Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


10.06.2024

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle juniredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Skatteredovisningarna ökar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning på löner, pensioner etc. (+178 miljoner eur/+6,3 %). För närvarande ser det ut som om övriga inkomstskatteposter skulle minska med totalt 65 miljoner euro.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 828 milj. euro / +6,1 %
 • Församlingarna: 93 milj. euro / +2,6 %
 • FPA: 174 milj. euro / -15 %
 • Staten: 2 146 milj. euro / +4,6 %
 • Sammanlagt: 3 241 milj. euro / +3,6 %

Samfundsskatter

Förskottsskatterna för innevarande år skulle öka med över 50 miljoner EUR (+56 Me / +14 %) och förskottsskatter totalt 47 miljoner (+11 %). Övriga samfundsskatteposter skulle minska med totalt 6 - 7 miljoner.

Samfundsskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 124 milj. euro / +9,1 %
 • Staten: 384 milj. euro / +8,5 %
 • Sammanlagt: 508 milj. euro / +8,6 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 10 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 105 milj. euro / -20 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 26 juni 2024.

28.05.2024

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2023.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

23.05.2024

Skatteredovisningsuppgifterna för maj 2024 har publicerats i e-tjänsten och de betalas ut till skattetagarna den 28 maj 2024.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER MAJ (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 533 / +3,0 %
 • Samfundsskatt 531 / -2,3 %
 • Fastighetsskatt 4 / -49 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 103 / -23 %

Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 896/-4,4 % och Kyrkoskatt 101/+1,9 %. Ändringarna i det redovisade beloppet beror närmast på tillväxt i hela det redovisade beloppet av förvärvs- och kapitalinkomstskatter och på ändringar i grupputdelningen jämfört med i fjol.
 • **Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna **127/-6,1 %. Att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna minskat beror på att hela det redovisade beloppet av samfundsskatt minskat och att grupprocenten för skatteåret 2023 sjunkit jämfört med året innan vilket närmast hänförs till tilläggsförskott och kvarskatter.
 • Fastighetsskatt 4 / -49 %: Att fastighetsskatten sjunkit beror på kundernas betalningsbeteende. Fastighetsskatter redovisas i större omfattning först från och med juli.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I maj redovisas sammanlagt 3 533 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 103 miljoner euro eller 3,0 procent mer än året innan.

Det redovisade beloppet ökar särskilt i och med att förskottsinnehållningarna på löner o.d. ökar med 108 miljoner eller 3,7 procent. Också förskottsinnehållningarna på dividender ökar med 22 miljoner eller 7,3 procent och förskottsinnehållningarna på inkomst av virkesförsäljning med tre miljoner euro.

Förskottsskatterna, kvarskatterna, tilläggsförskotten och förskottsinnehållningarna på räntor minskar på redovisningsbeloppet i maj. Det redovisade beloppet av dessa minskar med sammanlagt 30 miljoner euro.

Närmare information om de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Samfundsskatter

I maj redovisas det 531 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en sänkning med 12 miljoner euro eller 2,3 procent jämfört med året innan.

Tilläggsförskotten, förskottsskatterna och kvarskatterna minskar på det redovisade beloppet av samfundsskatt eftersom det redovisade beloppet av dessa minskar med totalt 15 miljoner euro. Skatteåterbäringarna hämtar en liten ökning i och med att beloppet av dessa minskar med tre miljoner euro jämfört med året innan.

Det sker inte heller några större förändringar i förskottsskatterna. Förskotten för det innevarande året bevaras i praktiken oförändrade (-1 miljon euro/-0,3 %), förskotten för skatteår 2023 stiger med sex miljoner euro och förskotten för 2025 sjunker med fyra miljoner euro.

På samma sätt som under de senaste månaderna är ändringarna väldigt olika mellan olika grupper: medan statens redovisningar minskar med en procent minskar kommunernas med 6,1 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna. Utdelningen för kommungruppen för skatteåret 2023 har sjunkit med 29 procent jämfört med motsvarande andelar året innan, och ändringen i denna gruppandel gäller framför allt tilläggsförskotten för skatteåret 2023.

Information om samfundsskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 103 miljoner euro i april, vilket innebär en minskning med 31 miljoner euro eller 23 procent jämfört med maj i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med 24 procent från 1,53 till 1,16 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 4 miljoner euro, vilket är tre miljoner eller 49 procent mindre än året innan. Fastighetsskatter redovisas i större omfattning först från och med juli.

15.05.2024

Kommunerna kan beställa fastighetsskatteuppgifterna för år 2024 från Skatteförvaltningen.  Skatteförvaltningen önskar att kommunerna beställer fastighetsskatteuppgifterna senast den 31 maj 2024.

Skatteförvaltningen har förmedlat en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund. Om kommunen inte via Kommunförbundet eller Ålands landskapsförbund har fått anvisningar om beställningen kan de begäras på adressen YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut till kommunerna i tre omgångar så att kommunerna vid behov hinner använda sin rätt att söka ändring. Skattetagarnas tid på fyra (4) månader för att söka ändring räknas från den skattskyldigspecifika dag då beskattningen slutförs för respektive skattskyldige. Ändring i till exempel fastighetsbeskattningen som slutförs i juni ska sökas senast i oktober.

Det räcker med en beställning för alla dessa tre utlämnanden. Alla utlämningar överlåts till den kontaktpersons tjänste-e-postadress som kommunen angett i sin beställning.

  1. omgången vecka 25 (17.-21.6.2024)
  1. omgången vecka 34 (19.-23.8.2024)
  1. omgången vecka 47 (18.-22.11.2024)
10.05.2024

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle majredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Skatteredovisningarna ökar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning på löner, pensioner etc. (+115 miljoner eur/+4,0 %). Förskottsinnehållning på räntor och andelar kommer också att öka med drygt 90 miljoner euro, en proportionell ökning med hela 460 procent. För närvarande ser det ut som om övriga inkomstskatteposter skulle öka med totalt 13 miljoner euro.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 931 milj. euro / +8,5 %
 • Församlingarna: 104 milj. euro / +5,4 %
 • FPA: 196 milj. euro / -12 %
 • Staten: 2 419 milj. euro / +7,5 %
 • Sammanlagt: 3 650 milj. euro / +6,4 %

Samfundsskatter

Det verkar som att det inte blir några större förändringar i samfundsskatterna sedan förra året. Förskottsskatterna för innevarande år skulle öka med cirka 20 miljoner EUR (+4,6 %) och förskottsskatter totalt 15 miljoner (+3,4 %). Det är knappast några förändringar i andra poster.

Samfundsskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 132 milj. euro / -2,4 %
 • Staten: 424 milj. euro / +3,9 %
 • Sammanlagt: 556 milj. euro / +2,3 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 7 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 104 milj. euro / -23 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 27 maj 2024.