkoverojen nousu 129 miljoonalla. Verovuoden 2024 ennakot kasvavat noin 50 miljoonaa ja verovuoden 2023 ennakot noin 70 miljoonaa, loppuosa ennakkoverojen kasvusta kohdistuu vanhempiin verovuosiin.

Muut tuloveroerät kasvavat yhteensä 13 miljoonaa euroa.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 5,1 prosenttia ja kuntien laskiessa 26 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista. Verovuoden 2023 kuntaryhmän jako-osuus on laskenut 29 prosenttia verrattaessa vastaavia osuuksia vuoden takaiseen, ja tämä ryhmäosuuden muutos kohdistuu erityisesti verovuoden 2023 lisäennakoihin.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään helmikuussa 100 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden helmikuuhun 20 milj. euroa ja 17 prosenttia. Lasku johtuu pääasiassa maksuprosentin 24 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,16 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 68 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen kuusi miljoonaa ja 10 prosenttia.

21.02.2024

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat eriteltyinä nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä vähennetään saapuneet ilmoitukset tilitysjaksojen mukaisesti kalenterikuukausien sijaan. Esimerkiksi maaliskuun 2024 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 21.2.-19.3.2024.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2023 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 19.12.2022 - 18.12.2023.

Vuoden 2024 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 19.12.2023 - 19.1.2024

Helmikuu 20.1.2024 - 20.2.2024

Maaliskuu 21.2.2024 - 19.3.2024

Huhtikuu 20.3.2024 - 19.4.2024

Toukokuu 20.4.2024 - 20.5.2024

Kesäkuu 21.5.2024 - 18.6.2024

Heinäkuu 19.6.2024 - 19.7.2024

Elokuu 20.7.2024 - 20.8.2024

Syyskuu 21.8.2024 - 19.9.2024

Lokakuu 20.9.2024 - 18.10.2024

Marraskuu 19.10.2024 - 20.11.2024

Joulukuu 21.11.2024 - 18.12.2024

12.02.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan helmikuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+225 Me/+8,4 %). Huomioitava kuitenkin, että mukana on lähes 80 miljoonaa euroa tammikuulle kuulunutta kertymää, jolloin helmikuun todellinen muutos olisi noin +5,5 prosenttia. Tällä hetkellä näyttää, että jäännösverot puolestaan vähentyisivät 180 ja lisäennakot 90 miljoonaa euroa. Muut tuloveroerät säilyvät suunnilleen viime vuoden tasolla.

 • Kunnat: 918 milj. euroa / -16 %
 • Seurakunnat: 100 milj. euroa / +0,4 %
 • Kela: 191 milj. euroa / -15 %
 • Valtio: 2 283 milj. euroa / +7 %
 • Yhteensä: 3 492 milj. euroa / -1,7 %

Yhteisöverot

Yhteisöverojen kokonaismäärää lisäävät 145 milj. ennakkoverot, joista verovuoden 2023 osuus 100 milj. ja verovuoden 2024 osuus 35 milj. euroa. Lisäennakot puolestaan vähentyvät noin 200 milj. euroa.

 • Kunnat: 352 milj. euroa / -25 %
 • Valtio: 1 124 milj. euroa / +7 %
 • Yhteensä: 1 476 milj. euroa / -2,8 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 70 milj. euroa / +13 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 98 milj. euroa / -18 %

Helmikuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 26.2.2024.

07.02.2024

Verohallinnon tilastotietokannasta löytyvät kuntakohtaiset tiedot ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista. Koko maan tasolla ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kasvoivat vuonna 2023 noin 5,4 prosenttia. Palkkasumma kasvoi 4,6 prosenttia, eläkkeet 7,8 prosenttia ja työttömyysetuudet 3,6 prosenttia.

Tiedot perustuvat työnantajilta ja muilta suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri-ilmoitustietoihin yleisesti verovelvollisille. Tietokannassa voi seurata myös kuukausitason lukuja

Tulorekisteriin ilmoitettavien ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen osuus veronalaisten ansiotulojen yhteismäärästä on koko maan tasolla yli 95 prosenttia. Merkittävimmät tulorekisteri-ilmoittamisen ulkopuoliset veronalaiset ansiotulot ovat yritystoimintaan liittyvät tulot (merkittävimpinä elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulot, yhtymien osakkaiden saamat tulot sekä ansiotulona verotetut osingot) ja ulkomailta saadut tulot.

Verovuoden 2023 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat verotuksen päättymisen jälkeen loppuvuodesta 2024 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

23.01.2024

Tammikuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Verontilitykset maksetaan veronsaajille maanantaina 29.1.2024.

Tammikuussa otetaan käyttöön veronsaajakohtaiset jako-osuudet yhteisöverojen verovuodelle 2024. Samalla oikaistaan jo tilitetyt verovuoden 2024 yhteisöverot vastaamaan uusia jako-osuuksia.

KOOSTE TAMMIKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 810 / -1,1 %
 • Yhteisövero 919 / -9,8 %
 • Kiinteistövero 37 / -18 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 135 / +17 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 971 / -59 % ja Kirkollisvero 109 / +5,3 %. Kuntaryhmän kehitykseen vaikuttaa vielä tammikuussa eritysesti hyvinvointialueiden aloittamisesta johtuva ryhmäprosentin alentuminen 60 prosentilla vuoden takaisesta. Seurakuntien ryhmäprosentti taas on noussut vuoden takaisesta seitsemän prosenttia.
 • Kuntien yhteisövero 221 / -24 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta sekä verovuoden 2023 ennakkoverojen laskusta.
 • Kiinteistövero 37 / -18 %. Kiinteistöveron lasku aiheutuu verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelusta.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 810 miljoonaa euroa, joka on 41 miljoonaa euroa ja 1,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tammikuun tilitysmäärää lisäävät erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kasvavat 87 miljoonaa ja 2,9 prosenttia. Ennakonpidätysten ehkä odotettua pienempää kasvua selittää noin 70 - 80 miljoonan euron määrä, joka ei ehtinyt tammikuun tilitykseen. Siirtyvä määrä tilitetään helmikuun verontilityksessä.

Pienempää kasvua on myös ennakkoveroissa sekä osinkojen ennakonpidätyksissä. Sen sijaan lisäennakot vähentyvät 113 miljoonaa ja jäännösverot 38 miljoonaa euroa. Pääosa lisäennakoista tilitetään kuitenkin tavallisesti vasta helmikuun tilityksissä.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään tammikuussa 919 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 100 miljoonaa euroa ja 10 prosenttia.

Tammikuun tilitysmäärää kasvattavat lisäennakoiden nousu 250 miljoonalla. Laskua on puolestaan verovuoden 2023 ennakkoveroissa, joiden tilitysmäärä laskee 319 miljoonaa. Viime vuoteen nähden on kuitenkin huomioitava, että vuosi sitten osa lisäennakoista maksettiin käytännössä nostamalla ennakkoveroja, tänä vuonna suurempi osa maksettiin lisäennakoina. Suurin osa yhteisöjenkin lisäennakoista tilitetään tyypillisesti helmikuussa.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten laskiessa runsaat neljä prosenttia ja kuntien laskiessa lähes 24 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Verovuoden 2023 kuntaryhmän jako-osuus on laskenut 29 prosenttia verrattaessa vastaavia osuuksia viime vuoden tammikuuhun.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään tammikuussa 135 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoden tammikuuhun 19 milj. euroa ja 17 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 37 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 8 miljoonaa ja 18 prosenttia. Laskua selittää verotuksen valmistumisaikataulun vaihtelu.