Nyheter

Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar

 • 883 miljoner i augusti (2019: 800 miljoner)
 • 865 miljoner i september (2019: 1 300 miljoner)
 • 156 miljoner i oktober (2019: 80 miljoner).

Kvarskatter debiteras:

 • 100 miljoner i augusti (2019: 90 miljoner)
 • 215 miljoner i september (2019: 160 miljoner)
 • 165 miljoner i oktober (2019: 110 miljoner).

Det totala skatteåterbäringsbeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 2 610 miljoner euro, en minskning med cirka 350 miljoner euro från föregående år.

Det totala kvarskattebeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 1 310 miljoner euro, en ökning med cirka 150 miljoner euro från föregående år.

På grund av den flexibla avslutningen av fastighetsbeskattningen förfaller och redovisas fastighetsskatter för skatteåret 2020 tidigare än tidigare år. Enligt aktuellt uppgifter har fastighetsskatter förfallit eller förfaller enligt följande:

 • i juli 455 milj. euro
 • i augusti 318 milj. euro
 • i september 470 milj. euro
 • i oktober 245 milj. euro.

Fastighetsskattsbeloppet som debiteras för hela skatteåret 2020 är cirka 1 950 miljoner euro.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,2 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå. Också kommun- och församlingsspecifika rättelser har beräknats med antagandet om kapitalinkomstskatt på 3,2 miljarder.

Följande preliminära uppgifter kommer att publiceras under veckan som startar den 23 augusti.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Betalningar nödvändigtvis inte finns på bankkonton på morgonen, men under dagen. Den exakta tidpunkten beror på sändningstiden mellan bankerna.

Skatteredovisningsuppgifterna för juli har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är tisdagen 28.7.

I juli redovisas förvärvs- och kapitalinkomstskatter för sammanlagt 2 958 miljoner euro, det vill säga en ökning med 139 miljoner euro (4,9 %).

Samfundsskatter har influtit att redovisas i juli för ett belopp på 311 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 157 miljoner euro (-41 %) jämfört med i fjol. I juli ökar kommunernas andel av samfundsskatten för skatteåret 2020 med 10 procentenheter, vilket innebär en total positiv rättelse på 227 miljoner euro för kommunerna.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,2 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå. Också kommun- och församlingsspecifika rättelser har beräknats med antagandet om kapitalinkomstskatt på 3,2 miljarder.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Följande preliminära uppgifter kommer att publiceras i veckan som börjar 3.8.

I juli ökar kommunernas andel av samfundsskatten för skatteåret 2020 med 10 procentenheter, vilket innebär en total positiv rättelse på 227 miljoner euro för kommunerna. Förändringen ingår i det åtgärdspaket som på grund av coronavirusepidemin har sammanställts för att stödja kommunerna. Mer information finns i regeringens proposition 82/2020

(Kompletterat 9.7 med september uppgifter)

Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar

 • 90 miljoner i juli (2019: 170 miljoner), och

 • 885 miljoner i augusti (2019: 800 miljoner)

 • 870 miljoner i september (2019: 1 300 miljoner).

Kvarskatter debiteras:

 • 35 miljoner i juli (2019: 17 miljoner), och

 • 105 miljoner i augusti (2019: 90 miljoner)

 • 220 miljoner i september (2019 160 miljoner).

Det totala skatteåterbäringsbeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 2 630 miljoner euro, en minskning med cirka 330 miljoner euro från föregående år.

Det totala kvarskattebeloppet för skatteåret 2019 är för närvarande cirka 1 320 miljoner euro, en ökning med cirka 160 miljoner euro från föregående år.

På grund av den flexibla avslutningen av fastighetsbeskattningen förfaller och redovisas fastighetsskatter för skatteåret 2020 tidigare än tidigare år. Enligt aktuellt uppgifter kommer fastighetsskatter att förfalla enligt följande:

 • i juli 455 milj. euro
 • i augusti 318 milj. euro
 • i september 470 milj. euro.

Fastighetsskattsbeloppet som debiteras för hela skatteåret 2020 är cirka 1 950 miljoner euro.

Fastighetsskatter för skatteåret 2020 har redovisat i förväg cirka 40 miljoner euro och andra sidan betalas också skatter delvis för sent, så de månatliga redovisningsbeloppen är inte exakt identiska med det belopp som förfaller.

Skatteredovisningsuppgifterna för juni har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen 29.6. Utöver normala redovisningar avdras den andra raten av beskattningskostnaderna i juni.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I juni redovisas förvärvs- och kapitalinkomstskatter för sammanlagt 2 637 miljoner euro, vilket är nästan samma belopp som året innan; det vill säga en ökning med 8 miljoner euro (0,3 procent).

Av inkomstskatteraterna blev förskottsinnehållningarna på löner o.d. lite mindre än i fjol, det vill säga de redovisas till ett belopp på 2 380 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 16 miljoner euro (0,7 procent). Däremot medförde de dels med en månad senarelagda dividendutbetalningarna 41 miljoner euro (+47 %) mer att redovisa förskottsinnehållningar på dividender i juni jämfört med i fjol. De övriga inkomstskatteraterna (kvarskatter, förskottsskatter osv.) blev cirka 17 miljoner euro (-11 %) mindre än i juni i fjol.

Närmare uppgifter om de olika inkomstskatteraterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteinkomster för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Samfundsskatter

Samfundsskatter har influtit att redovisas i juni för ett belopp på 321 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 121 miljoner euro (-27,3 %) jämfört med i fjol.

På samma sätt som under de föregående månaderna beror minskningen framför allt på att förskotten för det innevarande året minskade med 100 miljoner euro (-27 %) i redovisningen för juni. Förskotten för det innevarande året har redovisats kumulativt under coronavirusets verkningstid, det vill säga cirka 280 miljoner euro mindre i april--juni än under motsvarande tidsperiod i fjol. Den relativa minskningen är cirka 25 procent i april--juni. Förskottsskatterna för de olika skatteåren är sammanlagt 78 miljoner euro på minus i redovisningen för juni (-23 %).

I sin helhet har de förskott som debiterats för skatteåret 2020 minskat med cirka 700 miljoner euro sedan mitten av mars, från cirka 4,9 miljarder euro till cirka 4,2 miljarder euro. Därmed kommer det belopp som redovisas under de närmaste månaderna för det innevarande året sannolikt att fortfarande bli mindre än i fjol.

Förutom förskotten minskade även kvarskatterna vilka redovisades för ett belopp på 18 miljoner euro, det vill säga 50 miljoner euro mindre än i fjol (-74 %). Å andra sidan minskade även skatteåterbäringarna med 36 miljoner euro jämfört med i fjol, varmed förskotten för 2019 redovisades till ett 35 miljoner euro högre belopp än i fjol. Skatteåterbäringarna för samfund dras i första hand av från samfundets förskottsskatter.

Det finns också mer uppgifter om samfundsskatteraterna i uppföljningen av skatteinkomster i punkterna Redovisningar per redovisningshelhet och Redovisningar per skatteslag.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 92 miljoner euro i juni, vilket innehåller en ökning med 33 miljoner euro (+56 %) i förhållande till samma månad året innan.

Fastighetsskatter redovisas för 14 miljoner euro (+11 miljon euro). Redovisningen av fastighetsskatt utgörs i detta skede i huvudsak av fastighetsskatter för 2020 som betalats före förfallodagen.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,2 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå. Också kommun- och församlingsspecifika rättelser har beräknats med antagandet om kapitalinkomstskatt på 3,2 miljarder.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form.

Förfarandet för beställning och utlämning av fastighetsbeskattningsuppgifter har ändrats. Skatteförvaltningen har i början av juni förmedlat en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund.

Fastighetsbeskattningsuppgifter för 2020 lämnas ut för första gången från Skatteförvaltningens nya datasystem. På grund av att fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga lämnas fastighetsskatteuppgifterna från och med 2020 ut till kommunerna i tre omgångar. Det räcker att en beställning görs för alla dessa tre omgångar.

Utlämningstidpunkterna för fastighetsbeskattningsuppgifterna för 2020 är:

 • Omgång 1 vecka 24 (8-12.6.2020)
 • Omgång 2 vecka 35 (24-30.8.2020)
 • Omgång 3 vecka 46 (9-13.11.2020)

Skicka e-post till adressen tietoluvat@vero.fi för att få anvisningar för beställningen.

Obs! Fastighetsskatteuppgifter lämnas inte ut 13 juli - 7 augusti 2020.

Postbeskrivning

Utbetalningsdagen för redovisningarna är måndagen 29.6.

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2019. Eftersom uppgifterna som gäller enskilda skattetagare ännu kan ändras mycket, har uppgifterna presenterats endast på skattetagargruppnivån. Senast den vecka som börjar 22.6 försöker man också visa upp kommun- och församlingsspecifika uppgifter.

Beloppet av kapitalinkomstskatter kommer antagligen att stiga märkbart då beskattningen framskrider, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen för november. Därför har det i samband med tabellen Redovisning enligt debiteringen framförts exempel på (beloppen av) skattetagargruppernas rättelser. I exemplen utgås från att kapitalinkomstskatternas belopp stiger till 3,25 miljarder euro och att beloppet av övriga skatter förblir på nuvarande nivå.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Skatteredovisningsmeddelandet för april har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna var tisdagen 28.4.

Uppgifterna i det preliminära meddelandet har inte ändrats väsentligt och därmed förblev effekterna av coronaviruset rimliga i fråga om de sammanlagda redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatterna för april. Redovisningarna av samfundsskatt sjunker däremot betydligt jämfört med april i fjol.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I april redovisades förvärvs- och kapitalinkomstskatter för sammanlagt 2,725 miljarder euro, vilket innebär en sänkning med 22 miljoner euro från det föregående året (-0,8 %).

Ändringarna för skattetagargrupperna jämfört med i fjol är följande:

 • kommunerna -0,9 %

 • staten -2,2 %

 • FPA +10,1 %

 • de evangelisk-lutherska församlingarna -5,0 %

 • de ortodoxa församlingarna -5,9 %

Skillnaderna i utvecklingen beror närmast på ändringar i de gruppandelar som används i förskottsuppbörden. Församlingarna hör till samma skattetagargrupp och därmed medför även utvecklingen av medlemstalet och kyrkoskatterna ändringar för de evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarna.

De eventuella skillnader som coronaviruset orsakar i redovisningarna till skattetagarna blir aktuella först när beskattningen för skatteår 2020 slutförs, alltså i redovisningen för november 2021. Fram till det redovisas förvärvs- och kapitalinkomstskatterna enligt uppgifterna i den beskattning som senast blivit färdig med beaktande av utvecklingen av invånartalet/medlemsantalet samt en eventuell ändring i kommunal- eller kyrkoskatten.

Förskottsinnehållningar

De uppsägningar, permitteringar och betalningssvårigheter hos de företag som behandlats i offentligheten syns knappt i redovisningsbeloppen för april, eftersom förskottsinnehållningar redovisas för 16 miljoner euro mer än föregående år, det vill säga 2 469 miljoner euro (+0,6 %).

Det förskottsinnehållningsbelopp som redovisas i maj uppskattas bli mindre än i fjol. Enligt nuvarande uppgifter påverkar de permitteringar och uppsägningar som börjat i april ännu inte fullt ut de förskottsinnehållningar som verkställs i april. Därmed ser det ut att sänkningen av de förskottsinnehållningar som förfaller till betalning i maj stannar på en måttlig nivå jämfört med tidigare uppskattningar. På grund av företagens ökade betalningssvårigheter och betalningsarrangemang är det dock mer än vanligt av de förskottsinnehållningar som verkställts och deklarerats i april som inte inflyter under redovisningsperioden för maj. Därmed blir redovisningsbeloppet mindre än vanligt.

En annan bidragande faktor för att förvärvs- och kapitalinkomstskatterna minskar i redovisningen för maj är att förskottsinnehållningarna på dividender sjunker. Beloppet av dem kommer att bli mindre än 350 miljoner euro för föregående år, speciellt eftersom börsbolagen skjutit upp dividendutbetalningen. Enligt nuvarande uppgifter uppskattas att det i maj 2020 redovisas förskottsinnehållning på dividender cirka 250 miljoner euro mindre än föregående år.

Övriga skatteslag

Redovisningsbeloppet av övriga underskatteslag sjunker i april sammanlagt med 38 miljoner euro (-13 %). Övriga underskatteslag är förskotts- och kvarskatt, tilläggsförskott samt förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning, räntor och dividend. Noggrannare underskatteslagsspecifika uppgifter finns i webbtjänsten i punkten "Hela landet -- Uppföljning av skatteinkomster -- Redovisningar per skatteslag".

Samfundsskatter

Redovisningen av samfundsskatter sjunker med 113 miljoner euro till 319 miljoner euro vilket innebär en sänkning med drygt en fjärdedel från föregående år (-26 %).

Merparten av sänkningen har orsakats av att förskottsskatterna för skatteår 2020 minskat med 112 miljoner euro (-28 %). Andelen av sänkningen som utgörs av förskottsskatter för skatteår 2019 är 13 miljoner euro. Kvarskatternas redovisning sjunker med 11 miljoner euro medan tilläggsförskottskatterna stiger med 27 miljoner euro.

Förskottsskatt för samfund

Samfunden betalar största delen av sina inkomstskatter i form av förskottsskatt. Till exempel av de dryga sex miljarder euro samfundsskatter som redovisades för 2019 betalades cirka 4,2 miljarder som förskottsskatt. Det redovisades 1,2 miljarder i sådant tilläggsförskott som samfund ansökt om och 600 miljoner euro i kvarskatt.

Det sammanlagda beloppet av debiterade förskottsskatter för skatteår 2020 är för tillfället något under 4,4 miljarder euro. I början av mars var det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar ännu cirka 4,9 miljarder och därmed har beloppet av förskotten sjunkit med över 500 miljoner euro inom loppet av en dryg månad. För ett år sedan i april var förskottsskattebeloppet för skatteår 2019 4,9 miljarder euro och således är sänkningen över en halv miljard euro också jämfört med i fjol.

Förskotten för skatteåret betalas huvudsakligen månatligen under samfundets skatteår, varför redan nedsatta eller avlyfta förskott även periodiseras till de kommande månaderna. Reduceringen av förskotten kommer sannolikt också att fortsätta och därför förväntas redovisningarna av samfundsskatt sjunka även under de följande månaderna.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas i likhet med förskottsinnehållningar relativt bra i april, det vill säga 96 miljoner euro (+66 %).

Fastighetsskatter redovisas för 13 miljoner euro (-1 miljon euro). Redovisningen av fastighetsskatt utgörs i detta skede i huvudsak av fastighetsskatter för 2020 som betalats före förfallodagen.

Under våren informerar vi åtminstone om skatteintagssituationen i slutet av redovisningsperioden och även i mitten av månaden då största delen av förskottsinnehållningarna och andra skatter på eget initiativ influtit.

I samma samband informerar vi vid behov också om exempelvis ändringar i de förskottsskattebelopp som debiterats av organisationer.

Betalningar nödvändigtvis inte finns på bankkonton på morgonen, men under dagen. Den exakta tidpunkten beror på sändningstiden mellan bankerna.

Kommunspecifika debiterade belopp av fastighetsskatt för skatteår 2020 finns i punkten: Kommunerna - Uppföljning av skatteinkomster - Debitering - (Välj kommun).  På riksnivå har fastighetsskattebeloppet ökat med cirka 40 miljoner euro till 1 948 miljoner euro (+2,1%).

I detta skede av året innehåller fastighetsskatteuppgifterna ännu inte de ändringar som kunderna deklarerat och därför är uppgifterna ännu preliminära.

Coronavirusets påverkan på ekonomin syns ännu inte avsevärt i redovisningen för mars, utan redovisningarna ligger nära den normala nivån. Nedan finns det uppgifter om de redovisade beloppen för olika skatteslag. Skattetagarspecifika redovisningsuppgifter offentliggörs i e-tjänsten så fort som möjligt men senast torsdag 26.3.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I mars redovisas 2 731 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter vilket innebär en ökning med 94 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol.

Ökningen är närmast en följd av att förskottsinnehållningen på förvärvsinkomster ökat med 104 miljoner euro till 2 416 miljarder euro (+4,5 %). Beträffande övriga underskatteslag är eurobeloppen av förändringarna mindre.

Dessa har minskat:

 • kvarskatt -20 miljoner euro
 • förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning -12 miljoner euro
 • förskottsskatt -2 miljoner euro
 • förskottsinnehållning på räntor -1 miljon euro

Dessa har däremot ökat:

 • tilläggsförskott +17 miljoner euro
 • förskottsinnehållning på dividender +8 miljoner euro.

Ändringarna jämfört med i fjol för skattetagargrupperna

 • kommunerna +3,5 %
 • staten +2,1 %
 • FPA +14,8 %
 • evangelisk-lutherska församlingarna -0,7 %
 • ortodoxa församlingarna -1,8 %

Skillnaderna i utvecklingen beror på ändringarna i de använda gruppandelarna i förskottsuppbörden. Mellan församlingsgrupper orsakar även utvecklingen av medlemsantalet och kyrkoskattesatserna skillnader i utvecklingen.

Samfundsskatter

I mars redovisas 408 miljoner euro samfundsskatter vilket innebär en minskning med 54 miljoner euro (-11,6 %) jämfört med i fjol. Minskningen beror på att förskottsskatterna minskat med 53 miljoner euro (-14,4 %). Förändringarna i eurobeloppen på kvarskatterna och tilläggsförskotten är mindre.

Samfundens förskott för skatteåren 2019 och 2020 har minskat för båda åren med cirka 26 miljoner euro från året innan. Samfundsskatteintaget förväntas minska under de kommande månaderna.

Sjukförsäkringspremier och fastighetsskatter

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter redovisas för 98,9 miljoner euro, vilket inkluderar en höjning på 44 miljoner (+82 %).

Fastighetsskatter redovisas för 13 miljoner euro (+11 miljoner euro). Redovisningen av fastighetsskatt utgörs i detta skede i huvudsak av fastighetsskatter som betalats på förhand för 2020.

Beskattningskostnaderna för 2020

I mars avdras den första raten av beskattningskostnaderna för 2020. Det sammanlagda beloppet av beskattningskostnaderna (455 miljoner euro) är i någon mån lägre än den preliminära uppgiften från hösten.

Den skattetagarspecifika andelen av kostnaderna beräknas enligt de debiterade förvärvs- och kapitalskatterna samt samfundsskattebeloppet och invånartalet/medlemsantalet.

De belopp som avdras som beskattningskostnader visas i utbetalningsspecifikationen för skattetagarna i samband med redovisningsuppgifterna för mars.

Med hjälp av Transaktionssökningen i MinSkatt kan du se den förskottsinnehållning och de sjukförsäkringspremier som dras av från skatteredovisningarna. De inkomna deklarationerna dras inte av från skatteredovisningarna per kalendermånad, utan per redovisningsperiod. Exempelvis från skatteredovisningarna för mars 2020 dras de arbetsgivarprestationerna av som har kommit till Skatteförvaltningen 19.2--20.3.2020.

Redovisningsperioderna skiljer sig från kalendermånaderna, för att de skatter som betalas på eget initiativ som vanligtvis flyter in den tolfte dagen i månaden kan redovisas så snabbt som möjligt till skattetagarna redan under samma månad. Skatter som betalas på eget initiativ bildar den största delen av skatteredovisningarna.

Du hittar de belopp som under 2019 dragits av från skatteredovisningarna via Transaktionssökningen med datumintervallet 18.12.2018--18.12.2019.

För år 2020 dras skatteredovisningen av månatligt enligt följande datumintervall:

Avdragsmånad Periodens första och sista dag
Januari 19.12.2019--20.1.2020
Februari 21.1--19.2.2020
Mars 20.2--20.3.2020
April 21.3--20.4.2020
Maj 21.4--19.5.2020
Juni 20.5--18.6.2020
Juli 19.6--20.7.2020
Augusti 21.7--20.8.2020
September 21.8--18.9.2020
Oktober 19.9--20.10.2020
November 21.10--19.11.2020
December 20.11--17.12.2020

Till kommunerna har skickats information om företagsverksamhetspostens största samfund för skatteåret 2018. I breven har presenterats kommunens andel av den påförda samfundsskatten för de högst 150 största samfunden. I granskningen kan man utnyttja samfundens offentliga uppgifter. Samfundens offentliga uppgifter har publicerats i vero.fi. Ifall det under skatteåret inte har debiterats samfundsskatt eller summan är så liten att den inte ryms bland de större, presenteras inte samfundets information på blanketten. Offentliga uppgifter innefattar den samfundsskatt som debiterats samfundet i sin helhet samt rundradioskatten. I listan som skickats till kommunerna finns bara kommunens andel av samfundsskatten, så dess storlek är cirka 30 procent av de offentliga uppgifternas skattesumma.

Hittills har förskottskatter ackumulerat för Ålands kommuner cirka 700 000 euro. För ett år sedan i januari redovisades 866 000 euro förskottskatter, vilket för närvarande är ca 19 procent lägre.

Skatter som har ackumulerats senast den 20. dagen kommer att redovisas i januari, så beloppet kan förändras något, men förändringen kommer troligen inte att bli stor.

Betalningar nödvändigtvis inte finns på bankkonton på morgonen, men under dagen. Den exakta tidpunkten beror på sändningstiden mellan bankerna.

I december redovisas kommunerna på Åland mindre samfundsskatt än föregående år. För kommuner är förändringen i genomsnitt -66 procent och totalt -1,13 miljoner euro.

Merparten av förändringen, 750 000 euro, beror på en sänkning i skatteårets 2018 kvarskatter. På grund av den flexibla slutförande av beskattningen har en större del av kvarskatter i år redovisat redan tidigare månader, men kvarskatter som redovisas under året kommer också att vara lägre än föregående år.

Dessutom förklaras minskningen av en minskning av förskottskatten för skatteår 2019 med cirka 400 000 euro. I december fanns det inte så stort belopp för förskottskatters återbäringar som i november, men förskottsskatten sjönk betydligt från cirka 900 000 euro i december året innan till 500 000 euro.

I början av januari kommer vi att informera det förväntade beloppet på de förskottsskatter som ska redovisas i januari och förändringen från föregående år.

I december 2019 redovisas till skattetagarna förskottsinnehållningar på sammanlagt 2,448 miljarder euro som är 143 miljoner euro (6,2 %) högre än året innan. Tillväxten ligger i linje med det förväntade lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året och de bakomliggande orsakerna. De redovisade beloppen av förskottsinnehållningar som verkställts i november och även motsvarande förskottsinnehållningar för tidigare månader ökade klart jämfört med året innan. 

Merparten av det intag av förskottsinnehållningar som redovisas i december består av de förskottsinnehållningar som verkställts i november (2,380 miljarder euro). I november verkställda förskottsinnehållningar redovisas till ett belopp som är cirka 5,5 % högre än året innan. Att redovisningsbeloppet ökade till denna del beror framför allt på att det för förskottsinnehållning som baserar sig på en årsinkomstgräns är typiskt att den genomsnittliga förskottsinnehållningssatsen är större mot slutet av skatteåret.

I december redovisas till skattetagarna förutom de förskottsinnehållningar som verkställts i november även förskottsinnehållningar för tidigare månader till ett belopp på cirka 67 miljoner euro. I december 2018 redovisades cirka 48 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader till skattetagarna. De förskottsinnehållningar som betalats för sent minskade dock klart under redovisningsperioden december jämfört med november och de tidigare redovisningsperioderna för 2019. I bakgrunden för utvecklingen av intaget av förskottsinnehållningar ligger till denna del det att fördröjningarna och bristerna i inkomstregisteranmälningar för en längre tid korrigerats till största delen redan under redovisningsperioden november. 

Till slutet av december redovisas till skattetagarna inflytna förskottsinnehållningar för skatteåret 2019 på sammanlagt 26,753 miljarder euro som är cirka 300 miljoner euro (1,1 %) mer än året innan. Totalbeloppet som redovisas för 2019 förblir dock cirka 494 miljoner euro lägre och beloppet som redovisas till kommunerna 303 miljoner lägre än den förväntade tillväxten på 3 %.

Att totalbeloppet som ska redovisas för 2019 av förskottsinnehållningarna för skatteåret 2019 varit mindre än förväntat anses huvudsakligen bero på ändringen i förskottsinnehållningssättet som lett till periodisering av förskottsinnehållningarna och redovisningarna. Även till denna del har skillnaden mellan det förutsedda och förverkligade beloppet av förskottsinnehållningar minskat under redovisningsperioden december enligt förväntningarna. Även i januari 2020 beräknas att i december 2019 verkställda förskottsinnehållningar redovisas till ett större belopp än året innan.

Fast det i grunderna för förskottsinnehållningssatsen beaktade avdragsbeloppen som exempelvis hushållsavdraget ser ut att öka från året innan, finns det fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av inkomstskatter som flyter in från privatpersoner för skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än förväntat. Totalbeloppet av de förskottsinnehållningar som verkställs och redovisas för skatteåret 2019 väntas dock inte öka jämfört med året innan i samma proportion till den ökade lönesumman. Att intaget av förskottsinnehållningar blir lägre än förutsett torde skattetagarna slutligen kompenseras för efter att beskattningen för skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak genom mindre skatteåterbäringar än tidigare men också genom större kvarskatter än tidigare.

Vi redesignade Tjänster för skattetagare -webbplatsen, som lanserades 12.12.2019. Den grundläggande funktionen på webbplatsen förblev till stor del oförändrad, men vissa förbättringar gjordes på webbplatsen. Till exempel har gruppalternativ lagts till i sökmenyn.

Vi rekommenderar att använda de senaste versionerna av webbläsare. Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox och Microsoft Edge.

Vid behov kan du be om mer information om reformen:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

förnamn.efternamn(at)vero.fi

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter i november uppgår sammanlagt till ca 2,72 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 173 miljoner euro från det föregående året (+6,8 %). Ökningen följer huvudsakligen av det högre beloppet av förskottsinnehållningar och kvarskatter på förvärvsinkomsterna. Förskottsinnehållningarna ökade med 159 miljoner euro och kvarskatterna med 150 miljoner euro, vilket beror på att beskattningen slutförs flexibelt. Den viktigaste faktorn som minskade redovisningarna var det högre beloppet av skatteåterbäringar. Deras belopp uppgick till 105 miljoner euro mer än året innan. Även tilläggsförskotten minskade med ca 40 miljoner euro. Vi har publicerat ett separat meddelandeom utvecklingen av intaget av förskottsinnehållningar.

I samband med redovisningarna för november rättades redovisningarna för skatteåret 2018 för att motsvara de debiteringsförhållanden som fastställdes vid beskattningen som slutfördes i utgången av oktober. De exakta beloppen av rättelserna hos t.ex. kommunerna finns under Kommunerna -- Periodiska redovisningar -- Rättelser och räntor.

Under Statistik -- Utdelningar finns en uppskattning av de rättelser av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2019 som görs i december. Vi har utgått från i beräkningen att skattetagargruppernas respektive utdelningar inte förändras.

Redovisningar av samfundsskatt

I samfundsskatt redovisas 414 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 105 miljoner euro (+34 %) från året innan. Merparten av ökningen beror på utfallet på drygt 63 miljoner euro för skatteåret 2017. Motsvarande belopp året innan för skatteåret 2016 var under 600 000 euro. Det innevarande årets förskott minskade med 22 miljoner euro (-6,5 %) från november i fjol. Resten av ökningen, ca 64 miljoner euro, beror framför allt på den nettoeffekt som följer av skatteåterbäringarna och kvarskatterna för skatteåret 2018.

Fastighetsskatter

Merparten av fastighetsskatterna har på grund av förfallodagarna redovisats redan i september och oktober, varför utfallet för november uppgår bara till 40 miljoner euro. Från och med november behöver kommunerna inte längre gå igenom separata utbetalningsspecifikationer för fastighetsskatt, utan alla uppgifter finns i samma specifikation.

Betalningar nödvändigtvis inte finns på bankkonton på morgonen, men under dagen. Den exakta tidpunkten beror på sändningstiden mellan bankerna.

I november 2019 redovisas till skattetagarna förskottsinnehållningar till ett belopp som är 159 miljoner euro (6,9 %) högre än året innan. Tillväxten ligger i linje med det förväntade lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året och de bakomliggande orsakerna. De redovisade beloppen av förskottsinnehållningar som verkställts i oktober och även förskottsinnehållningar för tidigare månader ökade klart jämfört med året innan. 

Merparten av det intag av förskottsinnehållningar som redovisas i november består av de förskottsinnehållningar som verkställts i oktober (2,34 miljarder euro). De förskottsinnehållningar som verkställts i oktober och som redovisas i november 2019 har ökat med cirka 3,8 % jämfört med i fjol. Att redovisningsbeloppet ökade till denna del beror framför allt på att det för förskottsinnehållningen som baserar sig på en årsinkomstgräns är typiskt att den genomsnittliga förskottsinnehållningssatsen är större mot slutet av skatteåret.

I november redovisas till skattetagarna de i oktober uttagna förskottsinnehållningarna och även cirka 133 miljoner euro förskottsinnehållningar som tagits ut under de tidigare månaderna. År 2018 redovisades cirka 63 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader till skattetagarna. De förskottsinnehållningar som betalats för sent ökade klart mer under redovisningsperioden november jämfört med oktober och liknade de tidigare redovisningsperioderna för 2019. I bakgrunden för utvecklingen av intaget av förskottsinnehållningar ligger det att fördröjningarna och bristerna i inkomstregisteranmälningar korrigerats under redovisningsperioden november. 

Förskottsinnehållningsbelopp som flutit in för sent under redovisningsperioden november enligt det antal uteblivna löneuppgiftsanmälningar som Skatteförvaltningen känner till ser ut att bero på att fördröjningarna i anknytning till inkomstregisteranmälningarna minskat. Exempelvis anmälningssituationen för många kommuner och samkommuner förbättrades avsevärt under redovisningsperioden november. Skatteförvaltningen fortsätter dock att stödja uppgiftslämnarna och programvaruleverantörerna för att avhjälpa existerande anmälningsbrister så snart som möjligt.

Att det redovisade totalbeloppet av förskottsinnehållningar för skatteåret 2019 varit mindre än förväntat t.o.m. redovisningsperioden november anses huvudsakligen bero på ändringen i förskottsinnehållningssättet som lett till periodisering av förskottsinnehållningar och redovisningar. Även till denna del minskade skillnaden mellan det förutsedda och förverkligade beloppet av förskottsinnehållningar under redovisningsperioden november enligt förväntningarna. Även om det i december beräknas att verkställda förskottsinnehållningar för november redovisas klart mer än i fjol, väntas intaget av förskottsinnehållningar för 2019 fortsättningsvis att öka under december genom de förskottsinnehållningar som verkställs i december och som redovisas till skattetagarna först 2020.

Det finns fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av inkomstskatter som flyter in från privatpersoner för skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än förväntat. Totalbeloppet av de förskottsinnehållningar som verkställs och redovisas för skatteåret 2019 väntas dock inte öka jämfört med året innan i samma proportion till den ökade lönesumman. Att intaget av förskottsinnehållningar blir lägre än förutsett torde skattetagarna slutligen kompenseras för efter att beskattningen för skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak genom mindre skatteåterbäringar än tidigare men också genom större kvarskatter än tidigare.

November månads redovisningsperiod för redovisning av förskottsinnehållningar till skattetagarna går ut om en vecka. Största delen av det belopp som ska redovisas för redovisningsperioden består av de förskottsinnehållningar som verkställts i oktober och som ska betalas senast 12.11.2019. Dessutom redovisas de förskottsinnehållningar som verkställts under månaderna före oktober men som har betalats till Skatteförvaltningen för sent.

Förskottsinnehållningar som verkställts i oktober

För de löner som har betalats ut i oktober har det enligt de anmälningar som lämnats till inkomstregistret till och med 11.11.2019 verkställts mer förskottsinnehållning i år än i fjol och därför är det förväntat att även intaget under redovisningsperioden november blir större för de förskottsinnehållningar som verkställts i oktober i år jämfört med i fjol. Enligt anmälningarna till inkomstregistret kommer beloppet på de förskottsinnehållningar för oktober som redovisas under redovisningsperioden november också att överstiga det belopp på förskottsinnehållningarna för september som redovisats i oktober. 

Förskottsinnehållningar som verkställts under månaderna före oktober

Under redovisningsperioden november har det till och med 11.11.2019 influtit mer förskottsinnehållningar som verkställts under månader före oktober jämfört med de motsvarande före september verkställda förskottsinnehållningarna som inflöt under redovisningsperioden oktober. Orsaken bakom utvecklingen är särskilt den förbättrade situationen beträffande löneuppgiftsanmälningarna för vissa kommuner och samkommuner. Av den anledningen uppskattar vi att förskottsinnehållningar som verkställts under tiden före föregående månad kommer att redovisas till skattetagarna till ett högre belopp under redovisningsperioden november än under redovisningsperioden oktober.

Som helhet uppskattas beloppet av den förskottsinnehållning som ska redovisas för redovisningsperioden november öka jämfört med ifjol. Tillväxten förväntas överstiga nivån under redovisningsperioden oktober (2,2 %) och placera sig närmare nivån i september (5,3 %). Det som påverkar det slutliga beloppet och beloppets tillväxt i proportion till föregående år beror dock i hög grad på hur stor del av de förskottsinnehållningar som förfaller till betalning 12.11 betalas innan redovisningsperioden går ut och hur många inkomstregisteranmälningar om de löner som betalats ut för månaderna före oktober lämnas före redovisningsperiodens utgång.

Vi informerar om den slutliga utvecklingen av förskottsinnehållningsbeloppet under redovisningsperioden november senast 25.11 då redovisningsperioden gått ut.

Skatteförvaltningen har uppdaterat uppgifter i webbtjänsten om redovisningen enligt debiteringen för skatteåret 2018, som görs i november 2019. I debiteringsredovisningen rättas de förvärvs- och kapitalinkomstskatter som influtit för skatteåret 2018 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

Rättelsen för kommungruppen är 18,2 miljoner euro och för Folkpensionsanstalten 21,3 miljoner euro positiv. För de övriga skattetagargrupperna är rättelsen negativ: för staten -36,2 miljoner euro och för församlingarna -3,3 miljoner euro.  

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (punkten "Debiterade inkomstskatter" i webbtjänstens statistikdel). I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp för skatteåterbäringarna som dras av varje månad i juli--december samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatternas belopp. Kvarskatterna redovisas till skattetagarna i huvudsak under perioden juli--februari.

Uppgifter om de kommunspecifika samfundsskatterna för skatteåret 2018 publiceras senare i webbtjänsten.

I oktober redovisas inkomstskatter från privatpersoner till ett belopp av cirka 2 547 miljoner euro, vilket är nästan samma belopp som året innan; förändringen är -3 miljoner euro (-0,1 %).

I redovisningarna för oktober kompenserar förändringarna i skatteåterbäringarna och kvarskatterna i praktiken varandra jämfört med fjolåret. Ökningen på 50 miljoner euro av förskottsinnehållningar på löner och pensioner utjämnas i sin tur av minskningen på 44 miljoner euro av tilläggsförskott och en del andra mindre "underskatteslag". Månadsvisa uppgifter om de olika underskatteslagens utveckling finns under Redovisningar per skatteslag.

Vi har publicerat ett separat meddelande om de faktorer som inverkar på intaget av förskottsinnehållningar.

I oktober dras skatteåterbäringar av till ett belopp av 86 miljoner euro och redovisas kvarskatter till ett belopp av 116 miljoner euro.

Enligt nuvarande uppgifter kommer skatteåterbäringar under de kommande månaderna att dras av från redovisningarna enligt följande:

-       cirka 170 miljoner euro i november och

-       440 miljoner euro i december.

Kvarskatter kommer i motsvarande mån att förfalla till betalning enligt följande:

-       cirka 210 miljoner euro i november,

-       300 miljoner euro i december,

-       65 miljoner euro i januari och

-       230 miljoner euro i februari.

**Samfundsskatter **redovisas i oktober till ett belopp av 369 miljoner euro (-13,2 %). Minskningen på drygt 55 miljoner euro jämfört med ifjol beror främst på en minskning av förskottsskatterna (-38 miljoner euro) och tilläggsförskotten (-10 miljoner euro). För förskottsskatternas del sker det en minskning på cirka 22 miljoner euro (förändring -6,1 %) för det innevarande året.

​I oktober 2019 redovisas förskottsinnehållningar till skattetagarna till ett belopp som är 50 miljoner euro (2,2 %) högre än året innan. Ökningen av det redovisade beloppet nådde inte samma nivå som under redovisningsperioden september, men den ligger i linje med det förväntade lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året och de bakomliggande orsakerna.

Merparten av det intag av förskottsinnehållningar som redovisas i oktober består av de förskottsinnehållningar som verkställts i september (2,27 miljarder euro). De förskottsinnehållningar som verkställts i september och som redovisas i oktober har ökat med cirka 1 % jämfört med i fjol.

I oktober 2019 redovisas till skattetagarna förutom de förskottsinnehållningar som verkställts i september även förskottsinnehållningar för tidigare månader till ett belopp om cirka 94 miljoner euro. I oktober 2018 redovisades cirka 67 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader till skattetagarna.

I förhållande till året innan utgör således en stor del av ökningen av de redovisade förskottsinnehållningarna för oktober av förskottsinnehållningar för månaderna före september. De förskottsinnehållningar som betalats för sent ökade dock klart måttligare under redovisningsperioden oktober än i september och under de tidigare redovisningsperioderna 2019. Fördröjningarna i intaget av förskottsinnehållningar bedöms fortfarande bero på utmaningarna i samband med övergången till inkomstregisteranmälningar.

Utvecklingen av de förskottsinnehållningsbelopp som flutit in för sent bedöms enligt antalet uteblivna löneuppgiftsanmälningar som Skatteförvaltningen känner till inte tyda på att fördröjningarna i anknytning till inkomstregisteranmälningarna minskar, utan på att korrigeringar och kompletteringar som gjorts i anmälningarna för skatteperioderna före september skjutits upp till påföljande redovisningsperioder. Exempelvis flera kommuner och samkommuner har ännu inte lämnat in alla sina anmälningar om löneuppgifter. För en del kommuner och samkommuner handlar de oanmälda lönebeloppen antingen om betydande eurobelopp eller om lönebelopp som är stora i förhållande till totalbeloppet utbetalda löner. Skatteförvaltningen fortsätter att stödja kommunerna, uppgiftslämnarna och programvaruleverantörerna för att avhjälpa anmälningsbristerna så snart som möjligt.

Till följd av de ändringar som trädde i kraft inom förskottsuppbörden i början av 2019 förväntas det flyta in mer förskottsinnehållningar under slutet av 2019 än under året innan. Beloppet av förskottsinnehållningar som ska redovisas i oktober är som väntat större än året innan. Intaget av förskottsinnehållningar fördröjs dock fortfarande även av utmaningarna i anslutning till inkomstregisteranmälandet och av anmälningsbristerna. Intaget av förskottsinnehållningar ser fortsättningsvis ut att öka under slutet av 2019 framför allt genom de förskottsinnehållningar som verkställs i december och som redovisas till skattetagarna först 2020.

Det finns fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av inkomstskatter som flyter in från privatpersoner för skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än förväntat. Totalbeloppet av de förskottsinnehållningar som verkställs och redovisas för skatteåret 2019 väntas dock inte jämfört med året innan öka i samma proportion till den ökade lönesumman. Att intaget av förskottsinnehållningar blir lägre än förutsett torde skattetagarna slutligen kompenseras för efter att beskattningen för skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak genom mindre skatteåterbäringar än tidigare men också genom större kvarskatter än tidigare.

​Preliminära beskattningskostnader för 2020 finns nu uppdaterade i webbtjänsten (Länken).

​Oktober månads redovisningsperiod för redovisning av förskottsinnehållningar till skattetagarna går ut om en vecka. Största delen av det belopp som ska redovisas består av de förskottsinnehållningar som verkställts i september och vilka ska betalas senast 14.10.2019. Dessutom redovisas förskottsinnehållningar som verkställts under månaderna före september men som har betalats till Skatteförvaltningen för sent. Enligt de inkomstregisteranmälningar som lämnats fram till 10.10 har det på de löner som betalats ut i september verkställts förskottsinnehållningar till ett högre belopp än året innan. Beloppet överskrider också beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts i augusti och anmälts under motsvarande tidpunkt i september. Därför förväntas förskottsinnehållningar flyta in under redovisningsperioden oktober från de förskottsinnehållningar som verkställts i september både till ett högre belopp än ifjol och till ett högre belopp än de förskottsinnehållningar som verkställts i augusti och redovisats under redovisningsperioden september. Av de löner som betalats ut under månaderna före september har det fram till 10.10.2019 flutit in klart mindre förskottsinnehållningar under redovisningsperioden oktober än motsvarande förskottsinnehållningar flutit in under tidigare redovisningsperioder i år. Av den anledningen uppskattar vi att förskottsinnehållningar som verkställts under tiden före föregående månad kommer att redovisas till skattetagarna till ett lägre belopp under redovisningsperioden oktober än under redovisningsperioden september. Som helhet förväntas beloppet av förskottsinnehållning som ska redovisas för redovisningsperioden oktober öka jämfört med ifjol, men ökningen förväntas inte nå samma nivå som i september (5,3 %). Det slutliga belopp som ska redovisas beror dock i hög grad på hur stor del av de förskottsinnehållningar som förfaller till betalning 14.10 betalas innan redovisningsperioden gått ut och hur många inkomstregisteranmälningar som lämnas före redovisningsperiodens utgång för de löner som betalats ut för månaderna före september. Vi informerar om den slutliga utvecklingen av förskottsinnehållningsbeloppet under redovisningsperioden oktober senast 24.10 då redovisningsperioden gått ut.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga sannolikt under den vecka som börjar den 4. november.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 14 oktober 2019.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Ytterligare information:
Satu Sarén

Jyrki Einiö

fornamn.efternamn(at)skatt.fi

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter (14 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2018 kan beställas fr.o.m. 1.10.2018. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar och som ska skickas som Word-dokument per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

I september 2019 redovisas till skattetagarna förskottsinnehållningar 122 miljoner euro (5,3 %) mer än året innan. Tillväxten av det redovisade beloppet är förväntat med beaktande av det lägre intaget av förskottsinnehållningar under början av året och de orsaker som legat bakom detta.

Största delen av det intag av förskottsinnehållningar (2,27 miljarder euro) som redovisas i september bildas av de förskottsinnehållningar som tagits ut i augusti. De uttagna förskottsinnehållningarna för augusti som redovisas i september har ökat med 1 % jämfört med i fjol.

I september 2019 redovisas till skattetagarna de i augusti uttagna förskottsinnehållningarna och även cirka 160 miljoner euro förskottsinnehållningar som tagits ut under de tidigare månaderna. I september 2018 redovisades till skattetagarna endast ca 70 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader.

En stor del av tillväxten av redovisningarna av förskottsinnehållningarna för september jämfört med året innan bildas härmed av förskottsinnehållningar för tidigare månader än augusti. Detta är förväntat med hänsyn till redovisningarna för början av året eftersom en större del än tidigare av förskottsinnehållningarna i år har redovisats till skattetagarna senare än vanligt, det vill säga först efter månaden som följer efter redovisningsmånaden. Orsaken bakom fördröjningen av intaget av förskottsinnehållningar bedöms bero på utmaningarna som anknyter till anmälningarna till inkomstregistret. Dröjsmålen förväntas minska under de kommande månaderna när problemen som fördröjer anmälningarna blir lösta. Det finns dock inte ännu märkbara tecken på minskat dröjsmål med tanke på de förskottsinnehållningar som redovisas i september.

Det i början av 2019 förverkligade mindre intaget av förskottsinnehållningar än vad prognostiserats har enligt Skatteförvaltningens utredningar bedömts huvudsakligen bero på det nya förskottsuppbördsförfarandet. Som följd av dessa ändringar förväntas det på motsvarande sätt inflyta mer förskottsinnehållningar under slutet av 2019 än året innan. Beloppet av förskottsinnehållningar som redovisats i september är ju som väntat större än under året innan. Fortfarande ser det dock ut att tyngdpunkten i det ökade intaget av förskottsinnehållningar under slutet av 2019 kommer att ligga i de förskottsinnehållningar som tas ut i december och som redovisas till skattetagarna först under året 2020.

Det finns fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av privatpersonernas inkomstskatter som flyter in under skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än prognostiserats. Totalbeloppet av de under skatteåret 2019 uttagna och redovisade förskottsinnehållningarna förväntas dock inte växa jämfört med året innan i proportion till tillväxten av lönesumman. Det mindre intaget av förskottsinnehållningar än prognostiserats förväntas härmed slutligen bli kompenserat till skattetagarna efter att skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak som mindre skatteåterbäringar än tidigare men dels också som större kvarskatter än tidigare.

​I september 2019 redovisas till skattetagarna förskottsinnehållningar 122 miljoner euro (5,3 %) mer än året innan. Tillväxten av det redovisade beloppet är förväntat med beaktande av det lägre intaget av förskottsinnehållningar under början av året och de orsaker som legat bakom detta.

Största delen av det intag av förskottsinnehållningar (2,27 miljarder euro) som redovisas i september bildas av de förskottsinnehållningar som tagits ut i augusti. De uttagna förskottsinnehållningarna för augusti som redovisas i september har ökat med 1 % jämfört med i fjol.

I september 2019 redovisas till skattetagarna de i augusti uttagna förskottsinnehållningarna och även cirka 160 miljoner euro förskottsinnehållningar som tagits ut under de tidigare månaderna. I september 2018 redovisades till skattetagarna endast ca 70 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader.

En stor del av tillväxten av redovisningarna av förskottsinnehållningarna för september jämfört med året innan bildas härmed av förskottsinnehållningar för tidigare månader än augusti. Detta är förväntat med hänsyn till redovisningarna för början av året eftersom en större del än tidigare av förskottsinnehållningarna i år har redovisats till skattetagarna senare än vanligt, det vill säga först efter månaden som följer efter redovisningsmånaden. Orsaken bakom fördröjningen av intaget av förskottsinnehållningar bedöms bero på utmaningarna som anknyter till anmälningarna till inkomstregistret. Dröjsmålen förväntas minska under de kommande månaderna när problemen som fördröjer anmälningarna blir lösta. Det finns dock inte ännu märkbara tecken på minskat dröjsmål med tanke på de förskottsinnehållningar som redovisas i september.

Det i början av 2019 förverkligade mindre intaget av förskottsinnehållningar än vad prognostiserats har enligt Skatteförvaltningens utredningar bedömts huvudsakligen bero på det nya förskottsuppbördsförfarandet. Som följd av dessa ändringar förväntas det på motsvarande sätt inflyta mer förskottsinnehållningar under slutet av 2019 än året innan. Beloppet av förskottsinnehållningar som redovisats i september är ju som väntat större än under året innan. Fortfarande ser det dock ut att tyngdpunkten i det ökade intaget av förskottsinnehållningar under slutet av 2019 kommer att ligga i de förskottsinnehållningar som tas ut i december och som redovisas till skattetagarna först under året 2020.

Det finns fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av privatpersonernas inkomstskatter som flyter in under skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än prognostiserats. Totalbeloppet av de under skatteåret 2019 uttagna och redovisade förskottsinnehållningarna förväntas dock inte växa jämfört med året innan i proportion till tillväxten av lönesumman. Det mindre intaget av förskottsinnehållningar än prognostiserats förväntas härmed slutligen bli kompenserat till skattetagarna efter att skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak som mindre skatteåterbäringar än tidigare men dels också som större kvarskatter än tidigare.

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2019 kan beställas fr.o.m. 18.9.2019. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

​I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 30 september 2019.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Ytterligare information:
Satu Sarén

Jyrki Einiö

fornamn.efternamn(at)skatt.fi

​I augusti redovisades inkomstskatter från privatpersoner till ett belopp av cirka 1 976 miljoner euro, vilket är cirka 700 miljoner mindre än året innan (-26,2 %).

Liksom i juli är den största orsaken till minskningen de skatteåterbäringar som beror på att beskattningen slutförs flexibelt. Återbäringar till ett belopp av cirka 800 miljoner euro har dragits av från redovisningarna för augusti. Tidigare år har skatteåterbäringarna dragits av som ett engångsavdrag i november/december.

Förskottsinnehållningarna på löner och pensioner ökade med 37 miljoner euro (+1,5 %) jämfört med i fjol. Kvarskatter redovisades till ett belopp av cirka 84 miljoner euro, vilket är en ökning på 72 miljoner euro jämfört med året innan.

Det lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året förklaras av problemen med inkomstregisteranmälningarna och de ändringar beträffande skattekortet som trädde i kraft vid ingången av året. I och med ändringarna slopades det separata skattekortet för biinkomst och möjligheten att välja en månatlig inkomstgräns, och samtidigt övergick man till ett skattekort som baserar sig på en årsinkomstgräns. Därför kommer en del av förskottsinnehållningarna på bland annat biinkomster att flyta in senare än under tidigare år.

I september dras det största skatteåterbäringsbeloppet av, dvs. cirka 1,3 miljarder euro. Beloppet av skatteåterbäringar som dras av i oktober kommer att ligga på cirka 80 miljoner euro.

Samfundsskatter redovisades till ett belopp om 454 miljoner euro (+ 11,6 %). Ökningen på knappa 50 miljoner euro beror på att förskotts- och kvarskatterna ökade.

Ytterligare information:

Satu Sarén                                                    

Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)vero.fi

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 9 september 2019.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Ytterligare information:
Satu Sarén

Jyrki Einiö

fornamn.efternamn(at)skatt.fi

I skatt.fi under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 19 augusti 2019.

De skatteåterbäringar som dras av från de redovisade skatterna kommer sannolikt att sjunka något efter hand som beskattningen framskrider. Å andra sidan kommer beloppet av kapitalinkomstskatter antagligen att stiga en aning, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen i november.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Ytterligare information:
Satu Sarén

Jyrki Einiö

fornamn.efternamn(at)skatt.fi

​I juli redovisas inkomstskatter från privatpersoner till ett belopp av cirka 2 819 miljoner euro, vilket är cirka 220 miljoner mindre än året innan (-7,4 %).

Den största orsaken till minskningen är de skatteåterbäringar som beror på att beskattningen slutförs flexibelt. Sådana återbäringar har dragits av från redovisningarna för juli till ett belopp av cirka 170 miljoner euro. Förskottsinnehållningarna på löner och pensioner minskade med cirka 50 miljoner euro jämfört med i fjol.

Ytterligare information:

Satu Sarén                                                    

Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)skatt.fi

I skatt.fi under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 29 juli 2019.

De skatteåterbäringar som dras av från de redovisade skatterna kommer sannolikt att sjunka något efter hand som beskattningen framskrider. Å andra sidan kommer beloppet av kapitalinkomstskatter antagligen att stiga en aning, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen i november.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Ytterligare information:
Satu Sarén
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)skatt.fi

På grund av det flexibla slutförandet av beskattningen skatteåterbäringar har betalats ut redan fr.o.m. juli. Återbäringarna dras också av från skatteredovisningarna för återbäringsmånaden.

Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar

 • 169 miljoner i juli,

 • 806 miljoner i augusti, och

 • 1,3 miljarder i september.

Kvarskatter kommer att redovisas i juli ca 69 miljoner (uppgiften per den 5.7.).

Kommunernas andel av återbäringarna och kvarskatterna motsvarar grupputdelningen, ca 61,6 procent. FPA:s andel är 5,6 procent och församlingarnas andel 2,9 procent. Beloppet på skatteåterbäringarna och kvarskatterna för juli--augusti kan ännu ändras en aning. Vi kommer att informera om de senare månadsspecifika beloppen efter att våra uppgifter om beloppen blir mer precisa.

I det här skedet av skatteberedningen är totalbeloppet på återbäringarna 3,1 miljarder, men beloppet kan ännu ändras i och med att beskattningen framskrider.

På grund av det flexibla slutförandet av beskattningen betalas skatteåterbäringar ut redan fr.o.m. juli. Återbäringarna dras också av från skatteredovisningarna för återbäringsmånaden. Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar till ett belopp på ca 170 miljoner i juli och 810 miljoner i augusti. Likaså kommer kvarskatter att redovisas till ett belopp på något över 10 miljoner i juli och ca 65 miljoner i augusti.

Kommunernas andel av återbäringarna och kvarskatterna motsvarar grupputdelningen, ca 61,6 procent. FPA:s andel är 5,6 procent och församlingarnas andel 2,9 procent. Beloppet på skatteåterbäringarna och kvarskatterna för juli–augusti kan ännu ändras en aning. Vi kommer att informera om de senare månadsspecifika beloppen efter att våra uppgifter om beloppen blir mer precisa.

I det här skedet av skatteberedningen är totalbeloppet på återbäringarna 3,1 miljarder, men beloppet kan ännu ändras i och med att beskattningen framskrider.

Det förekommer fortfarande dröjsmål vid förmedlingen av inkomstregisteruppgifterna för en del av uppgiftslämnarna, och därför har inte alla sjukförsäkringsavgifter och förskottsinnehållningar på löner dragits av från redovisningarna.

Om avdragen från redovisningarna inte motsvarar de anmälda beloppen, kan de inkomna anmälningarna och specifikationerna av avdragen från redovisade skatter kontrolleras i MinSkatt.

Exempelvis med MinSkatts transaktionssökning kan man söka transaktioner för en viss tidsperiod och de skattetagarkvittningar som gjorts på basis av den. Anmälningarna och korrigeringarna i dem hinner avdras från en månads redovisningar om anmälningarna har kommit till MinSkatt kring den 17 dagen i månaden.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt inom några vardagar. Ytterligare anvisningar om hur man använder MinSkatt:

När visas inkomstregisteruppgifterna i MinSkatt?

MinSkatt och vanliga frågor