Nyheter år 2014

I december rättas förskottsuppbördens utdelningar för skatteåret 2014. Vid denna rättelse justeras det dittills influtna skatteutfallet så att det motsvarar de nya utdelningarna. Rättelserna grundar sig på uppgifter som erhållits från den slutförda beskattningen 2013 och som finansministeriet i sina kalkyler rättat med t.ex. lönernas och pensionernas inkomstnivå- och indexförändringar. På basis av dessa uppgifter har Skatteförvaltningen fått en uppskattning av de skatter som för skatteåret 2014 inflyter för olika skattetagargrupper.

Efter att utdelningarna för 2014 har justerats ska ytterligare cirka 126 miljoner euro redovisas till staten vid redovisningarna i december 2014. Kommunerna ska betala nästan 86 miljoner euro, Folkpensionsanstalten nästan 23 miljoner euro och församlingarna nästan 18 miljoner euro. I debiteringsredovisningen i november 2015 rättas utdelningarna så att de motsvarar andelarna i den slutliga beskattningen av skatteåret 2014.

Skattetagargruppernas utdelningar som träder i kraft i december är följande (förändringen i procentenheter jämfört med den tidigare andelen inom parentes):

  • Staten 28,39 % (0,50 %)

  • Kommunerna 61,42 % (-0,34 %)

  • Församlingarna 3,11 % (-0,07 %)

  • Fpa:

--- sjukvårdspremie 4,17 % (-0,05 %)

--- dagpenningspremie 2,41 % (-0,04 %)

Eftersom de nya utdelningarna redan används vid periodredovisningen i december har rättelsens inverkan räknats ut på basis av de belopp som redovisats före november.

Också de skattetagarspecifika andelarna förändras, eftersom kontrollberäkningen av utdelningarna gjordes enligt uppgifterna från det skatteår som gick ut i oktober 2013 samt de ändrade inkomstskattesatserna från 2014/2013.

Rättelserna för olika skattetagare har publicerats på statistiksidan under Utdelningar > statistik N185.

** Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 934 miljoner euro i november 2014. Tillväxten jämfört med november i fjol var 70 miljoner euro (+1,4 %).**

Intaget av personkundernas inkomstskatter var 114 miljoner (+5,0 %) mer än i fjol på grund av den snabba tillväxten i förskottsinnehållningen, och även intaget av fastighetsskatter växte med 39 miljoner (+7,2 %) i november.

Samfundsskatteintaget var däremot 76 miljoner (-14 %) och momsintaget 10 miljoner (-0,8 %) mindre är i november i fjol. Det har redan länge rått en negativ trend då det gäller samfundsskatt och moms, för ändringsprocentsatserna i november var mycket nära den kumulativa ändringsprocenten för dessa skatteslag under de sex föregående månaderna.

Bekanta dig närmare med analysen: Skatteintäkternas utveckling i november 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling

Beloppet som eventuellt tas ut i sambandmed den periodiska redovisningen, betalas på kontot FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning).Skatten betalas alltså inte t.ex. på skattekontot.

  • Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen (= redovisningarnas betalningsdagen 27.11.), beräknas inte någon ränta på beloppet.

  • Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodredovisning.

  • Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning.

  • Räntan är 0,5 procent årliga räntan.

Skatteförvaltningen har i oktober 2014 samlat in totalt 4 510 miljoner euro i skatteintäkter. Tillväxten jämfört med oktober i fjol var 157 miljoner euro (+3,6 %).

Den största delen av tillväxten kom som vanligt från personkundernas inkomstskatter som ökade med 95 miljoner (+4,0 %) jämfört med i fjol. Stora förskottskompletteringsrater och kvarskatterater av engångskaraktär som infallit på oktober ökade också samfundsskatteintaget med 65 miljoner (+17 %). Den stora bilden av samfundsskatten under en längre tidsperiod är dock mycket annorlunda och årets kumulativa ändringsprocent efter oktober är -13 procent.

Mervärdesskatteintaget i oktober var 23 miljoner (-2,0 %) mindre än året innan. Trenden på längre sikt är endast en aning positivare. Från och med mars, som var den första månaden då också momssatserna för jämförelsemånaden har varit enhetliga med det innevarande året, har mervärdesskatter influtit i samma takt som i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen: Skatteintäkternas utveckling i oktober 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling

Skatteförvaltningen har i webbtjänsten uppdaterat uppgifter om redovisningen som i november 2014 görs enligt 2013 skatteårs debitering.

I debiteringsredovisningen rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskattebeloppen som influtit för skatteåret 2013 så att de motsvarar debiteringsandelarna. På grund av att kapitalinkomsterna har utvecklats bra, är rättelsen för staten cirka 197 miljoner euro positiv. För kommunernas vidkommande är rättelsen 165 miljoner euro negativ, för församlingarna 21 miljoner euro negativ och för FPA sammanlagt cirka 11 miljoner euro negativ.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (Webbtjänstens punkt ”Debiterade inkomstskatter" i Statistik-avdelningen.I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp på förskottsåterbäringar som ska dras av i november samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatterna. Kvarskatterna debiteras till skattetagarna till största delen i december och februari.

Vi har i webbtjänsten under Statistikerpublicerat preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2013 och en uppskattning över belopp som ska redovisas under kalenderåret 2014.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

I september 2014 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 883 miljoner euro. Tillväxten jämfört med september i fjol var 103 miljoner euro (+2,2 %).

Då det gäller de olika skattegrupperna blev det en tillväxt i nettointagen av personkundernas inkomstskatt (3,3 %) och fastighetsskatt (11 %). Då det gäller samfundsskatten blev intagen däremot mindre (-11 %) medan momsen förblev i stort sett på samma nivå (-0,3 %) som i september i fjol.

I september var intaget av fastighetsskatt sammanlagt 724 miljoner euro, vilket var 74 miljoner mer än i september i fjol. Precis som i fjol skickades det likväl många betalningspåminnelser om fastighetsskattens första förfallodag, sammanlagt 382 000 stycken.

Bekanta dig närmare med analysen:Skatteintäkternas utveckling i september 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling

SKATTEFÖRVALTNINGEN Informationstjänster

PB 325

00052 SKATT

Diarienummer A34/7101/2014

UTLÄMNANDE AV OFFENTLIGA INKOMSTBESKATTNINGSUPPGIFTER TILL KOMMUNSTYRELSERNA FÖR SKATTEÅRET 2013

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller såsom skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter så att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. (Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 14 § 1 mom.)

Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsen endast på beställning.

Skatteförvaltningen skickar inte längre brevet och beställningsblanketten per post till kommunstyrelserna utan beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter bör göras med beställningsblanketten i webbtjänsten för skattetagarna och den bör skickas som bifogad Word-fil per e-post senast 17.10.2014 till adressen: tiedonsiirto@vero.fi.

Uppgifterna skickas per säker e-post till den person som nämns i beställningen.

Uppgifterna om fysiska personer och samfund lämnas med samma postmodell i en textfil i .csv-format, som kan behandlas bl.a. med Excel. (Postmodell som bilaga)

Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m. 3.11.2014.

Skatteförvaltningen lämnar inte dessa uppgifter till kommunstyrelsen utan beställning. Av informationssäkerhetsskäl kommer uppgifter inte att skickas på pappersutskrifter eller CD-skivor.

Till kommunstyrelserna lämnas ut de uppgifter om fysiska personer, samfund och samfällda förmåner som avses i 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. Därutöver lämnas också de fysiska personernas personbeteckningar, som är sekretessbelagda enligt lagens 1 § och 4 §.

Villkoren för utlämnande av uppgifter

Kommunstyrelsen och den kommunala myndighet till vilken uppgifterna har lämnats vidare ska iaktta följande bestämmelser i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

Uppgifterna får användas endast i skattetagaruppgifterna och i andra lagstadgade uppgifter, om inte annat bestäms någon annanstans i lagen.

Vid behandlingen av uppgifterna ska man iaktta aktsamhet och god informationshantering och även i övrigt förfara så att skyddet av den registrerades privatliv och andra grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten inte begränsas utan en i lag angiven grund.

Den som hanterar uppgifterna ska skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst. Han ska även se till att de inte av misstag och i strid med lag förstörs, ändras, lämnas ut eller översänds eller på annat sätt olagligt behandlas.

Sekretessbelagda uppgifter får varken röjas till utomstående eller användas för egen eller för någon annans fördel eller för någon annans nackdel.

Uppgifter som omfattas av spärrmarkering får inte överlåtas vidare och får inte heller låta en utomstående ta del av eller behandla dem. Kontaktinformationer som innehåller uppgift om en persons hemkommun omfattas av spärrmarkering.

Personbeteckningar får behandlas bara i enlighet med 13 § i personuppgiftslagen. Personbeteckningar ska inte onödigt antecknas i handlingar som skrivs ut på basis av personregistret.

Efter det att de utlämnade uppgifterna inte längre behövs för sitt bruksändamål ska materialet förstöras, arkiveras eller ändras så att den som uppgifterna gäller inte kan identifieras med hjälp med uppgifterna.

Skatteförvaltningen kan vid behov be kommunstyrelsen ge en utredning av behandlingen av uppgifterna.

Straff för brott mot tystnadsplikt och mot sekretessplikt utdöms enligt strafflagen 38 kap. 1 eller 2 § eller enligt strafflagen 40 kap. 5 §.

Uppgifterna levereras per säker e-post till den officiella e-postadressen av den kontaktperson som kommunstyrelsen angett. Uppgifterna sänds inte till en privat e-postadress. I säker e-posttrafik används en skyddad webbpostlåda och SSL-krypterad webbläsarförbindelse. Anlitandet av den säkra e-posten förutsätter att mottagaren har en mobiltelefon, i vilken man sänder det sifferkod som behövs för att öppna filen. Den säkra e-posten kan läsas enbart under 30 dygn. Skatteförvaltningen kommer att sända närmare anvisningar om anlitandet av den säkra e-posten till kontaktpersonerna per e-post.

Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m. 3.11.2014.

Hur öppnas uppgifterna?

Som bilaga till den säkra e-posten sänds: anvisning hur filen öppnas i Excel

Skatteförvaltningen har ingen möjlighet att ge teknisk support i frågor som gäller öppnandet av filer.

Beskattningsuppgifterna för skatteåret 2013 lämnas ut till kommunstyrelserna gratis.

Kontaktpersonerna

Tapani Norppa, tel. 020 613 1849, Skatteförvaltningen/ProduktionsenhetenTeemu Häkkinen, tel. 020 613 1860, Skatteförvaltningen/Produktionsenheten

E-post: tiedonsiirto@vero.fi

Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Mika Luttinen

Bilagor brev till kommunstyrelserna och beställningsblankett finns på webbtjänstens sida "Länkar"

Vi har i webbtjänsten under Statistikerpublicerat preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2013 och en uppskattning över belopp som ska redovisas under kalenderåret 2014.

Preliminära uppgifter publiceras följande gång under vecka 41. De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

I augusti 2014 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 850 miljoner euro. Tillväxten jämfört med det föregående året var 301 miljoner euro (+6,6 %).

Drygt 60 procent av tillväxten medfördes av förskottsinnehållningar med engångskaraktär på dividender och av källskatt. Dessa två skatteslag utgjorde sammanlagt 184 miljoner euro i augusti.

Dessutom var intaget av personkundernas inkomstskatter 54 miljoner euro (+2,1 %) och momsintaget 47 miljoner euro (+3,9 %) mer än i fjol.

Som vanligt minskade intaget av samfundsskatt (-1,5 %) och av arvs- och gåvoskatt (-32 %).

Bekanta dig närmare med analysen:Skatteintäkternas utveckling i augusti 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form. Denna uppgiftsöverlåtelse ersätter fastighetsförteckningen, som tidigare överläts till kommunerna och som var mer begränsad till sitt datainnehåll.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2014 kan beställas fr.o.m. 12.9.2014. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas som Word-dokument per e-post till adressen: tiedonsiirto@vero.fi.

Fastighetsskatteuppgifterna överlåts bara en gång till kommunen. Kommunen har rätt att lämna ut dessa uppgifter vidare till kommunala myndigheter inom kommunen för ovan uppräknade ändamål.

I webbtjänsten under Statistikhar publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2013.

De följande preliminära uppgifterna publiceras under veckorna 38 och 41.De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

I juli 2014 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 746 miljoner euro. Minskningen jämfört med juli i fjol var 67 miljoner euro (-1,4 %).

Då det gäller de olika skatteslagen sjönk mest intaget av samfundsskatt i euro. Intaget minskade med 119 miljoner (-29 %) jämfört med juli i fjol. Även intagen av moms (-2,9 %) och arvs- och gåvoskatt (-34 %) minskade.

På grund av tillväxten i förskottsinnehållningarna var intaget av personkundernas inkomstskatter 61 miljoner (+2,2 %) mer än i juli i fjol. Också förskottsinnehållningarna på dividender växte till följd av de förskottsinnehållningar som onoterade företag verkställde.

Bekanta dig närmare med analysen:Skatteintäkternas utveckling i juli 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling

I webbtjänsten under Statistikhar publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2013.

De följande preliminära uppgifterna publiceras under veckorna 35 och 38.De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Räntor på rättelser av förvärvs- och kapitalinkomster för skatteåret 2011 som rättats i april 2014 är ovanligt stora beroende i synnerhet på grupputdelningar som redan från början varit för stora. När grupputdelningen fastställdes värderades beloppet på kapitalinkomstskatter till staten till ett för lågt belopp i början av 2011. Beloppet på kapitalinkomstskatter är utsatt för förändringar och därför svårt att värdera. Dessutom påverkas rättelser och räntor på dem av ändringsbeskattningen, de skatter som inte influtit och lättnaderna.

Räntebeloppet på rättelser fås när det från det belopp som redovisas till skattetagaren i periodredovisningen dras av de belopp som skulle ha redovisats till skattetagaren ifall de utdelningar som gällde vid tidpunkten för rättelseredovisningen hade använts vid redovisningen. Rättelser och räntor med motsatta tecken är möjliga eftersom eurobeloppet för rättelseredovisningen kan ändras strax före rättelsen, och å andra sidan har man kunnat beräkna ränta på beloppet med motsatt tecken redan länge före ändringen.

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 392 miljoner euro i juni 2014. Ökningen jämfört med föregående år var 71 miljoner euro (+1,7 %).

Tillväxten skedde tack vare personkundernas inkomstskatt, förskottsinnehållningar och källskatt på dividender då momsen och samfundsskatten i juni blev på en lägre nivå än förra året.

Intaget från personkundernas inkomstskatter var sammanlagt 2 499 miljoner, en ökning på 66 miljoner (+2,7 %) från i fjol. Förskottsinnehållningarna ökade med 2,6 procent.

På grund av ett lägre intag av förskottskatter var samfundsskatteintaget 77 miljoner mindre (-24 %) än i fjol. Det sammanlagda beloppet samfundsskatter i juni var 243 miljoner.

Moms inflöt till ett sammanlagt belopp på 1 149 miljoner vilket är 20 miljoner mindre än för ett år sedan (-1,7 %). Minskningen berodde på att antalet återbäringar ökade med +5,3 % när bruttointaget för moms ökade med knappa +1,2 % jämfört med juni förra året.

Bekanta dig närmare med analysen:Skatteintäkternas utveckling i juni 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2013.

De följande preliminära uppgifterna publiceras under veckorna 31 och 35.De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

För första gången har vi under Statistiker också publicerat en uppskattning om beloppen som kommer att redovisas för 2014 (statistik N188). Uppskattningen baserar sig på bl.a. de preliminära uppgifterna om beskattningen för 2013.

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 573 miljoner euro i maj 2014. Ökningen jämfört med maj året innan var 19 miljoner euro (+0,4 %).

Intagen av moms och personkundernas inkomstskatt växte men nedgången i samfundsskatteintaget sänkte ändringsprocenten för det totala skatteintaget till nära noll i maj.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var 2 529 miljoner, dvs. 105 miljoner (+4,3 %) mer än i maj i fjol. Förskottsinnehållningarna växte med 4,1 procent, m.a.o. mer än i mars och april.

Intaget av samfundens inkomstskatt utgjorde totalt 237 miljoner, som var hela 136 miljoner (-36 %) mindre än i maj i fjol. Ungefär hälften av nedgången beror på nedgången i förskottsskatteintaget och den andra hälften av nedgången i förskottskompletteringarna.

Momsintaget var totalt 1 117 miljoner, som var 39 miljoner (+3,6 %) mer än i maj i fjol. Ökningen berodde på de minskade momsåterbäringarna (-3,8 %) eftersom bruttointaget av moms förblev på samma nivå som i maj i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:Skatteintäkternas utveckling i maj 2014 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidanSkatteintäkternas utveckling

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats statistik över inkomstutvecklingen för skatteåret 2013.

Uppgifterna utgörs av preliminära uppgifter om skatteårets beskattningsuppgifter som vi har fått i testkörningen. De baserar sig på anmälningar från utbetalare av inkomst. Endast inkomster som omfattas av förskottsinnehållningen har tagits i beaktande i statistiken, inte t.ex. kapitalinkomster. Skatteavdrag har inte beaktats. De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2013.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Beskattningskostnaderna för det innevarande året har uppdaterats per skattetagargrupp i webbtjänstens avdelning Uppföljning av skatteintäkter.

Med beskattningskostnaderna täcks omkostnaderna för Skatteförvaltningen. År 2014 är kostnaderna ca 468 miljoner euro (463 miljoner euro år 2013).

Statens andel av kostnaderna är 58,6 %, kommunernas 30,8 %, församlingarnas 4,7 % och Folkpensionsanstaltens 5,9 %. Om andelarna bestäms i 30 § i lagen om Skatteförvaltningen. De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas enligt 31 § i lagen om Skatteförvaltningen av beloppet på kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt av invånar- och medlemsantalet.

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna i mars, juni, september och december. Beloppen som dras av visas också på respektive månaders utbetalningsspecifikationer.

De preliminära uppgifterna om fastighetsskatterna som debiterats för skatteåret 2014 visas i webbtjänsten Tjänster för skattetagare på fliken Uppgifter om fastighetsbeskattning i avdelningen Beskattningsuppgifter. Vi har dessutom till avdelningen Statistiker fogat de kommunspecifika uppgifterna om beskattningsvärden och kalkylerade fastighetsskatter på fastigheter grupperade enligt användningsändamålet.

Debiteringen av fastightsskatter ökade med drygt 12 procent till 1 538 miljoner euro jämfört med förra året. Bakgrunden till detta är regeringens ramförhandlingsbeslut år 2013 som syftade till att förstärka kommunernas fastighetsskattebas. Dessutom höjde flera kommuner sina fastighetsskatteprocentsatser.

Fastighetsskatten för 2014 beräknas på basis av beskattningsvärdena för år 2013 och de skatteprocentsatser som för år 2014 fastställts av kommunen där fastigheten är belägen.

Beskattningsvärdena för fastigheter steg sammanlagt ca 10 % Fastigheternas kalkylerade beskattningsvärde var 220 miljarder euro, av vilket byggnadernas andel var 80 % och markens 20 %.

Ytterligare information om den ändrade fastighetsbeskattningen: skatt.fi > Skatteförvaltningen > För medier > Pressmeddelandearkiv > Fastighetsskatteintäkterna uppgår i år till över 1,5 miljarder

I slutet av år 2013 genomförde vi en enkät där vi mätte hur nöjda skattetagarna var med de tjänster som Skatteförvaltningen erbjuder dem. Den föregående undersökningen genomfördes år 2010.

Enkäten bevarades av 347 skattetagare och andra representanter för samma intressentgrupp. Syftet med undersökningen var att kartlägga skattetagarnas kontakter med Skatteförvaltningens olika enheter och hur nöjda de var med skattetagartjänsterna. Vi utredde dessutom skattetagarnas behov och önskemål om hur tjänsterna ska utvecklas.

Skattetagare är mer nöjda än tidigare speciellt med webbtjänster

På det hela taget har tillfredsställelsen med Skatteförvaltningens tjänster ökat. Andelen mycket nöjda har ökat med 13 procent jämfört med den föregående undersökningen.

Mest nöjda var svararna med webbtjänsterna, som fick skolvitsordet 8,96. Vitsordet för webbtjänsterna steg med nästan en halv steg jämfört med den föregående undersökningen. Webbtjänsten för skattetagare var mycket viktig för dem som svarade på enkäten eftersom 88 % av dem använder webbtjänsten varje månad. Också tillfredsställelsen med webbtjänstens olika delar är fortfarande på hög nivå. Minst 75 % av dem som svarade på enkäten säger att de använder nästan alla delar av webbtjänsten. De goda resultaten från år 2010 har blivit ännu bättre, en del till och med mycket bättre.

Då det gäller de övriga kontaktsätten har antalet telefonkontakter minskat. Användningen av e-post har däremot ökat.

Utgående från enkäten bör vi i synnerhet fokusera på att utveckla vår kommunikation, utbildning, skatteprognoser och preliminära uppgifter. Då det gäller kommunikationen är önskemålet att terminologin ska göras klarare och att kommunikationen ska vara så aktuell som möjligt. Vid sidan av de övriga utvecklingsobjekten kommer vi att fästa ännu mer uppmärksamhet vid dessa önskemål.

Tack för alla deltagare!

På grund av ändringen av intagsperioder redovisades den första raten av kvarskatten för skatteåret 2012 en månad tidigare. Uppgiften om skattetagarens andel av kvarskatten i december finns under rubriken Periodiska redovisningar: välj december 2013, andelen finns på raden Kommunalskatt Skatteår 2012.

Kommunerna har med stöd av lagändringen (813/2013) som trädde i kraft 1.12.2013 rätt att hos Skatteförvaltningen beställa mera omfattande fastighetsskatteuppgifter i elektroniskt form för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarens rätt. Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2013 kan beställas fr.o.m. 20.2.2014.

Skatteförvaltningen lämnar fastighetsskatteuppgifterna endast en gång till kommunen. Kommunen har rätt att lämna ut dessa uppgifter vidare till kommunala myndigheter inom kommunen för ovan uppräknade ändamål.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2014 kan beställas efter att fastighetsbeskattningen blivit slutförd i september 2014. Vi kommer att senare meddela närmare om hur dessa uppgifter kan beställas.

Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Heidi Oikarinen

Beställningsblankett och meddelande finns på webbtjänstens sida "Länkar"

Av tekniska skäl visar vissa utbetalningsspecifikationer för de redovisningar som betalats ut 28.1.2014 ett annat belopp än det som redovisats i januari. Skillnaden är mestadels 0,01–0,14 euro och högst 5,64 euro. Beloppet som redovisats på bankkontot är korrekt, felet finns endast i utbetalningsspecifikationen.

Samfundsskattens uppdaterad utdelningar för skatteåret 2014 per skattetagare finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken "Utdelningar".

På gruppnivå kommunernas utdelning är 35,56 procent och församlingarnas utdelning 2,81 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt. Statens utdelning är 61,63 procent.

Förenhetligandet av intagsperioderna som trädde i kraft i september 2013 påverkar redovisningarna kring årsskiftet för såväl samfundsskattens som förvärvs- och kapitalinkomstskatternas del.

I december 2013 redovisades förvärvs- och kapitalinkomstskatter för nästan 300 miljoner euro mer än normalt. Ökningen berodde på att kvarskatterna från skatteåret 2012 redovisades i försnabbad takt. I januari blir därför det redovisade beloppet för förvärvs- och kapitalinkomstskatter i motsvarande mån mindre.

På motsvarande sätt ledde den försnabbade redovisningen av förskottsåterbäringarna av samfundsskatt från skatteåret 2012 till att redovisningen av samfundsskatter i december 2013 underskred det normala med omkring 300 miljoner euro. I januari 2014 redovisas samfundsskatter för cirka 500 miljoner euro (året innan: 155 miljoner euro) eftersom förskottsåterbäringarna från skatteåret 2012 inte bidrar till att minska redovisningsbeloppet.