Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


30.11.2021

Skatteredovisningarnas utbetalningsdagar för nästa år har publicerats i sektionen Tidtabeller.

Uppgifterna om skatteredovisningarna för månaden publiceras senast på vardagen före utbetalningsdagen men dock alltid genast när uppgifterna blir färdiga.

25.11.2021

Skatteredovisningsuppgifterna för november 2021 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 29 november. I samband med redovisningarna för november har debiteringsuppgifterna om förvärvs- och kapitalinkomstskatterna i den slutförda beskattningen för skatteåret 2020 tagits i bruk.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I november redovisades sammanlagt 3 055 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 305 miljoner euro och 11,1 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat med 1,67 miljarder euro och 5,7 procent från ingången av året. Förändringen i utdelningen mellan skattetagargrupperna påverkar minskande på andra än redovisningsbeloppen till staten.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatterna per skattetagargrupp utvecklas bäst hos staten vars redovisningar steg med så mycket som 80 procent från i fjol. Det inflöt mindre att redovisa för kommunerna (-5,5 %), församlingarna (-3,9 %) och FPA (-12,6 %) än året innan. Den största orsaken till de olika utvecklingarna i grupperna är jämförelsemånaden, det vill säga november i fjol, då över 250 miljoner euro rättades från staten. Därför var statens redovisningsbelopp för jämförelsemånaden exceptionellt litet. Dessutom var debiteringsrättelsen i november i år positiv för staten, vilket också ökar ändringsbeloppet. Ändringarna i de övriga skattetagargrupperna har varit de motsatta.

Det redovisade beloppet i euro av inkomstskatteposterna ökade mest på grund av den ordinarie beskattningens skatteåterbäringar o.d., av vilka det avdrogs 132 miljoner mindre än året innan. Också förskottsinnehållningarna på löner o.d. ökade från i fjol med 83 miljoner euro (+3,3 %) och förskottsinnehållningarna på dividender 72 miljoner (+179 %). De övriga inkomstskatteposterna innehöll inte lika betydande ändringar.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

SAMFUNDSSKATTER

I fråga om samfundsskatterna ser redovisningarna i november fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 413 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 194 miljoner euro (+89 %) jämfört med i fjol. Redovisningarna av samfundsskatter har kumulativt ökat med 1,4 miljarder euro (+31 %) från ingången av året.

I november förekommer det fortfarande en ökning särskilt i förskottsskatterna för samfund. Redovisningarna av dessa ökade med sammanlagt 170 miljoner euro och 120 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat på förskottsskatterna för det innevarande skatteåret, vilka ökade med 112 miljoner euro och 45 procent. Också för skatteåret 2020 redovisades det 49 miljoner mer i förskottsskatter på grund av att skatteåterbäringarna minskade.

Det finns också mer uppgifter om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är 5,37 miljarder i november vilket innebär en ökning med 1,1 miljarder och 26 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 116 miljoner euro i november, vilket innehåller en ökning med 18 miljoner euro och +18 procent i förhållande till november året innan. Ökningen beror framför allt på att avgiftsprocenten ökade med cirka 14 procent från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Det redovisas 146 miljoner euro i fastighetsskatt, vilket är 63 miljoner mer än året innan (+76 %). Det sammanlagda beloppet av debiterade fastighetsskatter för skatteåret 2021 är 1,992 miljarder euro. Beloppet ökade med 2,9 procent från föregående år.

Det har redovisats fastighetsskatter för 2021 inklusive november till ett belopp på 1,647 miljarder euro, det vill säga 83 procent av det debiterade beloppet. Cirka 190 miljoner euro av dessa skatter förfaller till betalning på nästa års sida.

24.11.2021

Den nya statistiken över förvärvsinkomster per kommun och församling presenteras på ett Teams-möte måndagen den 22 november klockan 13.00

Vi presenterar den nya kommun- och församlingsspecifika statistiken över förvärvsinkomster som publiceras på vår offentliga statistikdatabas måndagen den 22 november 2021.

Efter att anmälningen av pensioner och förmåner överfördes till inkomstregistret vid ingången av 2021 har Skatteförvaltningen i realtid fått uppgifter om över 95 procent av de totala förvärvsinkomsterna. Detta möjliggör att statistik kan föras i realtid även över utvecklingen av kommunernas och församlingarnas inkomster.

Tidigare har Skatteförvaltningen kunnat publicera den kommunspecifika preliminära statistiken över förvärvsinkomsternas utveckling i april följande år efter att årsanmälningarna har anlänt och korrigerats.

Frågor kan skickas på förhand till adressen verotilastot@vero.fi eller ställas på evenemanget.

Länk till statistikdatabasen: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/

Länk till Teams-mötet:

Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet

15.11.2021

I normala fall fattar Skatteförvaltningen beslut om ansökningar om befrielse från skatt. En kommun kan dock själv fatta beslut om ansökningar som gäller kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie eller fastighetsskatt.

Om din kommun själv vill fatta beslut om ansökningar om befrielse från skatt som lämnas 2022 - 2024 ska kommunen anmäla Skatteförvaltningen att den förbehåller sig beslutanderätten senast den 19 november.

Så här anmäler du att din kommun vill behandla ansökningarna om befrielse från skatt

  • Berätta i anmälan om din kommun vill fatta beslut om ansökningar om befrielse som gäller kommunalskatt, fastighetsskatt eller båda. Den myndighet som behandlar ansökningar om befrielse från kommunalskatt behandlar också ansökningar som gäller den försäkrades sjukförsäkringspremie.

  • Lämna anmälan per e-post verohallinto@vero.fi eller skicka per post till PB 325, 00052 SKATT.

  • Ge ditt meddelande ämnet Kommunen förbehåller sig beslutanderätten / namnet på din kommun.

  • Överinspektör Netta Löyvä på Skatteförvaltningen besvarar ytterligare frågor på numret 029 513 0616.

Skatteförvaltningen publicerar listan med de kommuner som förbehållit sig beslutanderätten på skatt.fi senast den 15 december.

12.11.2021

De preliminära utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2022 har publicerats i avdelningen Övrig statistik (direkt Excel-länk). Dessa utdelningar baserar sig på uppgifter som är tillgängliga för närvarande. De kommunspecifika utdelningarna kan ännu ändras eftersom bl.a. uppgifterna om koncernförhållanden, som utgör basuppgifter, är bristfälliga i det här skedet.

De slutliga utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2022 publiceras i januari och då tas de också i bruk i redovisningen.