Nyheter år 2011

Samfundsskattens uppdaterad utdelningar för skatteåret 2012 per skattetagare finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Utdelningar.

På gruppnivå kommunernas utdelning är 28,34 procent och församlingarnas utdelning 2,30 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt. Statens utdelning är 69,36 procent.

Samfundsskattens utdelningar för skatteåret 2012 per skattetagare finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Utdelningar.

På gruppnivå kommunernas utdelning är 28,34 procent och församlingarnas utdelning 2,30 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Uppskattade utdelningar i förskottsuppbörden för skatteåret 2011 och rättelseredovisningar i december 2011 -statistiken finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Utdelningar (N185).

Det har funnits fel i några företags koncernuppgifter för 2009. Eftersom koncernuppgifterna för 2009 används som en faktor vid beräkningen av utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2011, har utdelningarna omräknats. I periodredovisningen av november kommer skatteåret 2011 i fråga om samfundsskatten att rättas så att det ska överensstämma med de nya utdelningarna.

På grund av felet har koncernens alla anställda i den tidigare beräkningen räknats som anställda som arbetar i Helsingfors. På grund av detta minskar ändringen Helsingfors stads (-2,2 %) och Helsingfors kyrkliga samfällighets (-1,4 %) andel av samfundsskatten för skatteåret 2011. I motsvarande mån blir andelen för de 64 kommuner (60 församlingar) där koncernen har anställda större.

De nya utdelningarna finns på webbtjänsten, t.ex. Kommunerna - Uppföljning av skatteinkomster - välj kommunen och välj sedan Samfundsskatt som redovisningshelhet. Utdelningarna finns dessutom samlade på webbtjänsten under Statistiker. I statistiken har man även per skattetagare beräknat hur mycket utdelningarna har ändrats jämfört med de utdelningar som infördes i februari.

Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på kontot FI96 1660 3000 2156 01 (BIC-kod NDEAFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning).Skatten betalas alltså inte på skattekontot.

Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen (= redovisningarnas betalningsdagen), beräknas inte någon ränta på beloppet. Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodredovisning. Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning (1 % årliga ränta).

Arbetsgivarprestationer dras av (kvittas) i samband med periodredovisningarna i november som normalt, dvs. de behöver inte betalas.

I webbtjänsten har uppdaterats uppgifter om redovisningen som i november 2011 görs enligt 2010 års debitering.

I debiteringsredovisningen i november rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskattebeloppen som influtit för skatteåret 2010 så, att de motsvarar skatteårets debiteringsrelationer. På grund av att kapitalinkomsterna har utvecklats bra, har rättelsen varit för staten cirka 91 miljoner euro positiv. För kommunernas vidkommande är rättelsen 73,9 miljoner euro negativ, för församlingarna 5,8 miljoner euro negativ och för FPA sammanlagt cirka 10,9 miljoner euro negativ.

Rättelseuppgifter per skattetagare finns i statistiken N181 (Webbtjänstens punkt ”Debiterade inkomstskatter” i Statistik -avdelningen). I statistiken finns också beloppen av förskottsåterbäringar per skattetagare som ska dras av i november samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatterna. Kvarskatterna redovisas till skattetagarna i huvudsak i januari och i mars.

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade inkomstskatter och debiterade beloppet för skatteåret 2010.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade beloppet för skatteåret 2011.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

SKATTEFÖRVALTNINGEN

Avdelningen för informationstjänster

PB 325

00052 SKATT

Diaarienummer A50/7101/2011

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2010 lämnas ut till kommunstyrelserna

Skatteförvaltningen ger offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2010 till kommunstyrelserna. Till kommunstyrelserna lämnas ut de uppgifter om fysiska personer, samfund och samfällda förmåner som avses i 5 § i lagen om offentlighet och sekretess (1346/1999) i fråga om beskattningsuppgifter. Därutöver lämnas också de fysiska personernas personbeteckningar, som är sekretessbelagda enligt lagens 1 § och 4 §. Enligt 14 § 1 moment lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter lämnas uppgifterna ut till kommuner som skattetagare eller för att sköta lagstadgade uppgifter.

Beställning och utförande av uppgifter

Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsen endast på beställning. I brevet till kommunstyrelserna har Skatteförvaltningen bett kommunstyrelserna att senast 14.10.2011 skicka beställningen om uppgifterna i elektronisk form till Skatteförvaltningens Produktionsenheten. Uppgifterna levereras persäker e-post till den officiella e-postadressen av den kontaktperson som kommunstyrelsen angett. Av informationssäkerhetsskäl kommer uppgifter inte att skickas på pappersutskrifter eller CD-skivor. Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m. 1.11.2011. Beskattningsuppgifterna för skatteåret 2010 lämnas ut till kommunstyrelserna gratis.

Biträdande direktör Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Heidi Oikarinen

Bilagor Brev till kommunstyrelserna och Beställningsblankettfinns på webbtjänstens sida Länkar

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade inkomstskatter och debiterade beloppet för skatteåret 2010.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade inkomstskatter och debiterade beloppet för skatteåret 2010.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter.

Utdelning av statsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremier för skatteåret 2010 har justerats enligt finansministeriets förordning 769/2011 fr.o.m. den redovisning som förrättas i juli. En motsvarande justering för skatteåret 2011 görs i samband med den redovisning som förrättas i augusti.

För skatteåret 2010 utgör justeringen för kommunerna ca -129 mn euro, församlingarna -13,2 mn euro och FPA -23,7 mn euro (sjukförsäkringspremie -2,6 mn euro och dagpenningspremie -21,1 mn euro).

Uppskattning av verkningen för skatteåret 2011 för de olika skattetagargrupperna är: Kommunerna -69 mn euro, församlingarna -4,7 mn euro och FPA -7,8 mn euro (sjukförsäkringspremie -4,7 mn euro och dagpenningspremie -3,1 mn euro).

Syftet med justeringen är att få utdelningen bättre motsvara den slutliga beskattningen.

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade inkomstskatter och debiterade beloppet för skatteåret 2010.

Uppgifter finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter: (N101, N223 och N213).

Beskattningskostnaderna för 2011 finns i webbtjänsten under de olika skattetagarnas sektioner Uppföljning av skatteinkomster.

Beskattningskostnaderna består av Skatteförvaltningens verksamhetsutgifter och i år utgör de ca 424 miljoner euro (2010 427 milj. euro). Statens andel av kostnaderna är 58,6 %, kommunernas 30,8 %, församlingarnas 4,7 % och Folkpensionsanstaltens 5,9 %. Om andelarna bestäms i 30 § l om skatteförvaltningen.

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna för mars, juni, september och december. Beloppen att dra av visas också på respektive månaders utanordningsspecifikationer.