Uutiset

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan toukokuun verontilitykset vaikuttaisivat seuraavilta. Tilitysmääriin ei ole enää odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Ansio- ja pääomatuloverot

 • Kunnat: 2 076 milj. euroa / +7,8 %
 • Seurakunnat: 94 milj. euroa / +7,8 %
 • Kela:        192 milj. euroa / -8,1 %
 • Valtio:        1 032 milj. euroa / +15,5 %
 • Yhteensä:   3 394 milj. euroa / +8,9 %

Yhteisöverot

 • Kunnat:    198 milj. euroa / -10,5 %
 • Valtio:      363 milj. euroa / +27,4 %
 • Yhteensä: 561 milj. euroa / +10,8 %

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan toukokuun verontilitykset vaikuttaisivat seuraavilta. Tilitysmäärät voivat muuttua suurestikin, mutta toistaiseksi ei ole näkyvissä suuria yllätyksiä koko maan tai veronsaajaryhmien tasolla.

Ansio- ja pääomatuloverot

 • Kunnat: 1 983 milj. euroa / +3,0 %
 • Seurakunnat: 91 milj. euroa / +3,0 %
 • Kela: 183 milj. euroa / -12 %
 • Valtio:       985 milj. euroa / +10 %
 • Yhteensä:   3 242 milj. euroa / +4,0 %

Yhteisöverot

 • Kunnat:    191 milj. euroa / -14 %
 • Valtio:      346 milj. euroa / +22 %
 • Yhteensä: 537 milj. euroa / +6,2 %.

Huhtikuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.4.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 098 miljoonaa euroa, joka on 180 miljoonaa euroa ja 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurinta kasvua on ennakonpidätyksissä palkoista yms., jotka kasvavat 139 miljoonaa euroa (+5,3 %). Euromääräisesti pienempää kasvua on myös osinkojen ennakonpidätyksissä (+24 Me) sekä henkilöasiakkaiden ennakkoveroissa (+11 Me).

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Huhtikuussa otettiin verovuoden 2019 tilityksiin kertymän mukaiset jako-osuudet ja verovuodelta tehdyt tilitykset oikaistiin vastaamaan tuoreita jako-osuuksia. Verovuoden kertymävaiheessa yksittäinen veronsaaja saa verovuoden jako-osuuslaskennassa hyväkseen ne verot, jotka kunnan asukkaat tai seurakunnan jäsenet ovat maksaneet. Kertymävaihetta edeltävässä vaiheessa tilitykset ovat perustuneet veronmaksaja-asiakkaille maksuunpantuihin veroihin, jolloin maksamattomia veroja ei ole vielä huomioitu yksittäisen kunnan tai seurakunnan jako-osuuksissa. Oikaisu on positiivinen niille veronsaajille, joille kuuluvia veroja on maksettu keskimääräistä paremmin.

Ryhmätasolla kertymän mukaisten jako-osuuksien käyttö on perinteisesti tarkoittanut valtiolle negatiivista ja muille positiivista oikaisua. Myös tämän vuoden huhtikuussa valtion verovuoden 2019 oikaisu on noin -17 miljoonaa, kunnilla +13 miljoonaa, seurakunnilla +1 miljoona ja Kelalla +3 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan veronsaajaryhmien tilitykset ovat kuitenkin Kelaa lukuun ottamatta vuoden takaiseen verrattuna positiivisia, kunnilla ja seurakunnilla yli viisi prosenttia, valtiolla noin 12 prosenttia ja Kelalla -10 prosenttia. Valtion reipas kasvu selittyy enimmäkseen ennakkoperinnän jako-osuuden kuuden prosentin nousulla vuoden takaisesta. Kelalla tilitysten vähentymiseen vaikuttaa sairaanhoito- ja päivärahamaksujen alentuminen noin 17 prosentilla edellisvuodesta.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja tilitetään huhtikuussa 480 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 28 miljoonaa euroa ja 6,2 prosenttia.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 22 prosenttia ja kuntien alentuessa 14 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna.

Yhteisöveroerittäin kasvua on eniten jäännösveroissa, joiden tilitykset nousevat 40 miljoonaa euroa sekä ennakkoveroissa (34 Me ja 9 %). Sen sijaan lisäennakoiden tilitykset vähentyvät 46 miljoonaa euroa.

Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu painottuu kuluvaan vuoteen (+33 Me ja +9 %). Sen sijaan jäännösverojen kasvu tulee käytännössä kokonaan verovuodelta 2019 ja sitä vanhemmilta verovuosilta. Vastaavasti lisäennakoiden vähentyminen kohdistuu lähes kokonaan verovuoteen 2019, muuten lisäennakot olisivat viime vuoden tasolla.

Kumulatiivisesti verovuoden 2022 ennakkoveroja on tilitetty 1 748 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen noin 90 milj. ja 5,6 prosenttia. Yhteensä verovuodelle 2022 on maksuunpantu ennakkoveroja tällä hetkellä 5,16 miljardia, jossa nousua vuoden takaisesta reilut 300 miljoonaa. Noususta ei voi vetää suoraa johtopäätöstä koko verovuoden 2022 tilitysmääriin, sillä lisäennakot, joilla ennakkoverojen alhaisuutta on paikkailtu, ovat olleet parin viime vuoden ajan poikkeuksellisen korkeita, tästä lisää alempana.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 yhteisöverot

Kumulatiivisesti verovuoden 2021 lisäennakoita on tilitetty huhtikuu mukaan luettuna 1 858 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuotta aiempaan 215 miljoonaa euroa. Kolmena edellisenä vuonna yhteisöjen lisäennakot ovat olleet vastaavana ajankohtana suuruusluokaltaan noin 1,2 miljardia, joten koronavuosina 2020 ja 2021 ennakkoveroja on maksettu huomattavan varovaisesti, mikä on johtanut lisäennakoiden 400--600 miljoonan euron tason nousuun.

Yhteismäärältään verovuoden 2021 yhteisöveroja on tilitetty 6 984 miljoonaa euroa. Mikäli jäännösverot ovat edellisvuoden tapaan verovuodelta 2021 veronpalautuksia suuremmat, tilitykset kasvavat yli seitsemään miljardiin. Tämä edellyttää, etteivät yhteisöt ole runsailla lisäennakoillakaan täyttäneet ennakkoverojen vajetta edellisvuotta paremmin, sillä verovuotta 2021 lukuun ottamatta veronpalautukset ovat olleet yhteisöilläkin jäännösveroja suurempia.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden yhteismäärä on huhtikuussa 6,84 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,7 miljardia ja 33 prosenttia. Vertailun vuoksi verovuoden 2019 ennakkojen määrä oli huhtikuussa kaksi vuotta sitten noin 5,7 mrd. euroa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään huhtikuussa 111 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden huhtikuuhun 6 milj. euroa ja 5 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään ajankohdasta johtuen vain 6 milj. euroa. Runsaammin kiinteistöveroja kertyy tilitettäväksi heinäkuusta alkaen. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,087 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämä hetken maksuunpanoihin 4,9 prosenttia.

Kiinteistöverojen verovuoden 2020 jako-osuuksissa siirryttiin kertymän mukaisiin jako-osuuksiin ja tilitykset oikaistiin niiden mukaisiksi. Oikaisuista hyötyvät ne kunnat, joiden kiinteistöverot on maksettu keskimääräistä paremmin. Oikaisu on toisaalta negatiivinen niille kunnille, joiden kiinteistöverot on maksettu keskimääräistä huonommin.

Tilasto päivitetty tietoon tulleilla muutoksilla.

Veronsaajien palvelussa on julkaistu kuntakohtainen Excel-tilasto vuoden 2021 alustavista ansiotulotiedoista ja vertailuna vuoden 2020 tiedot.

Tiedot perustuvat työnantajilta ja muilta suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto sisältää yleisesti verovelvollisten henkilöasiakkaiden tietoja. Verovuoden 2021 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat loppuvuodesta 2022 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Tilasto löytyy kohdasta Muut tilastot → Verohallinnon tilastotietokanta

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2 086 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto nousee noin 93 miljoonaa (+4,7 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kasvu johtuu suurelta osin rakennuskustannusindeksin nousun aiheuttamasta rakennusten jälleenhankinta-arvojen korotuksesta.

Tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2022. Kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen julkaistaan lopulliset tilastot kiinteistöveroista. Lopulliset tilastot voivat poiketa näistä ennakkotilastoista.

Vuoden 2022 kiinteistövero perustuu kiinteistön vuoden 2021 verotusarvoon sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2022 kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Linkit:

Kiinteistöveron ennakkotilastot 2022 - vero.fi

Verohallinnon tilastotietokanta (PX-Web)

Maaliskuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.3.

VEROTUSKUSTANNUKSET

Maaliskuussa vähennetään vuoden 2022 verotuskustannusten ensimmäinen erä. Tämän vuoden verotuskustannukset ovat noin 429 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edellisvuoteen 30 miljoonaa (-6,7 %).

Verotuskustannukset jakaantuvat veronsaajaryhmille seuraavasti: valtio 62,1 %, kunnat 29,1 %, Kela 5,6 % ja seurakunnat 3,2 %.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Maaliskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 879 miljoonaa euroa, joka on 40 miljoonaa euroa ja 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Maaliskuun tilityksissä muutokset vuoden takaiseen ovat eri tuloveroerien osalta melko maltillisia. Suurin muutos on ennakonpidätyksissä palkoista yms., jotka kasvavat 60 miljoonaa euroa (+2,4 %). Jäännösveroissa sekä lisäennakoissa on kummassakin noin 10 miljoonaa euroa vähennystä.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Myös veronsaajaryhmien muutokset ovat valtiota ja Kelaa lukuun ottamatta puolen prosentin luokkaa. Valtion seitsemän prosentin tilitysmäärän kasvun selittää enimmäkseen ennakkoperinnän jako-osuuden kasvu noin kuudella prosentilla vuoden takaisesta. Kelalla jako-osuuksiin, ja sitä kautta tilitysten noin 14 prosentin vähentymiseen vaikuttaa erityisesti sairaanhoito- ja päivärahamaksujen alentuminen noin 17 prosentilla edellisvuodesta.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen tilityksissä tähänastiset suuret 30--40 prosentin kasvuluvut jäävät maaliskuussa saavuttamatta. Tilitysmäärässä on kuitenkin edelleen hyvää yli 40 miljoonan euron kasvua (+8,3 %).

Eniten kasvua on lisäennakoissa, jotka kasvavat kolmanneksen vajaaseen 110 miljoonaan euroon. Ennakkoveroissa lisäystä on yhteensä 15 miljoonaa (+3,8 %). Ennakkoverojen kasvusta 10 miljoonaa tulee kuluvalta verovuodelta (+2,4 %).

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden yhteismäärä on maaliskuussa 6,8 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 2,0 miljardia ja 41 prosenttia. Vertailun vuoksi verovuoden 2019 ennakkojen määrä oli maaliskuussa kaksi vuotta sitten noin 5,7 mrd. euroa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään maaliskuussa 103 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden maaliskuuhun 10 milj. euroa ja 9 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 14 milj. euroa, mikä on samalla tasolla vuotta aiempaan nähden. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,087 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 4,8 prosenttia.

Helmikuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 25.2.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 286 miljoonaa euroa, joka on 250 miljoonaa euroa ja 8,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Helmikuussa otettiin sekä ryhmä- että veronsaajatasolla käyttöön uudet verovuoden 2022 jako-osuudet. Ryhmien osalta jako-osuuksien suhteelliset muutokset ovat vuoden takaisiin verovuoden 2021 osuuksiin verrattuna seuraavanlaisia (suluissa muutos tammikuussa voimassa olleisiin verovuoden 2021 jako-osuuksiin. Tammikuussa tilitettiin vielä lähinnä verovuoden 2021 veroja):

 • Valtio +6,1 % (+1,8 %)
 • Kunnat -1,0 % (+0,6 %)
 • Seurakunnat -1,1 % (+1,1 %)
 • Kelan sairaanhoitomaksu -19 % (-17 %)
 • Kelan päivärahamaksu -14 % (-12 %).

Yksittäisten veronsaajien jako-osuudet löytyvät esim. palvelun kohdasta Kunnat/Seurakunnat - Kausitilitykset - Jako-osuudet - Kunnallis-/Kirkollisvero. Yksittäisten veronsaajien jako-osuuksien laskennassa on huomioitu mahdolliset kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien muutokset sekä muutokset asukasluvussa tai jäsenmäärässä. Verotulojen seurantapuolelta löytyvät myös laskentatekijät.

Perustevuotena verovuoden 2022 jako-osuusarvioille on käytetty viimeksi valmistuneen verotuksen, eli verovuoden 2020 tietoja. Verovuoden 2022 verotuksen valmistuttua lokakuun 2023 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita. Sitä ennen jako-osuuksia tarkistetaan viimeistään joulukuussa 2022, jolloin jako-osuuslaskennan perustevuodeksi vaihdetaan verovuoden 2021 tiedot.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten

 • ennakonpidätykset palkoista yms. (136 Me ja 5,6 %) sekä
 • henkilöasiakkaiden lisäennakot (134 Me ja 49 %).

Yhteensä verovuoden 2021 lisäennakoita on nyt tilitetty noin 770 milj. euroa, jossa lisäystä vuoden takaiseen 310 milj. ja 67 prosenttia. Lisäennakoiden kokonaismäärä antaa tyypillisesti osviittaa edellisen vuoden pääomatuloverojen ja erityisesti luovutusvoittojen määrästä.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät parhaiten valtiolla, jonka tilitykset nousivat viime vuodesta noin 14 prosenttia. Suunta oli kuitenkin positiivinen myös kunnilla (+7,0 %) ja seurakunnilla (+6,1). Kelalle tehtävä tilitys sen sijaan laski 5,5 prosenttia. Ryhmien erilainen kehitys johtuu lähinnä ennakkoperinnän jako-osuuksien muutoksista vuoden takaiseen. Kelalla jako-osuuksiin ja sitä kautta tilitysten vähentymiseen vaikuttaa erityisesti sairaanhoito- ja päivärahamaksujen alentuminen noin 17 prosentilla edellisvuodesta.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta helmikuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti vuotta aiempaa paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 1 643 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 431 miljoonaa euroa (+36 %).

Helmikuun yhteisöveron hyvä tilityskertymä johtuu pääasiassa lisäennakoista, joita tilitettiin peräti 1 243 miljoonaa euroa. Tilitysmäärässä on kasvua 353 miljoonaa ja 40 prosenttia. Yhteensä verovuoden 2021 lisäennakoita on tilitetty helmikuu mukaan luettuna noin 1 708 miljoonaa, jossa kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen 580 miljoonaa ja 51 prosenttia.

Koska pääosalla yhteisöitä tilikausi on kalenterivuosi, ajoittuvat lisäennakot tilitettäväksi suureksi osaksi helmikuussa, jolloin tilitetään vuodesta riippuen noin 55 - 70 prosenttia koko verovuoden lisäennakoista. Lisäennakoita maksetaan tyypillisesti sen vuoksi, että verovuoden ennakkoverot ovat olleet liian vähäisiä yhteisöveron lopulliseen määrään nähden, ja lisäennakolla vältytään jäännösveron ja sille laskettavan koron maksulta.

Helmikuussa on nousua myös yhteisöjen ennakkoveroissa, niiden tilitykset kasvoivat yhteensä 35 milj. euroa ja 12 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on kuitenkin painottunut verovuoden 2021 ennakoihin, joissa on kasvua 23 milj. ja 17 prosenttia. Verovuoden 2021 kasvukin on käytännössä palautusten vähentymistä, sillä niiden tilitysmäärä muuttui viime vuoden -136 miljoonasta tämän vuoden -113 miljoonaan. Kuluvan 2022 verovuoden ennakoissa ei sen sijaan tapahtunut suurta muutosta vuoden takaiseen niiden noustessa kaksi prosenttia ja yhdeksän miljoonaa.

Helmikuussa on nousua myös yhteisöjen ennakkoveroissa, niiden tilitykset kasvoivat yhteensä 35 milj. euroa ja 12 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on kuitenkin painottunut verovuoden 2021 ennakoihin, joissa on kasvua 23 milj. ja 17 prosenttia. Verovuoden 2021 kasvukin on käytännössä palautusten vähentymistä, sillä niiden tilitysmäärä muuttui viime vuoden -136 miljoonasta tämän vuoden -113 miljoonaan. Kuluvan 2022 verovuoden ennakoissa ei sen sijaan tapahtunut suurta muutosta vuoden takaiseen niiden noustessa kaksi prosenttia ja yhdeksän miljoonaa.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden yhteismäärä on helmikuussa 6,74 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,69 miljardia ja 33 prosenttia. Vertailun vuoksi verovuoden 2019 ennakkojen määrä oli helmikuussa kaksi vuotta sitten 5,7 mrd. euroa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään helmikuussa 103 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden helmikuuhun 5 milj. euroa ja 4,7 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 101 milj. euroa, mikä on 35 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-26 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 1,991 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 2,9 prosenttia.

Vuoden 2021 kiinteistöveroja on helmikuu mukaan lukien tilitetty 1,970 miljardia euroa eli noin 99 prosenttia maksuunpannusta määrästä.

Kunnille on lähetetty tieto yritystoimintaerän suurimmista yhteisöistä verovuodelta 2020 kunnan viralliseen postiosoitteeseen. Kirjeissä on esitettynä kunnan osuus enimmillään 150 suurimman yhteisön maksuunpannun yhteisöveron määrästä.

Tarkastamisessa voi hyödyntää yhteisöjen julkisia tietoja. Yhteisöjen julkiset verotiedot löytyvät vero.fi-sivustolta. Mikäli verovuodelle ei ole maksuunpantu yhteisöveroa tai määrä on niin vähäinen, ettei se mahdu suurimpien joukkoon, ei yhteisön tietoja esitetä lomakkeella.

Julkiset tiedot sisältävät yhteisölle maksuunpannun yhteisöveron kokonaisuudessaan sekä lisäksi yleisradioveron. Kunnille lähetetyssä listauksessa on vain kunnan osuus yrityksen yhteisöverosta, joten sen suuruus on noin 42 prosenttia julkisten tietojen veron määrästä.

Jos kunta havaitsee mahdollisen puuttuvan yrityksen, siitä voi ottaa yhteyttä palvelun yhteydenottolomakkeen kautta.

Verovuoden 2022 jako-osuuslaskennan pohjatiedot muodostuvat verovuosien 2019 ja 2020 tiedoista, eli käytännössä verovuoden 2021 kuntakohtaisiin jako-osuuksiin nähden vuoden 2020 tiedot tulevat vuoden 2018 tietojen tilalle.

Tammikuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 28.1.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 794 miljoonaa euroa, joka on 358 miljoonaa euroa ja 10,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten

 • henkilöasiakkaiden lisäennakot (162 Me ja 90 %),
 • ennakonpidätykset palkoista yms. (132 Me ja 4,7 %) sekä
 • ennakkoverot (75 Me ja 31 %).

Suurin osa lisäennakoista maksetaan aivan tammikuun lopulla, joten tammikuun tilitysten kasvuvauhti ei vielä kuvaa luotettavasti lisäennakoiden kokonaismäärää, sillä tilitysten kertymisjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta. Lisäennakoiden kokonaismäärä antaa tyypillisesti osviittaa edellisen vuoden pääomatuloverojen ja erityisesti luovutusvoittojen määrästä.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät parhaiten Kelalla ja valtiolla, joiden tilitykset nousivat viime vuodesta noin 16 prosenttia. Suunta oli kuitenkin positiivinen myös kunnilla (+7,7 %) ja seurakunnilla (+6,3). Ryhmien erilainen kehitys johtuu lähinnä ennakkoperinnän jako-osuuksien muutoksista vuoden takaiseen.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta tammikuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti vuotta aiempaa paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 871 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 334 miljoonaa euroa (+62 %).

Tammikuussa on edelleen hyvää nousua yhteisöjen ennakkoveroissa, joiden tilitykset kasvoivat yhteensä 139 milj. euroa ja 36 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut verovuoden 2021 ennakoihin, joissa on kasvua 140 milj. ja 50 prosenttia. Tammikuussa yhteisöennakoiden tilitykset ovat muutoinkin enimmäkseen edellisen verovuoden ennakoita, koska joulukuun 23. eräpäivänä maksetut ennakkoverot tilitetään tammikuussa. Verovuoden 2021 ennakkoveroja tilitettiinkin 421 miljoonaa euroa ja vastaavasti verovuoden 2022 ennakkoja 105 miljoonaa euroa.

Eniten yhteisöverojen määrää nostivat kuitenkin yhteisöjen lisäennakot, jotka kasvoivat huomattavasti vuotta aiemmasta, ja niitä tilitettiin 255 milj. euroa (+152 Me ja 147 %). Myös yhteisöjen lisäennakot tilitetään pääosin vasta helmikuussa.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden yhteismäärä on tammikuussa 5,64 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,3 miljardia ja 30 prosenttia. Vertailun vuoksi verovuoden 2019 ennakkojen määrä oli tammikuussa kaksi vuotta sitten 5,33 mrd. euroa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään tammikuussa 126 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden tammikuuhun 21 milj. euroa ja 20 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 77 milj. euroa, mikä on 28 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+56 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 1,991 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 2,9 prosenttia.

Vuoden 2021 kiinteistöveroja on tammikuu mukaan lukien tilitetty 1,867 miljardia euroa eli 94 prosenttia maksuunpannusta määrästä. Viimeinen verovuoden 2021 kiinteistöverojen säännönmukainen erä erääntyy maksettavaksi helmikuussa (noin 110 Me).

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2022 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-18.3.2022.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2021 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2020 - 17.12.2021.

Vuoden 2022 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 18.12.2021 - 20.1.2022

Helmikuu 21.1.2022 - 18.2.2022

Maaliskuu 19.2.2022 - 18.3.2022

Huhtikuu 19.3.2022 - 20.4.2022

Toukokuu 21.4.2022 - 19.5.2022

Kesäkuu 20.5.2022 - 17.6.2022

Heinäkuu 18.6.2022 - 20.7.2022

Elokuu 21.7.2022 - 19.8.2022

Syyskuu 20.8.2022 - 20.9.2022

Lokakuu 21.9.2022 - 20.10.2022

Marraskuu 21.10.2022 - 18.11.2022

Joulukuu 19.11.2022 - 19.12.2022.

Verovuoden 2022 yhteisöveron Manner-Suomen kuntien jako-osuudet on päivitetty Muut tilastot -osion kohtaan "Jako-osuudet" (suora linkki Excel-tilastoon).

Kuntaryhmän osuus verovuoden 2022 yhteisöverosta on 33,76 prosenttia ja valtion 66,24 prosenttia. Verovuoden 2021 kuntaosuus on 44,34 prosenttia. Verovuoden 2021 kuntaosuus on 44,34 prosenttia.

Uudet jako-osuudet otetaan käyttöön tammikuun verontilityksissä, jolloin myös oikaistaan verovuodelta 2022 aiemmin tilitetyt yhteisöverot vastaamaan uusia osuuksia.

Joulukuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.12. Joulukuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten neljäs erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 923 miljoonaa euroa, joka on 294 miljoonaa euroa ja 11,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,96 miljardia euroa ja 6,1 prosenttia.

Ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2021 jako-osuuksien perustevuodeksi vaihtuivat joulukuussa verovuoden 2020 kunnallis- ja kirkollisverot, joita on muokattu asukasluvun ja jäsenmäärän sekä mahdollisen tuloveroprosentin muutoksella.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät parhaiten valtiolla, jonka tilitykset nousivat viime vuodesta lähes 25 prosenttia. Suunta oli kuitenkin positiivinen myös muilla ryhmillä, kunnilla +5,8, seurakunnilla +10,6, ja Kelalla +8,6 prosenttia. Ryhmien erilainen kehitys johtuu ennakkoperinnän jako-osuuksien muutoksista vuoden takaiseen sekä viime vuoden joulukuun ryhmäjako-osuuksien muutoksista, jolloin valtiolta oikaistui pois noin 45 miljoonaa euroa, alentaen vertailukuukauden tilitysmäärää.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset, joita vähennettiin 142 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Lähes yhtä paljon tilitettävää määrää lisäsivät ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuodesta 135 miljoonaa euroa (+5,5 %). Muita merkittävämpiä muutoksia oli henkilöasiakkaiden ennakkoveroissa (+55 milj. €) sekä jäännösveroissa (-48 milj. €).

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta joulukuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 559 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 242 miljoonaa euroa (+76 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,65 miljardia euroa (+34 %).

Joulukuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, joiden tilitykset nousivat yhteensä 172 milj. euroa ja 117 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 151 milj. ja 55 prosenttia. Myös jäännösveroja tilitetään 54 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on joulukuussa 5,44 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,18 miljardia ja 22 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään joulukuussa 115 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden joulukuuhun 19 milj. euroa ja 20 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 140 milj. euroa, mikä on 31 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-18 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 1,992 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,0 prosenttia.

Vuoden 2021 kiinteistöveroja on joulukuu mukaan lukien tilitetty 1,789 miljardia euroa eli 90 prosenttia maksuunpannusta määrästä. Ensi vuoden puolelle veroja jää erääntymään noin 190 miljoonaa euroa.

Joulukuussa oikaistaan ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2021 jako-osuuksia.

Veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustevuodeksi vaihdetaan viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2020 tiedot. Lisäksi jako-osuuslaskennassa huomioidaan asukasluvun/jäsenmäärän sekä mahdolliset tuloveroprosentin muutokset. Veronsaajaryhmien väliset osuudet oikaistiin jo lokakuussa, joten niihin ei ole tänä vuonna tulossa enää muutoksia.

Verovuoden 2021 verotuksen valmistuessa lokakuun 2022 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita.

Muut tilastot -osiosta löytyy N185-tilasto, jossa näkyvät ennakoidut kunta- ja seurakuntakohtaiset vaikutukset.

Henkilöasiakkaiden tuloverotilastot vuodelta 2020 on julkaistu, linkki vero.fi-uutisiin, jossa aiheesta useita artikkeleita.

Tilastotiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä, linkki Verohallinnon tilastotietokantaan.

Verontilitysten ensi vuoden maksupäivät on julkaistu Aikataulut-osiossa.

Tiedot kuukauden verontilityksistä julkaistaan viimeistään maksupäivää edeltävänä arkipäivänä, kuitenkin jo heti tietojen valmistuttua.

Marraskuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 29.11. Marraskuun tilitysten yhteydessä on verovuodelle 2020 otettu käyttöön valmistuneen verotuksen ansio- ja pääomatuloverojen maksuunpanotiedot.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Marraskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 055 miljoonaa euroa, joka on 305 miljoonaa euroa ja 11,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,67 miljardia euroa ja 5,7 prosenttia. Veronsaajaryhmien välisten jako-osuuksien muutos vaikuttaa vähentävästi muiden kuin valtion tilitysmääriin.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät parhaiten valtiolla, jonka tilitykset nousivat peräti yli 80 prosenttia viime vuodesta. Kunnille (-5,5 %), seurakunnille (-3,9 %) ja Kelalle (-12,6 %) tilitettävää kertyi edellisvuotta vähemmän. Suurimpana syynä ryhmien erilaiseen kehitykseen on vertailukuukausi eli viime vuoden marraskuu, jolloin valtiolta oikaistui pois yli 250 miljoonaa euroa. Sen vuoksi valtion vertailukuukauden tilitysmäärä oli poikkeuksellisen pieni. Lisäksi tämän vuoden marraskuun maksuunpano-oikaisu oli valtiolle positiivinen, joka sekin kasvattaa muutoksen määrää. Muilla veronsaajaryhmillä muutokset ovat olleet vastakkaisia.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset yms., joita vähennettiin 132 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Myös ennakonpidätykset palkoista yms. nousivat viime vuodesta 83 miljoonaa euroa (+3,3 %) sekä ennakonpidätykset osingoista 72 miljoonaa (+179 %). Muissa tuloveroerissä ei ollut yhtä merkittäviä muutoksia.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta marraskuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 413 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 194 miljoonaa euroa (+89 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,4 miljardia euroa (+31 %).

Marraskuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, joiden tilitykset nousivat yhteensä 170 milj. euroa ja 120 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 112 milj. ja 45 prosenttia. Myös verovuoden 2020 ennakkoveroja tilitettiin veronpalautusten vähentymisen johdosta 49 miljoonaa edellisvuotta enemmän.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on marraskuussa 5,37 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,1 miljardia ja 26 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään marraskuussa 116 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden marraskuuhun 18 milj. euroa ja 18 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 146 milj. euroa, mikä on 63 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+76 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 1,992 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 2,9 prosenttia.

Vuoden 2021 kiinteistöveroja on marraskuu mukaan lukien tilitetty 1,647 miljardia euroa eli 83 prosenttia maksuunpannusta määrästä. Ensi vuoden puolelle veroja jää erääntymään noin 190 miljoonaa euroa.

Alla olevan esittelytilaisuuden materiaalit löytyvät Verkkopalvelun Muut tilastot -osion Verohallinnon tilastotietokannan alta.

Suora linkki PDF-materiaaliin

Suora linkki tallenteeseenEsittelemme julkisessa tilastotietokannassamme ma 22.11.2021 julkaistavaa uutta kunta- ja seurakuntakohtaista ansiotulotilastoa.

Eläke- ja etuusilmoittamisen siirryttyä tulorekisteriin vuoden 2021 alusta, Verohallinto on saanut reaaliaikaisesti tietoonsa yli 95 prosenttia ansiotulojen kokonaismäärästä, mikä mahdollistaa myös reaaliaikaisen tilastoinnin kuntalaisten ja seurakuntalaisten tulojen kehityksestä.

Aiemmin Verohallinto on pystynyt julkaisemaan kuntakohtaisen ennakkotilaston ansiotulojen kehityksestä seuraavan vuoden huhtikuussa vuosi-ilmoitusten saapumisen ja korjausten jälkeen.

Kysymyksiä voi laittaa etukäteen osoitteeseen verotilastot@vero.fi tai niitä voi esittää tilaisuudessa.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne lisätään myöhemmin Veronsaajien palvelut -sivustolle.

Tilastotietokannan linkki: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

Teams linkki:

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Normaalisti Verohallinto ratkaisee hakemukset verosta vapauttamiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan itse ratkaista kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua tai kiinteistöveroa koskevat hakemukset.

Jos kuntasi haluaa ratkaista itse vuosina 2022 - 2024 saapuvat verosta vapauttamishakemukset, kunnan pitää ilmoittaa ratkaisuvallan pidättämisestä Verohallintoon 19.11. mennessä.

Näin ilmoitat kuntasi halun käsitellä verosta vapauttamishakemukset

 • Kerro ilmoituksessa, haluaako kuntasi ratkaista kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia koskevat vapautushakemukset. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun vapautushakemukset käsittelee se viranomainen, joka käsittelee kunnallisveron vapautushakemukset.

 • Tee ilmoitus sähköpostitse verohallinto@vero.fi tai PL 325, 00052 VERO.

 • Otsikoi viestisi Ratkaisuvallan pidättäminen / kuntasi nimi.

 • Lisäkysymyksissä auttaa Verohallinnon ylitarkastaja Netta Löyvä, p. 029 513 0616.

Verohallinto julkaisee listan ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista vero.fissä 15.12. mennessä.

Muut tilastot -osiossa on julkaistu verovuoden 2022 yhteisöveron ennakolliset jako-osuudet (suora Excel-linkki), jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhde- ja metsäerätiedot ovat tässä vaiheessa keskeneräisiä.

Lopulliset verovuoden 2022 yhteisöveron jako-osuudet julkistetaan tammikuussa, jolloin ne myös otetaan verontilityksissä käyttöön.

Verovuoden 2020 kuntakohtaiset yhteisöverojen maksuunpanotiedot on lisätty N181-tilastolle (Verkkopalvelun Muut Tilastot -osion kohta "Maksuunpannut verot")

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2021 tehtävästä verovuoden 2020 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2020 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Ennakkotietoihin ei ole tullut suuria muutoksia, joten oikaisu on valtiolla 70 miljoonaa euroa positiivinen ja muilla veronsaajaryhmillä negatiivinen; Kelalla -19 miljoonaa, kunnilla -40 miljoonaa ja seurakunnilla -10 miljoonaa euroa.

Veronsaajakohtaiset tiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Muut Tilastot -osion kohta "Maksuunpannut verot"). Tilastosta löytyvät myös kuukausittain heinä-joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin heinä- ja helmikuun välisenä aikana.

Kuntien osalta tilastolla on myös verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron tämän hetken määrä. Yhteisöveron kuntakohtaiset osuudet lisätään heti osuuksien tultua varmennetuksi.

Lokakuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.10. Lokakuun tilitysten yhteydessä ovat muuttuneet ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2021 ryhmäosuudet.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Lokakuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 848 miljoonaa euroa, joka on 183 miljoonaa euroa ja 6,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,36 miljardia euroa ja 5,1 prosenttia. Veronsaajaryhmien välisten jako-osuuksien muutos vaikuttaa vähentävästi muiden kuin valtion tilitysmääriin.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät ryhmäosuuden muutoksen johdosta parhaiten valtiolla, jonka tilitykset nousivat peräti 75 prosenttia viime vuodesta. Kunnille, seurakunnille ja Kelalle tilitettävää kertyi seurakuntien -24 prosentista Kelan -13 prosenttiin edellisvuotta vähemmän.

Ansio- ja pääomatuloverot tulevat Verohallintoon suurimmalta osin yritysten työntekijöidensä puolesta maksamina ennakonpidätyksinä. Lisäksi niitä kertyy muun muassa henkilöasiakkaiden maksamina lisäennakkoina sekä ennakkoveroina. Verohallintoon tullessaan esimerkiksi ennakonpidätyksinä, ansio- ja pääomatuloverot sisältävät nimensä mukaisesti sekä usealle veronsaajalle tilitettäviä ansiotuloveroja että valtiolle tilitettävää pääomatuloveroa. Tällä hetkellä erityisesti pääomatuloverojen määrän on ennakoitu kehittyvän alkuvuoden odotuksia paremmin, jonka vuoksi ryhmäosuuksia on muutettu valtion eduksi. Todellisiin maksuunpanomääriin perustuvat ryhmä- ja veronsaajakohtaiset osuudet selviävät verovuoden 2021 verotuksen valmistuttua lokakuun 2022 lopussa, jolloin myös tällä hetkellä vielä arvioon perustuvat jako-osuudet oikaistaan.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset yms., joita vähennettiin 79 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Myös ennakonpidätykset palkoista yms. nousivat viime vuodesta 71 miljoonaa euroa ja 2,9 prosenttia. Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös ennakkoveroissa, lisäennakoissa ja puun myynnin sekä korkojen ennakonpidätyksissä. Tilitettävää määrää vähensivät hienoisesti jäännösverojen sekä osinkojen ennakonpidätysten vähentyminen.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta lokakuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 593 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 257 miljoonaa euroa (+77 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,2 miljardia euroa (+28 %).

Lokakuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, joiden tilitykset nousivat yhteensä 212 milj. euroa ja 127 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 173 milj. ja 73 prosenttia. Myös verovuoden 2020 ennakkoveroja tilitettiin veronpalautusten vähentymisen johdosta 43 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Ennakkoverojen lisäksi myös jäännösverot kasvoivat vuoden takaisesta noin 40 miljoonaa euroa.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on lokakuussa 5,37 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,2 miljardia ja 29 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään lokakuussa 118 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden lokakuuhun 19 milj. euroa ja 19 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 240 milj. euroa, mikä on 16 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+7 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 1,993  miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,0 prosenttia. Kiinteistöverotus päättyy kaikilla verovelvollisilla viimeistään lokakuun lopussa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella 22.10.2021 mennessä. Verohallinto on pyytänyt Kuntaliittoa ja Ålands kommunförbundia välittämään kunnille tiedoksi tuloverotuksen julkisten tietojen tilausohjeet, linkin web-lomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin. Tiedot luovutetaan ne tilanneille kunnille marraskuun alussa.

Lähetä sähköposti osoitteeseen tietoluvat@vero.fi, niin saat tilausohjeet.

Tilausohje (vero.fi)

Valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti lokakuun verontilityksissä otetaan verovuodelle 2021 käyttöön uudet ansio- ja pääomatuloverojen ryhmäosuudet. Koska erityisesti pääomatuloverojen määrän on ennakoitu kehittyvän odotettua paremmin, nostaa tämä valtion jako-osuutta, vastaavasti kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen jako-osuudet laskevat.

Jako-osuuksien muuttuessa oikaistaan verovuodelta 2021 aiemmin tilitetyt ansio- ja pääomatuloverot vastaamaan uusia jako-osuuksia. Veronsaajaryhmien osalta tämä tarkoittaa lokakuussa seuraavan suuruisia oikaisuja: kunnat -232 miljoonaa euroa, seurakunnat -13,6 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitos yhteensä -31,8 miljoonaa euroa. Valtion oikaisu on noin 277 miljoonaa euroa positiivinen.

Yksittäisen kunnan ja seurakunnan oikaisuvaikutuksen voi laskea kertomalla ryhmän oikaisun omalla verovuoden 2021 jako-osuudella. Kunta- ja seurakuntakohtaiset jako-osuudet löytyvät esimerkiksi oman ryhmän Kausitilitysosion Jako-osuuksista.

Verovuoden 2021 lopulliset maksuunpanomäärät tiedetään tarkasti marraskuussa 2022, jolloin verovuoden verotus on päättynyt ja tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia maksuunpanosuhteita.

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella. Verohallinto välittää lokakuun alussa tarkemmat tilausohjeet sekä linkin web-tilauslomakkeelle ja tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi marraskuun alussa.

Syyskuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.9. Syyskuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Syyskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 1 854 miljoonaa euroa, joka on 42 miljoonaa euroa ja 2,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,18 miljardia euroa ja 4,9 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät syyskuussa parhaiten Kelalla (+6,2 %). Kunnille, seurakunnille ja valtiolle tilitettävää kertyi 2,7 - 3,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ryhmien erilainen kehitys johtuu lähinnä Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuodesta 96 miljoonaa euroa ja 4,0 prosenttia. Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös ennakkoveroissa, jäännösveroissa sekä puun myynnin ennakonpidätyksissä.

Eniten tilitettävää määrää vähensivät vuoden takaisesta verovuoden 2020 veronpalautukset, joita vähennettiin 199 miljoonaa edellisvuotta enemmän eli 1 056 miljoonaa euroa. Koko verovuoden 2020 veronpalautusten yhteismäärä on tämän hetken tiedon mukaan lähellä edellisvuoden määriä, joten syyskuun palautusten suurempi määrä johtuu niiden jaksottumisesta viime vuotta aikaisemmaksi.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta syyskuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 382 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 118 miljoonaa euroa (+45 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 961 miljoonaa euroa (+24 %).

Syyskuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 107 milj. euroa ja 43 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 94 milj. ja 35 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempiä muutoksia oli jäännösveroissa (+14 Me) ja lisäennakoissa (-3 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on syyskuussa 5,16 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan yksi miljardi ja 24 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään syyskuussa 118 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden syyskuuhun 21 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 501 milj. euroa, mikä on 8 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+1,6 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä1,995  miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,0 prosenttia. Kiinteistöverotus päättyy kaikilla verovelvollisilla viimeistään lokakuun lopussa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Vuoden 2022 alustavat verotuskustannukset löytyvät palvelun Muut tilastot -kohdasta.

Alustavien kokonaiskustannusten 433 miljoonan euron määrä on noin 30 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Ryhmien kustannusosuuksiin ei ole tullut muutosta vuoden takaisesta. Lopulliset ensi vuoden kustannukset selviävät viimeistään maaliskuussa 2022.

Tämän hetken tiedon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt maksettavaksi seuraavasti:

 • heinäkuussa 442 milj. euroa
 • elokuussa 325 milj. euroa
 • syyskuussa 486 milj. euroa
 • lokakuussa 283 milj. euroa
 • marraskuussa 136 milj. euroa
 • joulukuussa 133 milj. euroa
 • tammikuussa 90 milj. euroa
 • helmikuussa 103 milj. euroa.

Verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärä on tällä hetkellä 1 998 miljoonaa euroa, jossa lisäystä vuotta aiempaan 61 milj. euroa ja 3,2 prosenttia.

Verovuoden 2020 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinä- ja joulukuun välisenä aikana.

Vastaavasti verovuoden 2020 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi heinä-helmikuussa seuraavasti (miljoonia euroja, suluissa viime vuoden luvut):

 • Kesäkuu: vain veronkuittaukseen käytettyjä palautuksia -12 Me (-9 Me)
 • Heinäkuu: palautukset -136 Me, jäännösverot 52 Me (-95 Me ja 36 Me)
 • Elokuu: palautukset -990 Me, jäännösverot 117 Me (-883 Me ja 103 Me)
 • Syyskuu:   palautukset -1 066 Me, jäännösverot 260 Me (-857 Me ja 215 Me)
 • Lokakuu: palautukset -80 Me, jäännösverot 160 Me (-158 Me ja 158 Me)
 • Marraskuu:  palautukset -120 Me, jäännösverot 285 Me (-253 Me ja 257 Me)
 • Joulukuu: palautukset -140 Me, jäännösverot 190 Me (-299 Me ja 245 Me)
 • Tammikuu: jäännösverot 80 Me (83 Me)
 • Helmikuu: jäännösverot 130 Me (177 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla 62,41 prosenttia, Kelalla 6,72 prosenttia ja seurakunnilla 2,86 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2020 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2020 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 540 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 10 milj. euroa.

Verovuoden 2020 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 275 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 15 milj. euroa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Elokuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 30.8.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Elokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 043 miljoonaa euroa, joka on 29 miljoonaa euroa ja 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,22 miljardia euroa ja 5,5 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät elokuussa parhaiten Kelalla (+9,6 %). Kunnille ja seurakunnille tilitettävää kertyi 0,8 prosenttia ja valtiolle prosentin edellisvuotta enemmän. Ryhmien erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 90 miljoonaa euroa ja 3,4 prosenttia. Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös ennakkoveroissa, jäännösveroissa, sekä puun myynnin ennakonpidätyksissä.

Eniten tilitettävää määrää vähensivät vuoden takaisesta verovuoden 2020 veronpalautukset, joita vähennettiin 107 miljoonaa edellisvuotta enemmän eli 990 miljoonaa euroa. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta elokuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 428 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 82 miljoonaa euroa (+24 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 843 miljoonaa euroa (+23 %).

Elokuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 88 milj. euroa ja 29 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 83 milj. ja 31 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempiä muutoksia oli jäännösveroissa (-8 Me) ja lisäennakoissa (+2 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on elokuussa 5,08 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +928 miljoonaa ja +22 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään elokuussa 134 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden elokuuhun 23 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 276 milj. euroa, mikä on 15 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+5,9 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 2,0 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,2 prosenttia.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Verovuoden 2020 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinä- ja joulukuun välisenä aikana.

Vastaavasti verovuoden 2020 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi heinä-lokakuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden luvut):

 • Kesäkuu: vain veronkuittaukseen käytettyjä palautuksia -12 milj. euroa (-9 Me).
 • Heinäkuu: palautukset -136 milj. euroa, jäännösverot 52 milj. euroa (-95 Me ja 36 Me).
 • Elokuu: palautukset -990 milj. euroa, jäännösverot 117 milj. euroa (-883 Me ja 103 Me).
 • Syyskuu: palautukset -1 066 milj. euroa, jäännösverot 260 milj. euroa (-857 Me ja 215 Me).
 • Lokakuu: palautukset -80 milj. euroa, jäännösverot 160 milj. euroa (-158 Me ja 158 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla 62,41 prosenttia, Kelalla 6,72 prosenttia ja seurakunnilla 2,86 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2020 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2020 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 530 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 20 milj. euroa.

Verovuoden 2020 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 300 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 10 milj. euroa.

Heinäkuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikko 28.7.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Heinäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 127 miljoonaa euroa, joka on 168 miljoonaa euroa ja 5,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,2 miljardia euroa ja 5,9 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät heinäkuussa parhaiten Kelalla (+15 %). Kunnille tilitettävää kertyi 5,7 prosenttia, seurakunnille 4,9 prosenttia ja valtiolle 3,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ryhmien erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 175 miljoonaa euroa ja 6,4 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää osin viime vuoden heinäkuun suhteellinen alhainen kertymä, jolloin kasvua oli toissavuodesta vain 1,2 prosenttia.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös osinkojen ennakkoveroissa, jäännösveroissa, sekä puun myynnin ennakonpidätyksissä. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta heinäkuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 461 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 150 miljoonaa euroa (+48 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 761 miljoonaa euroa (+23 %).

Heinäkuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 111 milj. euroa ja 40 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 117 milj. ja 46 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+33 Me) sekä lisäennakoissa (+5 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on heinäkuussa 5,06 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +922 miljoonaa ja +22 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään heinäkuussa 143 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden heinäkuuhun 29 milj. euroa ja 26 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 442 milj. euroa, mikä on seitsemän miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-1,7 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 2,0 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,2 prosenttia.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Verovuoden 2020 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2020 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi heinä-syyskuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden luvut):

 • Kesäkuu: vain veronkuittaukseen käytettyjä palautuksia -12 milj. euroa (-9 Me).
 • Heinäkuu: palautukset -133 milj. euroa, jäännösverot 52 milj. euroa
  • (-95 Me ja 36 Me).
 • Elokuu: palautukset -990 milj. euroa, jäännösverot 118 milj. euroa
  • (-883 Me ja 103 Me).
 • Syyskuu: palautukset -1 070 milj. euroa, jäännösverot 269 milj. euroa
  • (-857 Me ja 215 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla 62,41 prosenttia, Kelalla 6,72 prosenttia ja seurakunnilla 2,86 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2020 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2020 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 530 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 20 milj. euroa.

Verovuoden 2020 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 300 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 10 milj. euroa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Kesäkuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.6. Kesäkuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Kesäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 851 miljoonaa euroa, joka on 214 miljoonaa euroa ja 8,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1 025 miljoonaa euroa ja 6,0 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät kesäkuussa parhaiten Kelalla (+17 %) sekä kunnilla (+8,2 %). Lähes saman verran nousivat myös seurakuntien (+7,3) sekä valtion (+6,2). Ryhmien erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 171 miljoonaa euroa ja 7,2 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää osin viime vuoden kesäkuun alhainen ennakonpidätysten määrä (-0,7 %), joten toissavuoden kesäkuuhun nähden muutosta onkin lähes saman verran eli +6,5 prosenttia.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös osinkojen ennakkoveroissa, jäännösveroissa, sekä osinkojen ennakonpidätyksissä. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta kesäkuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 450 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 129 miljoonaa euroa (+40 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 611 miljoonaa euroa (+20 %).

Kesäkuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 119 milj. euroa ja 45 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 109 milj. ja 41 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut juuri muutosta vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös lisäennakoissa (+8 Me) sekä jäännösveroissa (+2 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on kesäkuussa 4,97 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +760 miljoonaa ja +18 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään kesäkuussa 119 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden kesäkuuhun 26 milj. euroa ja 28 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 11 milj. euroa, mikä on kolmisen miljoonaa edellisvuotta vähemmän.  Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän heinäkuussa.

Johtuen tämän hetken alhaisesta kertymästä, voivat mahdolliset vanhempien verovuosien veronoikaisut johtaa joillakin kunnilla ennen heinäkuuta kiinteistöveron negatiivisiin tilityksiin. Mahdollinen negatiivinen määrä netotetaan muiden verojen kertymistä, joten negatiivista määrää ei makseta Verohallinnolle.

Toukokuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 28.5.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 116 miljoonaa euroa, joka on 293 miljoonaa euroa ja 10,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 811 miljoonaa euroa ja 5,6 prosenttia.

Euromääräisesti eniten kasvoivat ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 166 miljoonaa euroa ja 6,7 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää osin viime vuoden toukokuun alhainen ennakonpidätysten määrä, joten toissavuoden toukokuuhun nähden muutosta onkin lähes saman verran eli +5,9 prosenttia.

Hyvää kehitystä oli myös osinkojen ennakonpidätyksissä, jotka nousivat viime vuoden osinkojen jakamattomuussuositusten jälkeen peräti 65 prosenttia, euromääräisestikin kasvua oli 93 miljoonaa euroa.

Muiden tuloveroerien (jäännösverot, puun myyntitulot jne.) yhteismäärä kasvoi lähinnä ennakkoverojen ansiosta 34 milj. euroa. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät toukokuussa parhaiten Kelalla (26 %) sekä valtiolla (+12 %). Kunnilla tilitykset nousivat 8,5 prosenttia ja seurakuntaryhmällä 3,5 prosenttia. Erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä. Vuosi sitten toukokuussa valtion ryhmäosuutta laskettiin, mikä heijastuu nyt keskimääräistä parempana kehityksenä.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta toukokuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 506 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 96 miljoonaa euroa (+23 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 482 miljoonaa euroa (+18 %).

Toukokuussa kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 109 milj. euroa ja 36 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut lähes täysin kuluvan vuoden ennakoihin, joissa onkin kasvua samat 109 milj. ja 36 prosenttia. Verovuoden 2020 19 miljoonan euron palautukset ja verovuoden 2020 ennakkoverojen 23 miljoonan kertymä melko lailla netottivat toisensa.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+8 Me). Sen sijaan lisäennakot laskivat 21 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on toukokuussa 4,93 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +680 miljoonaa ja +16 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 117 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden toukokuuhun 21 milj. euroa ja 22 prosenttia. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 4 milj. euroa, joka vastaa edellisvuoden määrää.  Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

Johtuen tämän hetken alhaisesta kertymästä, voivat mahdolliset vanhempien verovuosien veronoikaisut johtaa joillakin kunnilla ennen heinäkuuta kiinteistöveron negatiivisiin tilityksiin. Mahdollinen negatiivinen määrä vähennetään muiden verojen tilityksistä, joten negatiivista määrää ei makseta Verohallinnolle.

Kunnat voivat tilata vuoden 2021 kiinteistöverotiedot Verohallinnolta.  Verohallinto toivoo, että kunnat tilaisivat kiinteistöverotiedot viimeistään 4.6.2021.

Verohallinto on välittänyt linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tilausohjeet voi pyytää tarvittaessa Verohallinnolta osoitteesta  YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä, jotta kunnat ehtivät tarvittaessa käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Veronsaajan neljän (4) kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan kunkin verovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymispäivästä. Esimerkiksi kesäkuussa päättyvään kiinteistöverotukseen tulee hakea muutosta viimeistään lokakuussa.

Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen. Kaikki luovutuserät luovutetaan kunnan tilauksessaan ilmoittaman yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen.

  1. luovutuserä vko 24 (14.-18.6.2021)
  1. luovutuserä vko 34 (23.-27.8.2021)
  1. luovutuserä vko 46 (15.-19.11.2021)

Huom! Kiinteistöverotiedot eivät ole tilattavissa ajalla 1.7. - 1.8.2021.

Huhtikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikko 28.4.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 918 miljoonaa euroa, joka on 193 miljoonaa euroa ja 7,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 518 miljoonaa euroa ja 4,4 prosenttia.

Huhtikuun tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 142 miljoonaa euroa ja 5,8 prosenttia. Kasvua oli myös osinkojen ennakonpidätyksissä (+24 M€ / +29 %) sekä ennakkoveroissa (+15 M€ / +18 %).

Muiden tuloveroerien (jäännösverot, puun myyntitulot jne.) yhteismäärä kasvoi 11 milj. euroa. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Huhtikuussa otettiin verovuodelle 2018 käyttöön kertymän mukaiset jako-osuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verovuoden 2018 jako-osuuksien perusteena eivät ole enää ainoastaan maksuunpannut verot, vaan tilitykset oikaistaan kuukausittain sen mukaisiksi, mitä kukin yksittäisen henkilö on todellisuudessa maksanut tuloveroja. Hyötyä saavat ne kunnat ja seurakunnat, joiden asukkaat/jäsenet ovat maksaneet ansiotuloverot keskimääräistä paremmin.

Ryhmätasolla huhtikuun oikaisusta hyötyvät edellisvuosien tapaan muut veronsaajaryhmät kuin valtio. Valtiolle tuleekin huhtikuussa verovuodelle negatiivista oikaisua noin 13 miljoonaa euroa. Vuosi sitten valtion vastaava oikaisu oli yli 15 milj. euroa negatiivinen. Oikaisujen ajankohdista säädetään verontilityslaissa.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta huhtikuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 452 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 133 miljoonaa euroa (+42 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 386 miljoonaa euroa  (+17 %).

Huhtikuussa kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 115 milj. euroa ja 45 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 89 milj. ja 29 prosenttia. Myös verovuoden 2020 ennakkoveroissa oli kasvua 28 milj. euroa, mutta niiden kasvu johtuu siitä, että niiden nettomääräinen kertymä on edellisvuotta vähemmän negatiivinen (-44 M€ → -16 M€).

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+15 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on huhtikuussa 4,82 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +380 miljoonaa ja +8 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään huhtikuussa 117 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden huhtikuuhun 20 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa, joka vastaa edellisvuoden määrää.  Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto sisältää yleisesti verovelvollisten henkilöasiakkaiden tietoja. Verovuoden 2020 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat loppuvuodesta 2021 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Linkki vero.fi-tiedotteeseen

Linkki PX-Web-tilastotietokantaan

Maaliskuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 29.3.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Maaliskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 839 miljoonaa euroa, joka on 108 miljoonaa euroa ja 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kehittyivät hieman ennakoitua paremmin, eli niissä oli nousua 68 miljoonaa euroa ja 2,8 prosenttia. Myös lisäennakot kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 21 miljoonalla (+33 %). Kumulatiivisesti verovuoden 2020 lisäennakot ovat viime vuoteen nähden vaatimattomammassa kasvussa, eli maaliskuun tilityksen jälkeen kasvua on noin 15 miljoonaa euroa (+2,8 %).

Muissa tuloveroerissä (ennakot, jäännösverot jne.) ei ole merkittäviä muutoksia viime vuoden maaliskuuhun. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Maaliskuussa ei ansio- ja pääomaverotulojen tilittämisessä ole erityisiä oikaisuja, vaan jako-osuudet muuttuvat ainoastaan asiakkaiden verotuksissa tapahtuvien muutosten johdosta. Nämä muutokset ovat tässä vaiheessa vuotta yleensä kunta- ja seurakuntatasolla melko pieniä. Huhtikuussa otetaan käyttöön kertymän mukaiset jako-osuudet verovuodelle 2018, jolloin hyötyvät ne kunnat ja seurakunnat, joiden asukkaat/jäsenet ovat maksaneet ansiotuloverot keskimääräistä paremmin.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta maaliskuun tilitykset näyttävät huomattavasti viime vuotta paremmilta, sillä niitä on kertynyt tilitettäväksi 514 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 105 miljoonaa euroa (+26 %).

Kasvua on erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 75 milj. euroa ja 24 prosenttia. Ennakkoverojen kasvu jakaantuu melko tarkasti tasan verovuoden 2021 sekä 2020 ennakkoveroihin.

Verovuoden 2021 ennakkoveroja on kertynyt 410 miljoonaa euroa, jossa kasvua 39 miljoonaa (10 %). Verrattaessa 2021 ennakkoveroja koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019, on kertymää myös siihen nähden jonkin verran enemmän, vuonna 2019 vastaava kuluvan verovuoden kertymä oli 397 miljoonaa euroa.

Verovuoden 2020 ennakkoveroissa on kasvua 36 miljoonaa euroa. Verovuoden 2020 ennakkoverojen kasvu johtuu käytännössä siitä, että niiden nettomääräinen kertymä on edellisvuotta vähemmän negatiivinen (-59 Me → -23 Me).

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+17 Me) sekä lisäennakoissa (+13 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään maaliskuussa 113 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden maaliskuuhun 15 milj. euroa ja 15 %. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 14 milj. euroa (+1 milj. euroa). Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän todennäköisesti heinäkuussa.

VUODEN 2021 VEROTUSKUSTANNUKSET

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2021 verotuskustannuksista.

Verotuskustannusten yhteismäärä on 459 milj. euroa (+0,9 %). Veronsaajaryhmien välisiin osuuksiin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta: valtio 62,1 %, kunnat 29,1 %, Kela 5,6 % ja seurakunnat 3,2 %.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen ja yhteisöverojen määrän sekä asukasluvun/jäsenmäärän ja keskimääräisen kunnallis- ja kirkollisveron perusteella. Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun tilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto nousee tänä vuonna noin 59 miljoonaa (+3,1 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 1 999 miljoonaa euroa. Tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2021. Kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen julkaistaan lopulliset tilastot kiinteistöveroista. Lopulliset tilastot voivat poiketa näistä ennakkotilastoista.

Vuoden 2021 kiinteistövero perustuu kiinteistön vuoden 2020 verotusarvoon sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2021 kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Linkit:

Verohallinnon tilastotietokanta (PX-Web)

Kiinteistöveron ennakkotilastot - vero.fi

Verohallinto maksattaa verontilitykset aina veronsaajan OmaVeroon ilmoittamalle pankkitilille.

Joulukuusta alkaen valtion päävälittäjäpankkeina ovat aloittaneet Danske ja Nordea. Mikäli tässä yhteydessä välittäjäpankkina toimiva pankki on ohjannut verontilitykset eri pankkitilille kuin mitä OmaVeroon on ilmoitettu, voi asiasta olla yhteydessä suoraan uudelleenohjauksen tehneeseen pankkiin (Danskeen tai Nordeaan).

Helmikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 25.2.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 036 miljoonaa euroa, joka on 31 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tilitysmäärän laskun taustalla ovat lähinnä lisäennakot sekä jäännösverot, joita tilitetään 37 ja 24 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Lisäennakkoja tilitettiin tammikuussa 37 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, joten kumulatiivisesti niiden määrä on toistaiseksi edellisvuoden tasolla.

Sen sijaan ennakonpidätykset palkoista yms. kasvoivat 27 miljoonalla eurolla (+1,1 %). Myös muiden tuloveroerien yhteismäärässä on pienehkö kolmen miljoonan euron kasvu. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Helmikuussa otettiin sekä ryhmä- että veronsaajatasolla käyttöön verovuoden 2021 jako-osuudet. Ryhmien osalta jako-osuuksien suhteelliset muutokset ovat edellisvuoteen nähden seuraavanlaisia:

 • Valtio +0,7 %
 • Kunnat -1,0 %
 • Seurakunnat -1,7 %
 • Kelan sairaanhoitomaksu -1,3 %
 • Kelan päivärahamaksu +15 %.

Yksittäisten veronsaajien osalta jako-osuuksien laskennassa on huomioitu mahdolliset kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien muutokset sekä muutokset asukasluvussa tai jäsenmäärässä.

Perustevuotena verovuoden 2021 jako-osuusarvioille on käytetty viimeksi valmistuneen verotuksen, eli verovuoden 2019 tietoja. Verovuoden 2021 verotuksen valmistuessa lokakuun 2022 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita. Sitä ennen jako-osuuksia tarkistetaan viimeistään joulukuussa 2021, jolloin jako-osuuslaskennan perustevuodeksi vaihdetaan verovuoden 2020 tiedot.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi helmikuussa 1 213 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 167 miljoonaa euroa (+16 %).

Kasvua on erityisesti yhteisöjen lisäennakoissa, jotka nousivat 151 milj. euroa ja 20 %.

Myös ennakkoveroissa oli kasvua 33 milj. euroa (+12,5 %). Ennakkoveroissa kasvua tulee verovuoden 2020 ennakkoveroista, joita palautettiin 126 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan kuluvan vuoden ennakoissa oli vähennystä edellisvuoteen 91 milj. euroa (-17 %).

Jäännösverot sen sijaan laskivat edellisvuodesta 17 miljoonaa euroa (-45 %).

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään helmikuussa 109 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden helmikuuhun 16 milj. euroa ja 17 %. Kasvu johtuu lähinnä maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 136 milj. euroa (+130 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin.

Tammikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstai 28.1.

ANSIO-JA PÄÄOMATULOVEROT

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 824 miljoonaa euroa, joka on 248 miljoonaa euroa ja 7,8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä ja etuuksista, joita tilitetään 136 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,1 %). Ennakonpidätysten lisäksi edellisvuotta enemmän kertyi tilitettävää erityisesti henkilöasiakkaiden ennakkoveroista (+19 %) sekä lisäennakoista (+26 %), joita kumpaakin tilitettiin vajaa 40 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Niinikään muiden tuloveroerien yhteismäärä kasvoi viime vuodesta lähes 40 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta (jäännösverot, ennakonpidätykset osingoista, puun myynnistä ja korkotuloista). Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Erityisesti verovuodelta 2020 palkoista yms. tehtävien ennakonpidätysten hyvän kehityksen vuoksi on mahdollista, että säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset tulisivat nousemaan ja jäännösverot laskemaan vuotta aiemmasta. Määristä tiedotetaan sitä mukaa kun niistä saadaan tarkempaa ennakkotietoa veroilmoitusten palautusten jälkeen.

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi tammikuussa 537 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisiin kuukausiin nähden maltilliset 19 milj. euroa (-3,5 %).

Suurin lasku aiheutuu jäännösverojen vähentymisestä 50 miljoonalla eurolla (-52 %). Lasku johtuu lähinnä veronpalautusten jaksottumisesta edellisvuotta poikkeavasti. Myös ennakkoverojen yhteismäärässä on pientä laskua (-9 milj. euroa / -2,3 %). Sen sijaan verovuoteen 2020 liittyvät lisäennakot kasvoivat 40 miljoonaa euroa (+62 %).

Ennakkoveroista verovuoden 2020 ennakot laskivat 15 milj. euroa (-5,2 %), sen sijaan verovuoden 2021 ennakoissa oli pienoista nousua (+5 milj. euroa ja +4,6 %). Helmikuusta alkaen tilitettävien ennakkoverojen määrä painottuu verovuodesta 2020 verovuoteen 2021.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Tammikuussa otettiin verovuodelle 2021 käyttöön uudet ryhmäjako-osuudet. Kuntien jako-osuus nousi noin 12 prosenttiyksikköä 32,24 prosentista 44,34 prosenttiin. Kunnat saavat muutoksen johdosta 40 miljoonaa euroa yhteisöveron positiivista oikaisua. Kuntien yhteisöverotilitykset nousevatkin tammikuussa noin 83 miljoonaa euroa ja 46 prosenttia 266 miljoonaan euroon.

Tammikuussa otettiin käyttöön Manner-Suomen kuntien osalta myös uudet yhteisöveron veronsaajakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2021. Verovuoden 2021 jako-osuuksien perustevuosina ovat vuosien 2018 ja 2019 tiedot. Oman kunnan jako-osuustiedot löytyvät esimerkiksi Kunnat - Kausitilitykset - Jako-osuudet -polun takaa.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään tammikuussa 105 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden tammikuuhun 47 milj. euroa ja 82 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 50 milj. euroa (+39 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Helmikuussa kiinteistöveroja erääntyy maksettavaksi 163 milj. euroa.

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2021 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-19.3.2021.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2020 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 19.12.2019 - 17.12.2020.

Vuoden 2021 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 18.12.2020 - 20.1.2021

Helmikuu 21.1.2021 - 18.2.2021

Maaliskuu 19.2.2021 - 19.3.2021

Huhtikuu 20.3.2021 - 20.4.2021

Toukokuu 21.4.2021 - 20.5.2021

Kesäkuu 21.5.2021 - 18.6.2021

Heinäkuu 19.6.2021 - 20.7.2021

Elokuu 21.7.2021 - 20.8.2021

Syyskuu 21.8.2021 - 20.9.2021

Lokakuu 21.9.2021 - 20.10.2021

Marraskuu 21.10.2021 - 19.11.2021

Joulukuu 20.11.2021 - 17.12.2021.