Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


14.01.2021

Verohallinto maksattaa verontilitykset aina veronsaajan OmaVeroon ilmoittamalle pankkitilille.

Joulukuusta alkaen valtion päävälittäjäpankkeina ovat aloittaneet Danske ja Nordea. Mikäli tässä yhteydessä välittäjäpankkina toimiva pankki on ohjannut verontilitykset eri pankkitilille kuin mitä OmaVeroon on ilmoitettu, voi asiasta olla yhteydessä suoraan uudelleenohjauksen tehneeseen pankkiin (Danskeen tai Nordeaan).

22.12.2020

Joulukuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.12. Joulukuussa vähennetään työnantajasuoritusten lisäksi verotuskustannusten neljäs erä.

ANSIO-JA PÄÄOMATULOVEROT

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 629 miljoonaa euroa, joka on 177 miljoonaa euroa ja 7,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat erityisesti veronpalautukset, joita vähennetään tilityksistä 124 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän (-29 %). Palautusten lisäksi edellisvuotta enemmän kertyi tilitettävää myös ennakonpidätyksistä palkoista yms., jotka kasvoivat 27 milj. euroa (+1,1 %) sekä henkilöasiakkaiden ennakkoveroista, joissa kasvua 22 milj. euroa (+15,4 %).

Muut tuloveroerät, lisäennakko, osinkojen, puun myyntitulojen sekä korkojen ennakonpidätykset säilyivät yhteismäärältään käytännössä edellisvuoden tasolla. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Joulukuun tilityksissä otettiin verovuodelle 2020 käyttöön uuden valtiovarainministeriön asetuksen mukaiset veronsaajaryhmien jako-osuudet. Valtion jako-osuus laski -0,17 prosenttiyksikköä, jonka johdosta valtion tilityksiä oikaistiin -45,8 miljoonaa euroa. Muilla ryhmillä euromääräiset oikaisut olivat seuraavat: kunnat +37,7 milj. euroa, seurakunnat -2,7 milj. euroa ja Kela +10,8 milj. euroa.

Joulukuussa vaihdettiin myös verovuoden 2020 veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustaksi verovuoden 2019 tiedot. Vuoden 2019 tietoja on muokattu jako-osuuslaskennassa asukasluvun tai jäsenmäärän muutoksella sekä mahdollisella veroprosentin 2019 → 2020 muutoksella.

Oikaisun veronsaajakohtaiset vaikutukset löytyvät kausitilitystietojen Oikaisut-kohdasta valitsemalla verovuodeksi 2020.

Verovuoden 2020 ryhmä- ja veronsaajakohtaiset jako-osuudet perustuvat tällä hetkellä arvioon. Verovuoden 2020 verotuksen päättyessä lokakuun 2021 lopussa, jako-osuudet ja verovuodelta tehdyt tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia ryhmien ja veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita.

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen suhteelliset muutokset viime vuoden joulukuusta ovat seuraavat, suluissa koko vuoden kumulatiiviset muutokset:

  • Kela +23,6 % (+13,3 %)
  • Kunnat +10,5 % (+5,1 %)
  • Ev.lut. seurakunnat +2,1 % (+1,7 %)
  • Ortodoksiset seurakunnat +1,3 % (+0,5 %)
  • Valtio -2,4 % (-4,5 %).

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi joulukuussa 317 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 168 milj. euroa (-35 %).

Suurin lasku aiheutuu ennakkoverojen vähentymisestä, erityisesti verovuoden 2019 ennakot alentuivat reilusti (-84 Me / -78 %), johtuen tilityksistä vähennettävien veronpalautusten jaksottumisesta joulukuulle edellisvuotta enemmän (108 Me → 192 Me). Veronpalautukset vähennetään ensisijassa ja käytännössä lähes ainoastaan ennakkoveroista. Kuluvan vuoden ennakot alentuivat 39 milj. euroa (-12,5 %) 277 miljoonaan euroon. Niinikään lisäennakoissa oli suurta laskua, johtuen kuitenkin viime vuoden suurista yksittäisistä lisäennakoista, joita ei tänä vuonna maksettu (-107 Me / -85 %).

Nousua puolestaan oli jäännösveroissa, jotka nousivat edellisvuoden 82 miljoonasta 152 miljoonaan euroon (+85 %). Nousu johtuu veronpalautusten tapaan lähinnä jaksottumiseroista edellisvuoteen nähden. Koko verovuoden 2019 jäännösverot alentuivat yhteisöillä vajaat kahdeksan prosenttia noin 590 miljoonaan euroon. Veronpalautukset pysyivät edellisvuoden tasolla noin 670 miiljoonassa eurossa (+0,6 %).

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty noin 800 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku on 17 prosenttia.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään joulukuussa 96 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden joulukuuhun 41 milj. euroa ja 74 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 171 milj. euroa (+155 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Tammikuussa kiinteistöveroja erääntyy noin 43 milj. euroa ja helmikuussa 163 milj. euroa.

18.12.2020

Tuloverotilastot 2019 on julkaistu. Tilastotietoja henkilöasiakkaista laajasti saatavissa, linkki vero.fi-tiedotteeseen.

Tilastotiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä vero.fi osoitteessa vero.fi/tilastot.

10.12.2020

Loputkin verovuoden 2020 kiinteistöverotilastot on nyt julkaistu Verohallinnon tilastotietokannassa.

04.12.2020

Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan vaan joustavasti touko-lokakuun välillä. Tuloverotuksen jäännösverojen maksamisen tavoin myös kiinteistöverot erääntyvät joustavasti heinä-helmikuun välisenä aikana. Verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyy reilut 10 prosenttia, euroina noin 208 miljoonaa.

Verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän 2022 tammi- ja helmikuun aikana hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Kyseessä on tämän hetkinen arvio verotuksen ensi vuoden etenemisestä, johon voi tulla muutoksia verotuksen toimittamisen aikana.