Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


27.01.2020

Ansio- ja pääomatuloverot

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 3,187 miljardia euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 235 miljoonaa euroa (+8,0 %). Kasvu aiheutuu enimmäkseen ennakonpidätyksistä, joiden tilitykset nousivat viime vuoden tammikuusta 186 milj. euroa (+7,4 %).

Ennakonpidätysten lisäksi kasvua oli jäännösveroissa 21 milj. euroa (+32 %) ja lisäennakoissa 33 milj. euroa (+29 %). Pääosa lisäennakoista kertyy aivan tammikuun lopussa, joten ne tilitetään helmikuussa. Tyypillisesti helmikuun tilityksessä tulee reilusti yli puolet koko vuoden lisäennakoista ja tammikuussa noin 15 prosenttia, joten on mielenkiintoista nähdä jatkuuko tammikuun kasvu helmikuussa. Lisäennakoiden määrästä voi saada osviittaa myös pääomatuloverojen kehityksestä.

Yllä mainitut alaverolajien erittelyt löytyvät polun Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain -takaa.

Helmikuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön verovuoden 2020 jako-osuudet.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään tammikuussa 557 milj. euroa. Kokonaismäärässä ei ole suurta muutosta edellisvuoden tammikuuhun (+5 milj. euroa/ +1 %).

Kuluvan vuoden ennakkoverot nousivat 13 milj. euroa ja verovuoden 2019 laskivat 72 milj. euroa. Tilitettävä määrä pysyi tammikuussa edellisvuoden tasolla johtuen vanhojen verovuosien kertymästä, sillä verovuosille 2009 - 2012 kertyi tilitettävää yhteensä noin 70 milj. euroa.

Manner-Suomen kuntien osalta on todennäköisesti mielenkiintoa tammikuussa käyttöön otettuihin verovuoden 2020 jako-osuuksiin, joissa on suuriakin vaihteluita edelliseen verovuoteen nähden, vaihteluvälin ollessa -15 %:n ja +98 %:n välillä. Oman kunnan eri vuosien jako-osuudet löytyvät Kausitilitysten Jako-osuudet-kohdasta. Koko kuntaryhmän jako-osuus nousi verovuonna 2020 noin 0,8 prosenttiyksikköä, joka vastaa 2,7 prosentin muutosta edellisvuoteen. Jako-osuuden nousulla kompensoidaan kunnille yritysten korotettuja poistoja verovuosille 2020 - 2023 mm. koneista ja laitteista.

27.01.2020

Verohallinto järjestää veronsaajille yhteisen iltapäiväseminaarin Helsingin Vallilassa keskiviikkona 26.2.2020. Tilaisuus alkaa klo 13 ja päättyy klo 15.

Kutsu tilaisuuteen lähetetään myöhemmin.

Ohjelma:

 • Verovuoden 2019 tuloverokertymät ja kertymien ajoitus (johtava veroasiantuntija Sami Varonen)

 • Veronsaajatilitysten ajankohtaiset asiat: Yhteisöveron tiedot kunnille, vuoden 2020 aikatauluja, kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen (ylitarkastaja Jyrki Einiö ja ylitarkastaja Satu Sarén)

 • Uuden Veronsaajien palvelut -sivuston esittely (ylitarkastaja Satu Sarén)

 • Tilastotietokantapalvelun kuntakohtaiset esimerkkitilastot (ylitarkastaja Jenna Lempiäinen ja ekonomisti Aki Savolainen)

Tilaisuuteen voi osallistua Skype-yhteyden välityksellä. Linkki toimitetaan kaikille osallistujille lähempänä ajankohtaa.

Veronsaajien edustajat ovat tervetulleita myös paikan päälle Vallilaan (Vääksyntie 4). Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu myöhemmin lähetettävän kutsun kautta.

Tervetuloa paikalle tai kuulolle.

Lisätietoja:

Jyrki Einiö

Satu Sarén

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

30.12.2019

Verontilitysten maksupäivä on joulukuussa 30. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

27.12.2019

Ansio- ja pääomatuloverot

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 2,452 miljardia euroa, jossa muutosta vuoden takaiseen lähes 2,36 mrd. euroa (+2 517 %). Muutos aiheutuu enimmäkseen veronpalautusten maksamisen aikaistumisesta heinä-joulukuun välille, jonka vuoksi niitä vähennettiin joulukuussa 2,4 mrd. edellisvuotta vähemmän. Vastaavasti tilitettävien jäännösverojen määrä väheni joulukuussa puoleen vuoden takaisesta (-233 milj. euroa / -53 %).

Ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä kasvoivat 143 miljoonaa euroa (+6,2 %). Niiden kehityksestä löytyy erillinen tiedote.

Kootusti koko maan tason tilitysten muutoksia vuoden 2018 joulukuuhun. Luvut miljoonaa euroa:

 • Veronpalautukset                                                             +2 432

 • Ennakonpidätykset palkoista yms.                                   +143

 • Ennakkoverot                                                                   +11

 • Lisäennakot                                                                      +11

 • Ennakonpidätys puun myyntitulosta                               +11

 • Ennakonpidätys osingoista                                              +4

 • Jäännösvero                                                                     -233

Kumulatiivisesti koko 2019 kalenterivuoden tilitykset kasvoivat 2,0 prosenttia. Jako-osuusmuutosten ja oikaisutilitysten vuoksi veronsaajaryhmien kehitys oli erilaista. Valtiolla muutos oli 0,0 %, seurakunnilla 1,8 %, kunnilla 2,6 %, ja Kelalla 6,2 % erityisesti päivärahamaksun kasvun ansiosta.

Yhteisöverot

Yhteisöverojen tilitykset laskivat vuoden takaisesta noin 17 milj. euroa (-3,3 %). Muutos on seurausta lähinnä ennakkoverojen 165 miljoonan euron laskusta (-37,3 %). Sen sijaan lisäennakot kasvoivat 105 miljoonaa euroa (+507 %) ja jäännösverot 43 milj. euroa (110 %).

Kuluvan vuoden ennakot laskivat joulukuussa 57,5 milj. euroa (-15,4 %) ja verovuoden 2018 ennakot noin 108 miljoona euroa. Verovuoden 2018 ennakoiden lasku selittyy veronpalautuksilla, jotka vähennetään ensi sijassa yhteisöjen ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset kasvoivat 2,4 prosenttia. Kuluvan vuoden ennakoita tilitettiin vuoden 2019 aikana noin 88 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+2,1 %). Tällä hetkellä verovuoden 2019 ennakoita on maksuunpantu 5,227 miljardia euroa. Vuosi sitten verovuoden 2018 ennakoita oli joulukuussa maksuunpantuna 5,15 miljardia.

Kiinteistöverot

Kiinteistöveroja tilitettiin joulukuussa 15,9 milj. euroa (+20,7 %). Koko vuoden kiinteistöveron tilitykset ovat 1,87 miljardia euroa, jossa kasvua 57 milj. euroa (+3,1 %)

22.12.2019

Joulukuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 2,448 miljardia euroa, mikä on noin 143 miljoonaa euroa (6,2 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen. Marraskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät kasvoivat selvästi edellisvuoteen nähden ja myös aiemmilta kuukausilta kertyneiden ennakonpidätyksen tilitykset olivat edellisvuoden vastaavia tilityksiä suuremmat. 

Pääosa joulukuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu marraskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,380 mrd. €). Marraskuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna joulukuussa noin 5,5 % edellisvuotta enemmän. Tältä osin tilityksen kasvua vauhditti erityisesti vuositulorajaan perustuvalle ennakonpidätystavalle tyypillinen keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu verovuoden loppupuolella.

Joulukuussa tilitetään veronsaajille marraskuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi n. 67 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille joulukuussa n. 48 miljoonaa euroa. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten määrä oli joulukuun tilitysjaksolla selvästi pienempi sekä marraskuun tilitysjaksoon että vuoden 2019 aiempiin tilitysjaksoihin nähden. Ennakonpidätysten kertymän kehityksen taustalla on tältä osin pitkältä ajalta kertyneiden tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden korjaantuminen suurelta osin jo marraskuun tilitysjakson aikana.  

Verovuodelta 2019 kertyneitä ennakonpidätyksiä tilitetään veronsaajille joulukuun loppuun mennessä yhteensä 26,753 miljardia euroa, mikä on noin 300 miljoonaa euroa (1,1 %) edellisvuoden vastaavaa määrää enemmän. Vuoden 2019 lopussa tilitysten kokonaismäärä jää kuitenkin n. 494 miljoonaa ja kunnille tilitettävä määrä 303 miljoonaa euroa pienemmäksi 3 %:n kasvuun perustuneeseen ennusteeseen nähden.

Vuonna 2019 tilitettävien verovuoden 2019 ennakonpidätysten ennustetta pienemmän kokonaismäärän arvioidaan johtuvan pääasiassa ennakonpidätystavan muutosten vaikutuksesta ennakonpidätysten kertymien ja tilitysten jaksotukseen. Tältäkin osin ennustetun ja toteutuneen ennakonpidätysten määrän ero kuitenkin kaventui odotetusti joulukuun tilitysjaksolla. Myös tammikuussa 2020 arvioidaan tilitettävän joulukuussa 2019 toimitettuja ennakonpidätyksiä selvästi edellisvuotta enemmän.

Vaikka ennakonpidätysprosentin perusteissa huomioitujen vähennysten, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksen, määrä näyttää kohoavan edellisvuotta korkeammaksi, ei edelleenkään ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua olennaisesti pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille pääosin ja lopullisesti vasta verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.