Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


25.03.2021

Maaliskuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 29.3.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Maaliskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 839 miljoonaa euroa, joka on 108 miljoonaa euroa ja 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kehittyivät hieman ennakoitua paremmin, eli niissä oli nousua 68 miljoonaa euroa ja 2,8 prosenttia. Myös lisäennakot kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 21 miljoonalla (+33 %). Kumulatiivisesti verovuoden 2020 lisäennakot ovat viime vuoteen nähden vaatimattomammassa kasvussa, eli maaliskuun tilityksen jälkeen kasvua on noin 15 miljoonaa euroa (+2,8 %).

Muissa tuloveroerissä (ennakot, jäännösverot jne.) ei ole merkittäviä muutoksia viime vuoden maaliskuuhun. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Maaliskuussa ei ansio- ja pääomaverotulojen tilittämisessä ole erityisiä oikaisuja, vaan jako-osuudet muuttuvat ainoastaan asiakkaiden verotuksissa tapahtuvien muutosten johdosta. Nämä muutokset ovat tässä vaiheessa vuotta yleensä kunta- ja seurakuntatasolla melko pieniä. Huhtikuussa otetaan käyttöön kertymän mukaiset jako-osuudet verovuodelle 2018, jolloin hyötyvät ne kunnat ja seurakunnat, joiden asukkaat/jäsenet ovat maksaneet ansiotuloverot keskimääräistä paremmin.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta maaliskuun tilitykset näyttävät huomattavasti viime vuotta paremmilta, sillä niitä on kertynyt tilitettäväksi 514 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 105 miljoonaa euroa (+26 %).

Kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 75 milj. euroa ja 24 prosenttia. Ennakkoverojen kasvu jakaantuu melko tarkasti tasan verovuoden 2021 sekä 2020 ennakkoveroihin.

Verovuoden 2021 ennakkoveroja on kertynyt 410 miljoonaa euroa, jossa kasvua 39 miljoonaa (10 %). Verrattaessa 2021 ennakkoveroja koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019, on kertymää myös siihen nähden jonkin verran enemmän, vuonna 2019 vastaava kuluvan verovuoden kertymä oli 397 miljoonaa euroa.

Verovuoden 2020 ennakkoveroissa on kasvua 36 miljoonaa euroa. Verovuoden 2020 ennakkoverojen kasvu johtuu käytännössä siitä, että niiden nettomääräinen kertymä on edellisvuotta vähemmän negatiivinen (-59 Me → -23 Me).

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+17 Me) sekä lisäennakoissa (+13 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään maaliskuussa 113 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden maaliskuuhun 15 milj. euroa ja 15 %. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 14 milj. euroa (+1 milj. euroa). Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

VUODEN 2021 VEROTUSKUSTANNUKSET

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2021 verotuskustannuksista.

Verotuskustannusten yhteismäärä on 459 milj. euroa (+0,9 %). Veronsaajaryhmien välisiin osuuksiin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta: valtio 62,1 %, kunnat 29,1 %, Kela 5,6 % ja seurakunnat 3,2 %.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen ja yhteisöverojen määrän sekä asukasluvun/jäsenmäärän ja keskimääräisen kunnallis- ja kirkollisveron perusteella. Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun tilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.

25.03.2021

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto nousee tänä vuonna noin 59 miljoonaa (+3,1 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 1 999 miljoonaa euroa. Tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2021. Kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen julkaistaan lopulliset tilastot kiinteistöveroista. Lopulliset tilastot voivat poiketa näistä ennakkotilastoista.

Vuoden 2021 kiinteistövero perustuu kiinteistön vuoden 2020 verotusarvoon sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2021 kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Linkit:

Verohallinnon tilastotietokanta (PX-Web)

Kiinteistöveron ennakkotilastot - vero.fi

04.03.2021

Verohallinto maksattaa verontilitykset aina veronsaajan OmaVeroon ilmoittamalle pankkitilille.

Joulukuusta alkaen valtion päävälittäjäpankkeina ovat aloittaneet Danske ja Nordea. Mikäli tässä yhteydessä välittäjäpankkina toimiva pankki on ohjannut verontilitykset eri pankkitilille kuin mitä OmaVeroon on ilmoitettu, voi asiasta olla yhteydessä suoraan uudelleenohjauksen tehneeseen pankkiin (Danskeen tai Nordeaan).

23.02.2021

Helmikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 25.2.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 036 miljoonaa euroa, joka on 31 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tilitysmäärän laskun taustalla ovat lähinnä lisäennakot sekä jäännösverot, joita tilitetään 37 ja 24 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Lisäennakkoja tilitettiin tammikuussa 37 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, joten kumulatiivisesti niiden määrä on toistaiseksi edellisvuoden tasolla.

Sen sijaan ennakonpidätykset palkoista yms. kasvoivat 27 miljoonalla eurolla (+1,1 %). Myös muiden tuloveroerien yhteismäärässä on pienehkö kolmen miljoonan euron kasvu. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Helmikuussa otettiin sekä ryhmä- että veronsaajatasolla käyttöön verovuoden 2021 jako-osuudet. Ryhmien osalta jako-osuuksien suhteelliset muutokset ovat edellisvuoteen nähden seuraavanlaisia:

  • Valtio +0,7 %
  • Kunnat -1,0 %
  • Seurakunnat -1,7 %
  • Kelan sairaanhoitomaksu -1,3 %
  • Kelan päivärahamaksu +15 %.

Yksittäisten veronsaajien osalta jako-osuuksien laskennassa on huomioitu mahdolliset kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien muutokset sekä muutokset asukasluvussa tai jäsenmäärässä.

Perustevuotena verovuoden 2021 jako-osuusarvioille on käytetty viimeksi valmistuneen verotuksen, eli verovuoden 2019 tietoja. Verovuoden 2021 verotuksen valmistuessa lokakuun 2022 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita. Sitä ennen jako-osuuksia tarkistetaan viimeistään joulukuussa 2021, jolloin jako-osuuslaskennan perustevuodeksi vaihdetaan verovuoden 2020 tiedot.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi helmikuussa 1 213 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 167 miljoonaa euroa (+16 %).

Kasvua on erityisesti yhteisöjen lisäennakoissa, jotka nousivat 151 milj. euroa ja 20 %.

Myös ennakkoveroissa oli kasvua 33 milj. euroa (+12,5 %). Ennakkoveroissa kasvua tulee verovuoden 2020 ennakkoveroista, joita palautettiin 126 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan kuluvan vuoden ennakoissa oli vähennystä edellisvuoteen 91 milj. euroa (-17 %).

Jäännösverot sen sijaan laskivat edellisvuodesta 17 miljoonaa euroa (-45 %).

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään helmikuussa 109 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden helmikuuhun 16 milj. euroa ja 17 %. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 136 milj. euroa (+130 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin.

26.01.2021

Tammikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.1.

ANSIO-JA PÄÄOMATULOVEROT

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 824 miljoonaa euroa, joka on 248 miljoonaa euroa ja 7,8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä ja etuuksista, joita tilitetään 136 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,1 %). Ennakonpidätysten lisäksi edellisvuotta enemmän kertyi tilitettävää erityisesti henkilöasiakkaiden ennakkoveroista (+19 %) sekä lisäennakoista (+26 %), joita kumpaakin tilitettiin vajaa 40 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Niinikään muiden tuloveroerien yhteismäärä kasvoi viime vuodesta lähes 40 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta (jäännösverot, ennakonpidätykset osingoista, puun myynnistä ja korkotuloista). Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Erityisesti verovuodelta 2020 palkoista yms. tehtävien ennakonpidätysten hyvän kehityksen vuoksi on mahdollista, että säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset tulisivat nousemaan ja jäännösverot laskemaan vuotta aiemmasta. Määristä tiedotetaan sitä mukaa kun niistä saadaan tarkempaa ennakkotietoa veroilmoitusten palautusten jälkeen.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi tammikuussa 537 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisiin kuukausiin nähden maltilliset 19 milj. euroa (-3,5 %).

Suurin lasku aiheutuu jäännösverojen vähentymisestä 50 miljoonalla eurolla (-52 %). Lasku johtuu lähinnä veronpalautusten jaksottumisesta edellisvuotta poikkeavasti. Myös ennakkoverojen yhteismäärässä on pientä laskua (-9 milj. euroa / -2,3 %). Sen sijaan verovuoteen 2020 liittyvät lisäennakot kasvoivat 40 miljoonaa euroa (+62 %).

Ennakkoveroista verovuoden 2020 ennakot laskivat 15 milj. euroa (-5,2 %), sen sijaan verovuoden 2021 ennakoissa oli pienoista nousua (+5 milj. euroa ja +4,6 %). Helmikuusta alkaen tilitettävien ennakkoverojen määrä painottuu verovuodesta 2020 verovuoteen 2021.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Tammikuussa otettiin verovuodelle 2021 käyttöön uudet ryhmäjako-osuudet. Kuntien jako-osuus nousi noin 12 prosenttiyksikköä 32,24 prosentista 44,34 prosenttiin. Kunnat saavat muutoksen johdosta 40 miljoonaa euroa yhteisöveron positiivista oikaisua. Kuntien yhteisöverotilitykset nousevatkin tammikuussa noin 83 miljoonaa euroa ja 46 prosenttia 266 miljoonaan euroon.

Tammikuussa otettiin käyttöön Manner-Suomen kuntien osalta myös uudet yhteisöveron veronsaajakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2021. Verovuoden 2021 jako-osuuksien perustevuosina ovat vuosien 2018 ja 2019 tiedot. Oman kunnan jako-osuustiedot löytyvät esimerkiksi Kunnat - Kausitilitykset - Jako-osuudet -polun takaa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään tammikuussa 105 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden tammikuuhun 47 milj. euroa ja 82 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 50 milj. euroa (+39 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Helmikuussa kiinteistöveroja erääntyy maksettavaksi 163 milj. euroa.