Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


20.05.2022

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle majredovisningarna se ut att vara följande. Inga väsentliga förändringar förväntas i redovisningsbeloppen.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

 • Kommunerna: 2 076 milj. euro / +7,8 %
 • Församlingarna: 94 milj. euro / +7,8 %
 • FPA: 192 milj. euro / -8,1 %
 • Staten:    1 032 milj. euro / +15,5 %
 • Sammanlagt:    3 394 milj. euro / +8,9 %

Samfundsskatt

 • Kommunerna:  198 milj. euro / -10,5 %
 • Staten:        363 milj. euro / +27,4 %
 • Sammanlagt: 561 milj. euro / +10,8 %
10.05.2022

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle majredovisningarna se ut att vara följande. Redovisningsbeloppen kan förändras mycket, men än så länge syns inga större överraskningar på totalt eller på skattetagargruppers nivå.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

 • Kommunerna: 1 983 milj. euro / +3,0 %
 • Församlingarna: 91 milj. euro / +3,0 %
 • FPA: 183 milj. euro / -12 %
 • Staten:       985 milj. euro / +10 %
 • Sammanlagt:   3 242 milj. euro / +4,0 %

Samfundsskatt

 • Kommunerna:    191 milj. euro / -14 %
 • Staten:       346 milj. euro / +22 %
 • Sammanlagt: 537 milj. euro / +6,2 %.
25.04.2022

Skatteredovisningsuppgifterna för april 2022 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är torsdagen den 28 april.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I april redovisas sammanlagt 3 098 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 180 miljoner euro eller 6,2 procent mer än året innan.

Den största tillväxten gäller förskottsinnehållningarna på löner och liknande, som ökar med 139 miljoner euro (+5,3 %). Förskottsinnehållningen på dividender (+24 miljoner euro) och förskottsskatten för privatpersoner (+11 miljoner euro) uppvisar en mindre tillväxt i euro.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

I april togs utdelningar enligt intaget i bruk för redovisningarna för skatteåret 2019 och de redovisningar som har gjorts för skatteåret rättades så att de motsvarar de färska utdelningarna. I intagsfasen av skatteåret får en enskild skattetagare i utdelningsberäkningen för skatteåret de skatter till sitt förfogande som kommunens invånare eller församlingens medlemmar har betalat. I fasen som föregår intagsfasen har redovisningarna baserat sig på påförda skatter för skattebetalarkunderna, varvid obetalda skatter inte ännu har beaktats i utdelningarna för en enskild kommun eller församling. Rättelsen är positiv om de skatter som hör till en skattetagare har betalats bättre än genomsnittet.

På gruppnivå har användningen av utdelningar enligt intag traditionellt betytt en negativ rättelse för staten och en positiv för de andra skattetagarna. Också i april i år är rättelsen för skatteåret 2019 ca -17 miljoner för staten, +13 miljoner för kommunerna, +1 miljon för församlingarna och +3 miljoner för FPA.

Som helhet är dock redovisningarna för skattetagargrupperna med undantag för FPA positiva: för kommunerna och församlingarna över fem procent, för staten ca 12 procent och för FPA -10 procent. Den stora tillväxten i statens intag beror till största delen på att förskottsuppbördens utdelning har ökat med sex procent jämfört med situationen ett år tidigare. För FPA:s del påverkas minskningen av redovisningarna av att sjukvårdspremierna och dagpenningspremierna har minskat med cirka 17 procent från föregående år.

SAMFUNDSSKATTER

I april redovisas 480 miljoner euro samfundsskatt, vilket innebär en ökning på 28 miljoner euro eller 6,2 procent jämfört med året innan. På grund av ändringar i utdelningar mellan grupperna ökade statens redovisningar med 22 procent och kommunernas minskade med 14 procent.

På samma sätt som under de senaste månaderna är ändringarna väldigt olika mellan olika grupper: medan statens redovisningar ökar med 22 procent minskar kommunernas med 14 procent.

Bland samfundsskatterna ökar kvarskatten mest. Dess redovisningar ökar med 40 miljoner euro, medan förskottsskatten ökar med 34 miljoner euro eller 9 %. Redovisningarna av tilläggsförskott minskar däremot med 46 miljoner euro.

Räknat per skatteår ökade förskottsskatterna mest under det innevarande året (+33 miljoner euro eller +9 %). Tillväxten i kvarskatter härstammar däremot i praktiken helt från skatteåret 2019 och ännu tidigare skatteår. På motsvarande sätt hänför sig minskningen av tilläggsförskott nästan helt till skatteåret 2019, annars skulle tilläggsförskotten vara på samma nivå som föregående år.

Kumulativt har förskottsskatter för skatteåret 2022 redovisats till ett belopp på 1 748 miljoner euro, vilket innebär en ökning med ca 90 miljoner euro eller 5,6 procent jämfört med året innan. Sammanlagt har det för skatteåret 2022 påförts förskottsskatter för 5,16 miljarder euro, vilket innebär en ökning på drygt 300 miljoner jämfört med året innan. Det går dock inte att dra direkta slutsatser från ökningen för redovisningarna för hela skatteåret 2022, eftersom tilläggsförskotten under de senaste åren har varit exceptionellt höga. Mer om detta nedan. Tilläggsförskotten används för att korrigera för låga förskottsskatter.

Det finns mer uppgifter om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

Samfundsskatter för skatteåret 2021

Kumulativt har det när april räknas med redovisats tilläggsförskott för skatteåret 2021 för sammanlagt 1 858 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 215 miljoner jämfört med året innan. Under de tre föregående åren har tilläggsförskotten för samfund under motsvarande tidpunkt varit i storleksklassen 1,2 miljarder, vilket visar att det under coronaåren 2020 och 2021 har betalats förskottsskatter på ett klart försiktigare sätt, vilket har lett till att nivån på tilläggsförskotten har ökat med 400--600 miljoner euro.

Sammanlagt har det redovisats samfundsskatter för skatteåret 2021 till ett belopp på 6 984 miljoner euro. Om kvarskatterna i likhet med föregående år är större än skatteåterbäringarna för skatteåret 2021 kommer redovisningarna att växa till över sju miljarder euro. Detta förutsätter att samfunden inte ens med stora tilläggsförskott har kompletterat de för knappa förskottsskatterna bättre än under föregående år. Med undantag för skatteåret 2021 har skatteåterbäringarna nämligen också för samfund varit större än kvarskatterna.

Det totala beloppet av påförda förskott för skatteåret 2021 är 6,84 miljarder i april, vilket innebär en ökning med 1,7 miljarder eller 33 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. För jämförelsens skull var förskottsbeloppet för skatteåret 2019 i april för två år sedan cirka 5,7 miljarder euro.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 111 miljoner euro i april, vilket innebär en minskning med 6 miljoner euro eller 5 procent jämfört med april i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 procent till 1,34 procent.

Fastighetsskatter redovisas endast till ett belopp på 6 miljoner euro på grund av tidpunkten. Det redovisas större mängder fastighetsskatter från och med juli. För skatteåret 2022 är det totala beloppet fastighetsskatter som påförts för tillfället 2,087 miljarder, vilket innebär en ökning av de påförda beloppen just nu för skatteåret 2021 med 4,9 procent.

31.03.2022

Enligt de preliminära uppgifterna samlar Skatteförvaltningen in 2 086 miljoner euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. Fastighetsskatteintäkterna stiger med cirka 93 miljoner euro (+4,7 %) från i fjol. Tillväxten beror till stor del på det ökade byggnadskostnadsindexet som orsakat en höjning av återanskaffningsvärdet på byggnader.

Statistiken baserar sig på de fastighetsuppgifter utifrån vilka Skatteförvaltningen fastställer fastighetsskatterna för år 2022. Fastighetsbeskattningen slutförs i slutet av oktober. Efter det publicerar vi den slutgiltiga statistiken över fastighetsskatterna. Den slutliga statistiken kan avvika från dessa preliminära uppgifter.

Fastighetsskatten för 2022 baserar sig på fastighetens beskattningsvärde för 2021 och på den fastighetsskattesats som den kommun där fastigheten är belägen har fastställt för 2022. Fastighetsskatten redovisas i sin helhet till den kommun där fastigheten är belägen.

Mer information:

Preliminära uppgifter om fastighetsbeskattningen för 2022 - vero.fi

Skatteförvaltningens statistikdatabas (PX-Web)

22.03.2022

Skatteredovisningsuppgifterna för mars 2022 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 28 mars.

BESKATTNINGSKOSTNADER

I mars avdras den första raten av beskattningskostnaderna för 2022. Beskattningskostnaderna är i år cirka 429 miljoner euro, vilket är 30 miljoner mindre än under föregående år (-6,7 %).

Beskattningskostnaderna fördelas på följande sätt på skattetagargrupperna: staten 62,1 %, kommunerna 29,1 %, FPA 5,6 % och församlingarna 3,2 %.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I mars redovisas sammanlagt 2 879 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 40 miljoner euro eller 1,4 procent mer än året innan.

För utdelningarna i mars är ändringarna för de olika inkomstskatteposterna rätt så måttliga jämfört med året innan. Den största ändringen gäller förskottsinnehållningarna på löner och liknande, som ökar med 60 miljoner euro (+2,4 %). Både kvarskatterna och tilläggsförskotten minskar med cirka 10 miljoner euro.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Även ändringarna för skattetagargruppernas del är med undantag för staten och FPA omkring en halv procent. Ökningen av statens redovisningsbelopp med sju procent förklaras främst av att förskottsuppbördens utdelning ökade med cirka sex procent från föregående år. För FPA:s del påverkas utdelningen och via den minskningen av redovisningarna med cirka 14 procent framför allt av att sjukvårdspremierna och dagpenningspremierna har minskat med cirka 17 procent från föregående år.

SAMFUNDSSKATTER

I utdelningen för samfundsskatterna uteblev i mars den stora tillväxten på 30--40 procent som hittills uppnåtts. Ökningen i redovisningsbeloppet är dock fortfarande bra på över 40 miljoner euro (+8,3 %).

Den största tillväxten syns i tilläggsförskotten, som ökade med en tredjedel till knappt 110 miljoner euro. För förskottsskatten är ökningen totalt 15 miljoner (+3,8 %). Av förskottsskatternas ökning är 10 miljoner från innevarande skatteår(+2,4 %).

Det finns mer uppgifter om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

Det totala beloppet av debiterade förskott för skatteåret 2021 är i mars 6,8 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 2,0 miljarder eller 41 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. För jämförelsens skull var förskottsbeloppet för skatteåret 2019 i mars för två år sedan cirka 5,7 miljarder euro.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 103 miljoner euro i februari, vilket innebär en minskning med 10 miljoner euro eller 9 procent jämfört med februari i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 procent till 1,34 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 14 miljoner euro, vilket är på samma nivå som året innan. Det sammanlagda beloppet av debiterade fastighetsskatter för skatteåret 2022 är för tillfället 2,087 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 4,8 procent från föregående år.