Nyheter år 2012

Beloppet som eventuellt tas ut i sambandmed den periodiska redovisningen, betalas på kontot FI96 1660 3000 2156 01 (BIC-kod NDEAFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning).Skatten betalas alltså inte på skattekontot.

Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen (= redovisningarnas betalningsdagen), beräknas inte någon ränta på beloppet. Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodredovisning.

Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning (1,5 % årliga ränta).

Uppgifterna om de redovisade beloppen för november publiceras den 23.11.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Från beskattningens utfall dras som vanligt av personkunders skatteåterbäringar för skatteåret 2011 vid redovisningsomgången i november. Enligt de uppgifter vi har nu är återbäringarna sammanlagt ca 2,3 mrd euro, varvid det i praktiken inte finns några förvärvs- och kapitalinkomster att redovisa.

Samfundsskatt

I oktober har 400 miljoner euro i samfundsskatt återburits till företag. Till största delen gäller återbäringarna internationell beskattning, dvs. undanröjandet av dubbelbeskattning. Den exceptionellt stora återbäringen betyder en nästan exakt likadan situation som i fråga om redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter, dvs. att det i november inte finns några samfundsskatter att redovisa. Återbäringarna av utländska skatter gäller huvudsakligen skatteåren 2008–2010.

SKATTEFÖRVALTNINGEN

Gemensamma tjänster

Enheten för

utvecklingsstyrning/InformationstjänsterPB 325

00052 SKATT

Diarienummer A65/7101/2012

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2011 lämnas ut till kommunstyrelserna

Skatteförvaltningen ger offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2011 till kommunstyrelserna. Till kommunstyrelserna lämnas ut de uppgifter om fysiska personer, samfund och samfällda förmåner som avses i 5 § i lagen om offentlighet och sekretess (1346/1999) i fråga om beskattningsuppgifter. Därutöver lämnas också de fysiska personernas personbeteckningar, som är sekretessbelagda enligt lagens 1 § och 4 §. Enligt 14 § 1 moment lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter lämnas uppgifterna ut till kommuner som skattetagare eller för att sköta lagstadgade uppgifter.

Beställning och utförande av uppgifter

Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsen endast på beställning. I brevet till kommunstyrelserna har Skatteförvaltningen bett kommunstyrelserna att senast 12.10.2012 skicka beställningen om uppgifterna i elektronisk form till Skatteförvaltningens Produktionsenheten. Uppgifterna levereras per säker e-post till den officiella e-postadressen av den kontaktperson som kommunstyrelsen angett. Av informationssäkerhetsskäl kommer uppgifter inte att skickas på pappersutskrifter eller CD-skivor. Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m. 1.11.2012. Beskattningsuppgifterna för skatteåret 2011 lämnas ut till kommunstyrelserna gratis.

Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Heidi Oikarinen

Bilagor Brev till kommunstyrelserna och Beställningsblankettfinns på webbtjänstens sida Länkar

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade beloppet för skatteåret 2011.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

Beskattningskostnaderna för 2012 finns i webbtjänsten under de olika skattetagarnas sektioner Uppföljning av skatteinkomster.

Beskattningskostnaderna för 2012 finns i webbtjänsten under de olika skattetagarnas sektioner Uppföljning av skatteinkomster. Beskattningskostnaderna består av Skatteförvaltningens verksamhetsutgifter och i år utgör de ca 435 miljoner euro (2011 424 mn euro). Statens andel av kostnaderna är 58,6 %, kommunernas 30,8 %, församlingarnas 4,7 % och Folkpensionsanstaltens 5,9 %. Om andelarna bestäms i 30 § l om skatteförvaltningen.

Beloppen av kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt antalet invånare/medlemmar påverkar andelarna av enskilda kommuner och församlingar (31 § L om skatteförvaltningen).

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna för mars, juni, september och december. Beloppen att dra av visas också på respektive månaders utanordningsspecifikationer.