Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


24.11.2020

Marraskuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 27.11.

Ansio- ja pääomatuloverot

Marraskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 750 miljoonaa euroa, joka on 26 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat muun muassa henkilöasiakkaiden ennakkoverot, jotka kasvoivat 53 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+32 %). Ennakkoverojen kasvu johtuu lähinnä tämän vuoden luovutusvoittojen ehtimisestä mukaan loppuvuoden ennakkoveroihin. Myös koko vuoden ennakkoverot kääntyivät hyvän marraskuun johdosta kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa viime vuotta hieman suuremmaksi (+2,8 %). Kasvua on myös jäännösveroissa 28 miljoonaa euroa (+15 %) sekä palkkojen yms. ennakonpidätyksissä 22 miljoonaa euroa (+0,9 %).

Marraskuun tilitysmäärää puolestaan vähentävät veronpalautukset, joita jaksottuu marraskuussa vähennettäväksi noin 250 miljonaa euroa, joka on 75 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Muut tuloveroerät, lisäennakko, osinkojen, puun myyntitulojen sekä korkojen ennakonpidätykset säilyivät käytännössä edellisvuoden tasolla. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Verovuoden 2019 verotus päättyi viimeistään lokakuun lopussa, joten marraskuussa otetaan myös verovuoden 2019 jako-osuuksissa käyttöön valmistuneen verotuksen mukaiset maksuunpanosuhteet. Samalla oikaistaan verovuodelta jo tilitetyt määrät vastaamaan uusia maksuunpanosuhteita. Oikaisu on valtiolle - ja myös seurakuntaryhmälle kokonaisuudessaan lievästi - negatiivinen ja muille veronsaajaryhmille ryhmätasolla positiivinen.

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen suhteelliset muutokset viime vuoden marraskuusta ovat seuraavat, suluissa koko vuoden kumulatiiviset muutokset:

 • Kela +18,1 % (12,4 %)
 • Kunnat +13,7 % (+4,7 %)
 • Ev.lut. seurakunnat +1,4 % (+1,7 %)
 • Ortodoksiset seurakunnat +15,3 % (+0,4 %)
 • Valtio -30,6 % (-4,7 %).

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi marraskuussa 291 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 196 milj. euroa (-47 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu suurelta osin kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa marraskuussa 61 milj. euroa (-19 %). Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat marraskuun tilityksessä 107 milj. euroa miinuksella (-43 %). Kuluvan vuoden ennakoita suurempi lasku johtuu lähinnä verovuoden 2019 veronpalautusten jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti. Marraskuussa vähennettävien veronpalautusten määrä on 161 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edellisvuoteen 32 miljoonaa euroa. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty noin 750 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku on 17,5 prosenttia.

Myös jäännösveroissa on laskua edellisvuoteen nähden noin 80 miljoonaa euroa (-59 %). Veronpalautusten tapaan muutos johtuu lähinnä jäännösverojen jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään marraskuussa 98 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden marraskuuhun 42 milj. euroa ja 74 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 83 milj. euroa (+43 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin.

Tämän hetken tiedon mukaan verovuoden 2020 loput kiinteistöverot erääntyvät seuraavasti:

 • joulukuussa 175 milj. euroa
 • tammikuussa 43 milj. euroa
 • helmikuussa 164 milj. euroa.
13.11.2020

Vuoden 2020 kiinteistöverotilastoja on julkaistu Verohallinnon tilastotietokannassa

Palvelusta löytyvät verovuoden 2020 tiedoilla päivitettynä tilastonäkymät 2.2 ja 3. Tilastonäkymä 2.2 sisältää alueittaiset kiinteistöverotiedot kiinteistöveroprosenttien mukaan luokiteltuna ja tilastonäkymä 3. rakennusten alueittaiset kiinteistöverotiedot rakennustyypeittäin.

Loput verovuoden 2020 kiinteistöverotilastoista julkaistaan tämä hetken arvion mukaan joulukuun aikana.

03.11.2020

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2020 tehtävästä verovuoden 2019 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2019 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Oikaisu on kuntaryhmälle 210 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle 36 miljoonaa euroa positiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; valtiolla -245 milj. euroa ja seurakunnilla -2,3 milj. euroa.  

Veronsaajakohtaiset tiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Muut Tilastot -osion kohta "Maksuunpannut verot"). Tilastosta löytyvät myös kuukausittain heinä-joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin heinä- ja helmikuun välisenä aikana.

Kuntien osalta tilastolla on myös verovuoden 2019 maksuunpannun yhteisöveron määrä sekä verovuoden 2020 maksuunpannun kiinteistöveron määrä.

01.11.2020

Muut tilastot -osiossa on julkaistu verovuoden 2021 yhteisöveron ennakolliset jako-osuudet, jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhdetiedot ovat tässä vaiheessa vielä keskeneräisiä.

Lopulliset verovuoden 2021 yhteisöveron jako-osuudet julkistetaan tammikuussa, jolloin ne myös otetaan verontilityksissä käyttöön.

24.10.2020

Lokakuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikkona 28.10.

Ansio- ja pääomatuloverot

Lokakuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 665 miljoonaa euroa, joka on 118 miljoonaa euroa ja 4,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., joita tilitetään 125 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,3 %). Hyvää kasvua selittää osin se, että vuosi sitten lokakuussa ennakonpidätysten määrä jäi tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyneiden haasteiden vuoksi sekä tavanomaista pienemmäksi että jonkin verran vaatimattomammaksi verrattuna viime vuoden syys- ja marraskuuhun. Osittain kasvuun vaikuttivat kuitenkin myös positiivinen kehitys syyskuussa maksettujen palkkojen määrässä sekä koko vuoden ajan ennakonpidätyskertymää kasvattanut keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu viime vuoteen verrattuna.

Verovuoden 2019 veronpalautuksia vähennettiin lokakuussa noin 70 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+83 %). Kaikkiaan verovuoden 2019 palautukset ovat verovuoden verotuksen valmistumisen tässä vaiheessa kuitenkin edelleen noin 400 miljoonaa edellisvuotta pienemmät. Lopullinen tieto palautusten määrästä saadaan marraskuun alkupäivinä.

Verovuoden 2019 jäännösveroja puolestaan tilitetään noin 40 miljoonaa (+35 %) edellisvuotta enemmän. Jäännösverojen kokonaismäärä tulee näillä näkymin kasvamaan yli 100 miljoonaa viime vuodesta.

Muut tuloveroerät (ennakkoverot, osinkojen ennakonpidätykset yms.) kasvoivat 25 milj. euroa (+16 %) edellisvuoden lokakuusta. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

 • Kela +20,9 %
 • Kunnat +12,7 %
 • Ev.lut. seurakunnat +15,5 %
 • Ortodoksiset seurakunnat +14,3 %
 • Valtio -16 %.

Veronsaajaryhmien erilaista kehitystä selittää erityisesti valtion verovuoden 2020 jako-osuuden alentaminen ja muiden ryhmien osuuksien kasvattaminen. Jako-osuuden muutosten euromääräiset vaikutukset löytyvät 19.10. julkaistussa tiedotteessa.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi lokakuussa 336 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 33 milj. euroa (-9,0 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa lokakuun tilityksessä 95 milj. euroa (-28,5 %). Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat lokakuun tilityksessä 143 milj. euroa miinuksella (-46 %). Suurempi lasku kuluvan vuoden ennakoihin nähden johtuu lähinnä verovuoden 2019 veronpalautusten jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-lokakuussa noin 800 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-lokakuussa on noin 30 prosenttia.

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 730 miljoonaa euroa noin 4,9 miljardista 4,17 miljardiin euroon. Laskua ei kuitenkaan ole käytännössä ollut enää kesäkuun jälkeen.

Nousua puolestaan on jäännösveroissa, joita tilitetään 106 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+203 %). Veronpalautusten tapaan suuri muutos johtuu lähinnä jäännösverojen jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään lokakuussa 99 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden lokakuuhun 44 milj. euroa ja 78 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 225 milj. euroa (-632 milj. euroa). Lasku aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi kiinteistöveroa on tilitetty jo ennen lokakuuta 1 240 milj. euroa. Viime vuonna kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Tänä vuonna eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat heinä-joulukuulle. Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannaan kiinteistöveroa noin 1 950 miljoonaa euroa.