Nyheter år 2015

Periodredovisningsuppgifterna för december publiceras 22.12.2015. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, kan betalas utan ränta fram till 28.12.2015 på kontot FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning). Beloppet betalas alltså inte t.ex. på skattekontot.

  • Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen 28.12, beräknas någon ränta inte på beloppet.

-Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodiska redovisning.

-Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning.

Räntan är 0,5 procent årlig ränta.

I december rättas förskottsuppbördens utdelningar för skatteåret 2015. Vid denna rättelse justeras det dittills influtna skatteutfallet så att det motsvarar de nya utdelningarna. Rättelserna grundar sig på uppgifter som erhållits från den slutförda beskattningen 2014 och som finansministeriet i sina kalkyler rättat med t.ex. lönernas och pensionernas inkomstnivå- och indexförändringar. På basis av dessa uppgifter har Skatteförvaltningen fått en uppskattning av de skatter som för skatteåret 2015 inflyter för olika skattetagargrupper.

Efter att utdelningarna för 2015 har justerats ska ytterligare ca 136 miljoner euro redovisas till staten och ca 2,6 miljoner euro till församlingarna vid redovisningarna i december 2015. Hos kommunerna tas ut ca 113 miljoner euro och hos Folkpensionsanstalten cirka 26 miljoner euro. I debiteringsredovisningen i november 2016 rättas utdelningarna så att de motsvarar andelarna i den slutliga beskattningen av skatteåret 2015.

Skattetagargruppernas utdelningar som träder i kraft i december är följande (den tidigare utdelningen inom parentes):

  • Staten 29,59 % (29,06 %)

  • Kommunerna 61,04 % (61,48 %)

  • Församlingarna 3,04 % (3,03 %)

  • Fpa:

--- sjukvårdspremie 4,14 % (4,18 %)

--- dagpenningspremie 2,19 % (2,25 %)

Eftersom de nya utdelningarna redan används vid periodredovisningen i december har rättelsens inverkan räknats ut på basis av de belopp som redovisats före november.

Också de skattetagarspecifika andelarna förändras, eftersom kontrollberäkningen av utdelningarna gjordes enligt uppgifterna från det skatteår som gick ut i oktober 2014 samt de ändrade inkomstskattesatserna från 2015/2014.

Rättelserna för olika skattetagare har publicerats på statistiksidan under Utdelningar > statistik N185.

Skatteförvaltningens meddelande, 9.12.2015

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för november 2015 var totalt 5 179 miljoner euro. Ökningen var 245 miljoner euro (+5,0 %) från i fjol.

I skattegrupperna minskade enbart intaget av socialskyddsavgifter för arbetsgivare något jämfört med året innan.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var sammanlagt 2 469 miljoner euro i november, dvs. 70 miljoner (+2,9 %) mer än i november i fjol. Samfundens inkomstskatt uppgick till 525 miljoner euro vilket är 76 miljoner (+17 %) mer än i fjol. Fastighetsskattebeloppet ökade med 52 miljoner (+9,0 %) och momsintaget med 48 miljoner (+4,1 %). I fastighetsskatt betalades i november totalt 630 miljoner euro och i moms totalt 1 224 miljoner euro. Intaget av övriga skatter förblev ungefär på samma nivå som året innan (+1,6 %) och arbetsgivarens socialskyddsavgifter minskade med 3,6 procent.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete framställt personkundernas inkomstskattestatistik. Tidigare publicerades kommunvisa uppgifter enligt huvudgrupper i webbtjänsten för skattetagarna.

För första gången kan du själv söka personkundernas alla inkomstskatteuppgifter i statistikdatabasen. Uppgifterna kan t.ex. klassificeras enligt region och inkomsttagargrupp. Enskilda kommuner finns under Region efter landskapen.

Mera detaljerad information om den slutförda beskattningen för i fjol och statistikdatabasen hittar du via länkarna nedan.

Meddelandet i skatt.fi om beskattningen för 2014

Statistik över personkundernas inkomstskatter

De kommunspecifika preliminära inkomstuppgifterna om skatteåret 2014 har publicerats i webbtjänsten för skattetagarna. De slutliga inkomst- och avdragsuppgifterna publiceras senare i november i en ny webbtjänst, som vi byggt upp i samarbete med Statistikcentralen. Vi informerar när de slutliga uppgifterna är tillgängliga.

I webbtjänsten under Statistik har vi publicerat en uppskattning av beloppen för kommunal- och kyrkoskatt som kommer att redovisas för det innevarande kalenderåret (statistik N189).

Uppskattningen grundar sig på bl.a. de uppgifterna om beskattningen för 2014.

Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2015

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 424 miljoner euro i oktober 2015. Detta var 86 miljoner (-1,9 %) mindre än i oktober i fjol. Då det gäller de stora skattegrupperna växte endast intaget av personkundernas inkomstskatter.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var sammanlagt 2 482 miljoner, en ökning på 35 miljoner (+1,4 %) från i fjol. Nettointaget av samfundens inkomstskatt var sammanlagt 343 miljoner euro, vilket är 118 miljoner (-25,5 %) mindre än under jämförelsemånaden i fjol (oktober 2014) på grund av jämförelsemånadens exceptionellt stora förskottskompletteringar och kvarskatter för tidigare år. Monsintaget var sammanlagt 1 127 miljoner euro i oktober. Momsintaget minskade med 8 miljoner (-0,7 %) jämfört med oktober i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

· Skatteintäkternas utveckling i oktober 2015 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Preliminära beskattningskostnader för 2016 finns nu uppdaterade i webbtjänsten för skattetagarna. Dessa preliminära kostnader har beräknats enligt lagen som träder i kraft 1.1.2016. Vid ingången av 2016 avskaffas församlingarnas utdelning av samfundsskatten, varför församlingarnas andel av beskattningskostnaderna sjunker.

Ändringen påverkar också statens andel av kostnaderna.Statens andel av kostnaderna stiger från 58,6 procent till 59,9 procent och församlingarnas sjunker från 4,7 procent till 3,4 procent.

I webbtjänsten kan man ännu på församlingsnivå se samfundsskattebeloppen men de har inte tagits med i den preliminära beräkningen av beskattningskostnaderna för 2016.

Skatteförvaltningen har i webbtjänsten uppdaterat uppgifter om redovisningen som i november 2015 görs enligt 2014 skatteårs debitering. I debiteringsredovisningen rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskattebeloppen som influtit för skatteåret 2014 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

De utdelningar av redovisningen som använts i förskottsuppbörden av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2014 utföll relativt nära de utdelningar som beräknades enligt debiteringsförhållandena. Därmed är också rättelserna mellan skattetagargrupperna mindre än i genomsnitt. För staten rättades beloppet med +33 miljoner euro, för kommuner med -34,5 milj. euro, för församlingar med -4,3 milj. euro och för Folkpensionsanstalten med +5,8 milj. euro.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (Webbtjänstens punkt ”Debiterade inkomstskatter" i Statistik-avdelningen. I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp på förskottsåterbäringar som ska dras av i november samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatterna. Kvarskatterna debiteras till skattetagarna till största delen i december och februari.

Församlingarnas preliminära beskattningskostnader för 2016 i webbtjänsten för skattetagarna har beräknats enligt den gällande lagen. Vid ingången av 2016 avskaffas församlingarnas utdelning av samfundsskatten, varför församlingarnas andel av beskattningskostnaderna sjunker. Församlingarnas beskattningskostnader minskar i genomsnitt med ca en fjärdedel.

Församlingarnas preliminära andelar av beskattningskostnaderna enligt de bestämmelser i lagen om Skatteförvaltningen som träder i kraft 1.1.2016 finns uppdaterade under länken församlingarnas preliminära beskattningskostnader 2016 i webbtjänstens avdelning Länkar.

Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för september minskade med 53 miljoner

Skatteförvaltningens meddelande, 9.10.2015

I september 2015 var nettosumman av skatter som Skatteförvaltningen samlade in totalt 4 830 miljoner euro. Detta var 53 miljoner (-1,1 %) mindre än i fjolårets september.

Minskningen beror på de stora källskatteåterbäringarna som ökade med 176 miljoner euro jämfört med i fjol. Intagen för alla stora skatteslag ökade däremot, även om ökningen i personkundernas inkomstskatt förblev liten. Intaget av personkundernas inkomstskatt var i september 2 389 miljoner euro, dvs. 3 miljoner mer än i fjol (+0,1 %). Intaget av samfundens inkomstskatt var sammanlagt 360 miljoner euro vilket är 35 miljoner (+10,9 %) mer än året innan. Momsintaget uppgick till 1 169 miljoner euro, det var m.a.o. 31 miljoner mer (+2,3 %) än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I webbtjänsten under Statistik har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2014 och producerats en uppskattning av beloppen för kommunalskatt som kommer att redovisas för det innevarande kalenderåret (statistik N188). Uppskattningen grundar sig på bl.a. de preliminära uppgifterna om beskattningen för 2014.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

I augusti 2015 var nettosumman av skatter som Skatteförvaltningen samlade in totalt 4 834 miljoner euro. Detta var 16 miljoner (-0,3 %) mindre än i fjolårets augusti.

Minskningen beror på att det under jämförelsemånaden augusti 2014 förekom ovanligt stora förskottsinnehållningar och källskatter på dividender, vilka kan tolkas som engångsföreteelser. Intagen för alla stora skatteslag steg däremot, och mängden mervärdesskatt steg så mycket som 82 miljoner (+6,5 %) jämfört med i fjol. Sammanlagt var inflödet av mervärdesskatt i augusti 1 339 miljoner euro.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i augusti 2 736 miljoner euro, dvs. 25 miljoner mer än i fjol (+0,9 %). Samfundens inkomstskatt uppgick till 348 miljoner euro vilket är 6 miljoner (+1,8 %) mer än året innan.

Från och med detta offentliggörande kommer Statistikcentralen och Skatteförvaltningen tillsammans att framställa den månatliga statistiken över skatteintäkternas utveckling. I samband med förnyelsen utvidgas statistikens innehåll alltmer. Framöver kommer skatteslagen att presenteras i statistiktabeller på en mer detaljerad nivå än tidigare. Alla intäkter och återbäringar presenteras även per skatteår och dessutom har företagens skattebetalningar specificerats enligt bransch. I detta sammanhang börjar vi använda Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) som branschkod. Därför har tidsserierna i periodskattematerialet omkalkylerats från och med 2011 och de är inte helt jämförbara med uppgifter som publicerats tidigare.

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i augusti 2015 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats statistik över kommunernas uppgifter om beskattningsvärden och kalkylerade skatt på fastigheter.

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form. Denna uppgiftsöverlåtelse ersätter fastighetsförteckningen, som tidigare överläts till kommunerna och som var mer begränsad till sitt datainnehåll.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2015 kan beställas fr.o.m. 7.9.2015. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas som Word-dokument per e-post till adressen: tiedonsiirto@vero.fi.

Fastighetsskatteuppgifterna överlåts bara en gång till kommunen. Kommunen har rätt att lämna ut dessa uppgifter vidare till kommunala myndigheter inom kommunen för ovan uppräknade ändamål.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2014.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för juli 2015 var totalt 4 754 miljoner euro. Ökningen jämfört med juli i fjol var 7 miljoner euro (+0,2 %).

Beloppen för både personkundernas och samfundens inkomstskatter ökade. Personkundernas inkomstskatter ökade med 51 miljoner euro (+1,8 %) och samfundsskatterna med 46 miljoner euro (+16 %).

Momsintaget sjönk däremot kraftigt. Den största delen av minskningen på 116 miljoner (-9,4 %) beror på de ökade momsåterbäringarna men dessutom blev också bruttointaget av moms mindre än i juli i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I webbtjänsten under Statistik

har vi publicerat en uppskattning av beloppen för kommunal- och kyrkoskatt som kommer att redovisas för det innevarande kalenderåret (statistik N188).

Uppskattningen grundar sig på bl.a. de preliminära uppgifterna om beskattningen för 2014.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2014.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

I juni 2015 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 677 miljoner euro. Ökningen jämfört med juni ifjol var 285 miljoner euro (+6,5 %).

Intagen för alla stora skatteslag ökade. Momsintaget ökade med hela 177 miljoner (+15 %) från ifjol, vilket beror på moms som anknyter till stora investeringar för vissa enskilda företag.

Intaget av personkunders inkomstskatt var 28 miljoner (+1,1 %) större. Förskottsinnehållningarna ökade bara knappt (+0,8 %), dvs. klart mindre än tidigare i år. Samfundsskatteintaget ökade för sin del med 38 miljoner (+16 %) i juni.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2016–31.12.2018, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten. En anmälan om beslutsrätt i ärendet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 18 november 2015.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Skatteuppbördsenheten, Enheten för styrning och utveckling, PB 325, 00052 SKATT eller per e-post till verohallinto(at)vero.fi.

Anmälan finns på sidan "länkar"

På grund av tekniska skäl är flera av Skatteförvaltningens tjänster inte tillgängliga den 4–8 juli. Avbrottet gäller dock inte webbtjänsten för skattetagarna, som är tillgänglig som vanligt.

Skatteförvaltningens telefonväxel är stängd under avbrottet men telefonservicen för redovisningar till skattetagare (040 483 7631) fungerar enligt öppettiderna för juli kl. 9–15.

Ytterligare information om hur serviceavbrottet inverkar: http://www.skatt.fi/serviceavbrott

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2014.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 719 miljoner euro i maj 2015. Ökningen jämfört med maj ifjol var 146 miljoner euro (+3,2 %).

Då det gäller de största skatteslagen var det endast intaget av moms som minskade (-5,0 %) i maj. Intaget av personkundernas inkomstskatter växte med 62 miljoner euro (+2,5 %). Inom inkomstskatten växte förskottsinnehållningarna med 3,3 procent. Tack vare det goda intaget av förskottsskatter var också samfundsskatteintaget större än i maj i fjol (+9,7 %).

Då det gäller de mindre skatteslagen skedde den största ändringen i förskottsinnehållningarna på dividender och i källskatterna, vars sammanlagda belopp växte med 121 miljoner euro (+39 %) jämfört med maj i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2014 (bara "Uppgifter om kommunernas och församlingarnas inkomstskatter", N101).

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 5 095 miljoner euro i april 2015. Ökningen jämfört med april ifjol var 226 miljoner euro (+4,6 %).

Till följd av stora förskottskompletteringar som gällde skatteåret 2014 var samfundsskatteintaget 304 miljoner (+39 %) mer än i april i fjol. Intaget av personkundernas inkomstskatt växte med 81 miljoner (+3,2 %) på grund av förskottsinnehållningarna.

Momsintaget sjönk däremot med 81 miljoner (-8,3 %). Momsintaget har varierat mycket i år. Efter årets fyra första månader är momsintaget 50 miljoner (-1,1 %) mindre än vid samma tidpunkt i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för mars 2015 var totalt 4 343 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 35 miljoner euro (+0,8 %).

Den största delen av tillväxten kom som vanligt från personkundernas inkomstskatter som ökade med 85 miljoner (+3,5 %) jämfört med mars i fjol. Förskottsinnehållningarna ökade med 53 miljoner (+2,4 %), dvs. lika mycket som i februari.

Intaget av samfundsskatter nådde 5 miljoner (+2,1 %), dvs. knappt större än i fjol. I fråga om samfundsskatt gällde de mest betydande ändringarna återbäringar av förskottsskatter som ökade med 37 miljoner (+85 %) samt kvarskatter som ökade med 30 miljoner (+180 %).

Intaget av moms minskade med 29 miljoner (-2,4 %) i mars. Momsintaget har varierat mycket i år. Under det första kvartalet var momsintaget 31 miljoner (+0,8 %) större än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats statistik över inkomstutvecklingen för skatteåret 2014.

Uppgifterna utgörs av preliminära uppgifter om skatteårets beskattningsuppgifter som vi har fått i testkörningen. De baserar sig på anmälningar från utbetalare av inkomst. Endast inkomster som omfattas av förskottsinnehållningen har tagits i beaktande i statistiken, inte t.ex. kapitalinkomster. Skatteavdrag har inte beaktats. De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2016–31.12.2018, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten. En anmälan om beslutsrätt i ärendet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 18 november 2015.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Skatteuppbördsenheten, Enheten för styrning och utveckling, PB 325, 00052 SKATT eller per e-post till verohallinto(at)vero.fi.

Beskattningskostnaderna för det innevarande året har uppdaterats per skattetagargrupp i webbtjänstens avdelning Uppföljning av skatteintäkter.

Med beskattningskostnaderna täcks omkostnaderna för Skatteförvaltningen. År 2015 är kostnaderna ca 449 miljoner euro (468 miljoner euro år 2014).

Statens andel av kostnaderna är 58,6 %, kommunernas 30,8 %, församlingarnas 4,7 % och Folkpensionsanstaltens 5,9 %. Om andelarna bestäms i 30 § i lagen om Skatteförvaltningen. De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas enligt 31 § i lagen om Skatteförvaltningen av beloppet på kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt av invånar- och medlemsantalet.

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna i mars, juni, september och december. Beloppen som dras av visas också på respektive månaders utbetalningsspecifikationer

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för februari 2015 var totalt 5 104 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 371 miljoner euro (+7,8 %).

En så stor ökningsprocent är missvisande bra och kan delvis förklaras genom periodisk fluktuation. Intagen från alla stora skattegrupper ökade i februari, medan de i januari var på väg neråt. Det kumulativa skatteintaget för januari-februari var 193 miljoner (+2,0 %) större än föregående år.

Merparten av ökningen härstammade från inkomstskatt för personkunder (+57 miljoner dvs. +1,0 %), mervärdesskatt (+60 milj. dvs. +2,4 %) samt förskottsinnehållningar på dividender (+60 miljoner dvs. +203 %).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningen avgjorde ansökningar om befrielse från kommunalskatt i fråga om 122 kommuner.

Skatteförvaltningen avgjorde ansökningar om befrielse från fastighesskatt i fråga om 40 kommuner.

Skatteförvaltningen gav beslut på 352 ansökningar om befrielse från kommunalskatt, varav 19 var bifall (sammanlagt 18 282 €).

Skatteförvaltningen gav beslut på 60 ansökningar om befrielse fån fastighetsskatt, varav 6 var bifall (sammanlagt 2 515 €).

Skatteförvaltningen gav beslut på 354 ansökningar om befrielse fån sjukförsäkringspremie, varav 19 var bifall (sammanlagt 1 527 €).

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 681 miljoner euro i januari 2015. Minskningen jämfört med januari i fjol var 178 miljoner euro (-3,7 %).

Nettointaget i alla de största skattegrupperna sjönk. Visserligen sjönk personkundernas inkomstskatt på grund av de säsongmässiga förskottskompletteringarna som gällde skatteåret 2014 och där intaget i januari var 208 miljoner (-47 %) mindre än i fjol. Den bidragande orsaken till minskningen var att förfallodagen för förskottskompletteringar inföll efter ett veckoslut, vilket innebar att förkottskompletteringen kunde betalas utan ränta t.o.m. 2.2.2015. Trots detta förefaller det att intaget av förskottskompletteringen blir mindre än i fjol, vilket vittnar om att kapitalinkomsterna för skatteåret 2014 sannolikt minskat jämfört med i fjol.

Beloppet intaget av förskottsinnehållningen växte emellertid med 85 miljoner (+3,6 %), varför intaget av personkundernas inkomstskatt var endast 122 miljoner (-4,2 %) mindre än i januari i fjol.

Nettointaget av samfundsskatten minskade med 7 miljoner (-2,0 %) i januari, vilket var att vänta. Nettointaget av moms var däremot en besvikelse, det minskade med hela 80 miljoner (-6,8 %). Så här dystra siffror förekommer troligvis inte under de kommande månaderna, men på grund av den svaga inhemska konsumtionen är det mycket möjligt att man inte kommer att nå 2014 års nivå.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling.

Nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2014 uppgick till totalt 54,0 miljarder euro. Ökningen från året innan var 1,3 miljarder euro (+2,5 %). Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Den största ökningen i euro, 1,3 miljarder (+4,7 %), gällde intaget av inkomstskatt från personkunder. Intaget av förskottsinnehållningar ökade med nästan en miljard euro (+3,6 %), vilket var ett resultat av att förvärvsinkomsterna ökade med ca 2 procent och kommunalskattesatserna höjdes i genomsnitt med 0,35 procentenheter. Ökningen var stor också i intaget av förskottskompletteringar som betalades in för skatteåret 2013.

Inom övriga skatteslag var det intaget av källskatter och av förskottsinnehållningar på dividend som ökade mest. Dessa ökningar berodde på att skattegrunder och beskattningsförfaranden hade ändrats och stora tilläggsdividender av engångskaraktär delats ut för 2014.

Momsintaget ökade bara en aning (+0,8 %), vilket var en besvikelse och ett tecken på att efterfrågan i Finland har varit svag.

Den mest betydelsefulla ändringen i skattegrunderna var samfundsskattesatsen som minskades från 24,5 procent till 20,0 procent. Det ledde till en kraftig nedgång i samfundskatteintaget som följaktligen minskade med nästan 800 miljoner (-16 %) för 2014.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

På grund av en ändring av lagen om skogsvårdsföreningar (1090/2013) sjönk det uppbördsarvode som tas ut på skogsvårdsavgifter till 1,4 procent fr.o.m. december 2014.

Skatteförvaltningen tar inte längre ut skogsvårdsavgifter för 2014 på finska fastlandet, men redovisningen av skogsvårdsavgifter från tidigare år fortsätter fram till december 2015.

Skatteförvaltningen redovisar skogsvårdsavgifter till skogsvårdsföreningarna på finska fastlandet för sista gången i december 2015. Därefter ska skogsvårdsföreningarna finansiera verksamheten genom medlemsavgifter från de skogsägare som hör till föreningarna eller genom intäkter från affärsverksamhet.

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 2 319 miljoner euro i december 2014. Ökningen jämfört med föregående år var 42 miljoner euro (+1,8 %).

Intaget av personkundernas inkomstskatter var 214 miljoner (45,8 %) mer än i fjol i huvudsak på grund av att förskottsåterbäringarna minskade, men också därför att intaget av förskottsinnehållningarna var 50 miljoner mer än i fjol.

Nettointaget av samfundsskatt blev 22 miljoner negativt närmast p.g.a. att nivån för förskottsskatter blev lägre.

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i december 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling.

Webbplatsen Tjänster för skattetagare fungerar med de vanligaste webbläsarna. För bästa resultat rekommenderar vi dock någon av följande: Internet Explorer 7-11 (32-bitars version) eller nyaste version av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Välj gärna minst 1 024 x 768 pixel som skärmupplösning.

JavaScript och kakfilerna (cookies) måste accepteras för att man ska kunna använda webbtjänsten.

De webbläsarverisoner som stöds finns också uppräknade på sidan Frågor och svar.