Nyheter

Skatteredovisningsuppgifterna för juni 2021 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är tisdagen den 28 september. I samband med redovisningarna för september dras av den tredje raten av beskattningskostnaderna.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2020.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

I normala fall fattar Skatteförvaltningen beslut om ansökningar om befrielse från skatt. En kommun kan dock själv fatta beslut om ansökningar som gäller kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie eller fastighetsskatt.

Om din kommun själv vill fatta beslut om ansökningar om befrielse från skatt som lämnas 2022 - 2024 ska kommunen anmäla Skatteförvaltningen att den förbehåller sig beslutanderätten senast den 19 november.

Så här anmäler du att din kommun vill behandla ansökningarna om befrielse från skatt

 • Berätta i anmälan om din kommun vill fatta beslut om ansökningar om befrielse som gäller kommunalskatt, fastighetsskatt eller båda. Den myndighet som behandlar ansökningar om befrielse från kommunalskatt behandlar också ansökningar som gäller den försäkrades sjukförsäkringspremie.

 • Lämna anmälan per e-post verohallinto@vero.fi eller skicka per post till PB 325, 00052 SKATT.

 • Ge ditt meddelande ämnet Kommunen förbehåller sig beslutanderätten / namnet på din kommun.

 • Överinspektör Netta Löyvä på Skatteförvaltningen besvarar ytterligare frågor på numret 029 513 0616.

Skatteförvaltningen publicerar listan med de kommuner som förbehållit sig beslutanderätten på skatt.fi senast den 15 december.

I e-tjänsten under Övrig statistik har publicerats ​preliminära beskattningskostnader för 2022.

Enligt nuvarande uppgifter har fastighetsskatterna för skatteår 2021 förfallit eller förfaller till betalning enligt följande:

 • i juli 442 miljoner euro
 • i augusti 325 miljoner euro
 • i september 486 miljoner euro
 • i oktober 283 miljoner euro
 • i november 136 miljoner euro
 • i december 133 miljoner euro
 • i januari 90 miljoner euro
 • i februari 103 miljoner euro.

Totalbeloppet av den debiterade fastighetsskatten för skatteår 2021 är för tillfället 1 998 miljoner euro vilket innebär en ökning med 61 miljoner euro och 3,2 procent jämfört med fjolåret.

Skatteåterbäringar för skatteåret 2020 betalas till privatpersoner och dras av från skatteredovisningarna mellan juli och december.

På motsvarande sätt förfaller kvarskatter för skatteår 2020 till betalning för kunderna och för att redovisas från och med juli.

Enligt de nuvarande uppgifterna kommer skatteåterbäringar att avdras och förfaller kvarskatter till betalning enligt följande i juli-oktober (inom parentes fjolårets belopp):

 • Juni: endast de som använts för skattekvittning -12 milj. euro (-9 Me).
 • Juli: återbäringar -136 miljoner euro, kvarskatter 52 Me (-95 Me och 36 Me).
 • Augusti: återbäringar -990 Me, kvarskatter 117 Me (-883 Me och 103 Me).
 • September: återbäringar -1 066 Me, kvarskatter 260 Me (-857 Me och 215 Me)
 • Oktober: återbäringar -80 Me, kvarskatter 160 Me (-158 Me och 158 Me)
 • November: återbäringar -120 Me, kvarskatter 285 Me (-253 Me ja 257 Me)
 • December: återbäringar -140 Me, kvarskatter 190 Me (-299 Me ja 245 Me)
 • Januari: kvarskatter 80 Me (83 Me)
 • Februari: kvarskatter 130 Me (177 Me).

Andelarna av återbäringarna och kvarskatterna för skattetagargrupperna motsvarar grupputdelningsandelarna, vilka för kommunerna är 62,41 procent, FPA 6,72 procent och församlingarna 2,86 procent. På motsvarande sätt bestäms andelen inom gruppen för en enskild skattetagare enligt utdelningen för skatteåret 2020.

Det sammanlagda beloppet av återbäringar för skatteåret 2020 är enligt beskattningsberäkningen just nu cirka 2 540 miljoner euro. Detta innebär en minskning med cirka 20 miljoner euro från i fjol.

Det sammanlagda beloppet av kvarskatter för skatteåret 2020 är för tillfället cirka 1 275 miljoner euro. Detta innebär en minskning med cirka 15 miljoner euro från i fjol.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2020.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

Skatteredovisningsuppgifterna för augusti 2021 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 30 augusti.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I augusti redovisas sammanlagt 2 043 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 29 miljoner euro och 1,4 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat med 1,22 miljarder euro och 5,5 procent från ingången av året.

I augusti utvecklades förvärvs- och kapitalinkomstskatterna per skattetagargrupp mest mot det bättre för FPA (+9.6 %). Till kommunerna och församlingarna inflöt det 0,8 procent mer att redovisas och till staten en procent mer än året innan. Olikheterna i gruppernas utveckling beror på ändringar i FPA:s försäkringspremieprocenter och på att grupputdelningarna i förskottsuppbördsfasen utvecklas på olika sätt.

I fråga om inkomstskatteposterna ökade beloppen av förskottsinnehållningar på löner o.d. mest, det vill säga med 90 miljoner euro och 3,4 procent jämfört med i fjol. Ökningen i euro av förskottsskatterna, kvarskatterna och förskottsinnehållningen på inkomsterna av virkesförsäljning var också måttlig.

Mest minskade det redovisade beloppet i och med skatteåterbäringarna för skatteår 2020. Dessa skatteåterbäringar avdrogs för ett 107 miljoner euro större belopp än i fjol, det vill säga 990 miljoner euro. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

SAMFUNDSSKATTER

I fråga om samfundsskatterna ser redovisningarna i augusti fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 428 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 82 miljoner euro (+24 %) jämfört med i fjol. Redovisningarna av samfundsskatter har kumulativt ökat med 843 miljoner euro (+23 %) från ingången av året.

I augusti finns ökning fortfarande särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 88 miljoner euro och 29 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat på förskottsskatterna för det innevarande året vilka ökade med 83 miljoner euro och 31 procent. Inflödet för skatteåren 2020 och 2022 ändrades inte mycket jämfört med i fjol.

Mindre ändringar i euro fanns det i kvarskatterna (-8 miljoner euro) och i tilläggsförskotten (+2 miljoner euro). Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är 5,08 miljarder i augusti vilket innebär en ändring på +928 miljoner euro och +22 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 134 miljoner euro i augusti, vilket innebär en ökning med 23 miljoner euro och +21 procent i förhållande till augusti i fjol. Ökningen beror framför allt på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatt redovisas till ett belopp på 276 miljoner euro, vilket är 15 miljoner mer än året innan (+5,9 %). Det sammanlagda beloppet av debiterade fastighetsskatter för skatteåret 2021 är 2,0 miljarder euro. Beloppet ökade med 3,2 procent från föregående år.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2020.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

Skatteåterbäringar för skatteåret 2020 betalas till privatpersoner och dras av från skatteredovisningarna mellan juli och december.

På motsvarande sätt förfaller kvarskatter för skatteår 2020 till betalning för kunderna och för att redovisas från och med juli.

Enligt de nuvarande uppgifterna kommer skatteåterbäringar att avdras och förfaller kvarskatter till betalning enligt följande i juli-oktober (inom parentes fjolårets belopp):

 • Juni: endast de som använts för skattekvittning -12 milj. euro (-9 Me).
 • Juli: återbäringar -136 miljoner euro, kvarskatter 52 miljoner euro (-95 Me och 36 Me).
 • Augusti: återbäringar -990 miljoner euro, kvarskatter 117 miljoner euro (-883 Me och 103 Me).
 • September: återbäringar -1 066 miljoner euro, kvarskatter 260 miljoner euro (-857 Me och 215 Me)
 • Oktober: återbäringar -80 miljoner euro, kvarskatter 160 miljoner euro (-158 Me och 158 Me).

Andelarna av återbäringarna och kvarskatterna för skattetagargrupperna motsvarar grupputdelningsandelarna, vilka för kommunerna är 62,41 procent, FPA 6,72 procent och församlingarna 2,86 procent. På motsvarande sätt bestäms andelen inom gruppen för en enskild skattetagare enligt utdelningen för skatteåret 2020.

Det sammanlagda beloppet av återbäringar för skatteåret 2020 är enligt beskattningsberäkningen just nu cirka 2 530 miljoner euro. Detta innebär en minskning med cirka 20 miljoner euro från i fjol.

Det sammanlagda beloppet av kvarskatter för skatteåret 2020 är för tillfället cirka 1 300 miljoner euro. Detta innebär en ökning med cirka 10 miljoner euro från i fjol.

Skatteredovisningsuppgifterna för juli 2021 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är onsdagen den 28 juli.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I juli redovisas sammanlagt 3 127 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 168 miljoner euro och 5,7 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat med 1,2 miljarder euro och 5,9 procent från ingången av året.

I juli utvecklades förvärvs- och kapitalinkomstskatterna per skattetagargrupp mest mot det bättre för FPA (+15 %). Det inflöt och redovisas 5,7 procent mer till kommunerna, 4,9 procent mer till församlingarna och 3,7 procent mer till staten än året innan. Olikheterna i gruppernas utveckling beror på ändringar i FPA:s försäkringspremieprocenter och på att grupputdelningarna i förskottsuppbördsfasen utvecklas på annat sätt.

I fråga om inkomstskatteposterna ökade beloppen av förskottsinnehållningar på löner o.d. mest, det vill säga med 175 miljoner euro och 6,4 procent jämfört med i fjol. Den goda utvecklingen förklaras delvis med det relativt låga inflödet i juli i fjol och därmed är ökningen jämfört med förfjol inte mer än 1,2 procent.

Beloppen av förskottsskatter på dividender, kvarskatter och förskottsinnehållningar på virkesförsäljning ökade inte heller så mycket. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

SAMFUNDSSKATTER

I fråga om samfundsskatterna ser redovisningarna i juli fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 461 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 150 miljoner euro (+48 %) jämfört med i fjol. Redovisningarna av samfundsskatter har kumulativt ökat med 761 miljoner euro (+23 %) från ingången av året.

I juli finns det fortfarande ökning särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 111 miljoner euro och 40 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat på förskottsskatterna för det innevarande året vilka ökade med 117 miljoner euro och 46 procent. Inflödet för skatteåren 2020 och 2022 ändrades inte mycket jämfört med i fjol.

Beloppen av kvarskatter (+33 miljoner euro) och tilläggsförskott (+5 miljoner euro) ökade inte heller så mycket. Det finns också mer uppgifter om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteinkomster i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är 5,06 miljarder i juli vilket innebär en ändring på +922 miljoner euro (+22 %) jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 143 miljoner euro i juli, vilket innebär en ökning med 29 miljoner euro (+26 %) i förhållande till juli i fjol. Ökningen beror framför allt på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatt redovisas till ett belopp på 442 miljoner euro, vilket är sju miljoner mindre än året innan (-1,7%). Det sammanlagda beloppet av debiterade fastighetsskatter för skatteåret 2021 är 2,0 miljarder. Beloppet ökade med 3,2 procent från föregående år.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2020.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

Skatteåterbäringar för skatteåret 2020 betalas till privatpersoner och dras av från skatteredovisningarna från och med juli. På motsvarande sätt förfaller kvarskatter för skatteår 2020 till betalning för kunderna och för att redovisas från och med juli.

Enligt de nuvarande uppgifterna kommer skatteåterbäringar att avdras och förfaller kvarskatter till betalning enligt följande i juli-september (inom parentes fjolårets belopp):

 • Juni: endast de som använts för skattekvittning -12 milj. euro (-9 Me).
 • Juli: återbäringar -133 miljoner euro, kvarskatter 52 miljoner euro
  • (-95 Me ja 36 Me).
 • Augusti: återbäringar -990 miljoner euro, kvarskatter 118 miljoner euro
  • (-883 Me ja 103 Me).
 • September: återbäringar -1 070 miljoner euro, kvarskatter 269 miljoner euro
  • (-857 Me ja 215 Me).

Andelarna av återbäringarna och kvarskatterna för skattetagargrupperna motsvarar grupputdelningsandelarna, vilka för kommunerna är 62,41 procent, FPA 6,72 procent och församlingarna 2,86 procent. På motsvarande sätt bestäms andelen inom gruppen för en enskild skattetagare enligt utdelningen för skatteåret 2020.

Det sammanlagda beloppet av återbäringar för skatteåret 2020 är enligt beskattningsberäkningen just nu cirka 2 530 miljoner euro. Detta innebär en minskning med cirka 20 miljoner euro från i fjol.

Det sammanlagda beloppet av kvarskatter för skatteåret 2020 är för tillfället cirka 1 300 miljoner euro. Detta innebär en ökning med cirka 10 miljoner euro från i fjol.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2020.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

Skatteredovisningsuppgifterna för juni 2021 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 28 juni. I samband med redovisningarna för juni dras av den andra raten av beskattningskostnaderna.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I juni redovisas sammanlagt 2 851 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 214 miljoner euro och 8,1 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat med 1 025 miljoner euro och 6,0 procent från ingången av året.

Det är närmast förskottsinnehållningarna på löner o.d. som ökade med 171 miljoner euro och 7,2 procent jämfört med i fjol. Den goda utvecklingen förklaras delvis med det låga beloppet av förskottsinnehållningar i juni i fjol och därmed är ändringen jämfört med juni i fjol nästan lika stor, det vill säga +6,5 procent.

Också beloppen av förskottsskatterna på dividender, kvarskatterna samt förskottsinnehållningarna på dividender ökade något. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

I juni utvecklades förvärvs- och kapitalinkomstskatterna per skattetagargrupp mest mot det bättre för FPA (+17 %) och för kommunerna (+8,2 %). Nästan lika mycket ökade förvärvs- och kapitalinkomstskatterna också för församlingarna (+7,3 %) och staten (+6,2 %). Olikheterna i gruppernas utveckling beror på ändringar i FPA:s försäkringspremieprocenter och på att grupputdelningarna i förskottsuppbördsfasen utvecklas på annat sätt.

SAMFUNDSSKATTER

I fråga om samfundsskatterna ser redovisningarna i juni fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 450 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 129 miljoner euro (+40 %) jämfört med i fjol. Redovisningarna av samfundsskatter har kumulativt ökat med 611 miljoner euro (+20 %) från ingången av året.

I juni finns det fortfarande ökning särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 119 miljoner euro och 45 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat på förskottsskatterna för det innevarande året vilka ökade med 109 miljoner euro och 41 procent. Inflödet för skatteåren 2020 och 2022 ändrades inte nämnvärt jämfört med i fjol.

Också beloppet av tilläggsförskotten (+8 miljoner euro) samt kvarskatterna (+2 miljoner euro) ökade. Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är 4,97 miljarder i juni vilket innebär en ändring på +760 miljoner euro och +18 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 119 miljoner euro i juni, vilket innebär en ökning på 26 miljoner euro (+28 %) i förhållande till samma månad året innan. Ökningen beror särskilt på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 11 miljoner euro som är tre miljoner mindre än året innan. Beträffande fastighetsskatterna är det lugnt innan intaget av fastighetsskatter för skatteåret 2021 tar fart i juli.

Beroende på det låga intaget just nu kan eventuella skatterättelser för tidigare skatteår leda till negativa redovisningar av fastighetsskatt för vissa kommuner före juli. Det eventuella negativa beloppet dras av från intaget av andra skatter, det negativa beloppet betalas alltså inte till Skatteförvaltningen.

Skatteredovisningsuppgifterna för maj har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är fredagen den 28 maj.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I maj redovisas sammanlagt 3 116 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 293 miljoner euro och 10,4 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat med 811 miljoner euro och 5,6 procent från ingången av året.

Det är närmast förskottsinnehållningarna på löner o.d. som ökade med 166 miljoner euro och 6,7 procent jämfört med i fjol. Den goda utvecklingen förklaras delvis med det låga beloppet av förskottsinnehållningar i maj i fjol och därmed är ändringen jämfört med maj i förfjol nästan lika stor, det vill säga +5,9 procent.

Ökningen i förskottsinnehållningarna på dividender var också bra. Dessa ökade nu med hela 65 procent efter rekommendationen att inte dela ut dividender i fjol och även eurobeloppet ökade med 93 miljoner.

Det sammanlagda beloppet av övriga inkomstskatteposter (kvarskatter, inkomster av virkesförsäljning osv.) ökade med 34 miljoner euro i huvudsak tack vare förskottsskatterna. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

I maj utvecklades förvärvs- och kapitalinkomstskatterna per skattetagargrupp mest mot det bättre för FPA (+26 %) och staten (+12 %). Redovisningarna till kommunerna ökade med 8,5 procent och till församlingsgruppen 3,5 procent. Olikheterna i utvecklingen beror på ändringar i FPA:s försäkringspremieprocenter och på att grupputdelningarna i förskottsuppbördsfasen utvecklas på annat sätt. I maj för ett år sedan minskades statens gruppandel, vilket nu speglar sig som en bättre utveckling än i genomsnitt.

SAMFUNDSSKATTER

I fråga om samfundsskatterna ser redovisningarna i maj fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 506 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 96 miljoner euro (+23 %) jämfört med i fjol. Redovisningarna av samfundsskatter har kumulativt ökat med 482 miljoner euro (+18 %) från ingången av året.

I maj ökade särskilt förskottsskatterna för samfund. De ökade sammanlagt med 109 miljoner euro och 36 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat nästan helt och hållet på förskottsskatterna under det innevarande året, som ökade också med 109 miljoner euro och 36 procent. Skatteåret 2019 var beloppet av återbäringarna 19 miljoner euro och intaget av förskottsskatter för skatteåret 2022 var 23 miljoner.

Också beloppet av kvarskatterna (+8 miljoner euro) ökade något. Däremot minskade tilläggsförskotten med 21 miljoner euro från föregående år. Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är 4,93 miljarder i maj vilket innebär en ändring på +680 miljoner euro och +16 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 117 miljoner euro i maj, vilket innebär en ökning med 21 miljoner euro och +22 procent i förhållande till maj i fjol. Ökningen beror närmast på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

I fastighetsskatt redovisas det 4 miljoner euro som motsvarar beloppet i fjol. Beträffande fastighetsskatterna är det lugnt innan intaget av fastighetsskatter för skatteåret 2021 tar fart, troligtvis i juli.

Beroende på det låga intaget just nu kan eventuella skatterättelser för tidigare skatteår leda till negativa redovisningar av fastighetsskatt för vissa kommuner före juli. Det eventuella negativa beloppet dras av från intaget av andra skatter, det negativa beloppet betalas alltså inte till Skatteförvaltningen.

Kommunerna kan beställa fastighetsskatteuppgifterna för 2021 från Skatteförvaltningen.  Skatteförvaltningen önskar att kommunerna beställer fastighetsskatteuppgifterna senast den 4 juni 2021.

Skatteförvaltningen har förmedlat en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund. Om kommunen inte via Kommunförbundet eller Ålands landskapsförbund har fått anvisningar om beställningen kan de begäras på adressen YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut till kommunerna i tre omgångar så att kommunerna vid behov hinner använda sin rätt att söka ändring. Skattetagarnas tid på fyra (4) månader för att söka ändring räknas från den skattskyldigspecifika dag då beskattningen slutförs för respektive skattskyldige. Ändring i till exempel fastighetsbeskattningen som slutförs i juni ska sökas senast i oktober.

Det räcker med en beställning för alla dessa tre utlämnanden. Alla utlämningar överlåts till den kontaktpersons tjänste-e-postadress som kommunen angett i sin beställning.

  1. omgången vecka 24 (14.-18.6.2021)
  1. omgången vecka 34 (23.-27.8.2021)
  1. omgången vecka 46 (15.-19.11.2021)

OBS! Fastighetsskatteuppgifter kan inte beställas 1 juli - 1 augusti 2021.

Skatteredovisningsmeddelandet för april har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är onsdagen den 28 april.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I april redovisas sammanlagt 2 918 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 193 miljoner euro och 7,1 procent mer än året innan. Kumulativt har redovisningarna ökat från ingången av året med 518 miljoner euro och 4,4 procent.

Bakgrunden till det ökade redovisningsbeloppet i april är närmast förskottsinnehållningarna på löner o.d. vilka ökade med 142 miljoner euro och 5,8 procent jämfört med i fjol. Ökning förekom även i förskottsinnehållningarna på dividender (+24 miljoner euro / +29 %) samt i förskottsskatterna (+15 miljoner euro / +18 %).

Det sammanlagda beloppet av övriga inkomstskatteposter (kvarskatter, inkomster av virkesförsäljning osv.) ökade med 11 miljoner euro. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

I april togs de nya utdelningarna enligt intaget i bruk för skatteåret 2018. I praktiken innebär detta att grunden för utdelningarna för skatteåret 2018 inte längre enbart är de debiterade skatterna, utan redovisningarna rättas månatligen för att motsvara det som varje enskild person i verkligheten har betalat i inkomstskatt. De kommuner och församlingar drar nytta vars invånare/medlemmar har betalat förvärvsinkomstskatterna bättre än i genomsnitt.

På gruppnivå drar de andra skattetagargrupperna mer nytta av rättelsen i april än staten. I april blir det för statens del cirka 13 miljoner euro i negativ rättelse för skatteåret. För ett år sedan var den motsvarande rättelsen för statens del över 15 miljoner euro negativ. Bestämmelser om tidpunkterna för rättelserna finns i lagen om skatteredovisning.

SAMFUNDSSKATTER

Beträffande samfundsskatterna för april ser redovisningarna fortfarande betydligt bättre ut än i fjol. Det har influtit 452 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas vilket innebär en ökning med 133 miljoner euro (+42 %) jämfört med i fjol. Kumulativt har redovisningarna av samfundsskatterna ökat med 386 miljoner euro (+17 %) från ingången av året.

I april finns det ökning särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 115 miljoner euro och 45 procent. Betraktat per skatteår har tyngdpunkten på ökningen av förskottsskatterna legat på förskottsskatterna för det innevarande året, vilka ökade med 89 miljoner euro och 29 procent. Också förskottsskatterna för skatteåret 2020 innehöll en ökning med 28 miljoner euro men ökningen av förskottsskatterna beror på att intaget av dem i netto var mindre negativ än under det föregående året (-44 miljoner euro → -16 miljoner euro).

Också beloppet av kvarskatterna (+15 miljoner euro) ökade något. Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

De debiterade förskotten för skatteåret 2021 är 4,82 miljarder i april vilket innebär en ändring på +380 miljoner euro och +8 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

ARBETSANSVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 117 miljoner euro i april, vilket innehåller en ökning med 20 miljoner euro och 21 procent jämfört med april i fjol. Ökningen beror närmast på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 13 miljoner euro (-2,8 %). Beträffande fastighetsskatterna är det lugnt innan intaget av fastighetsskatter för skatteåret 2021 tar fart, troligtvis i juli.

Skatteredovisningsuppgifterna för mars har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 29 mars.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I mars redovisas sammanlagt 2 839 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 108 miljoner euro och 3,9 procent mer än året innan.

Bakgrunden till det ökade redovisningsbeloppet är närmast förskottsinnehållningarna på löner o.d. vilka utvecklades en aning mer än förväntat, det vill säga ökningen var 68 miljoner euro och 2,8 procent. Också tilläggsförskotten ökade från mars i fjol med 21 miljoner euro (+33 %). Den kumulativa ökningen i tilläggsförskotten för skatteår 2020 innehåller en anspråkslös ökningen jämfört med i fjol. Ökningen efter redovisningarna för mars är cirka 15 miljoner euro (2,8 %).

De övriga inkomstskatteposterna (förskott, kvarskatter osv.) innehåller inga betydande ändringar jämfört med mars i fjol. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Det finns inga särskilda rättelser i redovisningen av förvärvs- och kapitalskatteinkomster i mars, utan utdelningarna ändras endast till följd av ändringar i kundernas beskattning. Dessa ändringar är i allmänhet ganska små på kommun- och församlingsnivån i detta skede av året. I april tas utdelningarna enligt intaget för skatteåret 2018 i bruk, varvid de kommuner och församlingar drar nytta vars invånare/medlemmar har skött betalningen av förvärvsinkomstskatterna mer omsorgsfullt än i genomsnitt.

SAMFUNDSSKATTER

För samfundsskatternas del ser redovisningarna för mars betydligt bättre ut än i fjol eftersom det har influtit 514 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas, vilket innebär en ökning med 105 miljoner euro (+26 %) jämfört med i fjol.

Ökning finns särskilt i förskottsskatterna för samfund vilka ökade med totalt 75 miljoner euro och 24 procent. Ökningen av förskottsskatterna fördelas rätt jämnt mellan förskottsskatterna för skatteåret 2021 och 2020.

Det har influtit 410 miljoner euro i förskottsskatter för skatteåret 2021, vilket innebär en ökning med 39 miljoner (10 %). Intaget av förskottsskatterna 2021 är även lite större i jämförelse med året 2019 (tiden före coronan) då det motsvarande intaget för det innevarande skatteåret (2019) var 397 miljoner euro.

Förskottsskatterna för skatteåret 2020 ökade med 36 miljoner euro. Ökningen av förskottsskatterna för skatteår 2020 beror i praktiken på att intaget i netto är mindre negativt än under det föregående året (-59 miljoner euro → -23 miljoner euro).

Också beloppet av kvarskatterna (+17 miljoner euro) samt tilläggsförskotten (+13 miljoner euro) ökade. Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 113 miljoner euro i mars, vilket innehåller en ökning med 15 miljoner euro och 15 % jämfört med mars i fjol. Ökningen beror närmast på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 14 miljoner euro (+1 miljon euro). Beträffande fastighetsskatterna är det lugnt innan intaget av fastighetsskatter för skatteåret 2021 tar fart, troligtvis i juli.

BESKATTNINGSKOSTNADERNA FÖR 2021

I mars avdras den första raten av beskattningskostnaderna för 2021.

Det sammanlagda beloppet av beskattningskostnaderna är 459 miljoner euro (+0,9 %). Skattetagargruppernas andelar har inte ändrats från i fjol: staten 62,1 procent, kommunerna 29,1 procent, FPA 5,6 procent och församlingarna 3,2 procent.

Den skattetagarspecifika andelen av kostnaderna beräknas enligt de debiterade förvärvs- och kapitalskatterna samt samfundsskattebeloppet, invånartalet/medlemsantalet och den genomsnittliga kommunal- och kyrkoskatten. De belopp som avdras som beskattningskostnader visas i utbetalningsspecifikationen för skattetagarna i samband med redovisningsuppgifterna för mars.

Enligt Skatteförvaltningens preliminära uppgifter blir intäkterna från fastighetsskatterna i år cirka 59 miljoner euro (+3,1 %) högre än i fjol. Enligt uppskattningen samlar Skatteförvaltningen in 1 999 miljoner euro i fastighetsskatter till kommunerna i år. De preliminära uppgifterna grundar sig på de fastighetsuppgifter som Skatteförvaltningen använder för att påföra fastighetsskatterna för 2021.

Fastighetsskatten för 2021 baserar sig på fastighetens beskattningsvärde 2020 och på den fastighetsskattesats som den kommun där fastigheten är belägen har fastställt för 2021.

Mer information:

Preliminär statistik över fastighetsskatten - skatt.fi

Skatteförvaltningens statistikdatabas (Px-Web)

Skatteförvaltningen betalar alltid ut skatteredovisningarna på det bankkonto skattetagaren anmält i MinSkatt.

Från och med december har Danske Bank och Nordea börjat som statens huvudsakliga förmedlingsbanker. Om förmedlingsbanken i samband med detta har styrt skatteredovisningen till ett annat bankkonto än det som anmälts i MinSkatt, kan skattetagare direkt kontakta den bank (Danske Bank eller Nordea) som styrt betalningen till fel konto.

Skatteredovisningsuppgifterna för februari har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är torsdagen den 25 februari.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I februari redovisas sammanlagt 3 036 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 31 miljoner euro och 1,0 procent mindre än året innan.

Bakgrunden till minskningen av redovisningsbeloppet är närmast tilläggsförskotten och kvarskatterna som det redovisas 37 och 24 miljoner euro mindre än året innan. Det redovisades 37 miljoner euro mer i tilläggsförskott i januari än året innan. Därför är tilläggsförskottsbeloppet kumulativt tills vidare på samma nivå som året innan.

Förskottsinnehållningarna på löner o.d. ökade däremot med 27 miljoner euro (+1,1 %). Också det sammanlagda beloppet av andra inkomstskatteposter innehåller en liten ökning med tre miljoner euro. Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

I februari togs utdelningarna för skatteåret 2021 i bruk både på grupp- och skattetagarnivå. De proportionella ändringarna i utdelningarna för gruppernas del jämfört med i fjol är följande:

 • Staten +0,7 %
 • Kommunerna -1,0 %
 • Församlingarna -1,7 %
 • FPA:s sjukvårdspremie -1,3 %
 • FPA:s dagpenningspremie +15 %

I fråga om enskilda skattetagare har eventuella ändringar i kommunal- och kyrkoskattesatserna samt ändringar i invånartalet eller medlemsantalet beaktats vid beräkningen av utdelningarna.

Uppgifterna om den senast slutförda beskattningen (det vill säga skatteår 2019) utgör grunden för beräkningen av utdelningen för skatteår 2021. När beskattningen för skatteår 2021 slutförs i slutet av oktober 2022 rättas utdelningarna att motsvara de verkliga debiteringsandelarna mellan skattetagarna. Före det kontrolleras utdelningarna senast i december 2021, då uppgifterna om skatteår 2020 ändras till grundår för beräkningen av utdelningarna.

SAMFUNDSSKATTER

Det har influtit 1 213 miljoner euro i samfundsskatter för att redovisas i februari, vilket innebär en ökning med 167 miljoner euro (+16 %) jämfört med i fjol.

En särskild ökning finns i samfundens tilläggsförskott som ökade med 151 miljoner euro och 20 %.

Även förskottsskatterna ökade med 33 miljoner euro (+12,5 %). För förskottsskatternas del beror ökningen på att det betalades 126 miljoner euro mindre i återbäring av förskottsskatterna för skatteår 2020 än året innan. Förskotten för det innevarande året minskade däremot med 91 miljoner euro (-17 %) från året innan.

Kvarskatterna åter minskade med 17 miljoner euro (-45 %) från året innan.

Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteposterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 109 miljoner euro i februari, vilket innebär en ökning med 16 miljoner euro och +17 % i förhållande till februari i fjol. Ökningen beror närmast på att avgiftsprocenten ökade från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 136 miljoner euro (+130 miljoner euro). Ökningen beror på att fastighetsbeskattningen slutförs flexibelt varmed också förfallodagarna för fastighetsskatterna och redovisningarna periodiseras till en längre tidsperiod från juli under skatteåret till februari följande år. Under tidigare år förföll fastighetsskatterna till betalning i två rater i regel i september och oktober, då de i huvudsak även redovisades.

Skatteredovisningsuppgifterna för januari har publicerats i e-tjänsten.

FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTERNA

I januari redovisades sammanlagt 2 824 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 248 miljoner euro och 7,8 procent mer än året innan.

Bakom ökningen av redovisningsbeloppet ligger i synnerhet förskottsinnehållningarna på löner, pensioner och förmåner, av vilka det redovisades 136 miljon euro mer än året innan (+5,1 %). Jämfört med det föregående året inflöt det utöver förskottsinnehållningarna även mer förskottsskatter av privatpersoner (+19 %) och tilläggsförskott (+26 %) vilka redovisades till ett belopp som var närmare 40 miljoner euro större än året innan.

Också det sammanlagda beloppet av andra inkomstskatteposter ökade med nästan 40 miljoner euro från i fjol (kvarskatter, förskottsinnehållningar på dividender, virkesförsäljning och ränteinkomster). Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Särskilt på grund av den goda utvecklingen av förskottsinnehållningarna på löner o.d. för skatteår 2020 är det möjligt att skatteåterbäringarna i den ordinarie beskattningen kommer att öka och kvarskatterna att minska jämfört med det föregående året. Vi meddelar om beloppen allteftersom vi får närmare förhandsuppgifter om dem efter att skattedeklarationerna har lämnats.

SAMFUNDSSKATTER

Det har influtit samfundsskatter för att redovisas i januari för ett belopp på 537 miljoner euro, vilket innebär en måttlig minskning med 19 miljoner euro (-3,5 %) jämfört med de föregående månaderna.

Den största minskningen orsakas av att kvarskatterna minskat med 50 miljoner euro (-52 %). Minskningen beror närmast på att skatteåterbäringarna periodiserats annorlunda än året innan. Det sammanlagda beloppet av förskottsskatterna har också minskat lite (-9 miljoner euro / -2,3 %). De tilläggsförskott som hänför sig till skatteåret 2020 ökade däremot med 40 miljoner euro (+62 %).

Av förskottsskatterna minskade förskotten för skatteåret 2020 med 15 miljoner euro (-5,2 %), medan förskotten för skatteåret 2021 ökade en aning (+5 miljoner euro och +4,6 %). Från och med februari flyttas tyngdpunkten av det förskottsskattebelopp som redovisas från skatteåret 2020 till skatteåret 2021.

Det finns mer uppgifter också om samfundsskatteraterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

I januari togs de nya grupputdelningarna i bruk för skatteåret 2021. Utdelningen för kommunerna ökade med cirka 12 procentenheter från 32,24 procent till 44,34 procent. Till följd av ändringen får kommunerna 40 miljoner euro som positiv rättelse av samfundsskatt. I januari ökade samfundsskatteredovisningarna för kommunerna med cirka 83 miljoner euro och 46 procent till 266 miljoner euro.

I januari togs också de nya skattetagarspecifika utdelningarna av samfundsskatten för skatteår 2021 i bruk beträffande kommunerna på det finländska fastlandet. Grunden för utdelningarna för skatteår 2021 är uppgifterna om åren 2018 och 2019. Utdelningsuppgifterna för den egna kommunen hittar du till exempel via Kommuner - Periodredovisningar - Utdelningar.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisades för 105 miljoner euro i januari, vilket innehåller en ökning med 47 miljoner euro och +82 % i förhållande till januari året innan.

Fastighetsskatter redovisas för 50 miljoner euro (+39 miljoner euro). Ökningen beror på att fastighetsbeskattningen slutförs flexibelt varmed också förfallodagarna för fastighetsskatterna och redovisningarna periodiseras till en längre tidsperiod från juli under skatteåret till februari följande år. Under tidigare år förföll fastighetsskatterna till betalning i två rater i regel i september och oktober, då de i huvudsak även redovisades. I februari förfaller 163 miljoner euro i fastighetsskatt till betalning.

Med hjälp av Transaktionssökningen i MinSkatt kan du se den förskottsinnehållning och de sjukförsäkringspremier som dras av från skatteredovisningarna. De inkomna deklarationerna dras inte av från skatteredovisningarna per kalendermånad, utan per redovisningsperiod. Exempelvis från skatteredovisningarna för mars 2021 dras de arbetsgivarprestationerna av som har kommit till Skatteförvaltningen 19.2-19.3.2021.

Redovisningsperioderna skiljer sig från kalendermånaderna, för att de skatter som betalas på eget initiativ som vanligtvis flyter in den tolfte dagen i månaden kan redovisas så snabbt som möjligt till skattetagarna redan under samma månad. Skatter som betalas på eget initiativ bildar den största delen av skatteredovisningarna.

De beloppp som under 2020 dragits av från skatteredovisningarna via Transaktionssökningen finns med datumintervallet 18.12.2019 - 17.12.2020.

För år 2021 dras skatteredovisningen av månatligt enligt följande datumintervall:

Månad -- Periodens första och sista dag

Januari 18.12.2020 - 20.1.2021

Februari 21.1.2021 - 18.2.2021

Mars 19.2.2021 - 19.3.2021

April 20.3.2021 - 20.4.2021

Maj 21.4.2021 - 20.5.2021

Juni 21.5.2021 - 18.6.2021

Juli 19.6.2021 - 20.7.2021

Augusti 21.7.2021 - 20.8.2021

September 21.8.2021 - 20.9.2021

Oktober 21.9.2021 - 20.10.2021

November 21.10.2021 - 19.11.2021

December 20.11.2021 - 17.12.2021.

Till kommunerna har skickats information om företagsverksamhetspostens största samfund för skatteåret 2019. I breven har presenterats kommunens andel av den påförda samfundsskatten för de högst 150 största samfunden.

I granskningen kan man utnyttja samfundens offentliga uppgifter. Samfundens offentliga uppgifter har publicerats i skatt.fi. Ifall det under skatteåret inte har debiterats samfundsskatt eller summan är så liten att den inte ryms bland de större, presenteras inte samfundets information på blanketten.

Offentliga uppgifter innefattar den samfundsskatt som debiterats samfundet i sin helhet samt rundradioskatten. I listan som skickats till kommunerna finns bara kommunens andel av samfundsskatten, så dess storlek är cirka 30 procent av de offentliga uppgifternas skattesumma.

Om kommunen upptäcker ett eventuellt saknat företag kan det kontaktas via servicekontaktformuläret.

Skatteförvaltningen betalar alltid ut skatteredovisningarna på det bankkonto skattetagaren anmält i MinSkatt.

Från och med december har Danske Bank och Nordea börjat som statens huvudsakliga förmedlingsbanker. Om förmedlingsbanken i samband med detta har styrt skatteredovisningen till ett annat bankkonto än det som anmälts i MinSkatt, kan skattetagare direkt kontakta den bank (Danske Bank eller Nordea) som styrt betalningen till fel konto.

Skatteredovisningsuppgifterna för december har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen den 28 december. I december dras av de normala arbetsgivarprestationerna och även den fjärde raten av beskattningskostnaderna.

FÖRVÄRS- OCH KAPITALINKOMSTSKATTER

I december redovisas sammanlagt 2 629 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 177 miljoner euro och 7,2 procent mer än året innan.

Bakgrunden till det ökade redovisningsbeloppet är skatteåterbäringarna som dras av från redovisningarna för ett 124 miljoner euro mindre belopp än i fjol (-29 %). Det är inte bara återbäringarna utan det inflöt också mer förskottsinnehållning på löner o.d. för att redovisas än i fjol. Förskottsinnehållningarna ökade med 27 miljoner euro (1,1 %) och privatpersonernas förskottsskatter med 22 miljoner euro (+15,4 %).

Det sammanlagda beloppet av övriga inkomstskatteposter, tilläggsförskott, dividender, inkomster av virkesförsäljning och förskottsinnehållningar på räntor bevarades i praktiken på fjolårsnivå. Närmare uppgifter om de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Skattetagargruppernas utdelningar enligt den nya finansministeriets förordning togs i bruk för skatteår 2020 vid redovisningarna i december. Utdelningen till staten minskade med -0,17 procentenheter och därmed rättades redovisningarna till staten med -45,8 miljoner euro. För de övriga gruppernas del var rättelserna i euro följande: kommunerna +37,7 miljoner euro, församlingarna -2,7 miljoner euro och FPA +10,8 miljoner euro.

I december ändrades också uppgifterna om skatteåret 2019 till grund för de skattetagarspecifika utdelningarna för skatteår 2020. Uppgifterna för 2019 har redigerats i uträkningen av utdelningar genom ändringar i invånartalet eller medlemsantalet samt eventuella ändringar i skattesatsen från 2019 till 2020.

Den skattetagarspecifika påverkan av rättelsen hittas under Rättelser i periodredovisningsuppgifterna genom att välja 2020 som skatteår.

De grupp- och skattetagarspecifika utdelningarna för skatteår 2020 baserar sig för tillfället på en uppskattning. När beskattningen för skatteår 2020 slutförs i slutet av oktober 2021 rättas utdelningarna och redovisningarna för skatteåret att motsvara de verkliga debiteringsandelarna för grupperna och skattetagarna.

De relativa ändringarna i de sammanlagda beloppen av förvärvs- och kapitalinkomstskatter är för de olika skattetagargruppernas del jämfört med december i fjol följande (de kumulativa ändringarna inom parentes):

 • FPA +23,6 % (+13,3 %)
 • Kommunerna +10,5 % (+5,1 %)
 • De ev.luth. församlingarna +2,1 % (+1,7 %)
 • De ortodoxa församlingarna +1,3 % (+0,5 %)
 • Staten -2,4 % (-4,5 %).

SAMFUNDSSKATTER

Det har influtit samfundsskatter för att redovisas i december för ett belopp på 317 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 168 miljoner euro (-35 %) jämfört med i fjol.

Den största minskningen orsakas av att förskottsskatterna minskade, i synnerhet förskotten för skatteåret 2019 minskade avsevärt (-84 mn euro/-78 %) på grund av att skatteåterbäringarna periodiserades mer till december än året innan (108 mn euro → 192 mn euro). Skatteåterbäringarna avdras i första hand och i praktiken nästan endast från förskottsskatterna. Förskotten för det innevarande året minskade med 39 miljoner euro (-12,5 %) till 277 miljoner euro. Likaså tilläggsförskotten minskade avsevärt, dock på grund av de stora enskilda tilläggsförskotten i fjol som inte betalades i år (-107 mn euro/-85 %).

Kvarskatterna ökade däremot från fjolårets 82 miljoner till 152 miljoner euro (+85 %). I likhet med skatteåterbäringarna beror ökningen närmast på skillnaderna i periodiseringen jämfört med året innan. Kvarskatterna för hela skatteåret 2019 minskade för samfundens del med nästan åtta procent till cirka 590 miljoner euro. Skatteåterbäringarna stannade på fjolårsnivå, cirka 670 miljoner euro (+0,6 %).

Det har för det innevarande året kumulativt redovisats cirka 800 miljoner euro mindre i förskott än under motsvarande tidpunkt i fjol. Den relativa minskningen är 17 procent.

Det finns mer uppgifter om samfundsskatteraterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH FASTIGHETSSKATTER

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 96 miljoner euro i december, vilket innehåller en ökning med 41 miljoner euro och +74 % i förhållande till december året innan.

Fastighetsskatter redovisas för 171 miljoner euro (+155 miljoner euro). Ökningen beror på att fastighetsbeskattningen slutförs flexibelt varmed också förfallodagarna för fastighetsskatterna och redovisningarna periodiseras till en längre tidsperiod från juli under skatteåret till februari följande år. Under tidigare år förföll fastighetsskatterna till betalning i två rater i regel i september och oktober, då de i huvudsak även redovisades. I januari förfaller cirka 43 miljoner euro i fastighetsskatter till betalning och i februari 163 miljoner euro.

Inkomstskattestatistiken för 2019 offentliggörs, länk till skatt.fi-meddelande

Statistikuppgifterna är fritt tillgängliga för alla på skatt.fi.

I år flyttade fastighetsbeskattningen över till skattskyldigspecifikt slutförande av beskattningen (s.k. flexibelt slutförande av beskattningen), där beskattningen inte längre slutförs vid samma tidpunkt för alla skattskyldiga utan flexibelt mellan maj och oktober. På samma sätt som kvarskatterna i inkomstbeskattningen förfaller även fastighetsskatterna till betalning flexibelt mellan juli och februari. Av den totala debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 2020 förfaller drygt 10 procent till betalning i januari-februari 2021, det vill säga cirka 208 miljoner i euro.

Av den totala debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 2021 uppskattas det förfalla till betalning ett lite mindre belopp i januari--februari 2022, totalt cirka fem procent. Det är fråga om en uppskattning av hur beskattningen framskrider nästa år. Uppskattningen kan ändras under verkställandet av beskattningen.

Skatteåterbäringar för skatteåret 2019 har betalats till privatpersoner och dels dragits av från skatteredovisningarna redan från och med juni. På motsvarande sätt förfaller kvarskatter för skatteår 2019 till betalning för kunderna från och med juli och de kan då börja redovisas till skattetagarna.

Skatteåterbäringar har dragits av eller kommer att dras av och kvarskatter förfaller till betalning eller har förfallit till betalning i juli-februari enligt följande (inom parentes fjolårets belopp):

 • Juni (endast de som använts för skattekvittning):
  • återbäringar -9 miljoner euro (-14 miljoner euro)
 • Juli:
  • återbäringar -95 miljoner euro (-176 miljoner euro)
  • kvarskatter +36 miljoner euro (+17 miljoner euro)
 • Augusti:
  • återbäringar -883 miljoner euro (-799 miljoner euro)
  • kvarskatter +103 miljoner euro (+89 miljoner euro)
 • September:
  • återbäringar -857 miljoner euro (-1 288 miljoner euro)
  • kvarskatter +215 miljoner euro (+162 miljoner euro)
 • Oktober:
  • återbäringar -158 miljoner euro (-86 miljoner euro)
  • kvarskatter +158 miljoner euro (+109 miljoner euro)
 • November:
  • återbäringar -253 miljoner euro (-178 miljoner euro)
  • kvarskatter +258 miljoner euro (+211 miljoner euro)
 • December:
  • återbäringar -300 miljoner euro (-423 miljoner euro)
  • kvarskatter +248 miljoner euro (+267 miljoner euro)
 • Januari:
  • kvarskatter +83 miljoner euro (+70 miljoner euro)
 • Februari:
  • kvarskatter +181 miljoner euro (+234 miljoner euro).

Det sammanlagda beloppet av återbäringar för skatteåret 2019 är cirka 2 550 miljoner euro. Detta innebär en minskning med cirka 410 miljoner euro från i fjol.

Det sammanlagda beloppet av kvarskatter för skatteåret 2019 är cirka 1 290 miljoner euro. Detta innebär en ökning med cirka 125 miljoner euro från i fjol.

Andelarna av återbäringarna och kvarskatterna för skattetagargrupperna motsvarar grupputdelningsandelarna, vilka för kommunerna är cirka 61,4 procent, FPA 5,7 procent och församlingarna 2,9 procent. På motsvarande sätt bestäms andelen inom gruppen för en enskild skattetagare enligt utdelningen för skatteåret 2019.

Skatteredovisningsuppgifterna för november har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna var fredagen den 27 november.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I november redovisades sammanlagt 2 750 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 26 miljoner euro och 1,0 procent mer än året innan.

Bakgrunden till ökningen av redovisningsbeloppet är bland annat privatpersonernas förskottsskatter som ökade med 53 miljoner euro från i fjol (+32 %). Ökningen av förskottsskatterna beror närmast på att överlåtelsevinsterna för i år hinner med i förskottsskatterna för slutet av året. Också förskottsskatterna för hela året blev i och med en bra november kumulativt 40 miljoner euro större än förra året (+2,8 %). Också kvarskatterna ökade med 28 miljoner euro (+15 %) och förskottsinnehållningarna på löner o.d. med 22 miljoner euro (+0,9 %).

Skatteåterbäringarna minskar å sin sida redovisningsbeloppet för november och de återbäringar som periodiseras till november minskar beloppet med cirka 250 miljoner euro, vilket är 75 miljoner euro mer än året innan.

Övriga inkomstskatteposter, tilläggsförskott, dividender, inkomster av virkesförsäljning och förskottsinnehållningar på räntor bevaras i praktiken på fjolårsnivå. Närmare uppgifter om de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Beskattningen för skatteåret 2019 slutfördes senast i slutet av oktober. Därmed tas debiteringsandelarna enligt den slutförda beskattningen i bruk i november i utdelningarna för skatteåret 2019. Samtidigt rättas de belopp som redan redovisats för skatteåret att motsvara de nya debiteringsandelarna. Rättelsen är för staten -- och också för församlingsgruppen i sin helhet svagt -- negativ och på gruppnivå positiv för andra skattetagargrupper.

De relativa ändringarna i de sammanlagda beloppen av förvärvs- och kapitalinkomstskatter är för de olika skattetagargrupperna jämfört med november i fjol följande (de kumulativa ändringarna inom parentes):

 • FPA +18,1 % (12,4 %)
 • Kommunerna +13,7 % (+4,7 %)
 • De ev.luth. församlingarna +1,4 % (+1,7 %)
 • De ortodoxa församlingarna +15,3 % (+0,4 %)
 • Staten -30,6 % (-4,7 %)

Samfundsskatter

Det har influtit samfundsskatter för att redovisas i november för ett belopp på 291 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 196 miljoner euro (-47 %) jämfört med i fjol.

På samma sätt som under de föregående månaderna beror minskningen framför allt på att förskotten för det innevarande året minskade med 61 miljoner euro (-19 %) i november. Förskottsskatterna för de olika skatteåren är sammanlagt 107 miljoner euro på minus i redovisningen för november (-43 %). Att minskningen för det innevarande året är större än förväntat beror närmast på att periodiseringen av skatteåterbäringarna för skatteår 2019 avviker från i fjol. I november var beloppet av de avdragna skatteåterbäringarna 161 miljoner euro, vilket är en ökning med 32 miljoner euro jämfört med året innan. Skatteåterbäringarna för samfund dras i första hand av från samfundets förskottsskatter.

Det har kumulativt redovisats förskott för det innevarande året cirka 750 miljoner euro mindre än under motsvarande tidpunkt i fjol. Den relativa minskningen är 17,5 procent.

Även kvarskatterna minskade med cirka 80 miljoner euro (-59 %) jämfört med året innan. På samma sätt som i fråga om skatteåterbäringar beror ändringen närmast på att periodiseringen av kvarskatter avviker från fjolåret.

Det finns mer uppgifter om samfundsskatteraterna i uppföljningen av skatteintäkter i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisades för 98 miljoner euro i november, vilket innehåller en ökning med 42 miljoner euro och +74 % i förhållande till november året innan.

Fastighetsskatter redovisades för 83 miljoner euro (+43 miljon euro). Ökningen beror på att fastighetsbeskattningen slutförs flexibelt varmed också förfallodagarna för fastighetsskatterna och redovisningarna periodiseras till en längre tidsperiod från juli under skatteåret till februari följande år. Under tidigare år förföll fastighetsskatterna i två rater i regel i september och oktober, då de i huvudsak även redovisades.

Enligt nuvarande uppgifter förfaller resten av fastighetsskatterna för skatteår 2020 enligt följande:

 • 175 miljoner euro i december
 • 43 miljoner euro i januari
 • 164 miljoner euro i februari.

I webbtjänsten har uppdaterat uppgifter om redovisningen enligt debiteringen för skatteåret 2019, som görs i november 2020. I debiteringsredovisningen rättas de förvärvs- och kapitalinkomstskatter som influtit för skatteåret 2019 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

Rättelsen för kommungruppen är 210 miljoner euro och för Folkpensionsanstalten 36 miljoner euro positiv. För de övriga skattetagargrupperna är rättelsen negativ: för staten -245 miljoner euro och för församlingarna -2,3 miljoner euro.  

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (punkten "Debiterade inkomstskatter" i webbtjänstens Övrig statistikdel). I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp för skatteåterbäringarna som dras av varje månad i juli--december samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatternas belopp. Kvarskatterna redovisas till skattetagarna i huvudsak under perioden juli-februari.

För kommuner finns även uppgifter om debiterad samfundsskatten för skatteåret 2019 och fastighetsskatten för skatteåret 2020.

De preliminära utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2021 har publicerats i avdelningen Övrig statistik. Dessa utdelningar baserar sig på uppgifter som är tillgängliga för närvarande. De kommunspecifika utdelningarna kan ännu ändras mycket eftersom bl.a. uppgifterna om koncernförhållanden, som utgör basuppgifter, ännu är bristfälliga i det här skedet.

De slutliga utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2021 publiceras i januari och då tas de också i bruk i periodredovisningen.

Skatteredovisningsuppgifterna för oktober har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är onsdagen 28.10.

I oktober redovisas förvärvs- och kapitalinkomstskatter för sammanlagt 2 665 miljoner euro, det vill säga en ökning med 118 miljoner euro (+4,6 %). Ökningen beror främst på en ökning av förskottsinnehållningarna på löner o.d med 125 miljoner euro (+5,3 %).

Samfundsskatter har influtit att redovisas i oktober för ett belopp på 336 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 33 miljoner euro (-9,0 %) jämfört med i fjol.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Under Övriga statistiker finns även en uppskattning av de rättelser av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2020 som görs i december. Vi har utgått från i beräkningen att skattetagargruppernas respektive utdelningar inte förändras.

De slutliga uppgifterna kommer att publiceras under veckan som startar den andra november.

I oktober justeras redovisningarna för att återspegla ett finansministeriets nya förordning.

Rättelsen är 103 miljoner euro positiv för kommungruppen, och 8,6 milj. euro positiv för församlingarna och FTA. För staten rättelsen är 120 milj. euro negativ.

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare.

Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter bör göras med web-beställningsblanketten senast 23.10.2020. Skatteförvaltningen har begärt att Kommunförbundet och Ålands kommunförbund förmedlar anvisningar och en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna. Beskattningsuppgifter lämnas i början av november.

Anvisningar för beställning: Skicka e-post till adressen tietoluvat@vero.fi 

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Följande preliminära uppgifter kommer att publiceras under veckan som startar den 19 november.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret 2019 blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Under hösten 2020 ordnar Skatteförvaltningen en undersökning för att mäta hur nöjda skattetagarna är med de skatteredovisningstjänster som anknyter till rollen som skattetagare. En motsvarande undersökning har sedan 2001 genomförts med cirka tre års mellanrum.

Undersökningen genomförs av Feelback Oy, som också svarar för planeringen av undersökningen tillsammans med Skatteförvaltningen. Det är fråga om en urvalsundersökning som genomförs som telefonintervju. Samtalet varar cirka 15 minuter.

För det praktiska genomförandet ansvarar Jukka Laakso från Feelback Oy. Kontaktperson på Skatteförvaltningen är Satu Sarén.

Informationen som samlas in med hjälp av undersökningen används i utvecklingen av Skatteförvaltningens tjänster.

Skatteredovisningsuppgifterna för september har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen 28.9. I september dras av de normala arbetsgivarprestationerna och även den tredje raten av beskattningskostnaderna.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I september redovisas i förvärvs- och kapitalinkomstskatter sammanlagt 1 896 miljoner euro, vilket är 417 miljoner euro och 28 procent mer än året innan.

Bakgrunden till det ökade redovisningsbeloppet är skatteåterbäringar som dras av i september 430 miljoner euro mindre än i fjol. Det minskade skatteåterbäringsbeloppet för hela skatteåret 2019 periodiseras i synnerhet till september. Då drar man av cirka en tredjedel av återbäringarna för skatteåret 2019. Enligt den nuvarande beredningssituationen i beskattningen kommer skatteåterbäringarna för hela skatteåret 2019 att minska med ca 400 miljoner euro jämfört med fjolårsbeloppet.

Den största inkomstskatteraten -- förskottsinnehållningarna på löner o.d. -- minskade med 34 miljoner euro (-1,4 %), varför de redovisade förskottsinnehållningarna uppgår sammanlagt till 2 396 miljoner euro. Vid jämförelser med det föregående året bör man observera att tidigare månaders förskottsinnehållningar allokerades till september i fjol till ett ovanligt hög belopp, varför fjolårets jämförelsetal är så stort. Förskottsinnehållningarna som faktiskt betalats i september och som periodiseras till augusti har stigit med cirka 3,3 procent.

De övriga inkomstskatteraterna (kvarskatter, förskottsskatter osv.) steg med sammanlagt 20 miljoner euro (+5.9 %) från september i fjol.

Närmare uppgifter om de olika inkomstskatteraterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteinkomster för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

De relativa ändringarna i de olika skattetagargruppernas sammanlagda belopp av förvärvs- och kapitalinkomstskatter är följande:

 • FPA +41,8 %

 • Kommunerna +29,6 %

 • De ev.luth. församlingarna +25,8%

 • De ortodoxa församlingarna +24,0 %

 • Staten +22,8 %

Samfundsskatter

Samfundsskatter har influtit att redovisas i september till ett belopp på 346 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 157 miljoner euro (-37,3 %) från året innan.

På samma sätt som under de föregående månaderna beror minskningen framför allt på att förskotten för det innevarande året minskade med 121 miljoner euro (-31.1 %) i redovisningen för september.

För det innevarande året har förskott redovisats kumulativt under coronavirusets verkningstid cirka 710 miljoner euro mindre i april--september än under motsvarande tidsperiod i fjol. Den relativa minskningen i april--september är cirka 30 procent. Förskottsskatterna för de olika skatteåren är sammanlagt 108 miljoner euro på minus i redovisningen för september (-31 %).

I sin helhet har de förskott som debiterats för skatteåret 2020 minskat med cirka 730 miljoner euro sedan mitten av mars, från cirka 4,9 miljarder euro till cirka 4,16 miljarder euro.

Förutom förskotten minskade även kvarskatterna som redovisas till ett belopp på 9 miljoner euro, det vill säga 49 miljoner euro mindre än i fjol (-84 %). På motsvarande sätt minskar samfundens skatteåterbäringar med 14 miljoner euro från året innan (-20%). Skatteåterbäringarna för samfund dras i första hand av från samfundets förskottsskatter.

Det finns också mer uppgifter om samfundsskatteraterna i uppföljningen av skatteinkomster i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

Till kommunerna redovisas i september 115 miljoner euro i samfundsskatt. Beloppet har minskat med 18 miljoner euro (-13,5 %) från i fjol. Under 2020 september medräknad har 1 596 miljoner euro i samfundsskatt redovisats till kommunerna. Ökningen var 87 miljoner euro (+2,8 %). Kommunernas relativt goda utveckling beror på att kommungruppens utdelning för skatteåret 2020 har stigit med 10 procentenheter.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 97 miljoner euro i september, vilket betyder att beloppet har ökat med 39 miljoner euro och 68 % från september i fjol.

Fastighetsskatter redovisas för 493 miljoner euro (-403 miljoner euro). Minskningen beror på att fastighetsbeskattningens övergång till flexibelt slutförande, varför fastighetsskatten har redovisats redan före september till ett belopp på knapp 800 miljoner euro. I fjol förfaller fastighetsskatterna i två rater i september och oktober, då de även i huvudsak redovisades. I år periodiseras förfallodagarna och redovisningarna för juli-december.

I e-tjänsten under Övrig statistik har publicerats ​preliminära beskattningskostnader för 2021

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare.

Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter bör göras med web-beställningsblanketten. Skatteförvaltningen förmedlar anvisningar och en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund i början av oktober. Beskattningsuppgifter blir offentliga i början av november.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,1 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå. Också kommun- och församlingsspecifika rättelser har beräknats med antagandet om kapitalinkomstskatt på 3,1 miljarder.

Under Övriga statistiker finns även en uppskattning av de rättelser av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2020 som görs i december. Vi har utgått från i beräkningen att skattetagargruppernas respektive utdelningar inte förändras.

Följande preliminära uppgifter kommer att publiceras under veckan som startar den femte november.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret 2019 blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar

 • 865 miljoner i september (2019: 1 300 miljoner)
 • 153 miljoner i oktober (2019: 80 miljoner)
 • 258 miljoner i november (2019: 178 miljoner).

Kvarskatter debiteras:

 • 215 miljoner i september (2019: 160 miljoner)
 • 160 miljoner i oktober (2019: 110 miljoner)
 • 270 miljoner i november (2019: 212 miljoner).

Det totala skatteåterbäringsbeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 2 585 miljoner euro, en minskning med cirka 380 miljoner euro från föregående år.

Det totala kvarskattebeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 1 310 miljoner euro, en ökning med cirka 150 miljoner euro från föregående år.

På grund av den flexibla avslutningen av fastighetsbeskattningen förfaller och redovisas fastighetsskatter för skatteåret 2020 tidigare än tidigare år. Enligt aktuellt uppgifter har fastighetsskatter förfallit eller förfaller enligt följande:

 • i juli 455 milj. euro
 • i augusti 318 milj. euro
 • i september 470 milj. euro
 • i oktober 250 milj. euro
 • i november 60 milj. euro.

Fastighetsskattsbeloppet som debiteras för hela skatteåret 2020 är cirka 1 950 miljoner euro.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,2 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå. Också kommun- och församlingsspecifika rättelser har beräknats med antagandet om kapitalinkomstskatt på 3,2 miljarder.

Under Övriga statistiker finns även en uppskattning av de rättelser av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2020 som görs i december. Vi har utgått från i beräkningen att skattetagargruppernas respektive utdelningar inte förändras.

Följande preliminära uppgifter kommer att publiceras under veckan som startar den 14 september.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret 2019 blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Skatteredovisningsuppgifterna för augusti har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är fredagen 28.8.

I augusti redovisas förvärvs- och kapitalinkomstskatter för sammanlagt 2 015 miljoner euro, det vill säga en ökning med 38 miljoner euro (1,9 %).

Samfundsskatter har influtit att redovisas i augusti för ett belopp på 346 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 108 miljoner euro (-23,7 %) jämfört med i fjol.

Fastighetsskatter uppgår till 260 miljoner euro, en ökning med 237 miljoner euro på grund av den flexibla avslutningen av fastighetsbeskattningen.

Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar

 • 883 miljoner i augusti (2019: 800 miljoner)
 • 865 miljoner i september (2019: 1 300 miljoner)
 • 156 miljoner i oktober (2019: 80 miljoner).

Kvarskatter debiteras:

 • 100 miljoner i augusti (2019: 90 miljoner)
 • 215 miljoner i september (2019: 160 miljoner)
 • 165 miljoner i oktober (2019: 110 miljoner).

Det totala skatteåterbäringsbeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 2 610 miljoner euro, en minskning med cirka 350 miljoner euro från föregående år.

Det totala kvarskattebeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 1 310 miljoner euro, en ökning med cirka 150 miljoner euro från föregående år.

På grund av den flexibla avslutningen av fastighetsbeskattningen förfaller och redovisas fastighetsskatter för skatteåret 2020 tidigare än tidigare år. Enligt aktuellt uppgifter har fastighetsskatter förfallit eller förfaller enligt följande:

 • i juli 455 milj. euro
 • i augusti 318 milj. euro
 • i september 470 milj. euro
 • i oktober 245 milj. euro.

Fastighetsskattsbeloppet som debiteras för hela skatteåret 2020 är cirka 1 950 miljoner euro.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,2 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå. Också kommun- och församlingsspecifika rättelser har beräknats med antagandet om kapitalinkomstskatt på 3,2 miljarder.

Följande preliminära uppgifter kommer att publiceras under veckan som startar den 23 augusti.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.