Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


26.03.2020

Tiedotamme ainakin kevään ajan verokertymien tilanteesta tilitysjakson päättymisen lisäksi noin kuukauden puolivälissä, jolloin suurin osa ennakonpidätyksistä ja muista oma-aloitteisista veroista on kertynyt.

Samassa yhteydessä tiedotetaan tarvittaessa myös esimerkiksi yhteisöille maksuunpantujen ennakkoveromäärien muutoksista.

25.03.2020

Maaliskuun tilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa.

Kiinteistöverojen kuntakohtaiset maksuunpanomäärät verovuodelle 2020 löytyvät kohdasta: Kunnat - Verotulojen seuranta - Maksuunpantu - (Valitse kunta).  Koko maan tasolla kiinteistöveron määrä on noussut noin 40 milj. euroa 1 948 milj. euroon (+2,1 %).

Tässä vaiheessa vuotta kiinteistöveron tiedot eivät vielä sisällä asiakkaiden ilmoittamia muutoksia, joten tiedot ovat hyvin alustavia.

23.03.2020

Koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset eivät näy vielä merkittävästi maaliskuun tilityksissä, vaan tilitykset ovat lähellä normaalia tasoa. Alla tietoa eri verolajien tilitysmääristä. Veronsaajakohtaiset tilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa mahdollisimman pian, viimeistään torstaina 26.3.

Ansio- ja pääomatuloverot

Ansio- ja pääomatuloveroja tilitetään maaliskuussa 2 731 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 94 milj. euroa (+3,6 %).

Kasvu on seurausta lähinnä ansiotuloista tehtävien ennakonpidätysten 104 miljoonan euron noususta 2 416 miljardiin euroon (+4,5 %). Muiden alaverolajien osalta euromääräiset muutokset ovat pienempiä.

Laskevia ovat:

 • jäännösverot -20 milj. euroa
 • ennakonpidätykset puun myyntituloista -12 milj. euroa
 • ennakkoverot -2 milj. euroa
 • ennakonpidätys koroista -1 milj. euroa.

Nousua puolestaan:

 • lisäennakot 17 milj. euroa
 • ennakonpidätykset osingoista 8 milj. euroa.

Veronsaajaryhmillä muutokset ovat edellisvuoteen nähden

 • kunnat +3,5 %
 • valtio +2,1 %
 • Kela +14,8 %
 • evankelisluterilaiset seurakunnat -0,7 %
 • ortodoksiset seurakunnat -1,8 %.

Erilainen kehitys johtuu ennakkoperinnässä käytettävien ryhmäosuuksien muutoksista. Seurakuntaryhmien välillä muutosta aiheutuu myös jäsenmäärien ja kirkollisveroprosenttien kehityksestä.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään maaliskuussa 408 milj. euroa, jossa laskua vuoden takaisesta 54 milj. euroa (-11,6 %). Lasku aiheutuu ennakkoverojen vähentymisestä 53 milj. eurolla (-14,4 %). Jäännösverojen ja lisäennakkojen euromääräiset muutokset ovat pieniä.

Verovuoden 2019 ja 2020 yhteisöjen ennakot ovat molemmat alentuneet noin 26 milj. euroa vuoden takaisesta. Yhteisöverokertymien odotetaan laskevan tulevina kuukausina.

Sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Työnantajan sairausvakuutusmaksua tilitetään 98,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua 44 milj. (+82 %).

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa (+11 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen etukäteen maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Vuoden 2020 verotuskustannukset

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2020 verotuskustannuksista. Verotuskustannusten yhteismäärä (455 milj. euroa) on jonkin verran syksyn ennakkotietoa alhaisempi.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen sekä yhteisöverojen määrän ja asukasluvun/jäsenmäärän perusteella.

Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun tilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.

28.02.2020

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden tuloverotilastot verovuodelta 2018 ovat valmistuneet. Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain, tuloluokittain ja tulonsaajaryhmittäin. Uusina luokittelijatekijöinä julkaistaan postinumero sekä Tilastokeskuksen määrittelemät perhetyyppi ja koulutustaso.

Yksittäiset kunnat löytyvät alueittain luokitelluista tilastonäkymistä Alue-valikosta maakuntien jälkeen. Seurakunnille on omat tilastonäkymänsä Tulot ja verot seurakunnittain -kansiossa.

Tietojärjestelmäuudistuksesta johtuen tilastoaineistoon ja sitä myötä myös tilaston erittelyriveille on tullut muutamia muutoksia, mm. palkkatulot yhteensä alta on poistettu työkorvaukset, verotettavat apurahat sekä hankintatyön arvo. Jotta vertailukelpoisuus eri vuosien välillä säilyy, muutokset on tehty kaikkiin tilastoitaviin verovuosiin eli 2014-2018.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Tilastotietokanta PX-Web

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2018

26.02.2020

Ansio- ja pääomatuloverot

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 3 066 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 141 milj. euroa (-4,4 %).

Euromääräisesti laskua oli eniten henkilöasiakkaiden jäännösveroista, joita tilitettiin lähes 230 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-58 %). Kaiken kaikkiaan verovuoden 2018 jäännösverojen määrä nousi vuotta aiemmasta puoli prosenttia, mutta verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen niitä on tilitetty aiempia vuosia aikaisemmin. Myös henkilöasiakkaiden lisäennakot laskivat noin 151 milj. euroa (-33 %) ja ennakonpidätykset puun myyntitulosta noin 20 milj. euroa (-36 %). Lisäennakkoja on helmikuun tilitys mukaan lukien tilitetty verovuodelta 2019 noin 230 miljoonaa euroa (-33 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin verovuodelta 2018.

Nousua oli puolestaan ansiotulojen ennakonpidätyksissä, jotka nousivat 254 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+11,8 %). Nousua selittää paljolti viime vuoden helmikuun alhainen taso.

Helmikuussa otettiin käyttöön verovuodelle 2020 verovuosikohtaiset jako-osuudet. Ryhmäosuuksista valtion osuus laski 1,6 prosenttia, seurakuntien 4,2 prosenttia ja Kelan päivärahamaksun 23,6 prosenttia. Sen sijaan Kelan sairaanhoitomaksun osuus nousi noin 117 prosenttia. Kokonaisuudessaan Kelan osuus nousi maltillisemmin, noin 11 prosenttia, koska sairaanhoitomaksun edellisvuoden lähtötaso oli huomattavasti päivärahamaksua matalampi. Kuntaryhmällä muutos oli pieni (-0,03 %).

Kunta- ja seurakuntaiset jako-osuudet on johdettu viimeksi valmistuneen verovuoden 2018 veronsaajakohtaisten maksuunpanojen määristä. Maksuunpanoja on oikaistu mahdollisella kunnallis- tai kirkollisveroprosentin muutoksella sekä asukas- tai jäsenmäärän muutoksella. Jako-osuus on laskettu näin johdetun oikaistun veron perusteella.

Huomattavaa, että ortodoksisten seurakuntien osalta ennakkoperinnän jako-osuuksien laskennassa on siirrytty evankelisluterilaisia seurakuntia vastaavasti asukaslukupohjasta jäsenmäärän käyttöön. Muutoksen tarkoituksena on tilittää kirkollisverot oikeammin jo aiemmassa vaiheessa, jolloin vältytään suurilta oikaisuilta verotuksen valmistuessa.

Ennakkoperintävaiheen nykyistä tai myöhemmin tarkistettua jako-osuutta käytetään verovuoden 2020 tilityksissä viimeisen kerran lokakuussa 2021. Marraskuusta 2021 alkaen verovuotta tilitetään maksuunpanosuhteisiin perustuen, eli kukin veronsaaja saa ansio- ja pääomatuloveroista osuuden, joka vastaa veronsaajan hyväksi maksuunpantuja veroja, ja siihen mennessä verovuodelta tilitetyt määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita. Huhtikuussa 2023 verovuoden 2020 tilitykset jaetaan sen perusteella, paljonko veronsaajan hyväksi on todellisuudessa maksettu.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään helmikuussa 1 045 miljoonaa euroa, jossa muutosta vuotta aiempaan -53 milj. euroa (-4,8 %). Kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kasvaneet lähes sata miljoonaa (+22,6 %), mutta verovuoden 2019 ennakkoveroja on palautettu aiempaa enemmän, joten ne jäävät 136 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmiksi. Tämä aiheuttaa myös yhteisöverojen kokonaistilitysten vähentymisen.

Yhteisöjen osalta ei lisäennakoissa tapahtunut henkilöasiakkaita vastaavaa merkittävää alentumista, vaan niitä tilitetään lähes edellisvuotta vastaava määrä, noin 740 miljoonaa euroa (-0,8 %).