Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


25.07.2022

Skatteredovisningsuppgifterna för juli 2022 finns i e-tjänsten

SAMMANSTÄLLNING ÖVER juli (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 210 / +2,7 %
 • Samfundsskatt 594 / +29 %
 • Fastighetsskatt 494 / +12 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 133 / -7,5 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 1 586 / -18 %: Rättelsen för skatteåret 2021 har en stor negativ inverkan. Ökning i förskottsinnehållningar på löner o.d.
 • Kyrkoskatt 61 / -31 %: Rättelsen för skatteåret 2021 har en stor negativ inverkan. Ökning i förskottsinnehållningar på löner o.d.
 • Samfundsskatt 205 / +3,5 %: Ökning i förskottsskatterna, den minskande faktorn är sänkningen av kommunernas gruppandel
 • Fastighetsskatt 51 / +12 %: Allmän ökning, även tidtabellen för slutförande av beskattningen påverkar.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I juli redovisas sammanlagt 3 210 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 84 miljoner euro och 2,7 procent mer än året innan.

Den största tillväxten gäller igen förskottsinnehållningarna på löner o.d., vilka ökar med 91 miljoner euro (+3,1 %). En mindre tillväxt finns också i kvarskatter, vilkas redovisningar ökar med 30 miljoner eller 40 procent från i fjol medan skatteåterbäringar också ökar med 39 miljoner euro (+29 %).

Det sammanlagda beloppet av skatteåterbäringar för skatteår 2021 förväntas minska något från året innan och kvarskattebeloppen förväntas öka avsevärt. Vi informerar regelbundet om dessa i takt med att beskattningen slutförs, dvs. med cirka tre veckors mellanrum.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i "Uppföljningen av skatteinkomster" i punkten "Redovisningar per redovisningshelhet".

Vi har informerat om den ändring av gruppandelarna för skatteår 2021 som görs i juli, men här finns ännu en länk till beräkningen med preliminära uppgifter om kommun- och församlingsspecifika rättelsebelopp.

Samfundsskatter

I juli redovisas det 594 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning på 133 miljoner euro eller 29 procent jämfört med året innan.

På samma sätt som under de senaste månaderna är ändringarna väldigt olika mellan olika grupper: medan statens redovisningar ökar med 48 procent minskar kommunernas med 3,5 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. För skatteår 2022 har statens gruppandel ökat från året innan från 55,66 procent till 66,24 procent, det vill säga med 19 procent. På motsvarande sätt har kommunernas gruppandel minskat med cirka 24 procent.

Tillväxten av samfundsskatterna i juli kommer först och främst av ökningen av förskottsskatterna. Förskottsskatter redovisas för 522 miljoner euro (+124 miljoner euro / 34 %). Den positiva utvecklingen förklaras till stor del av att förskotten för skatteår 2022 har höjts på myndighetsinitiativ. Höjningen har gjorts utifrån skattedeklarationerna för skatteår 2021.

För tillfället ser det ut att förskottsskatterna för skatteår 2022 ökar i minst samma takt också i redovisningen i augusti, men vi återkommer till saken med ett meddelande den 10 augusti när vi får bättre uppgifter om det verkliga intaget.

Någon höjning av förskotten på myndighetsinitiativ har inte gjorts under de två senaste åren vilket å sin sida förklarar de stora tilläggsförskottsbeloppen som kommit in under början av året. Företagen har alltså inte ansökt om en höjning av förskotten på eget initiativ under fjolåret utan kompletterat de för små förskotten som tilläggsförskott i början av året.

Det finns också uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 133 miljoner euro i juli, vilket innebär en minskning med 11 miljoner euro och 7,5 procent i förhållande till juli i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 procent till 1,34 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 494 miljoner euro, vilket är 51 miljoner mer än året innan (+11,6 %). Detta beror på att debiteringsbeloppen har ökat och på periodiseringen av slutförandet av beskattningen. För skatteåret 2022 är det totala beloppet av påförda fastighetsskatter för tillfället 2,080 miljarder, vilket innebär en ökning med 93 miljoner euro (+4,7 %) jämfört med de för tillfället debiterade beloppen för skatteåret 2021.

18.07.2022

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2021.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

Enligt aktuella uppgifter är storleken på novemberrättelse relativt liten, åtminstone på gruppnivå, eftersom den största rättelsen göras redan i juli i år. Skattetagarspecifika belopp för julirättelsen finns även under Övrig statistik.

11.07.2022

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle juliredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Andra än statens redovisningsbelopp minskas av skatteårets 2021 rättelse:

 • Kommunerna: 1 583 milj. euro / -18 %
 • Församlingarna: 61 milj. euro / -31 %
 • FPA: 123 milj. euro / -41 %
 • Staten: 1 439 milj. euro / +61 %
 • Sammanlagt: 3 206 milj. euro / +2,5 % (Ökningen av förskottsinnehållningar på löner ökas redovisningarna, ökningen av skatteåterbäringen minskas)

Samfundsskatt

 • Kommunerna: 198 milj. euro / +-0 %
 • Staten: 263 milj. euro / +42 %
 • Sammanlagt: 571 milj. euro / +24 % (Förskottsskatterna för skatteåret 2022 ökar)

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 485 milj. euro / +9,6 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 133 milj. euro / -7 %
04.07.2022

Lade till preliminära uppgifter för september. September kvarskatter och fastighetsskatter ökar jämfört med föregående år, september skatteåterbäringar på föregående års nivå.


Preliminär och förverkliga uppgifter av kvarskatter, skatteåterbäringar och fastighetsskatter. Uppgifter för motsvarande månader föregående år visas också för jämförelse.

Uppgifter uppdateras månatligen när beskattningen fortskrider, med en uppskattning av hela skatteåret överst i tabellen.

Länk till Excel: Skatteårets 2021 skatteåterbäringar och kvarskatter samt skatteårets 2022 fastighetsskatter

27.06.2022

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2021.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

Enligt aktuella uppgifter är storleken på novemberrättelse relativt liten, åtminstone på gruppnivå, eftersom den största rättelsen göras redan i juli i år. Skattetagarspecifika belopp för julirättelsen finns även under Övrig statistik.