Nyheter år 2018

På grund av att lagen om skatteredovisning har ändrats dras negativa redovisningar automatiskt av från den följande positiva redovisningen utan räntepåföljder.

Betalningar för negativa skattetagarredovisningar minskar inte det belopp som uppbärs, utan eventuella betalningar återbetalas till betalaren.

Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information. Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)skatt.fi.

Till följd av att Skatteförvaltningen uppdaterar sin programvara kommer insamlade skatter att redovisas till kommunerna via två olika system i ett års tid. För kommunerna innebär ändringen endast att det sker två inbetalningar till kommunens bankkonto på betalningsdagen (i allmänhet den 28:e): redovisningar av fastighetsskatter och redovisningar av kommunal- och samfundsskatter.

I e-tjänsten kan man således välja två olika utbetalningsspecifikationer för samma utbetalningsdag, den ena med redovisningar av fastighetsskatter och den andra med redovisningar av kommunal- och samfundsskatter.

Utbetalningsspecifikationerna finns under Kommunerna -> Periodiska redovisningar -> välj skattetagare och redovisningstidpunkt i listrutan och tryck på ”Sök”. Därefter aktiveras fliken för utbetalningsspecifikation där det finns två specifikationer för samma dag i listrutan för utbetalningsdagen. Specifikationen kan bytas genom att trycka på ”Sök”.

Fram till oktober 2019 behandlas redovisningarna av fastighetsskatter till kommunerna separat från redovisningarna av kommunal- och samfundsskatter, en eventuell negativ redovisning av fastighetsskatter dras m.a.o. inte av från en positiv redovisning av kommunal- och samfundsskatt eller vice versa. Eventuella negativa redovisningar dras av från följande positiva redovisningar av en motsvarande skatt.

På grund av e-tjänstens tekniska egenskaper står det i utbetalningsspecifikationerna att det handlar om en rättelseredovisning och att beloppet som uppbärs ska betalas. Dessa uppgifter är obefogade. Det är fråga om en normal periodisk redovisning, och en eventuell betalning för det belopp som uppbärs kan inte beaktas som en prestation.

Negativa redovisningsbelopp dras automatiskt av från de följande positiva redovisningarna utan räntepåföljder. Eventuella betalningar för negativa redovisningar minskar inte det belopp som senare uppbärs, utan dessa betalningar återbetalas till betalaren.

Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information. Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)skatt.fi.

Efter att utdelningarna för skatteåret 2018 har justerats ska ytterligare cirka 222 miljoner euro redovisas till staten vid redovisningarna i december 2018. Hos kommunerna tas ut ca 169 miljoner euro, hos församlingarna 11 och hos Folkpensionsanstalten cirka 42 miljoner euro. Konsekvenserna per skattetagare visas i statisk N185 under rubriken Statistiker.

Vid redovisningen i december dras dessutom av skatteåterbäringarna till fysiska personer (förskottsåterbäringarna) samt beskattningskostnaderna. Uppgifterna per skattetagare visas i statistik N181 under rubriken Statistiker. Beskattningskostnaden som dras av hittas t.ex. i utbetalningsspecifikationen för september (lika stor som i december).

Fram till oktober 2019 behandlas redovisningarna av fastighetsskatter till kommunerna separat från redovisningarna av kommunal- och samfundsskatter, en eventuell negativ redovisning av fastighetsskatter dras m.a.o. inte av från en positiv redovisning av kommunal- och samfundsskatt eller vice versa. Eventuella negativa redovisningar dras av från följande positiva redovisningar av en motsvarande skatt.

Negativa redovisningsbelopp dras automatiskt av från de följande positiva redovisningarna utan räntepåföljder. Eventuella betalningar för negativa redovisningar minskar inte det belopp som senare uppbärs, utan dessa betalningar återbetalas till betalaren.

Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information. Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)skatt.fi.

På grund av ändring av lagen om skatteredovisning och Skatteförvaltningens systemförnyelse gäller följande fr.o.m. november:

·Redovisningarna rättas varje månad i realtid enligt debiterings- och utfallsuppgifterna

·Räntor som betalas och tas ut i samband med redovisningar slopas

·Förskottsåterbäringarna för 2018 dras av i december i stället för november.

·Fastighetsskatter samt kommunal- och samfundsskatter betalas till kommunerna i form av separata

utbetalningar. Kommunerna ser dem i separata utbetalningsspecifikationer (under tiden 11/2018–

10/2019 kan man för samma betalningsdag välja två separata utbetalningsspecifikationer)

·Av tekniska skäl står det i utbetalningsspecifikationen en anteckning om betalning av beloppet som

ska tas ut och rättelseredovisning men de är onödiga. Det är fråga om en normal periodisk

redovisning, och beloppet som ska tas ut behöver inte betalas.

·Det negativa beloppet av periodisk redovisning behöver inte betalas. Eventuella inbetalningar

används då till andra förpliktelser och/eller återbetalas till betalaren.

Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information om ändringarna. Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)skatt.fi.

Statistiken över personkundernas inkomstskatter under skatteåret 2017 som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen tillsammans har framställt är nu färdig. I databasen kan du söka skatteuppgifter med flera olika sökkriterier. Uppgifterna kan klassificeras bl.a. enligt region och inkomsttagargrupp. Enskilda kommuner hittar du under Region efter landskapen.

Mera detaljerade regler för hur inkomsttagargrupperna skapats finns under fliken ”Om tabell” i statistiken. Mera detaljerad information om den slutförda beskattningen för 2017 och statistikdatabasen hittar du via länkarna nedan.

Statistikdatabasen PX-Web

Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomster och skatter under skatteåret 2017 (endast på finska)

På grund av att Skatteförvaltningen uppdaterar sin programvara kommer insamlade skatter att redovisas till kommunerna via två olika system i ett års tid. För kommunerna innebär ändringen endast att det sker två inbetalningar till kommunens bankkonto på betalningsdagen (i allmänhet den 28:e): redovisningar av fastighetsskatter och redovisningar av kommunal- och samfundsskatter.

Eventuella negativa redovisningar av fastighetsskatter våren 2019 dras av från följande positiva redovisningar av fastighetsskatter. På motsvarande sätt dras eventuella negativa redovisningar av inkomstskatter av från följande positiva redovisningar av inkomstskatter. Negativa redovisningar behöver alltså inte betalas, och någon ränta tas inte heller ut på dem. Eventuella betalningar för negativa redovisningar minskar inte det belopp som senare tas ut, utan betalningarna återbetalas till betalaren.

Ytterligare information: Satu Sarén, satu.saren@vero.fi

Skatteförvaltningen har i webbtjänsten uppdaterat uppgifter om redovisningen enligt debiteringen för skatteåret 2017, som görs i november 2018. I debiteringsredovisningen rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskatterna som influtit för skatteåret 2017 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

Rättelsen 214 miljoner euro positiv för staten. För de övriga skattetagargrupperna är rättelsen negativ: för kommungruppen -175 milj. euro, för församlingarna -15,5 milj. euro och för Folkpensionsanstalten -23 milj. euro.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (Punkten ”Debiterade inkomstskatter” under Statistik i webbtjänsten). I statistiken finns också de skattetagarspecifika beloppen för skatteåterbäringarna som dras av i december samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatternas belopp. Kvarskatterna debiteras till skattetagarna i huvudsak i december och februari.

Uppgifterna om samfundsbeskattningen publiceras i webbtjänsten efter att beskattningen slutförts, sannolikt 2.11.2018.

Ändringen i lagen om skatteredovisning träder i kraft för skattetagarredovisningarna i november. I och med ändringen görs det i fortsättningen rättelser i redovisningarna månatligen och på samma gång slopas beräkningen av räntorna på redovisningen.

Skattetagarnas möjliga negativa redovisningar kommer fr.o.m. november att dras av automatiskt från skattetagarens följande positiva redovisning och därmed kan negativa redovisningar inte längre betalas till Skatteförvaltningen.

Med avvikelse från tidigare avdras fr.o.m. november även skatteåterbäringarna (förskottsåterbäringarna) för privatpersoner i den månad som de återbetalas till kunderna. Eftersom återbäringarna i år betalas på privatpersonernas bankkonton den 11. december dras även återbäringarna av först från redovisningen i december i stället för november.

Från november ändras beskattningen av privatpersoner till det flexibla slutförandet och således slutförs beskattningen vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Därför periodiseras även avdragen av återbäringar till flera månader fr.o.m. nästa år. Största delen av återbäringarna dras dock av från redovisningen för augusti.

Den förnyade lagen om skatteredovisning kan i sin helhet läsas exempelvis på webbplatsen Finlex.fi

Skatteförvaltningens meddelande, 9.11.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 59 802 miljoner euro i januari-oktober 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 27 699 miljoner euro, som var 697 miljoner (+2,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 24 299 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 343 miljoner euro (+1,4 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 4 666 miljoner euro.

Momsintaget i januari-oktober var sammanlagt 14 751 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 6 298 miljoner euro.

Skatteförvaltningens meddelande, 11.10.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 53 612 miljoner euro i januari-september 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 25 065 miljoner euro, som var 628 miljoner (+2,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 21 989 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 366 miljoner euro (+1,7 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 4 331 miljoner euro.

Momsintaget i januari-september var sammanlagt 13 199 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 5 828 miljoner euro.

Kommunstyrelsen har med stöd av 14 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att från Skatteförvaltningen få de uppgifter om skattskyldiga i kommunen som avses i 5 §, jämte identifieringsuppgifter om de skattskyldiga, när kommunen behöver uppgifterna för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller såsom skattetagare.

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2017 kan beställas fr.o.m. 3.10.2018.

Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar och som ska skickas som Word-dokument per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2017.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2018 kan beställas fr.o.m. 28.9.2018. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas som Word-dokument per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

Preliminära beskattningskostnader för 2019 finns nu uppdaterade i webbtjänsten (Länken).

Beställningsanvisningen och beställningsblanketten publiceras i webbplatsens del Länkar under vecka 39.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2017. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckan som börjar den 1. oktober.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2017. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckan som börjar den 10 september.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2017. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckan som börjar den 20 augusti.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Skatteförvaltningens meddelande, 10.7.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 35 462 miljoner euro i januari-juni 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 16 915 miljoner euro, som var 411 miljoner (+2,5 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 14 444 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 190 miljoner euro (+1,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 3 136 miljoner euro.

Momsintaget i januari-juni var sammanlagt 8 841 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 819 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2017. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckan som börjar den 23 juli.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Skatteförvaltningens meddelande, 11.6.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 29 815 miljoner euro i januari-maj 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 14 220 miljoner euro, som var 360 miljoner (+2,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 12 031 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 147 miljoner euro (+1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 2 594 miljoner euro.

Momsintaget i januari-maj var sammanlagt 7 212 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 286 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i maj 2018 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Samfundsskatt har redovisats till ett betydligt lägre belopp i maj än året innan (-78,5 %). Ändringen beror främst på att förskottskomplettering har ersatts med tilläggsförskott. Tilläggsförskott betalas före förskottskompletteringar och därför har tilläggsförskotten i allmänhet redovisats redan i februari. Då redovisades i samfundsskatt cirka 142 procent mer än året innan. Under 2017 inflöt i övrigt exceptionellt stora kompletteringar av samfundsskatt på grund av en enskild stor betalning.

Skatteförvaltningens meddelande, 14.5.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 23 800 miljoner euro i januari-april 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 11 348 miljoner euro, som var 283 miljoner (+2,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 9 546 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 100 miljoner euro (+1,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 2 347 miljoner euro.

Momsintaget i januari-april var sammanlagt 5 645 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 743 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i april 2018 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 13.4.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 18 433 miljoner euro i januari-mars 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 8 560 miljoner euro, som var 254 miljoner (+3,1 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 7 082 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 63 miljoner euro (+0,9 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 1 969 miljoner euro, vilket var 814 miljoner (70,5 %) mer än året innan. Momsintaget i januari-mars var sammanlagt 4 465 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 155 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på energiskatter (737 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i mars 2018 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Den preliminära statistiken över fastighetsbeskattningen för 2018 kan läsas i Statistikdatabasen (PX-Web).

Uppgifterna finns i tjänsten per kommun indelade enligt fastighetens användningsändamål och skattesatsen som tillämpats vid fastighetsbeskattningen.

I punkten ”1.1 Debiterad fastighetsskatt” finns uppgiften om den debiterade fastighetsskatten per belägenhetskommun.

Om kommunerna vill, kan de granska Skatteförvaltningens fastighetsskatteuppgifter och jämföra de uppgifter som de har beställt av Skatteförvaltningens Informationstjänst med uppgifterna som finns i deras egna register.

Se närmäre.

Byggnader som kommuner anmäler och som saknas i Skateförvaltningens databas

Skatteförvaltningens meddelande, 12.3.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 13 081 miljoner euro i januari-februari 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 6 012 miljoner euro, som var 231 miljoner (+0,5 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 4 742 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 22 miljoner euro (+0,5 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 1 503 miljoner euro, vilket var 715 miljoner (90,8 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-februari var sammanlagt 3 016 miljoner euro, det vill säga 361 miljoner (+13,6 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 1 651 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på tobak (582 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Beskattningskostnaderna för det innevarande året har uppdaterats i webbtjänstens avdelning Uppföljning av skatteintäkter.

Med beskattningskostnaderna täcks omkostnaderna för Skatteförvaltningen. År 2018 är kostnaderna ca 397 miljoner euro (-8,3 %).

Statens andel av kostnaderna är 62,1 %, kommunernas 29,1 %, församlingarnas 3,2 % och Folkpensionsanstaltens 5,6 %. Om andelarna bestäms i 30 § i lagen om Skatteförvaltningen. De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas enligt 31 § i lagen om Skatteförvaltningen av beloppet på kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt av invånar- och medlemsantalet.

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna i mars, juni, september och december. Beloppen som dras av visas också på respektive månaders utbetalningsspecifikationer.

Skatteförvaltningens meddelande, 12.2.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 6 911 miljoner euro i januari 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari var sammanlagt 3 911 miljoner euro, som var 224 miljoner (+7,8 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 2 452 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 51 miljoner euro (+2,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari var sammanlagt 1 028 miljoner euro, vilket var 619 miljoner (151,6 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari var sammanlagt 1 236 miljoner euro, det vill säga 216 miljoner (+21,1 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 1 139 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på tobak (579 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 7.2.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 65 017 miljoner euro i januari-december 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-december var sammanlagt 29 786 miljoner euro, som var 856 miljoner (-2,8 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 28 472 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 513 miljoner euro (-1,8 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-december var sammanlagt 6 104 miljoner euro, vilket var 1 224 miljoner (25,6 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-december var sammanlagt 14 837 miljoner euro, det vill säga 116 miljoner (0,8 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 7 048 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på energiskatter (4 591 miljoner).

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.