Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


04.08.2020

Verovuoden 2019 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi elo-lokakuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden lukemat):

 • Elokuu: palautukset -883 milj. euroa, jäännösverot 100 milj. euroa (-800 Me / 90 Me)
 • Syyskuu: palautukset -865 milj. euroa, jäännösverot 215 milj. euroa (-1 300 Me / 160 Me)
 • Lokakuu: palautukset -156 milj. euroa, jäännösverot 165 milj. euroa (-80 Me / 110 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla noin 61,4 prosenttia, Kelalla 5,7 prosenttia ja seurakunnilla 2,9 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2019 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2019 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 610 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 350 milj. euroa.

Verovuoden 2019 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 310 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 150 milj. euroa.

04.08.2020

Kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumista johtuen kiinteistöveroja erääntyy verovuodelta 2020 maksettavaksi ja tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Tämän hetken tiedon mukaan lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt seuraavasti:

 • heinäkuussa 455 milj. euroa
 • elokuussa 318 milj. euroa
 • syyskuussa 470 milj. euroa
 • lokakuussa 245 milj. euroa.

Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950 miljoonaa euroa.

03.08.2020

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,2 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,2 miljardin euron tasolla.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 24.8. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

28.07.2020

Verontilitysten maksupäivä on heinäkuussa 28. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

24.07.2020

Heinäkuun 2020 verontilitykset

Heinäkuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.7.

Erityisesti yhteisöveron ryhmäosuuksien muutoksesta ja kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen kunnille tilitetään heinäkuussa 760 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 2 632 miljoonaa euroa (+40 %).

Ansio- ja pääomatuloverot

Heinäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 958 miljoonaa euroa, joka on 139 miljoonaa euroa ja 4,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuloveroeristä ennakonpidätykset palkoista yms. kasvoivat 31 milj. euroa (+1,2 %), joten niitä tilitetään 2 740 milj. euroa. Osingonmaksujen osittainen lykkääntyminen toi edelleen heinäkuulle jonkin verran viime vuotta enemmän tilitettävää osinkojen ennakonpidätyksistä, ja niiden määrä nousi 92 miljoonaan edellisvuoden 57 miljoonasta eurosta (+63 %).

Suurin positiivinen muutos tapahtui veronpalautuksissa, joita vähennetään noin 95 milj. euroa, eli 81 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-46 %). Muut tuloveroerät (jäännösverot, ennakkoverot jne.) jäivät yhteismäärältään 9 miljoonaa euroa (-3,9 %) edellisvuoden heinäkuuta pienemmiksi.

Tarkemmin eri tuloveroerin määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

 • Kela +15 %
 • Kunnat +6,2 %
 • Ev.lut. seurakunnat +3,6 %
 • Ortodoksiset seurakunnat +2,4 %
 • Valtio +0,6 %.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi heinäkuussa 311 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 157 milj. euroa (-33,6 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa heinäkuun tilityksessä 177 milj. euroa (-41 %). Tosin viime vuoden heinäkuun vertailuluku oli noin 100 miljoonaa korkeampi kuin edellisvuosina, mikä korostaa muutosta.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-heinäkuussa noin 460 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-heinäkuussa on noin 29 prosenttia. Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat heinäkuun tilityksessä 121 milj. euroa miinuksella (-30 %).

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 750 miljoonaa euroa 4,9 miljardista noin 4,15 miljardiin euroon, joten todennäköisesti kuluvan vuoden ennakoiden tilitettävä määrä jää lähikuukausina edelleen viime vuotta pienemmäksi.

Ennakoiden lisäksi laskua on myös lisäennakoissa, joita tilitetään 21 milj. euroa eli 32 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-61 %). Toisaalta yhteisöjen veronpalautuksia vähennetään lähes 60 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, joten verovuoden 2019 ennakoita tilitetään 63 milj. euroa vuotta aiempaa enemmän. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2020 ryhmäjako-osuuksien muutoksen johdosta kunnat saavat heinäkuussa verovuodelle 2020 positiivista oikaisua 227 miljoonaa euroa, joten kunnille tilitettävä yhteisövero kasvaa noin 210 miljoonaa euroa 354 miljoonaan euroon (+145%) edellisvuodesta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään heinäkuussa 114 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden heinäkuuhun 46 milj. euroa ja 66 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 450 milj. euroa (+444 milj. euroa). Suuri kasvu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi tilitettävää kiinteistöveroa kertyy tavallista aiemmin.