Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


11.10.2021

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2020.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

04.10.2021

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare.

Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter bör göras med web-beställningsblanketten senast 22.10.2021. Skatteförvaltningen har begärt att Kommunförbundet och Ålands kommunförbund förmedlar anvisningar och en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna. Beskattningsuppgifter lämnas i början av november.

Anvisningar för beställning: Skicka e-post till adressen tietoluvat@vero.fi 

Anvisning för beställning (vero.fi)

30.09.2021

Enligt Finansministeriets förordning tas de nya gruppandelarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatterna för skatteår 2021 i bruk i oktober. Eftersom särskilt beloppet av kapitalinkomstskatterna har förutsetts utvecklas bättre än förväntat höjer detta statens utdelning, medan kommunernas, församlingarnas och Folkpensionsanstaltens utdelning sjunker på motsvarande sätt.

När utdelningarna ändras rättas de redan tidigare redovisade förvärvs- och kapitalinkomstskatterna för skatteår 2021 att motsvara de nya utdelningarna. För skattetagargruppernas del innebär detta rättelser i oktober enligt följande belopp: kommunerna -232 miljoner euro, församlingarna -13,6 miljoner euro och Folkpensionsanstalten sammanlagt -31,8 miljoner euro. Rättelsen för statens del är 277 miljoner euro positiv.

Rättelsepåverkan på en enskild kommun och församling kan beräknas genom att multiplicera gruppens rättelse med den egna utdelningen för skatteår 2021. De kommun- och församlingsspecifika utdelningarna finns till exempel i sektionen Periodiska redovisningar i punkten Utdelning för den egna gruppen.

Vi har exakta uppgifter om de slutliga debiteringsbeloppen för skatteår 2021 i november 2022 då beskattningen för skatteåret har slutförts och redovisningarna rättas att motsvara de faktiska debiteringsandelarna.

30.09.2021

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare.

Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter bör göras med web-beställningsblanketten. Skatteförvaltningen förmedlar anvisningar och en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund i början av oktober. Beskattningsuppgifter blir offentliga i början av november.

23.09.2021

Skatteredovisningsuppgifterna för september 2021 har publicerats i e-tjänsten. I samband med redovisningarna för september avdras den andra raten av beskattningskostnaderna.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I september redovisas i förvärvs- och kapitalinkomstskatter sammanlagt 1 854 miljoner euro, vilket är 42 miljoner euro och 2,2 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat med 1,18 miljarder euro och 4,9 procent från ingången av året.

I september utvecklades förvärvs- och kapitalinkomstskatterna per skattetagargrupp mest mot det bättre för FPA (+6.2 %). Det inflöt 2,7--3,0 procent mindre för att redovisas till kommunerna, församlingarna och staten jämfört med i fjol. Olikheterna i gruppernas utveckling beror närmast på ändringar i FPA:s försäkringspremieprocenter och på att grupputdelningarna i förskottsuppbördsfasen utvecklas på olika sätt.

I fråga om inkomstskatteposterna ökade beloppen av förskottsinnehållningar på löner o.d. mest, det vill säga med 96 miljoner euro och 4,0 procent från i fjol. Ökningen i euro av förskottsskatterna, kvarskatterna och förskottsinnehållningen på inkomsterna av virkesförsäljning var också måttlig.

Mest minskade det redovisade beloppet i och med skatteåterbäringarna för skatteår 2020. Dessa skatteåterbäringar avdrogs för ett 199 miljoner euro större belopp än i fjol, det vill säga 1 056 miljoner euro. Det sammanlagda beloppet av skatteåterbäringarna för hela skatteåret 2020 är enligt nuvarande uppgifter nära beloppet i fjol och därmed beror det större återbäringsbeloppet i september på att de fördelat sig till tidigare perioder än året innan.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

SAMFUNDSSKATTER

I fråga om samfundsskatterna ser redovisningarna i september fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 382 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 118 miljoner euro (+45 %) jämfört med i fjol. Redovisningarna av samfundsskatter har kumulativt ökat med 961 miljoner euro (+24 %) från ingången av året.

I september förekommer det fortfarande en ökning särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 107 miljoner euro och 43 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat på förskottsskatterna för det innevarande skatteåret vilka ökade med 94 miljoner euro och 35 procent. Inflödet för skatteåren 2020 och 2022 ändrades inte mycket jämfört med i fjol.

Mindre ändringar i euro förekom i kvarskatterna (+14 miljoner euro) och i tilläggsförskotten (-3 miljoner euro). Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är i september 5,16 miljarder vilket innebär en ökning med en miljard och 24 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

I september redovisas det 118 miljoner i sjukförsäkringsavgifter, vilket innebär en ökning med 21 miljoner euro och 21 procent i förhållande till september i fjol. Ökningen beror framför allt på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Det redovisas 501 miljoner euro i fastighetsskatt, vilket är 8 miljoner mer än året innan (+1,6 %). Det sammanlagda beloppet av debiterade fastighetsskatter för skatteåret 2021 är för tillfället 1,995 miljarder. Beloppet har ökat med 3,0 procent från föregående år. Fastighetsbeskattningen av alla skattskyldiga slutförs senast i slutet av oktober.