Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


23.02.2021

Helmikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 25.2.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 036 miljoonaa euroa, joka on 31 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tilitysmäärän laskun taustalla ovat lähinnä lisäennakot sekä jäännösverot, joita tilitetään 37 ja 24 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Lisäennakkoja tilitettiin tammikuussa 37 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, joten kumulatiivisesti niiden määrä on toistaiseksi edellisvuoden tasolla.

Sen sijaan ennakonpidätykset palkoista yms. kasvoivat 27 miljoonalla eurolla (+1,1 %). Myös muiden tuloveroerien yhteismäärässä on pienehkö kolmen miljoonan euron kasvu. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Helmikuussa otettiin sekä ryhmä- että veronsaajatasolla käyttöön verovuoden 2021 jako-osuudet. Ryhmien osalta jako-osuuksien suhteelliset muutokset ovat edellisvuoteen nähden seuraavanlaisia:

  • Valtio +0,7 %
  • Kunnat -1,0 %
  • Seurakunnat -1,7 %
  • Kelan sairaanhoitomaksu -1,3 %
  • Kelan päivärahamaksu +15 %.

Yksittäisten veronsaajien osalta jako-osuuksien laskennassa on huomioitu mahdolliset kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien muutokset sekä muutokset asukasluvussa tai jäsenmäärässä.

Perustevuotena verovuoden 2021 jako-osuusarvioille on käytetty viimeksi valmistuneen verotuksen, eli verovuoden 2019 tietoja. Verovuoden 2021 verotuksen valmistuessa lokakuun 2022 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita. Sitä ennen jako-osuuksia tarkistetaan viimeistään joulukuussa 2021, jolloin jako-osuuslaskennan perustevuodeksi vaihdetaan verovuoden 2020 tiedot.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi helmikuussa 1 213 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 167 miljoonaa euroa (+16 %).

Kasvua on erityisesti yhteisöjen lisäennakoissa, jotka nousivat 151 milj. euroa ja 20 %.

Myös ennakkoveroissa oli kasvua 33 milj. euroa (+12,5 %). Ennakkoveroissa kasvua tulee verovuoden 2020 ennakkoveroista, joita palautettiin 126 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan kuluvan vuoden ennakoissa oli vähennystä edellisvuoteen 91 milj. euroa (-17 %).

Jäännösverot sen sijaan laskivat edellisvuodesta 17 miljoonaa euroa (-45 %).

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään helmikuussa 109 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden helmikuuhun 16 milj. euroa ja 17 %. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 136 milj. euroa (+130 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin.

26.01.2021

Tammikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.1.

ANSIO-JA PÄÄOMATULOVEROT

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 824 miljoonaa euroa, joka on 248 miljoonaa euroa ja 7,8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä ja etuuksista, joita tilitetään 136 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,1 %). Ennakonpidätysten lisäksi edellisvuotta enemmän kertyi tilitettävää erityisesti henkilöasiakkaiden ennakkoveroista (+19 %) sekä lisäennakoista (+26 %), joita kumpaakin tilitettiin vajaa 40 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Niinikään muiden tuloveroerien yhteismäärä kasvoi viime vuodesta lähes 40 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta (jäännösverot, ennakonpidätykset osingoista, puun myynnistä ja korkotuloista). Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Erityisesti verovuodelta 2020 palkoista yms. tehtävien ennakonpidätysten hyvän kehityksen vuoksi on mahdollista, että säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset tulisivat nousemaan ja jäännösverot laskemaan vuotta aiemmasta. Määristä tiedotetaan sitä mukaa kun niistä saadaan tarkempaa ennakkotietoa veroilmoitusten palautusten jälkeen.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi tammikuussa 537 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisiin kuukausiin nähden maltilliset 19 milj. euroa (-3,5 %).

Suurin lasku aiheutuu jäännösverojen vähentymisestä 50 miljoonalla eurolla (-52 %). Lasku johtuu lähinnä veronpalautusten jaksottumisesta edellisvuotta poikkeavasti. Myös ennakkoverojen yhteismäärässä on pientä laskua (-9 milj. euroa / -2,3 %). Sen sijaan verovuoteen 2020 liittyvät lisäennakot kasvoivat 40 miljoonaa euroa (+62 %).

Ennakkoveroista verovuoden 2020 ennakot laskivat 15 milj. euroa (-5,2 %), sen sijaan verovuoden 2021 ennakoissa oli pienoista nousua (+5 milj. euroa ja +4,6 %). Helmikuusta alkaen tilitettävien ennakkoverojen määrä painottuu verovuodesta 2020 verovuoteen 2021.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Tammikuussa otettiin verovuodelle 2021 käyttöön uudet ryhmäjako-osuudet. Kuntien jako-osuus nousi noin 12 prosenttiyksikköä 32,24 prosentista 44,34 prosenttiin. Kunnat saavat muutoksen johdosta 40 miljoonaa euroa yhteisöveron positiivista oikaisua. Kuntien yhteisöverotilitykset nousevatkin tammikuussa noin 83 miljoonaa euroa ja 46 prosenttia 266 miljoonaan euroon.

Tammikuussa otettiin käyttöön Manner-Suomen kuntien osalta myös uudet yhteisöveron veronsaajakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2021. Verovuoden 2021 jako-osuuksien perustevuosina ovat vuosien 2018 ja 2019 tiedot. Oman kunnan jako-osuustiedot löytyvät esimerkiksi Kunnat - Kausitilitykset - Jako-osuudet -polun takaa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään tammikuussa 105 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden tammikuuhun 47 milj. euroa ja 82 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 50 milj. euroa (+39 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Helmikuussa kiinteistöveroja erääntyy maksettavaksi 163 milj. euroa.

25.01.2021

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2021 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-19.3.2021.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2020 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 19.12.2019 - 17.12.2020.

Vuoden 2021 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 18.12.2020 - 20.1.2021

Helmikuu 21.1.2021 - 18.2.2021

Maaliskuu 19.2.2021 - 19.3.2021

Huhtikuu 20.3.2021 - 20.4.2021

Toukokuu 21.4.2021 - 20.5.2021

Kesäkuu 21.5.2021 - 18.6.2021

Heinäkuu 19.6.2021 - 20.7.2021

Elokuu 21.7.2021 - 20.8.2021

Syyskuu 21.8.2021 - 20.9.2021

Lokakuu 21.9.2021 - 20.10.2021

Marraskuu 21.10.2021 - 19.11.2021

Joulukuu 20.11.2021 - 17.12.2021.

25.01.2021

Kunnille on lähetetty tieto yritystoimintaerän suurimmista yhteisöistä verovuodelta 2019 kunnan viralliseen postiosoitteeseen. Kirjeissä on esitettynä kunnan osuus enimmillään 150 suurimman yhteisön maksuunpannun yhteisöveron määrästä.

Tarkastamisessa voi hyödyntää yhteisöjen julkisia tietoja. Yhteisöjen julkiset verotiedot löytyvät vero.fi-sivustolta. Mikäli verovuodelle ei ole maksuunpantu yhteisöveroa tai määrä on niin vähäinen, ettei se mahdu suurimpien joukkoon, ei yhteisön tietoja esitetä lomakkeella.

Julkiset tiedot sisältävät yhteisölle maksuunpannun yhteisöveron kokonaisuudessaan sekä lisäksi yleisradioveron. Kunnille lähetetyssä listauksessa on vain kunnan osuus yrityksen yhteisöverosta, joten sen suuruus on noin 30 prosenttia julkisten tietojen veron määrästä.

Jos kunta havaitsee mahdollisen puuttuvan yrityksen, siitä voi ottaa yhteyttä palvelun yhteydenottolomakkeen kautta.

14.01.2021

Verohallinto maksattaa verontilitykset aina veronsaajan OmaVeroon ilmoittamalle pankkitilille.

Joulukuusta alkaen valtion päävälittäjäpankkeina ovat aloittaneet Danske ja Nordea. Mikäli tässä yhteydessä välittäjäpankkina toimiva pankki on ohjannut verontilitykset eri pankkitilille kuin mitä OmaVeroon on ilmoitettu, voi asiasta olla yhteydessä suoraan uudelleenohjauksen tehneeseen pankkiin (Danskeen tai Nordeaan).