Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


24.03.2023

Enligt preliminära uppgifter samlar Skatteförvaltningen in 2,2 miljarder euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. Fastighetsskatteintäkterna stiger med cirka 170 miljoner euro (+8,2 %) från i fjol. Tillväxten beror på att de ökade byggkostnaderna har höjt beskattningsvärdet på byggnader.

Fastighetsskatten för 2023 baserar sig på beskattningsvärdet på byggnader och mark för 2022 och på den fastighetsskattesats som kommunen där fastigheten är belägen har fastställt för 2023. Fastighetsskatten redovisas i sin helhet till den kommun där fastigheten är belägen.

Skatteförvaltningens meddelande (vero.fi)

23.03.2023

Skatteredovisningsuppgifterna för mars 2023 har publicerats i e-tjänsten. Skatteredovisningarna betalas till skattetagarna på tisdagen den 28 mars 2023.

Beskattningskostnader för 2023

I mars avdras den första raten av beskattningskostnaderna för 2023. I år är kostnaderna totalt 427 miljoner euro (-0,3 % av beloppet i fjol).

Kommungruppens andel av beskattningskostnaderna sjunker på grund av att välfärdsområdena inlett sin verksamhet med 14,2 procent, det vill säga cirka hälften av beloppet i fjol, medan statens andel stiger på motsvarande sätt. Församlingarnas (3,2 %) och FPA:s (5,6 %) andelar bevaras oförändrade. Den skattetagarspecifika andelen av kostnaderna beräknas enligt de debiterade förvärvs- och kapitalskatterna samt samfundsskattebeloppet och invånartalet/medlemsantalet.

De belopp som avdras som beskattningskostnader visas i utbetalningsspecifikationen för skattetagarna i samband med skatteredovisningsuppgifterna för mars.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER MARS (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 031 / +5,3 %
 • Samfundsskatt 587 / +5,5 %
 • Fastighetsskatt 10 / -26 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 124 / +20 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 798 / -55 % och Kyrkoskatt 87 / +8,9 %: Procenten för kommungruppen har minskat med mer än 60 procent från i fjol särskilt på grund av att välfärdsområdena inlett sin verksamhet vilket påverkar utvecklingen för gruppens del. Grupprocenten för församlingarna har stigit med sju procent.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 150 / -25 %: Sänkningen beror i huvudsak på nedsättningen av grupprocenten för skatteåret 2023.
 • Fastighetsskatt 62 / -39 %: Minskningen beror på den variation som tidsplanen för slutförandet av beskattningen orsakar.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I mars redovisas sammanlagt 3 031 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 152 miljoner euro eller 5,3 procent mer än året innan.

På samma sätt som i februari beror det ökade redovisningsbeloppet i mars närmast på att förskottsinnehållningarna på löner o.d. har ökat ganska mycket, med 121 miljoner euro (+4,7 %). Också kvarskatterna (+16 miljoner euro) och tilläggsförskotten (+9 miljoner euro) ökade något. Efter redovisningarna i mars är totalbeloppet av tilläggsförskotten för privatpersoner 673 miljoner euro för skatteåret 2022, vilket innebär att beloppet minskat med 92 miljoner euro eller 11 procent jämfört med året innan.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Samfundsskatter

I mars redovisas det 587 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning med 30 miljoner euro eller 5,5 procent jämfört med året innan.

Förskottsskatterna för skatteåret 2023 ökar redovisningsbeloppet i mars. Redovisningen av dem ökar med 55 miljoner euro (+13 %). Också tilläggsförskotten ökar med 14 miljoner euro. För skatteåret 2023 redovisas det däremot 35 miljoner mindre med förskottsskatt än året innan.

Efter redovisningarna i mars är det totala beloppet av tilläggsförskott 1 737 miljoner euro för skatteåret 2022 vilket innebär en negativ ändring med 62 miljoner eller -3,5 procent.

På samma sätt som under de senaste månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar ökar med 25 procent minskar kommunernas med 23 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. Kommungruppens utdelningar för både skatteåret 2023 och skatteåret 2022 har sjunkit jämfört med de motsvarande andelarna i mars i fjol.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 124 miljoner euro i mars, vilket är 21 miljoner euro eller 20 procent mer än i mars i fjol. Ökningen beror i huvudsak på att avgiftsprocenten ökade med cirka 14 procent från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 10 miljoner euro, vilket är 4 miljoner eller 26 procent mindre än året innan. Ändringen beror närmast på att beskattningen slutförs periodiserat.

20.03.2023

I tjänsten för skattetagarna har det publicerats Excel-statistik över förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster för 2022. På hela landets nivå har de förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsterna ökat med cirka 4,7 procent år 2022. Lönesumman ökade med cirka 6,5 procent och pensionerna med cirka 3,2 procent medan arbetslöshetsförmånerna minskade med cirka 20,4 procent.

Uppgifterna baserar sig på de inkomstregisteranmälningar som arbetsgivare och utbetalare av prestationer har lämnat om allmänt skattskyldiga. Det går att följa statistiksiffrorna per månad på PX-Web statistikdatabasen.

De förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster som anmäls till inkomstregistret utgör mer än 95 procent av det sammanlagda beloppet av alla skattepliktiga förvärvsinkomster på hela landets nivå. De mest betydande skattepliktiga förvärvsinkomster som inte ingår i inkomstregisteranmälningarna är inkomster som hänför sig till företagsverksamhet (främst inkomster av näringsverksamhet och jordbruk, inkomster av sammanslutningar till delägare samt de dividender som beskattas som förvärvsinkomst) och utländska inkomster.

Den slutliga statistiken över personbeskattningen för skatteåret 2022 blir färdig när beskattningen slutförts i slutet av 2023 och den kan avvika från dessa preliminära uppgifter.

13.03.2023

Jordbruksidkare hade en möjlighet att ansöka om temporärt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket för 2022.

De rättelser av negativ fastighetsskatt för skatteåret 2022 som gjorts i februari i samband med skatteredovisningen hänför sig i huvudsak till detta fastighetsskattestöd. För en del mindre kommuner är rättelserna betydande i relation till det redovisade fastighetsskattebeloppet för skatteåret.

Beloppen av fastighetsskattestödet ersätts för kommunerna i statsandelen för kommunal basservice 2023.

Regeringens proposition om fastighetsskattestöd och hur kommunerna ska får ersättning för det (punkt 4.2.2).

10.03.2023

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle marsredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Förskottsinnehållning på löner osv. ökar jämfört med förra året 160 milj. euro och +6,3 %. Övriga inkomstskatteposter ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Stora förändringar i kommuner och stat påverkas främst av starten av välfärdsområden.

 • Kommunerna: 784 milj. euroa / -56 %
 • Församlingarna: 88 milj. euroa / +10 %
 • FPA: 198 milj. euroa / +21 %
 • Staten: 1 977 milj. euroa / +127 %
 • Sammanlagt: 3 047 milj. euroa / +5,8 %

Samfundsskatt

Förskottsskatter för skatteåret 2023 är 50 milj. och 12 % högre än för ett år sedan. Förskottsskatter för skatteåret 2022 sänks med cirka 25 miljoner euro.

 • Kommunerna: 152 milj. euroa / -24 %
 • Staten: 437 milj. euroa / +23 %
 • Sammanlagt: 589 milj. euroa / +5,9 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 14 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 124 milj. euro / +20 %