Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


26.05.2020

Toukokuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstaina 28.5.

Toukokuussa verovuoden 2020 ansio- ja pääomatuloveroille otettiin käyttöön uudet ryhmäjako-osuudet. Muutoksessa kunta- ja seurakuntaryhmän osuutta nostettiin, jolloin kunnat saavat noin 30 miljoonan euron positiivisen oikaisun. Seurakuntaryhmän oikaisu on 4,7 milj. euroa positiivinen. Vastapainona valtion oikaisu on 26 milj. euroa negatiivinen ja Kelan 9,2 milj. euroa negatiivinen.

Tässä vaiheessa verovuosien 2019 ja 2020 verotus ei ole vielä päättynyt, joten tilitykset perustuvat arvioituihin jako-osuuksiin. Verovuoden verotuksen päättymisen jälkeen tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia maksuunpantujen verojen määriä, joten ennakkoperintävaiheen mahdollinen liian pieni tai suuri jako-osuus ei pidemmän päälle rasita tai hyödytä yksittäistä veronsaajaa.

Ansio- ja pääomatuloverot

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 823 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 269 milj. euroa (-8,7 %). Lasku aiheutuu enimmäkseen osingoista pidätettyjen ennakonpidätysten määrän alentumisesta.

Ryhmäjako-osuuksien muutoksista johtuen tilitysmäärien kehitys poikkeaa eri veronsaajaryhmien välillä toukokuussa melko suuresti toisistaan. Seurakuntaryhmien väliseen kehitykseen aiheuttaa lisäksi eroa yksittäisten seurakuntien kirkollisveroprosenttien ja jäsenmäärien kehitys:

  • kunnat -6,5 %

  • valtio -14,0 %

  • Kela -5,7 %

  • ortodoksiset seurakunnat -6,4 %

  • evankelisluterilaiset seurakunnat -5,4 %.

Ennakonpidätykset palkoista yms.

Koronatilanteen aiheuttamat lomautukset, irtisanomiset ja maksuvaikeudet heijastuvat ennakonpidätysmääriin edelleen selvästi oletettua maltillisemmin. Lomautusten ja irtisanomisten määrien nopea kasvu ei ole vaikuttanut maksettujen palkkojen ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten määrään yhtä voimakkaasti. Vastaavasti maksujärjestelyjen vaikutus ennakonpidätyskertymiin on jäänyt ennakoitua pienemmäksi. Ennakonpidätykset ovat edelleen 2 477 milj. euron tilitysmäärällään suhteellisen hyvällä tasolla. Edelliskuukausien tapaan ei kuitenkaan ylletä kasvun puolelle viime vuoteen nähden, mutta lasku on maltillista, eli -19 milj. euroa ja -0,7 prosenttia.

Ennakonpidätykset osingoista

Osingoista maksetut ennakonpidätykset jäävät toukokuun tilitysjaksolla odotetusti vuotta aiempaa huomattavasti pienemmiksi erityisesti pörssiyhtiöiden lykättyä ja pienennettyä osingonmaksujaan. Osinkojen ennakonpidätysten 212 miljoonan euron lasku 142 miljoonaan euroon aiheuttaakin suurimman osan toukokuun ansio- ja pääomatuloverojen alentumasta. Suhteellisesti osinkojen ennakonpidätysten lasku on noin 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Siltä osin, kun lasku johtuu osingonmaksujen lykkääntymisestä, odotetaan vajeen palautuvan niinä tilitysjaksoina, joille lykättyjen osingonjakojen ennakonpidätykset myöhemmin kohdistuvat. Tämänhetkisen arvion mukaan nämä ennakonpidätykset näyttäisivät kohdistuvan erityisesti kesä-, heinä- ja marraskuun tilitysjaksoille.

Muut alaverolajit

Myös muiden alaverolajien (henkilöiden ennakkoverot, jäännösverot yms.) kertymät pienenivät, mutta euromääräisesti muutokset eivät olleet yksittäisten alaverolajien osalta merkittäviä, joskin yhteismäärältään alentuma on 38 milj. euroa (-16 %). Tarkemmat alaverolajikohtaiset tiedot löytyvät verkkopalvelun kohdasta "Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain".

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi toukokuussa 410 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 49 milj. euroa (-10,7 %).

Lasku aiheutuu kuluvan verovuoden ennakoiden kertymän 70 miljoonan euron laskusta 305 milj. euroon (-18,7 %). Verovuoden 2019 ennakkoja palautettiin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän, joten niiden tilitysmäärä nousee 25 miljoonaa euroa. Verovuoden 2021 ennakkoveroja tilitetään aika lailla yhtäläinen määrä vuotta aiempaan, nousua yksi miljoona 26 milj. euroon.

Yhteisöjen maksamat lisäennakot nousivat kuusi miljoonaa 89 milj. euroon ja jäännösverojen tilitykset laskevat 10 miljoonaa 14 milj. euroon.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 97 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden toukokuuhun 36 milj. euroa ja 61 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 8 milj. euroa (-2 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

15.05.2020

Alla ennakkotietoja toukokuussa tilitettävistä määristä. Kertymätilanne on perjantailta 15.5., joten määrät tulevat vielä jonkin verran muuttumaan.

Lopulliset toukokuun tilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa 25.5. alkavan viikon alussa ja tilitykset maksetaan veronsaajien tileille torstaina 28.5.

Ansio- ja pääomatuloverot

Tällä hetkellä ansio- ja pääomatuloveroina on kertynyt tilitettäväksi hieman alle 2,8 miljardia euroa, jossa vähennystä viime vuoden toukokuuhun noin 300 miljoonaa euroa (-10 %).

Vähennyksestä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu osinkojen ennakonpidätysten pienentymisestä yli 200 miljoonalla eurolla (-60 %) noin 140 miljoonaan euroon. Kehityksen taustalla on erityisesti pörssiyhtiöiden osingonmaksun lykkääntyminen ja pienentyminen viime vuoteen verrattuna.

Ennakonpidätykset palkoista ja etuuksista ovat edelleen koronatilanne huomioiden suhteellisen hyvällä tasolla, eli tämän hetken kertymätilanteen mukaan niitä tilitettäisiin 2 450 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 45 milj. euroa (-1,8 %).

Muiden alaverolajien (ennakkoverot, jäännösverot jne.) kertymä on tällä hetkellä noin 50 milj. euroa viime vuotta vähäisempi (-20 %).

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tällä hetkellä tilitettäväksi noin 390 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuoden toukokuuhun 70 milj. euroa (-16 %). Erityisesti vähennystä on kuluvan verovuoden ennakoissa, jotka ovat pienentyneet lähes 90 milj. eurolla vuoden takaisesta (-24 %).

Verovuoden 2019 ennakkoja ei sen sijaan ole ainakaan toistaiseksi palautettu aivan viime vuoden tahtiin, eli suhteessa viime vuoteen niitä tilitettäisiin toukokuussa 26 milj. euroa enemmän.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja on kertynyt tilitettäväksi 95 milj. euroa (+58 %) ja kiinteistöveroa 7 milj. euroa (+16 %). Kiinteistöveron tilitykset ovat vielä tässä vaiheessa vuotta melko vähäisiä, ja koostuvat lähinnä ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

26.04.2020

Huhtikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistaina 28.4.

Ennakkotiedotteessa mainittuihin tietoihin ei ole tullut viime päivinä isoja muutoksia, joten koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset ansio- ja pääomatuloverojen huhtikuun tilitysten yhteismääriin jäivät maltillisiksi. Yhteisöverojen tilitykset alentuvat sen sijaan merkittävästi viime vuoden huhtikuuhun verrattaessa.

Ansio- ja pääomatuloverot

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2,725 miljardia euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 22 miljoonaa euroa (-0,8 %).

Veronsaajaryhmillä muutokset ovat edellisvuoteen nähden seuraavat:

  • kunnat -0,9 %

  • valtio -2,2 %

  • Kela +10,1 %

  • evankelisluterilaiset seurakunnat -5,0 %

  • ortodoksiset seurakunnat -5,9 %.

Erilainen kehitys johtuu lähinnä ennakkoperinnässä käytettävien ryhmäosuuksien muutoksista. Seurakunnat kuuluvat samaan veronsaajaryhmään, joten evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien osalta muutosta aiheutuu myös jäsenmäärien ja kirkollisveroprosenttien kehityksestä.

Mahdolliset koronaviruksen aiheuttamat erot eri veronsaajien tilityksiin tulevat ajankohtaisiksi vasta verovuoden 2020 verotuksen päättyessä eli marraskuun 2021 tilityksessä. Siihen asti ansio- ja pääomatuloverot tilitetään perustuen viimeksi valmistuneen verotuksen tietoihin, ottaen huomioon kehitys asukasluvussa/jäsenmäärässä sekä mahdollinen kunnallis- tai kirkollisveroprosentin muutos.

Ennakonpidätykset

Julkisuudessa esillä olleiden irtisanomisten, lomautusten ja yritysten maksuvaikeuksien vaikutukset eivät ole juurikaan nähtävillä huhtikuun tilitysmäärissä, sillä ennakonpidätyksiä tilitetään 16 milj. euroa viimevuotista enemmän, eli 2 469 milj. euroa (+0,6 %).

Toukokuussa tilitettävien ennakonpidätysten määrän arvioimme tällä hetkellä jäävän edellisvuotta pienemmäksi. Tämän hetken tietojen perusteella huhtikuussa alkaneet lomautukset ja irtisanomiset eivät näytä vaikuttavan täysimääräisesti vielä huhtikuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin ja toukokuussa erääntyvien ennakonpidätysten määrän lasku aiempiin arvioihin nähden näyttää jäävän maltilliseksi. Kuitenkin yritysten lisääntyneiden maksuvaikeuksien ja maksujärjestelyiden vuoksi huhtikuussa toimitetuista ja ilmoitetuista ennakonpidätyksistä jää kertymättä toukokuun tilitysjakson aikana selvästi tavanomaista enemmän ja myös sen johdosta tilitettävän veron määrä jää tavanomaista pienemmäksi.

Toinen merkittävä osatekijä toukokuun ansio- ja pääomatuloverojen tilitysten pienentymisessä tulee olemaan osinkojen ennakonpidätysten aleneminen. Niiden määrä tulee jäämään huomattavasti viime vuoden 350 miljoonaa euroa vähäisemmäksi erityisesti pörssiyritysten lykättyä osingonmaksujaan. Tämän hetken tietojen perusteella toukokuussa 2020 arvioidaan tilitettävän osinkojen ennakonpidätyksiä noin 250 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Muut alaverolajit

Muiden alaverolajien tilitysmäärä laskee huhtikuussa yhteensä 38 milj. euroa (-13 %). Muita alaverolajeja ovat ennakko- ja jäännösverot, lisäennakot sekä ennakonpidätykset puun myyntituloista, koroista ja osingoista. Tarkemmat alaverolajikohtaiset tiedot löytyvät verkkopalvelun kohdasta "Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain".

Yhteisöverot

Yhteisöverojen tilitykset laskevat 113 milj. euroa 319 milj. euroon, mikä tarkoittaa reilun neljänneksen laskua vuoden takaiseen (-26 %).

Suurin osa laskusta aiheutuu verovuoden 2020 ennakkoverojen pienentymisestä 112 milj. eurolla (-28 %). Verovuoden 2019 ennakkoverojen osuus laskusta on 13 milj. euroa. Jäännösverojen tilitykset alentuvat 11 milj. euroa, lisäennakot puolestaan nousevat 27 milj. euroa.

Yhteisöjen ennakkoverot

Yhteisöt maksavat pääosan tuloveroistaan ennakkoveroina. Esimerkiksi vuoden 2019 reilun kuuden miljardin euron yhteisöveron tilityksistä noin 4,2 miljardia maksettiin ennakkoveroina. Yhteisöjen hakemia lisäennakkoja tilitettiin yli 1,2 miljardia ja jäännösveroina tilitettiin 600 milj. euroa.

Verovuodelle 2020 maksuunpantujen ennakkoverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä jonkin verran alle 4,4 miljardia euroa. Maaliskuun alkupuoliskolla ennakoiden yhteismäärä oli vielä noin 4,9 miljardia, joten reilun kuukauden aikana ennakoiden määrä on laskenut yli 500 milj. euroa. Vuosi sitten huhtikuussa ennakkoverojen määrä oli verovuoden 2019 osalta 4,9 miljardia euroa, joten myös viime vuoteen nähden laskua on yli puoli miljardia euroa.

Verovuoden ennakot maksetaan pääosin kuukausittain yhteisön verovuoden aikana, minkä vuoksi jo tehtyjä alentamisia tai poistoja jaksottuu myös tuleville kuukausille. Lisäksi ennakoiden alentuminen tulee todennäköisesti jatkumaan, joten yhteisöveron tilityksiin on tämän vuoksi odotettavissa laskua myös seuraavien kuukausien aikana.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään ennakonpidätysten tapaan huhtikuussa suhteellisen hyvin, eli 96 milj. euroa (+66 %).

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa (-1 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

20.04.2020

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset ansio- ja pääomatuloverojen huhtikuun tilityksiin näyttävät muodostuvan maltillisiksi, sen sijaan yhteisöverojen tilitykset vaikuttavat tämän hetken tilanteen mukaan alentuvan merkittävästi viime vuoteen nähden. Kertymiin tulee vielä jonkin verran muutoksia ennen tilitysjakson päättymistä. Lopulliset huhtikuun tilitysluvut julkaistaan veronsaajien verkkopalvelussa tämän viikon lopulla.

Ansio- ja pääomatuloverot

Huhtikuussa tilitettäisiin tällä hetkellä kirjattujen kertymien mukaan ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä noin 2,724 miljardia euroa, jossa olisi laskua vuoden takaiseen 23 miljoonaa euroa (-0,9 %).

Ennakonpidätykset palkoista yms. ovat tällä hetkellä pienessä nousussa viime vuoteen nähden, eli niitä on kertynyt 2 467 milj. euroa (+0,6 %).

Alentumista on lähinnä muissa alaverolajeissa (ennakko- ja jäännösverot sekä ennakonpidätykset puun myyntituloista, koroista ja osingoista), joissa on tällä hetkellä alentumaa yhteensä 38 milj. euroa (-13 %).

Yhteisöverot

Yhteisöverojen tilitykset näyttäisivät alentuvan 113 milj. euroa 320 milj. euroon, mikä tarkoittaisi reilun neljänneksen laskua vuoden takaiseen (-26 %). Suurin osa laskusta aiheutuu verovuoden 2020 ennakkoverojen pienentymisestä 114 milj. eurolla (-29 %).

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja on kertynyt ennakonpidätysten tapaan huhtikuussa tilitettäväksi tähän mennessä suhteellisen hyvin, eli noin 96 milj. euroa (+66 %).

Kiinteistöveroa on kertynyt 13 milj. euroa (-1 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

30.03.2020

Verontilitysten maksupäivä on maaliskuussa 30. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.