Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


25.01.2023

Skatteredovisningsuppgifterna för januari 2023 har publicerats i e-tjänsten. Skatteredovisningarna betalas till skattetagarna på måndagen den 30 januari 2023.

I samband med redovisningen i januari tas nya utdelningar i bruk beträffande samfundsskatten för skatteåret 2023.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER JANUARI (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 851 / +1,5 %
 • Samfundsskatt 1 020 / +17,1 %
 • Fastighetsskatt 45 / -42 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 115 / -8,1 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 2 343 / +1,6 % och Kyrkoskatt 102 / -1,0 %: De olika grupputdelningarna påverkar i viss mån utvecklingen per grupp jämfört med året innan. Ändringen är positiv för kommunerna och negativ för församlingarna.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 289 / -21 %: Det finns en betydande ökning i förskottsskatterna för skatteåret 2022 men en minskning i tilläggsförskotten och kvarskatterna.
 • Fastighetsskatt 45 / -42 %: Sänkningen beror på den variation som tidsplanen för slutförandet av beskattningen orsakar.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I januari redovisas sammanlagt 3 851 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 57 miljoner euro eller 1,5 procent mer än året innan.

I januari beror det ökade redovisningsbeloppet närmast på förskottsinnehållningarna på löner o.d. vilka ökar med 84 miljoner euro (+2,8 %) och på kvarskatterna (+52 miljoner euro/+54 %). Jämfört med det exceptionellt stora beloppet av tilläggsförskott i januari i fjol är beloppet nu 55 miljoner euro (-16 %) mindre. Beloppet av tilläggsförskotten är visserligen fortfarande nästan dubbel i förhållande till åren före i fjol.

Vanligen har tilläggsförskott för privatpersoner redovisats mer i februari än januari. I det här skedet har vi ännu inte täckande uppgifter om förpliktelserna för februari och ett relativt exakt belopp av intaget av dem finns det uppgifter om ungefär i mitten av februari.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i "Uppföljningen av skatteinkomster" i punkten "Redovisningar per redovisningshelhet".

Samfundsskatter

I januari redovisas det 1 020 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning med 149 miljoner euro eller 17 procent jämfört med året innan.

I januari beror ökningen i redovisningsbeloppet på att förskotten ökat med 344 miljoner euro (+65 %) för skatteåret 2022. Tillväxten av redovisningen av förskottsskatterna i januari har i praktiken minskat beloppet av tilläggsförskotten som det redovisas av endast 96 miljoner euro (-159 miljoner euro / -62 %). Också kvarskatterna minskar med 36 miljoner från i fjol.

På samma sätt som under de senaste månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar ökar med 45 procent minskar kommunernas med 21 procent. Skillnaden beror huvudsakligen på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. För skatteåret 2022 har statens gruppandel ökat från 55,66 procent till 66,24 procent, det vill säga med 19 procent, jämfört med året innan. På motsvarande sätt har kommunernas gruppandel minskat med cirka 24 procent.

I januari började också de nya gruppandelarna för skatteåret 2023 användas, vilket innebär cirka 46 miljoner euro i rättelse från kommungruppen till staten. Också i fråga om enskilda kommuner togs utdelningarna för skatteåret 2023 i bruk. Grundåren för utdelningen per kommun för skatteåret 2023 är skatteåren 2020 och 2021 med samma viktningsvärde.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 116 miljoner euro i januari, vilket innebär en minskning med 10 miljoner euro eller 8 procent jämfört med januari i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 till 1,34 procent. Betalningsprocenten för 2023 återgår till 1,53 procent och därmed ökar även redovisningsbeloppen från och med februari.

Fastighetsskatter redovisas för 45 miljoner euro, vilket är 32 miljoner eller 42 procent mindre än året innan. Ändringen beror närmast på att beskattningen slutförs periodiserat.

13.01.2023

Utdelningen av samfundsskatt till kommunerna på det finländska fastlandet för skatteår 2023 har uppdaterats i avsnittet Övrig statistik i punkten "Utdelning" (Excel).

För skatteår 2023 är andelen av samfundsskatterna för kommungruppen 23,91 procent och för staten 76,09 procent. Kommunandelen för skatteåret 2022 är 33,76 procent.

De nya utdelningarna tas i bruk vid skatteredovisningarna för januari då också de samfundsskatter för skatteår 2023 som redovisats tidigare rättas att motsvara de nya andelarna.

10.01.2023

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle januariredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Förskottsinnehållning på löner osv. ökar jämfört med förra året, men tilläggsförskott minskar. Storleken på tilläggsförskott innehåller dock fortfarande osäkerhet i detta skede.

 • Kommunerna: 2 287 milj. euroa / -0,9 %
 • Församlingarna: 101 milj. euroa / -3,4 %
 • FPA: 211 milj. euroa / -15 %
 • Staten: 1 137 milj. euroa / +0,3 %
 • Sammanlagt: 3 736 milj. euroa / -1,5 %

Samfundsskatt

En exceptionellt stor höjning av förskottsskatterna för skatteåret 2022 samtidigt som tilläggsförskotten minskar, men det finns fortfarande osäkerhet kring dem. Kommunernas samfundsskatt reduceras med den ändring som trädde i kraft vid årsskiftet avseende nedsättning av gruppandelen för skatteåret 2023.

 • Kommunerna: 283 milj. euroa / -23 %
 • Valtio: 692 milj. euroa / +37 %
 • Sammanlagt: 975 milj. euroa / +12 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 38 milj. euro / -51 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 113 milj. euro / -10 %
30.12.2022

Med hjälp av Transaktionssökningen i MinSkatt kan du se den nedbrytning av förskottsinnehållning och de sjukförsäkringspremier som dras av från skatteredovisningarna. De inkomna deklarationerna dras inte av från skatteredovisningarna per kalendermånad, utan per redovisningsperiod. Exempelvis från skatteredovisningarna för mars 2023 dras de arbetsgivarprestationerna av som har kommit till Skatteförvaltningen 18.2-20.3.2023.

Redovisningsperioderna skiljer sig från kalendermånaderna, för att de skatter som betalas på eget initiativ som vanligtvis flyter in den tolfte dagen i månaden kan redovisas så snabbt som möjligt till skattetagarna redan under samma månad. Skatter som betalas på eget initiativ bildar den största delen av skatteredovisningarna.

De belopp som under 2022 dragits av från skatteredovisningarna via Transaktionssökningen finns med datumintervallet 18.12.2021 - 18.12.2022.

För år 2023 dras skatteredovisningen av månatligt enligt följande datumintervall:

Månad - Periodens första och sista dag

Januari 20.12.2022 - 20.1.2023

Februari 21.1.2023 - 17.2.2023

Mars 18.2.2023 - 20.3.2023

April 21.3.2023 - 19.4.2023

Maj 20.4.2023 - 19.5.2023

Juni 20.5.2023 - 19.6.2023

Juli 20.6.2023 - 20.7.2023

Augusti 21.7.2023 - 18.8.2023

September 19.8.2023 - 20.9.2023

Oktober 21.9.2023 - 20.10.2023

November 21.10.2023 - 20.11.2023

December 21.11.2023 - 18.12.2023.

22.12.2022

Skatteredovisningsuppgifterna för december 2022 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är onsdagen den 28 december 2022.

I samband med redovisningarna för december avdras den fjärde raten av beskattningskostnaderna.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER DECEMBER (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 037 / +3,9 %
 • Samfundsskatt 598 / +6,8 %
 • Fastighetsskatt 95 / -32 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 108 / -6,4 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 1 866 / +5,2 % och Kyrkoskatt 57 / -29 %: På den gruppspecifika utvecklingen inverkar den ändring i skattetagargruppernas utdelningar som görs i december. Ändringen är positiv för kommunerna och negativ för församlingarna.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 209 / -14 %: Ökning i förskottsskatterna för skatteåret 2022 och i kvarskatterna för skatteåret 2021. Jämfört med i fjol minskar sänkningen av kommunernas gruppandel mest det redovisade beloppet.
 • Fastighetsskatt 96 / -32 %: Variationen beror på tidsplanen för slutförandet av beskattningen.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I december redovisas sammanlagt 3 037 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 115 miljoner euro och 3,9 procent mer än året innan.

I december beror det ökade redovisningsbeloppet närmast på att kvarskatterna ökat med 144 miljoner och förskottsinnehållningarna på löner o.d. med 97 miljoner euro (+3,7 %). Sänkning orsakar särskilt skatteåterbäringarna av vilka det på grund av periodiseringen avdras 115 miljoner euro mer än i fjol.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Utvecklingen av redovisningsbeloppen skiljer sig betydande från en skattetagargrupp till en annan också i december. Redovisningarna till kommunerna och staten stiger i genomsnitt men variationen mellan kommunerna är stor eftersom uppgifterna för det senast slutförda skatteåret 2021 användes i december som grunduppgifter för skatteåret 2022.

Mest inverkar rättelserna i december på församlingsgruppen vars redovisningar sjunker med nästan 30 procent på grund av rättelsen.

När beskattningen för skatteåret 2022 slutförs i slutet av oktober 2023 rättas redovisningarna att motsvara de verkliga debiteringarna gjorda till godo för skattetagarna.

Samfundsskatter

I december redovisas det 598 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning med 38 miljoner euro eller 6,8 procent jämfört med året innan.

I december ökar redovisningsbeloppet i och med att förskotten för skatteåret 2022 ökat med 25 miljoner euro (+6 %) och kvarskatterna med 33 miljoner euro (+16 %). Tilläggsförskotten har däremot sjunkit med 25 miljoner euro.

På samma sätt som under de senaste månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar ökar med 23 procent minskar kommunernas med 14 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. För skatteår 2022 har statens gruppandel jämfört med året innan ökat från 55,66 procent till 66,24 procent, det vill säga med 19 procent. På motsvarande sätt har kommunernas gruppandel minskat med cirka 24 procent.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I de båda punkterna har en ändring gjorts beträffande skatteåterbäringarna för samfund, det vill säga från och med november visas skatteåterbäringarna som en egen uppgift på samma sätt som skatteåterbäringarna för privatpersoner.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 108 miljoner euro i december, vilket innebär en minskning med 7 miljoner euro eller 6 procent jämfört med december i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 till 1,34 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 96 miljoner euro, vilket är 44 miljoner eller 32 procent mindre än året innan. Ändringen beror närmast på att beskattningen slutförs periodiserat. För skatteåret 2022 är totalbeloppet av påförda fastighetsskatter för tillfället 2,077 miljarder, vilket innebär en ökning med 90 miljoner euro eller 4,5 procent jämfört med de för tillfället debiterade beloppen för skatteåret 2021.