Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


25.05.2021

Toukokuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 28.5.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 116 miljoonaa euroa, joka on 293 miljoonaa euroa ja 10,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 811 miljoonaa euroa ja 5,6 prosenttia.

Euromääräisesti eniten kasvoivat ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 166 miljoonaa euroa ja 6,7 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää osin viime vuoden toukokuun alhainen ennakonpidätysten määrä, joten toissavuoden toukokuuhun nähden muutosta onkin lähes saman verran eli +5,9 prosenttia.

Hyvää kehitystä oli myös osinkojen ennakonpidätyksissä, jotka nousivat viime vuoden osinkojen jakamattomuussuositusten jälkeen peräti 65 prosenttia, euromääräisestikin kasvua oli 93 miljoonaa euroa.

Muiden tuloveroerien (jäännösverot, puun myyntitulot jne.) yhteismäärä kasvoi lähinnä ennakkoverojen ansiosta 34 milj. euroa. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät toukokuussa parhaiten Kelalla (26 %) sekä valtiolla (+12 %). Kunnilla tilitykset nousivat 8,5 prosenttia ja seurakuntaryhmällä 3,5 prosenttia. Erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä. Vuosi sitten toukokuussa valtion ryhmäosuutta laskettiin, mikä heijastuu nyt keskimääräistä parempana kehityksenä.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta toukokuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 506 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 96 miljoonaa euroa (+23 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 482 miljoonaa euroa (+18 %).

Toukokuussa kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 109 milj. euroa ja 36 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut lähes täysin kuluvan vuoden ennakoihin, joissa onkin kasvua samat 109 milj. ja 36 prosenttia. Verovuoden 2020 19 miljoonan euron palautukset ja verovuoden 2020 ennakkoverojen 23 miljoonan kertymä melko lailla netottivat toisensa.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+8 Me). Sen sijaan lisäennakot laskivat 21 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on toukokuussa 4,93 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +680 miljoonaa ja +16 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 117 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden toukokuuhun 21 milj. euroa ja 22 prosenttia. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 4 milj. euroa, joka vastaa edellisvuoden määrää.  Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

Johtuen tämän hetken alhaisesta kertymästä, voivat mahdolliset vanhempien verovuosien veronoikaisut johtaa joillakin kunnilla ennen heinäkuuta kiinteistöveron negatiivisiin tilityksiin. Mahdollinen negatiivinen määrä vähennetään muiden verojen tilityksistä, joten negatiivista määrää ei makseta Verohallinnolle.

18.05.2021

Kunnat voivat tilata vuoden 2021 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta.  Verohallinto toivoo, että kunnat tilaisivat kiinteistöverotiedot viimeistään 4.6.2021.

Verohallinto on välittänyt linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta  YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Veronsaajan neljän (4) kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen. Kaikki luovutuserät luovutetaan kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen.

    1. luovutuserä vko 24 (14.-18.6.2021)
    1. luovutuserä vko 34 (23.-27.8.2021)
    1. luovutuserä vko 46 (15.-19.11.2021)

Huom! Kiinteistöverotiedot eivät ole tilattavissa ajalla 1.7. - 1.8.2021.

23.04.2021

Huhtikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikko 28.4.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 918 miljoonaa euroa, joka on 193 miljoonaa euroa ja 7,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 518 miljoonaa euroa ja 4,4 prosenttia.

Huhtikuun tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 142 miljoonaa euroa ja 5,8 prosenttia. Kasvua oli myös osinkojen ennakonpidätyksissä (+24 M€ / +29 %) sekä ennakkoveroissa (+15 M€ / +18 %).

Muiden tuloveroerien (jäännösverot, puun myyntitulot jne.) yhteismäärä kasvoi 11 milj. euroa. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Huhtikuussa otettiin verovuodelle 2018 käyttöön kertymän mukaiset jako-osuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verovuoden 2018 jako-osuuksien perusteena eivät ole enää ainoastaan maksuunpannut verot, vaan tilitykset oikaistaan kuukausittain sen mukaisiksi, mitä kukin yksittäisen henkilö on todellisuudessa maksanut tuloveroja. Hyötyä saavat ne kunnat ja seurakunnat, joiden asukkaat/jäsenet ovat maksaneet ansiotuloverot keskimääräistä paremmin.

Ryhmätasolla huhtikuun oikaisusta hyötyvät edellisvuosien tapaan muut veronsaajaryhmät kuin valtio. Valtiolle tuleekin huhtikuussa verovuodelle negatiivista oikaisua noin 13 miljoonaa euroa. Vuosi sitten valtion vastaava oikaisu oli yli 15 milj. euroa negatiivinen. Oikaisujen ajankohdista säädetään verontilityslaissa.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta huhtikuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 452 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 133 miljoonaa euroa (+42 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 386 miljoonaa euroa  (+17 %).

Huhtikuussa kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 115 milj. euroa ja 45 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 89 milj. ja 29 prosenttia. Myös verovuoden 2020 ennakkoveroissa oli kasvua 28 milj. euroa, mutta niiden kasvu johtuu siitä, että niiden nettomääräinen kertymä on edellisvuotta vähemmän negatiivinen (-44 M€ → -16 M€).

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+15 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on huhtikuussa 4,82 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +380 miljoonaa ja +8 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään huhtikuussa 117 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden huhtikuuhun 20 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa, joka vastaa edellisvuoden määrää.  Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

16.04.2021

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto sisältää yleisesti verovelvollisten henkilöasiakkaiden tietoja. Verovuoden 2020 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat loppuvuodesta 2021 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Linkki vero.fi-tiedotteeseen

Linkki PX-Web-tilastotietokantaan

25.03.2021

Maaliskuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 29.3.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Maaliskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 839 miljoonaa euroa, joka on 108 miljoonaa euroa ja 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kehittyivät hieman ennakoitua paremmin, eli niissä oli nousua 68 miljoonaa euroa ja 2,8 prosenttia. Myös lisäennakot kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 21 miljoonalla (+33 %). Kumulatiivisesti verovuoden 2020 lisäennakot ovat viime vuoteen nähden vaatimattomammassa kasvussa, eli maaliskuun tilityksen jälkeen kasvua on noin 15 miljoonaa euroa (+2,8 %).

Muissa tuloveroerissä (ennakot, jäännösverot jne.) ei ole merkittäviä muutoksia viime vuoden maaliskuuhun. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Maaliskuussa ei ansio- ja pääomaverotulojen tilittämisessä ole erityisiä oikaisuja, vaan jako-osuudet muuttuvat ainoastaan asiakkaiden verotuksissa tapahtuvien muutosten johdosta. Nämä muutokset ovat tässä vaiheessa vuotta yleensä kunta- ja seurakuntatasolla melko pieniä. Huhtikuussa otetaan käyttöön kertymän mukaiset jako-osuudet verovuodelle 2018, jolloin hyötyvät ne kunnat ja seurakunnat, joiden asukkaat/jäsenet ovat maksaneet ansiotuloverot keskimääräistä paremmin.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta maaliskuun tilitykset näyttävät huomattavasti viime vuotta paremmilta, sillä niitä on kertynyt tilitettäväksi 514 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 105 miljoonaa euroa (+26 %).

Kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 75 milj. euroa ja 24 prosenttia. Ennakkoverojen kasvu jakaantuu melko tarkasti tasan verovuoden 2021 sekä 2020 ennakkoveroihin.

Verovuoden 2021 ennakkoveroja on kertynyt 410 miljoonaa euroa, jossa kasvua 39 miljoonaa (10 %). Verrattaessa 2021 ennakkoveroja koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019, on kertymää myös siihen nähden jonkin verran enemmän, vuonna 2019 vastaava kuluvan verovuoden kertymä oli 397 miljoonaa euroa.

Verovuoden 2020 ennakkoveroissa on kasvua 36 miljoonaa euroa. Verovuoden 2020 ennakkoverojen kasvu johtuu käytännössä siitä, että niiden nettomääräinen kertymä on edellisvuotta vähemmän negatiivinen (-59 Me → -23 Me).

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+17 Me) sekä lisäennakoissa (+13 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään maaliskuussa 113 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden maaliskuuhun 15 milj. euroa ja 15 %. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 14 milj. euroa (+1 milj. euroa). Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

VUODEN 2021 VEROTUSKUSTANNUKSET

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2021 verotuskustannuksista.

Verotuskustannusten yhteismäärä on 459 milj. euroa (+0,9 %). Veronsaajaryhmien välisiin osuuksiin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta: valtio 62,1 %, kunnat 29,1 %, Kela 5,6 % ja seurakunnat 3,2 %.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen ja yhteisöverojen määrän sekä asukasluvun/jäsenmäärän ja keskimääräisen kunnallis- ja kirkollisveron perusteella. Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun tilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.