Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


24.10.2020

Lokakuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikkona 28.10.

Ansio- ja pääomatuloverot

Lokakuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 665 miljoonaa euroa, joka on 118 miljoonaa euroa ja 4,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., joita tilitetään 125 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,3 %). Hyvää kasvua selittää osin se, että vuosi sitten lokakuussa ennakonpidätysten määrä jäi tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyneiden haasteiden vuoksi sekä tavanomaista pienemmäksi että jonkin verran vaatimattomammaksi verrattuna viime vuoden syys- ja marraskuuhun. Osittain kasvuun vaikuttivat kuitenkin myös positiivinen kehitys syyskuussa maksettujen palkkojen määrässä sekä koko vuoden ajan ennakonpidätyskertymää kasvattanut keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu viime vuoteen verrattuna.

Verovuoden 2019 veronpalautuksia vähennettiin lokakuussa noin 70 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+83 %). Kaikkiaan verovuoden 2019 palautukset ovat verovuoden verotuksen valmistumisen tässä vaiheessa kuitenkin edelleen noin 400 miljoonaa edellisvuotta pienemmät. Lopullinen tieto palautusten määrästä saadaan marraskuun alkupäivinä.

Verovuoden 2019 jäännösveroja puolestaan tilitetään noin 40 miljoonaa (+35 %) edellisvuotta enemmän. Jäännösverojen kokonaismäärä tulee näillä näkymin kasvamaan yli 100 miljoonaa viime vuodesta.

Muut tuloveroerät (ennakkoverot, osinkojen ennakonpidätykset yms.) kasvoivat 25 milj. euroa (+16 %) edellisvuoden lokakuusta. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

  • Kela +20,9 %
  • Kunnat +12,7 %
  • Ev.lut. seurakunnat +15,5 %
  • Ortodoksiset seurakunnat +14,3 %
  • Valtio -16 %.

Veronsaajaryhmien erilaista kehitystä selittää erityisesti valtion verovuoden 2020 jako-osuuden alentaminen ja muiden ryhmien osuuksien kasvattaminen. Jako-osuuden muutosten euromääräiset vaikutukset löytyvät 19.10. julkaistussa tiedotteessa.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi lokakuussa 336 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 33 milj. euroa (-9,0 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa lokakuun tilityksessä 95 milj. euroa (-28,5 %). Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat lokakuun tilityksessä 143 milj. euroa miinuksella (-46 %). Suurempi lasku kuluvan vuoden ennakoihin nähden johtuu lähinnä verovuoden 2019 veronpalautusten jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-lokakuussa noin 800 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-lokakuussa on noin 30 prosenttia.

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 730 miljoonaa euroa noin 4,9 miljardista 4,17 miljardiin euroon. Laskua ei kuitenkaan ole käytännössä ollut enää kesäkuun jälkeen.

Nousua puolestaan on jäännösveroissa, joita tilitetään 106 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+203 %). Veronpalautusten tapaan suuri muutos johtuu lähinnä jäännösverojen jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään lokakuussa 99 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden lokakuuhun 44 milj. euroa ja 78 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 225 milj. euroa (-632 milj. euroa). Lasku aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi kiinteistöveroa on tilitetty jo ennen lokakuuta 1 240 milj. euroa. Viime vuonna kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Tänä vuonna eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat heinä-joulukuulle. Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannaan kiinteistöveroa noin 1 950 miljoonaa euroa.

19.10.2020

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Muut tilastot -osiossa on myös kuntakohtaiset ennakkotiedot joulukuussa tehtävästä verovuoden 2020 oikaisusta. Verovuoden 2020 perustevuodeksi vaihtuvat silloin viimeksi valmistuneen verovuoden 2019 maksuunpanotiedot. Koska ryhmäosuuksien mahdollisesta muutoksesta tai ennallaan säilymisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, on niiden oletettu säilyvän ennallaan.

Verovuoden 2019 lopulliset tiedot julkistetaan 2.11. alkavalla viikolla.

19.10.2020

Lokakuussa oikaistaan verovuoden 2020 veronsaajaryhmäkohtaiset jako-osuudet vastaamaan tuoretta valtiovarainministeriön asetusta. Kuntien, seurakuntien ja Kelan osuus nousee, valtion osuus laskee.

Oikaisun vaikutukset eri ryhmille ovat:

  • kunnat +103 milj. euroa
  • seurakunnat +8,6 milj. euroa
  • Kela +8,6 milj. euroa
  • valtio -120 milj. euroa.

Kuntaryhmällä oikaisu tarkoittaa yli kuuden prosentin ja seurakunnilla yli 11 prosentin lisäystä normaaliin lokakuun tilitykseen. Oman kunnan tai seurakunnan oikaisun voi tarvittaessa laskea kertomalla ryhmän euromuutoksen omalla verovuoden 2020 jako-osuudella.

07.10.2020

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella 23.10.2020 mennessä. Verohallinto on pyytänyt Kuntaliittoa ja Ålands kommunförbundia välittämään kunnille tiedoksi tuloverotuksen julkisten tietojen tilausohjeet, linkin web-lomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin. Tiedot luovutetaan ne tilanneille kunnille marraskuun alussa.

Lähetä sähköposti osoitteeseen tietoluvat@vero.fi, niin saat tilausohjeet.

05.10.2020

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 19.10. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.