Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


17.06.2024

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2023 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2023 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

10.06.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan kesäkuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen jälleen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+178 Me/+6,3 %). Tällä hetkellä muiden tuloveroerien tilitykset vaikuttaisivat vähentyvän yhteensä 65 miljoonaa euroa.

Ansio- ja pääomatuloverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 828 milj. euroa / +6,1 %
 • Seurakunnat: 93 milj. euroa / +2,6 %
 • Kela: 174 milj. euroa / -15 %
 • Valtio: 2 146 milj. euroa / +4,6 %
 • Yhteensä: 3 241 milj. euroa / +3,6 %

Yhteisöverot

Yhteisöveroissa kuluvan verovuoden ennakkoverot vaikuttaisivat kasvavan yli 50 miljoonaa euroa (+56 Me / +14 %). Yhteensä ennakkoverot kasvaisivat 47 miljoonaa ja 11 prosenttia. Muut yhteisöveroerät laskisivat yhteensä 6 - 7 miljoonaa.

Yhteisöverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 124 milj. euroa / +9,1 %
 • Valtio: 384 milj. euroa / +8,5 %
 • Yhteensä: 508 milj. euroa / +8,6 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 10 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 105 milj. euroa / -20 %

Lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 26.6.2024.

28.05.2024

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2023 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2023 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

23.05.2024

Toukokuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa, ja ne maksetaan veronsaajille 28.5.2024.

KOOSTE TOUKOKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 533 / +3,0 %
 • Yhteisövero 531 / -2,3 %
 • Kiinteistövero 4 / -49 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 103 / -23 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 896 / +4,4 % ja Kirkollisvero 101 / +1,9 %. Tilitysmäärän muutoksiin vaikuttavat lähinnä koko ansio- ja pääomatuloverojen tilitysmäärän kasvu sekä ryhmäjako-osuuksien muutokset vuoden takaiseen.
 • Kuntien yhteisövero 127 / -6,1 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu koko yhteisöveron tilitysmäärän laskusta sekä verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta verrattuna vuoden takaiseen, kohdistuen lähinnä lisäennakoihin ja jäännösveroihin.
 • Kiinteistövero 4 / -49 %. Kiinteistöveron nousu johtuu asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 533 miljoonaa euroa, joka on 103 miljoonaa euroa ja 3,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärää kasvattavat erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 108 miljoonaa ja 3,7 prosenttia. Myös ennakonpidätykset osingoista nousevat 22 miljoonaa ja 7,3 prosenttia sekä ennakonpidätykset puun myyntitulosta kolme miljoonaa euroa.

Toukokuun tilitysmäärää puolestaan pienentävät ennakkoverot, jäännösverot, lisäennakko, sekä ennakonpidätykset koroista, joiden tilitysmäärä laskee yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään toukokuussa 531 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 12 miljoonaa euroa ja 2,3 prosenttia.

Yhteisöverojen tilitysmäärää alentavat lisäennakot, ennakkoverot ja jäännösverot, joiden tilitysmäärä laskee yhteensä 15 miljoona euroa. Pientä lisäystä tuovat veronpalautukset, joiden määrä vähenee kolme miljoonaa vuoden takaiseen verrattuna.

Myöskään ennakkoveroissa ei tapahdu suuria muutoksia, kuluvan vuoden ennakot säilyvät käytännössä ennallaan (-1 Me / -0,3 %), verovuoden 2023 ennakot nousevat kuusi miljoonaa ja 2025 ennakot laskevat neljä miljoonaa euroa.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla valtion tilitysten laskiessa yhden prosentin ja kuntien 6,1 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista. Verovuoden 2023 kuntaryhmän jako-osuus on laskenut 29 prosenttia verrattaessa vastaavia osuuksia vuoden takaiseen, ja tämä ryhmäosuuden muutos kohdistuu erityisesti verovuoden 2023 lisäennakoihin.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 103 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden toukokuuhun 31 milj. euroa ja 23 prosenttia. Lasku johtuu pääasiassa maksuprosentin 24 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,16 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 4 milj. euroa, jossa laskua vuoden takaiseen kolme miljoonaa ja 49 prosenttia. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

15.05.2024

Kunnat voivat tilata vuoden 2024 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta.  Verohallinto toivoo, että kunnat tilaisivat kiinteistöverotiedot viimeistään 31.5.2024. Verohallinto on välittänyt linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta  YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Veronsaajan neljän (4) kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen. Kaikki luovutuserät luovutetaan kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen.

  1. luovutuserä vko 25 (17.-21.6.2024)
  1. luovutuserä vko 34 (19.-23.8.2024)
  1. luovutuserä vko 47 (18.-22.11.2024)