Nyheter år 2021

Skatteredovisningsuppgifterna för mars har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 29 mars.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I mars redovisas sammanlagt 2 839 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 108 miljoner euro och 3,9 procent mer än året innan.

Bakgrunden till det ökade redovisningsbeloppet är närmast förskottsinnehållningarna på löner o.d. vilka utvecklades en aning mer än förväntat, det vill säga ökningen var 68 miljoner euro och 2,8 procent. Också tilläggsförskotten ökade från mars i fjol med 21 miljoner euro (+33 %). Den kumulativa ökningen i tilläggsförskotten för skatteår 2020 innehåller en anspråkslös ökningen jämfört med i fjol. Ökningen efter redovisningarna för mars är cirka 15 miljoner euro (2,8 %).

De övriga inkomstskatteposterna (förskott, kvarskatter osv.) innehåller inga betydande ändringar jämfört med mars i fjol. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Det finns inga särskilda rättelser i redovisningen av förvärvs- och kapitalskatteinkomster i mars, utan utdelningarna ändras endast till följd av ändringar i kundernas beskattning. Dessa ändringar är i allmänhet ganska små på kommun- och församlingsnivån i detta skede av året. I april tas utdelningarna enligt intaget för skatteåret 2018 i bruk, varvid de kommuner och församlingar drar nytta vars invånare/medlemmar har skött betalningen av förvärvsinkomstskatterna mer omsorgsfullt än i genomsnitt.

SAMFUNDSSKATTER

För samfundsskatternas del ser redovisningarna för mars betydligt bättre ut än i fjol eftersom det har influtit 514 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas, vilket innebär en ökning med 105 miljoner euro (+26 %) jämfört med i fjol.

Ökning finns särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 75 miljoner euro och 24 procent. Ökningen av förskottsskatterna fördelas rätt jämnt mellan förskottsskatterna för skatteåret 2021 och 2020.

Det har influtit 410 miljoner euro i förskottsskatter för skatteåret 2021, vilket innebär en ökning med 39 miljoner (10 %). Intaget av förskottsskatterna 2021 är även lite större i jämförelse med året 2019 (tiden före coronan) då det motsvarande intaget för det innevarande skatteåret (2019) var 397 miljoner euro.

Förskottsskatterna för skatteåret 2020 ökade med 36 miljoner euro. Ökningen av förskottsskatterna för skatteår 2020 beror i praktiken på att intaget i netto är mindre negativt än under det föregående året (-59 miljoner euro → -23 miljoner euro).

Också beloppet av kvarskatterna (+17 miljoner euro) samt tilläggsförskotten (+13 miljoner euro) ökade. Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 113 miljoner euro i mars, vilket innehåller en ökning med 15 miljoner euro och 15 % jämfört med mars i fjol. Ökningen beror närmast på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 14 miljoner euro (+1 miljon euro). Beträffande fastighetsskatterna är det lugnt innan intaget av fastighetsskatter för skatteåret 2021 tar fart, troligtvis i juli.

BESKATTNINGSKOSTNADERNA FÖR 2021

I mars avdras den första raten av beskattningskostnaderna för 2021.

Det sammanlagda beloppet av beskattningskostnaderna är 459 miljoner euro (+0,9 %). Skattetagargruppernas andelar har inte ändrats från i fjol: staten 62,1 procent, kommunerna 29,1 procent, FPA 5,6 procent och församlingarna 3,2 procent.

Den skattetagarspecifika andelen av kostnaderna beräknas enligt de debiterade förvärvs- och kapitalskatterna samt samfundsskattebeloppet, invånartalet/medlemsantalet och den genomsnittliga kommunal- och kyrkoskatten. De belopp som avdras som beskattningskostnader visas i utbetalningsspecifikationen för skattetagarna i samband med redovisningsuppgifterna för mars.

Enligt Skatteförvaltningens preliminära uppgifter blir intäkterna från fastighetsskatterna i år cirka 59 miljoner euro (+3,1 %) högre än i fjol. Enligt uppskattningen samlar Skatteförvaltningen in 1 999 miljoner euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. De preliminära uppgifterna grundar sig på de fastighetsuppgifter som Skatteförvaltningen använder för att påföra fastighetsskatterna för 2021.

Fastighetsskatten för 2021 baserar sig på fastighetens beskattningsvärde 2020 och på den fastighetsskattesats som den kommun där fastigheten är belägen har fastställt för 2021.

Mer information:

Preliminär statistik över fastighetsskatten - skatt.fi

Skatteförvaltningens statistikdatabas (Px-Web)

Skatteförvaltningen betalar alltid ut skatteredovisningarna på det bankkonto skattetagaren anmält i MinSkatt.

Från och med december har Danske Bank och Nordea börjat som statens huvudsakliga förmedlingsbanker. Om förmedlingsbanken i samband med detta har styrt skatteredovisningen till ett annat bankkonto än det som anmälts i MinSkatt, kan skattetagare direkt kontakta den bank (Danske Bank eller Nordea) som styrt betalningen till fel konto.

Skatteredovisningsuppgifterna för februari har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är torsdagen den 25 februari.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I februari redovisas sammanlagt 3 036 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 31 miljoner euro och 1,0 procent mindre än året innan.

Bakgrunden till minskningen av redovisningsbeloppet är närmast tilläggsförskotten och kvarskatterna som det redovisas 37 och 24 miljoner euro mindre än året innan. Det redovisades 37 miljoner euro mer i tilläggsförskott i januari än året innan. Därför är tilläggsförskottsbeloppet kumulativt tills vidare på samma nivå som året innan.

Förskottsinnehållningarna på löner o.d. ökade däremot med 27 miljoner euro (+1,1 %). Också det sammanlagda beloppet av andra inkomstskatteposter innehåller en liten ökning med tre miljoner euro. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

I februari togs utdelningarna för skatteåret 2021 i bruk både på grupp- och skattetagarnivå. De proportionella ändringarna i utdelningarna för gruppernas del jämfört med i fjol är följande:

  • Staten +0,7 %
  • Kommunerna -1,0 %
  • Församlingarna -1,7 %
  • FPA:s sjukvårdspremie -1,3 %
  • FPA:s dagpenningspremie +15 %

I fråga om enskilda skattetagare har eventuella ändringar i kommunal- och kyrkoskattesatserna samt ändringar i invånartalet eller medlemsantalet beaktats vid beräkningen av utdelningarna.

Uppgifterna om den senast slutförda beskattningen (det vill säga skatteår 2019) utgör grunden för beräkningen av utdelningen för skatteår 2021. När beskattningen för skatteår 2021 slutförs i slutet av oktober 2022 rättas utdelningarna att motsvara de verkliga debiteringsandelarna mellan skattetagarna. Före det kontrolleras utdelningarna senast i december 2021, då uppgifterna om skatteår 2020 ändras till grundår för beräkningen av utdelningarna.

SAMFUNDSSKATTER

Det har influtit 1 213 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas i februari, vilket innebär en ökning med 167 miljoner euro (+16 %) jämfört med i fjol.

En särskild ökning finns i samfundens tilläggsförskott som ökade med 151 miljoner euro och 20 %.

Även förskottsskatterna ökade med 33 miljoner euro (+12,5 %). För förskottsskatternas del beror ökningen på att det betalades 126 miljoner euro mindre i återbäring av förskottsskatterna för skatteår 2020 än året innan. Förskotten för det innevarande året minskade däremot med 91 miljoner euro (-17 %) från året innan.

Kvarskatterna åter minskade med 17 miljoner euro (-45 %) från året innan.

Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 109 miljoner euro i februari, vilket innebär en ökning med 16 miljoner euro och +17 % i förhållande till februari i fjol. Ökningen beror närmast på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 136 miljoner euro (+130 miljoner euro). Ökningen beror på att fastighetsbeskattningen slutförs flexibelt varmed också förfallodagarna för fastighetsskatterna och redovisningarna periodiseras till en längre tidsperiod från juli under skatteåret till februari följande år. Under tidigare år förföll fastighetsskatterna till betalning i två rater i regel i september och oktober, då de i huvudsak även redovisades.

Skatteredovisningsuppgifterna för januari har publicerats i e-tjänsten.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTERNA

I januari redovisades sammanlagt 2 824 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 248 miljoner euro och 7,8 procent mer än året innan.

Bakom ökningen av redovisningsbeloppet ligger i synnerhet förskottsinnehållningarna på löner, pensioner och förmåner, av vilka det redovisades 136 miljon euro mer än året innan (+5,1 %). Jämfört med det föregående året inflöt det utöver förskottsinnehållningarna även mer förskottsskatter av privatpersoner (+19 %) och tilläggsförskott (+26 %) vilka redovisades till ett belopp som var närmare 40 miljoner euro större än året innan.

Också det sammanlagda beloppet av andra inkomstskatteposter ökade med nästan 40 miljoner euro från i fjol (kvarskatter, förskottsinnehållningar på dividender, virkesförsäljning och ränteinkomster). Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Särskilt på grund av den goda utvecklingen av förskottsinnehållningarna på löner o.d. för skatteår 2020 är det möjligt att skatteåterbäringarna i den ordinarie beskattningen kommer att öka och kvarskatterna att minska jämfört med det föregående året. Vi meddelar om beloppen allteftersom vi får närmare förhandsuppgifter om dem efter att skattedeklarationerna har lämnats.

SAMFUNDSSKATTER

Det har influtit samfundsskatter för att redovisas i januari för ett belopp på 537 miljoner euro, vilket innebär en måttlig minskning med 19 miljoner euro (-3,5 %) jämfört med de föregående månaderna.

Den största minskningen orsakas av att kvarskatterna minskat med 50 miljoner euro (-52 %). Minskningen beror närmast på att skatteåterbäringarna periodiserats annorlunda än året innan. Det sammanlagda beloppet av förskottsskatterna har också minskat lite (-9 miljoner euro / -2,3 %). De tilläggsförskott som hänför sig till skatteåret 2020 ökade däremot med 40 miljoner euro (+62 %).

Av förskottsskatterna minskade förskotten för skatteåret 2020 med 15 miljoner euro (-5,2 %), medan förskotten för skatteåret 2021 ökade en aning (+5 miljoner euro och +4,6 %). Från och med februari flyttas tyngdpunkten av det förskottsskattebelopp som redovisas från skatteåret 2020 till skatteåret 2021.

Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteraterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

I januari togs de nya grupputdelningarna i bruk för skatteåret 2021. Utdelningen för kommunerna ökade med cirka 12 procentenheter från 32,24 procent till 44,34 procent. Till följd av ändringen får kommunerna 40 miljoner euro som positiv rättelse av samfundsskatt. I januari ökade samfundsskatteredovisningarna för kommunerna med cirka 83 miljoner euro och 46 procent till 266 miljoner euro.

I januari togs också de nya skattetagarspecifika utdelningarna av samfundsskatten för skatteår 2021 i bruk beträffande kommunerna på det finländska fastlandet. Grunden för utdelningarna för skatteår 2021 är uppgifterna om åren 2018 och 2019. Utdelningsuppgifterna för den egna kommunen hittar du till exempel via Kommuner - Periodredovisningar - Utdelningar.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisades för 105 miljoner euro i januari, vilket innehåller en ökning med 47 miljoner euro och +82 % i förhållande till januari året innan.

Fastighetsskatter redovisas för 50 miljoner euro (+39 miljoner euro). Ökningen beror på att fastighetsbeskattningen slutförs flexibelt varmed också förfallodagarna för fastighetsskatterna och redovisningarna periodiseras till en längre tidsperiod från juli under skatteåret till februari följande år. Under tidigare år förföll fastighetsskatterna till betalning i två rater i regel i september och oktober, då de i huvudsak även redovisades. I februari förfaller 163 miljoner euro i fastighetsskatt till betalning.

Med hjälp av Transaktionssökningen i MinSkatt kan du se den förskottsinnehållning och de sjukförsäkringspremier som dras av från skatteredovisningarna. De inkomna deklarationerna dras inte av från skatteredovisningarna per kalendermånad, utan per redovisningsperiod. Exempelvis från skatteredovisningarna för mars 2021 dras de arbetsgivarprestationerna av som har kommit till Skatteförvaltningen 19.2-19.3.2021.

Redovisningsperioderna skiljer sig från kalendermånaderna, för att de skatter som betalas på eget initiativ som vanligtvis flyter in den tolfte dagen i månaden kan redovisas så snabbt som möjligt till skattetagarna redan under samma månad. Skatter som betalas på eget initiativ bildar den största delen av skatteredovisningarna.

De beloppp som under 2020 dragits av från skatteredovisningarna via Transaktionssökningen finns med datumintervallet 18.12.2019 - 17.12.2020.

För år 2021 dras skatteredovisningen av månatligt enligt följande datumintervall:

Månad -- Periodens första och sista dag

Januari 18.12.2020 - 20.1.2021

Februari 21.1.2021 - 18.2.2021

Mars 19.2.2021 - 19.3.2021

April 20.3.2021 - 20.4.2021

Maj 21.4.2021 - 20.5.2021

Juni 21.5.2021 - 18.6.2021

Juli 19.6.2021 - 20.7.2021

Augusti 21.7.2021 - 20.8.2021

September 21.8.2021 - 20.9.2021

Oktober 21.9.2021 - 20.10.2021

November 21.10.2021 - 19.11.2021

December 20.11.2021 - 17.12.2021.

Till kommunerna har skickats information om företagsverksamhetspostens största samfund för skatteåret 2019. I breven har presenterats kommunens andel av den påförda samfundsskatten för de högst 150 största samfunden.

I granskningen kan man utnyttja samfundens offentliga uppgifter. Samfundens offentliga uppgifter har publicerats i skatt.fi. Ifall det under skatteåret inte har debiterats samfundsskatt eller summan är så liten att den inte ryms bland de större, presenteras inte samfundets information på blanketten.

Offentliga uppgifter innefattar den samfundsskatt som debiterats samfundet i sin helhet samt rundradioskatten. I listan som skickats till kommunerna finns bara kommunens andel av samfundsskatten, så dess storlek är cirka 30 procent av de offentliga uppgifternas skattesumma.

Om kommunen upptäcker ett eventuellt saknat företag kan det kontaktas via servicekontaktformuläret.

Skatteförvaltningen betalar alltid ut skatteredovisningarna på det bankkonto skattetagaren anmält i MinSkatt.

Från och med december har Danske Bank och Nordea börjat som statens huvudsakliga förmedlingsbanker. Om förmedlingsbanken i samband med detta har styrt skatteredovisningen till ett annat bankkonto än det som anmälts i MinSkatt, kan skattetagare direkt kontakta den bank (Danske Bank eller Nordea) som styrt betalningen till fel konto.