Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


23.11.2022

Skatteredovisningsuppgifterna för november 2022 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 28 november.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER NOVEMBER (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 023 / -1,0 %
 • Samfundsskatt 546 / +32 %
 • Fastighetsskatt 139 / -4,6 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 105 / -10 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 1 886 / +3,7 % och Kyrkoskatt 82 / +12 %: De rättelseredovisningar enligt debitering vilka görs i november påverkar den gruppspecifika utvecklingen. Rättelseredovisningarna enligt debitering var negativa för kommunerna och församlingarna i fjol. Därför är gruppernas utveckling bättre än utvecklingen i hela landet.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 176 / -1,9 %: Ökning i förskottsskatterna för skatteåren 2022 och 2023 samt i kvarskatterna för skatteåret 2021. De större skatteåterbäringarna än i fjol minskar redovisningsbeloppet. Jämfört med i fjol är den mest betydande minskande faktorn dock sänkningen av kommunernas gruppandel.
 • Fastighetsskatt 139 / -4,6 %: Variationen beror på tidsplanen för slutförandet av beskattningen.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I november redovisas sammanlagt 3 023 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 32 miljoner euro eller en procent mindre än året innan.

I november beror det ökade redovisningsbeloppet närmast på att kvarskatterna ökat med 42 miljoner och förskottsinnehållningarna på löner o.d. med 37 miljoner euro (+1,4 %). Sänkning förekommer särskilt i förskottsinnehållningarna på dividender (-71 miljoner euro), vilka redovisades exceptionellt mycket för ett år sedan. Därtill förekommer en mindre sänkning i förskottsskatterna för privatpersoner (-28 miljoner euro).

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Utvecklingen av redovisningsbeloppen skiljer sig betydande från en skattetagargrupp till en annan i november. Redovisningarna till staten sjunker med cirka 10 procent medan redovisningarna till kommunerna och församlingarna ökar jämfört med fjolåret. Skillnaderna beror på de rättelseredovisningar som görs i november i vilka utdelning enligt debitering tas i bruk. I november i fjol var rättelsen positiv för staten och negativ för de andra grupperna.

Samfundsskatter

I november redovisas det 546 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning på 133 miljoner euro eller 32 procent jämfört med året innan.

I november beror ökningen i redovisningsbeloppet särskilt på att förskotten ökat med 117 miljoner euro (+32 %) för skatteåret 2022. Det förekommer dessutom ökning i förskotten för skatteår 2023 (+41 miljoner euro) och i kvarskatterna för skatteåret 2021 (+38 miljoner euro). Redovisningsbeloppet minskar däremot beroende på att skatteåterbäringarna ökat med 45 miljoner euro och tilläggsförskotten minskat med 21 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av debiterade kvarskatter för samfund för skatteår 2021 uppgår till 924 miljoner euro (+28 %), vilket är det största kvarskattebeloppet sedan år 1995.

På samma sätt som under de senaste månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar ökar med 59 procent minskar kommunernas med 1,9 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. För skatteår 2022 har statens gruppandel jämfört med året innan ökat från 55,66 procent till 66,24 procent, det vill säga med 19 procent. På motsvarande sätt har kommunernas gruppandel minskat med cirka 24 procent.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I de båda punkterna har en ändring gjorts beträffande skatteåterbäringarna för samfund, det vill säga från och med november visas skatteåterbäringarna som en egen uppgift på samma sätt som skatteåterbäringarna för privatpersoner.

Syftet med ändringen är att synliggöra det totala beloppet av samfundförskott eftersom skatteåterbäringarna hittills har minskat särskilt beloppet av förskotten och i mindre grad beloppet av kvarskatterna. Skatteåterbäringarna för ett enskilt samfund minskar fortfarande förskotten för samma skatteår i enlighet med lagen om beskattningsförfarande och sålunda är det inte fråga om en lagändring utan endast om att precisera specifikationen i nättjänsten.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 105 miljoner euro i november, vilket innebär en minskning med 11 miljoner euro eller 10 procent i förhållande till november året innan. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 till 1,34 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 139 miljoner euro, vilket är 7 miljoner eller 4,6 procent mer än året innan. Ändringen beror närmast på att beskattningen slutförs periodiserat. För skatteåret 2022 är totalbeloppet av påförda fastighetsskatter för tillfället 2,077 miljarder, vilket innebär en ökning med 89 miljoner euro eller 4,5 procent jämfört med de för tillfället debiterade beloppen för skatteåret 20

14.11.2022

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle novemberredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Redovisningar minskar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning av dividender (ca -70 miljoner), som redovisade en exceptionellt stor summa i november förra året. Förskottsinnehållningen på löner verkar öka med cirka 60 miljoner euro, eller 2,3 procent.

Förändringarna mellan skattetagargrupper påverkas också av de rättelseredovisningarna som införs varje år i november.

 • Kommunerna: 1 891 milj. euro / +4 %
 • Församlingarna: 82 milj. euro / +12 %
 • FPA: 176 milj. euro / -3 %
 • Staten: 881 milj. euro / -10 %
 • Sammanlagt: 3 030 milj. euro / -0,8 %

Samfundsskatt

Skatteåren 2022 och 2023 förskottskatterna ökar.

 • Kommunerna: 205 milj. euro / +15 %
 • Staten: 398 milj. euro / +70 %
 • Sammanlagt: 603 milj. euro / +46 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 146 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 107 milj. euro / -8 %
11.11.2022

De preliminära utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2023 har publicerats i avdelningen Övrig statistik. Dessa utdelningar baserar sig på uppgifter som är tillgängliga för närvarande. De kommunspecifika utdelningarna kan ännu ändras eftersom bl.a. uppgifterna om koncernförhållanden, som utgör basuppgifter, är bristfälliga i det här skedet.

De slutliga utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2023 publiceras i januari och då tas de också i bruk i redovisningen.

10.11.2022

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle novemberredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Redovisningar minskar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning av dividender (ca -70 miljoner), som redovisade en exceptionellt stor summa i november förra året. Förskottsinnehållningen på löner verkar öka med cirka 60 miljoner euro, eller 2,3 procent.

Förändringarna mellan skattetagargrupper påverkas också av de rättelseredovisningarna som införs varje år i november.

 • Kommunerna: 1 862 milj. euro / +2,3 %
 • Församlingarna: 80 milj. euro / +10 %
 • FPA: 173 milj. euro / -5 %
 • Staten: 915 milj. euro / -7 %
 • Sammanlagt: 3 030 milj. euro / -0,8 %

Samfundsskatt

Skatteåren 2022 och 2023 förskottskatterna ökar.

 • Kommunerna: 205 milj. euro / +15 %
 • Staten: 398 milj. euro / +70 %
 • Sammanlagt: 603 milj. euro / +46 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 146 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 107 milj. euro / -8 %
07.11.2022

Kommunspecifika debiterad samfundsskatt för skatteåret 2021 finns nu i statistiken N181.