Nyheter år 2013

I december rättas förskottsuppbördens utdelningar för skatteåret 2013. Vid denna rättelse justeras det dittills influtna skatteutfallet så att det motsvarar de nya utdelningarna. Rättelserna grundar sig på uppgifter som erhållits från den slutförda beskattningen 2012 och som finansministeriet i sina kalkyler rättat med t.ex. lönernas och pensionernas inkomstnivå- och indexförändringar. På basis av dessa uppgifter har Skatteförvaltningen fått en uppskattning av skatterna som för skatteåret 2013 inflyter för olika skattetagargrupper.

Efter att utdelningarna för 2013 har justerats ska staten vid redovisningarna i december 2013 betala cirka 179 miljoner euro. Till kommunerna redovisas cirka 172 miljoner euro mer och till Folkpensionsanstalten cirka 7 miljoner euro. Församlingarnas andel förändras inte. I debiteringsredovisningen i november 2014 rättas utdelningarna så att de motsvarar andelarna i den slutliga beskattningen av skatteåret 2013.

Skattetagargruppernas utdelningar som träder i kraft i december är följande (förändringen i procentenheter jämfört med den tidigare andelen inom parentes):

– Staten 28,34 % (-0,74 %)

– Kommunerna 61,96 % (+0,71 %)

– Församlingarna 3,25 % (0,00 %)

– FPA:

--- sjukvårdspremie 4,22 % (+ 0,22 %)

--- dagpenningspremie 2,23 % (+0,01 %)

Eftersom de nya utdelningarna redan används vid periodredovisningen i december har rättelsens inverkan räknats ut på basis av de belopp som redovisats före november.

Också de skattetagarspecifika andelarna förändras, eftersom det i kontrollberäkningen av utdelningarna har använts uppgifter från det skatteår som gick ut i oktober 2012 samt de ändrade inkomstskattesatserna från 2013/2012.

Rättelserna som gäller varje enskild skattetagare har publicerats under rubriken Statistik i punkt Utdelningar – statistik N185.

Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på kontot FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning).Skatten betalas alltså inte t.ex. på skattekontot.

  • Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen (= redovisningarnas betalningsdagen 28.11.), beräknas inte någon ränta på beloppet.

  • Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodredovisning.

  • Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning.

  • Räntan är 1 procent årliga räntan.

Hösten 2013 mäter Skatteförvaltningen hur nöjda skattetagarna är med Skatteförvaltningens tjänster. En motsvarande enkät har gjorts med tre års mellanrum från och med år 2001.

IROResearch Oy genomför enkäten som har planerats tillsammans med Skatteförvaltningen. Det är fråga om en urvalsundersökning som genomförs som telefonintervju.

Vesa Väisänen från IROResearch Oy svarar för det praktiska genomförandet. Kontaktpersonen vid Skatteförvaltningen är Satu Sarén, tfn 020 612 4102/ e-post: satu.saren@vero.fi.

Om du är en av de intervjuade har du möjlighet att förbättra nivån på tjänsterna genom att delta i enkäten. Med hjälp av enkäten får vi viktig information om hur nöjda skattetagarna är, hur Skatteförvaltningens tjänster fungerar och vad som behöver utvecklas.

Skatteförvaltningen har i webbtjänsten uppdaterat uppgifter om redovisningen som i november 2013 görs enligt 2012 års debitering.

I debiteringsredovisningen rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskattebeloppen som influtit för skatteåret 2012 så att de motsvarar debiteringsandelarna. Kommunerna får en positiv rättelse på ca 63,8 miljoner euro och Folkpensionsanstalten ca 17,5 miljoner euro. För staten utgör rättelsen ca -70 mn euro och för församlingarna ca -10,9 mn euro.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (Punkten Debiterade inkomstskatter under Statistik i webbtjänsten). I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp på förskottsåterbäringar som ska dras av i november samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatterna. Kvarskatterna debiteras till skattetagarna till största delen i december och februari.

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade beloppet för skatteåret 2012.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

Intaget av fastighetsskatt var sammanlagt 650 miljoner euro i september. Den största delen (613,6 mn) av detta belopp redovisades i periodredovisningen i september. Dessutom skickades betalningspåminnelser om fastighetsskattens första rat till ett belopp på ca 60 miljoner. Resten av betalningarna för den första raten (ca 100 mn) redovisas till största delen i oktober.

SKATTEFÖRVALTNINGEN

Informationstjänster

PB 325

00052 SKATT

Diarienummer A41/7101/2013

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2012 lämnas ut till kommunstyrelserna

Skatteförvaltningen ger offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2012 till kommunstyrelserna. Till kommunstyrelserna lämnas ut de uppgifter om fysiska personer, samfund och samfällda förmåner som avses i 5 § i lagen om offentlighet och sekretess (1346/1999) i fråga om beskattningsuppgifter. Därutöver lämnas också de fysiska personernas personbeteckningar, som är sekretessbelagda enligt lagens 1 § och 4 §. Enligt 14 § 1 moment lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter lämnas uppgifterna ut till kommuner som skattetagare eller för att sköta lagstadgade uppgifter.

Beställning och utförande av uppgifter

Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsen endast på beställning. I brevet till kommunstyrelserna har Skatteförvaltningen bett kommunstyrelserna att senast 18.10.2013 skicka beställningen om uppgifterna i elektronisk form till Skatteförvaltningens Produktionsenheten. Uppgifterna levereras per säker e-post till den officiella e-postadressen av den kontaktperson som kommunstyrelsen angett. Av informationssäkerhetsskäl kommer uppgifter inte att skickas på pappersutskrifter eller CD-skivor. Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m. 1.11.2013. Beskattningsuppgifterna för skatteåret 2012 lämnas ut till kommunstyrelserna gratis.

Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Heidi Oikarinen

Bilagor Brev till kommunstyrelserna och Beställningsblankett finns på webbtjänstens sida Länkar

På grund av ändringen av intagsperioden redovisas betalningarna av fastighetsskattens första rat till kommunerna redan i september i stället för oktober. Beloppet på fastighetsskatten som redovisas till kommunerna i september är 614 miljoner euro.

Skatteförvaltningen utlämnar på begäran fastighetsförteckningen till kommunerna för granskning av fastighetsuppgifter. Fastighetsförteckningen utlämnas gratis till kommunerna i elektronisk form efter att fastighetsbeskattningen slutförts.

Uppgifterna skickas till kommunen endast på beställning.

Mer detaljerad information och blankett för beställning finns på sidan:

Skatt.fi / Detaljerade skatteanvisningar / Fastighetsbeskattning / Utlämnande av fastighetsförteckningar till kommuner (9.9.2013)

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade beloppet för skatteåret 2012.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

Utdelningen av statsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremier för skatteåret 2012 har justerats enligt finansministeriets förordning 609/2013 fr.o.m. den redovisning som förrättas i augusti. I detta sammanhang justeras beräkningsgrunderna för enskilda kommuners och församlingars utdelningar enbart av tekniska skäl.

På grund av justeringen av utdelningarna för 2012 redovisas vid redovisningarna i augusti 2013 till kommunerna ca 223 miljoner euro mer, till församlingarna ca 14 miljoner euro och till Folkpensionsanstalten ca 14 miljoner euro. Hos staten uppbärs ca 251 miljoner euro.

Finansministeriet har fastställt följande utdelningar för skatteåret 2012 (den tidigare utdelningen inom parentes):

statsskatt 26,79 % (27,68 %)

kommunalskatt 63,20 % (62,41 %)

kyrkoskatt 3,37 % (3,32 %)

sjukvårdspremie 4,09 % (4,03 %)

dagpenningspremie 2,55 % (2,56 %)

Utdelningarna förändras vid redovisningsomgången i november så att de ska komma att grunda sig på debiteringarna. Till följd av justeringen nu borde rättelserna vid den redovisningsomgången vara mindre.

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade beloppet för skatteåret 2012.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

Skatteförvaltningen avgör sådana ansökningar som gäller befrielse från kommunalskatten, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatten och som anhängiggjorts 1.6.2013 eller därefter, förutsatt att kommunen inte lämnat in en anmälan om beslutsrätt i ärendet. Ansök-ningarna avgörs av Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet.Adressen är: Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet, PB 927 20101 Åbo

Skatteförvaltningen sänder sitt beslut för kännedom till kommunen.

Kommunen avgör de ansökningar som anhängiggjorts under perioden 1.6.2013–31.12.2015, förutsatt att den lämnat in en anmälan om beslutsrätt i ärendet till Skatteförvaltningen senast 31.3.2013.

För att kommunen ska kunna avgöra ett ärende som gäller befrielse från skatt har den rätt att på begäran få nödvändiga uppgifter från Skatteförvaltningen

Kommunen ska med tanke på genomförandet av sitt beslut om befrielse från skatt sända en kopia av beslutet till Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet, adressen ovan.

Lagrum:

38 a och b § i lagen om skatteuppbörd

15 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifte

Det har i mars återburits mera än vanligt sådana samfundsskatter som hänför sig till tidigare skatteår (< 2009). På grund av återbäringarna blir redovisningen av samfundsskatt i april mindre än väntat. Beloppet som kommer att redovisas är ca 180 miljoner euro.

Beskattningskostnaderna för 2013 finns i webbtjänsten under de olika skattetagarnas sektioner Uppföljning av skatteinkomster.

Beskattningskostnaderna består av Skatteförvaltningens verksamhetsutgifter och i år utgör de ca 463 miljoner euro (2012: 435 milj. euro). Statens andel av kostnaderna är 58,6 %, kommunernas 30,8 %, församlingarnas 4,7 % och Folkpensionsanstaltens 5,9 %. Om andelarna bestäms i 30 § l om skatteförvaltningen.Beloppen av kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt antalet invånare/medlemmar påverkar andelarna av enskilda kommuner och församlingar (31 § L om skatteförvaltningen).

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna för mars, juni, september och december. Beloppen att dra av visas också på respektive månaders utanordningsspecifikationer.

Skatteförvaltningen har börjat varje månad publicera information på Skatt.fi om skatteintäkterna som vi samlat in för samhällets behov. Nu har uppgifterna om nettointaget i februari 2013 blivit färdiga.

Vi publicerar månadsvis statistik på Skatt.fi över de influtna (bruttointaget) och återbetalade skatterna samt differensen mellan dessa (nettointaget). Utöver statistiken publicerar vi även en analystext om skatteintäkternas utveckling.

Nettointagsstatistiken innehåller uppgifterna om föregående månads skatteintag och återbäringar samt de kumulativa uppgifterna från kalenderårets början. Jämförelsetalen gäller motsvarande tidpunkter året innan. Dessutom publicerar vi ett sammandrag av utvecklingen i det totala nettointaget och i nettointagen i de olika skattegrupperna 2009–2013.

I statistiken och analysen åskådliggörs skatteintäkternas utveckling i varje skattegrupp. Grupperna är personkundernas inkomstskatt, samfundens inkomstskatt, momsen, socialskyddsavgiften, fastighetsskatten och övriga skatter.

Liten ökning i nettointaget i februari jämfört med i fjol

Skatteförvaltningens i januari 2013 insamlande nettointag av skatteintäkter var totalt 4 631 miljoner euro. Ökningen jämfört med i fjol var 75 miljoner euro (+1,6 %).

I de största skattegrupperna ökade nettointagen av personkundernas inkomstskatt och momsen måttligt. Personkundernas förskottsinnehållningar ökade från i fjol men förskottskompletteringarna, som började minska i januari, fortsatte att minska. I momsen växte både bruttointaget och återbäringarna i någon mån.

Bekanta dig med rapporterna över nettointaget: Skatteförvaltningen > Statistik över skatteutfall och redovisning > Skatteintäkternas utveckling

Ytterligare information:Matti Luokkanen, tfn 020 612 4110

Vid fastighetsbeskattningen 2013 tillämpas för första gången ändringen av fastighetsskattelagen enligt vilken kunden ska granska att de uppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen är riktiga samt vid behov korrigera uppgifterna. Eventuella korrigeringar och brister ska uppges till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Om uppgifterna inte korrigeras, anses den skattskyldige för fastighetsbeskattningen ha lämnat in uppgifterna i enlighet med den utredning som har sänts till denne.

Till följd av denna ändring är det inte förrän fastighetsbeskattningen slutförts i september 2013 som fastighetsbeskattningsuppgifterna (t.ex. fastighetsförteckningen) på begäran utlämnas till kommunerna för granskning. I uppgifterna ingår då även de korrigeringar kunderna eventuellt gjort. Halvfärdiga fastighetsbeskattningsuppgifter utlämnas inte längre till kommunerna.

Ett mer detaljerat meddelande om det nya förfarandet ger senare.

BEFOGENHET TILL BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT ÖVER¬GÅR 1.6.2013 TILL SKATTEFÖRVALTNINGEN

För att förbehålla sig beslutsrätten ska kommunen lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast 31.3.2013.

Beviljandet av befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergår till Skatteförvaltningen 1.6.2013 enligt ändring av lagen om skatteuppbörd (882/2012) som trädde i kraft 1.1.2013. Skatteförvaltningens beslutsrätt gäller sådana ansökningar om befrielse från kommunalskatt och fastighetsskatt som anhängiggjorts fr.o.m. 1.6.2013 med stöd av 38 a § i lagen om skatteuppbörd. Skatteförvaltningen skickar sina beslut om kommunalskatt och fastighetskatt för kännedom till kommunen i fråga. Antalet negativa och positiva beslut som Skatteförvaltningen fattat om kommunalskatt och fastighetsskatt statistikförs i Skatteförvaltningen kommunspecifikt enligt skatteslag. Skatteförvaltningen för statistik över eurobeloppen av de befrielser som Skatteförvaltningen beviljat från kommunalskatt och fastighetsskatt kommunspecifikt enligt skatteslag.

Kommunen kan förbehålla sig beslutsrätten om befrielse från skatt om kommunen lämnar in en anmälan om beslutsrätt till Skatteförvaltningen inom utsatt tid.

För att förbehålla sig beslutsrätten ska kommunen lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast 31.3.2013. Beslutsrätten gäller då sådana befrielseansökningar som anhängiggörs under perioden 1.6.2013–31.12.2015. Om kommunen inte lämnar in en anmälan om beslutsrätt inom den tidsfrist som angetts ovan, kommer den nästa möjligheten att lämna in anmälan först år 2015 för perioden 1.1.2016–1.12.2018.

I sin anmälan om beslutsrätt ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt eller fastighetsskatt eller båda. Skatteförvaltningen skickar kommunen en bekräftelse via e-post om kommunens beslutsrätt. En förteckning över kommuner som förbehållit sig beslutsrätten publiceras på Skatt.fi

På ansökningar som anhängiggjorts före 1.6.2013 tillämpas de bestämmelser som varit i kraft vid ansökningstidpunkten.

Skicka kommunens anmälan om beslutsrätt till Skatteförvaltningens adressVerohallinto[at]vero.fi eller PB 325 00052 SKATT

Kontaktpersonen vid Skatteförvaltningen är överinspektör Timo Saastamoinen, tfn 020 612 4111.

Lagrum: 38 a, 38 b § och 1-4 mom. övergångsbestämmelsen i lagen om skatteuppbörd (21.12.2012/882)

För kännedom: Finlands kommunförbund

Befrielseanmälan finns i webbtjänstens Länkarna-avdelning