Nyheter år 2010

17 skattetagare fick information från skattekontot **om att förskottsinnehållning på källskatter minskades felaktigt med låglönestöd från förskottsinnehållning på lönerna.**Låglönestödet drogs av från även förskottsinnehållningen på löner.

Det felaktiga beloppet kvittades i periodredovisningen av december och ska korrigeras i redovisningen av januari. Skattetagarna behöver inte vidta åtgärder mot Skatteförvaltningen, men det kan hända att skattetagarens bokföring behöver korrigeras. Den felaktiga kvittningen visas på skattetagarens skattekonto. De felaktiga summorna är mellan några tiotals euro upp till ca 7 500 euro.

Följande skattetagare drabbas av felet:

Kommunerna: Huittinen, Kemi, Keminmaa, Kiiminki, Muhos, Pello, Jakobstad, Raseborg, Sodankylä, Tohmajärvi och Övertorneå

Ev. luth. Församlingarna: Esbo kyrklig samfällighet, Tavastehus, Kauhava, och Jakobstad kyrkliga samfällighet, Sastamala och Torneå.

Vi beklagar olägenheten.

Uppskattade utdelningar i förskottsuppbörden för skatteåret 2010 och rättelseredovisningar i december 2010 -statistiken finns i webbtjänstens Statistik-avdelning under rubriken Utdelningar

Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på kontot 166030-113020 med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Kommunerna -> Periodiska redovisningar (välj kommunen) -> Utanordningsspecifikation). Skatten betalas alltså inte på skattekontot.

Kontonumrets IBAN-format är FI45 1660 3000 1130 20 och BIC-kod NDEAFIHH.

Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen (= redovisningarnas betalningsdagen), beräknas inte någon ränta på beloppet. Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodredovisning. Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning.Obs. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på samma sätt som förut på kontot 166030-113020 med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Kommunerna -> Periodiska redovisningar (välj kommunen) -> Utanordningsspecifikation). Skatten betalas alltså inte på skattekontot. Kontonumrets IBAN-format är FI45 1660 3000 1130 20 och BIC-kod NDEAFIHH.

På hösten 2010 ordnar Skatteuppbördsenheten en undersökning som mäter skattetagarnas tillfredsställelse med Skatteförvaltningens tjänster. Motsvarande undersökningen har ordnat tidigare år 2001, 2004 och 2007.

Undersökningen genomförs av undersökningsbyrån IROResearch Oy. För planeringen ansvaras Skatteuppbördsenheten tillsammans med undersökningsbyrån.

Undersökningen genomförs som en stickprovsundersökning i form av styrda telefonintervjuer i undersökningsbyråns intervjucenter i Helsingfors.

För det praktiska genomförandet hos IROResearch Oy ansvarar Antti Suomela och på Skatteuppbördsenheten är den ansvarige kontaktpersonen Jyrki Einiö tel. (09) 7311 4143 / email: jyrki.einio@vero.fi.

Genom undersökningen får Skatteuppbördsenheten viktig information om skattetagarnas tillfredsställelse och om hur tjänsterna fungerar samt utvecklingsförslag för framtiden. Om Ni blir vald till intervjun, vi ber dig att delta i undersökningen. Genom att svara kan ni medverka till förbättringen av tjänsterna.

SKATTEFÖRVALTNINGEN

Avdelningen för informationstjänster

PB 325

00052 SKATT

Diaarienummer A40/7101/2010

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2009 lämnas ut till kommunstyrelserna

Skatteförvaltningen ger offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2009 till kommunstyrelserna. Till kommunstyrelserna lämnas ut de uppgifter om fysiska personer, samfund och samfällda förmåner som avses i 5 § i lagen om offentlighet och sekretess (1346/1999) i fråga om beskattningsuppgifter. Därutöver lämnas också de fysiska personernas personbeteckningar, som är sekretessbelagda enligt lagens 1 § och 4 §. Enligt 14 § 1 moment lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter lämnas uppgifterna ut till kommuner som skattetagare eller för att sköta lagstadgade uppgifter.

Beställning och utförande av uppgifter

Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsen endast på beställning. I brevet till kommunstyrelserna har Skatteförvaltningen bett kommunstyrelserna att senast 15.10.2010 skicka beställningen om uppgifterna i elektronisk form till Skatteförvaltningens Produktionsenheten. Uppgifterna levereras persäker e-post till den officiella e-postadressen av den kontaktperson som kommunstyrelsen angett. Av informationssäkerhetsskäl kommer uppgifter inte att skickas på pappersutskrifter eller CD-skivor. Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m. 1.11.2010. Beskattningsuppgifterna för skatteåret 2009 lämnas ut till kommunstyrelserna gratis.

Biträdande direktör Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Heidi Oikarinen

Bilagor Brev till kommunstyrelserna och Beställningsblankettfinns på webbtjänstens sida Länkar

I webbtjänsten har uppdaterats de förhandsuppgifter om debiterade inkomstskatter för skatteåret 2009 som förutsätts i 6 § i förordningen om beskattningsförfarande. Till exempel kommunerna kan hitta förhandsuppgiftrna per skattetagare vid punkten Kommunerna - Uppföljnng av skatteinkomster - Debitering.

Mera ingående uppgifter om inverkan av skatteåret 2009 på debireringar finns i webbtjänstens Statistik -avdelning under rubriken Debiterade inkomstskatter

Södra skatteuppbördsenhetens lokaler i Tavastehus renoveras som bäst. Därför sköts skattetagarnas telefontjänst i fortsättningen med mobiltelefon i numret 040 483 7631.

Servicenumret som börjar med 020 kan inte nås från fredagen 28.5.2010.

Skattekontoförfarandet har inte ändrat behandlingen av kommunernas, församlingarnas och FPA:s arbetsgivarprestationer. De dras fortfarande av (kvittas) i samband med periodredovisningarna, dvs. de behöver inte betalas. Avdraget görs enligt periodskattedeklarationerna.

Skatter som dras av i samband med periodskattedeklarationerna är (i parentes punkt/skattens kod på periodskattedeklarationen):

  • (604) förskottsinnehållning att betala

  • (610) arbetsgivares socialskyddsavgift att betala

  • (608) källskatt att betala (om löner)

  • (24) förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning

  • (25) förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller annat samfund

  • (69) källskatt på räntor och royaltier (från begränsat skattskyldiga)

T.ex moms och andra sådana skatter på eget initiativ som omfattas av skattekontoförfarandet betalas på skattekontot.p>

Obs. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på samma sätt som förut på kontot 166030-113020 med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Kommunerna -> Periodiska redovisningar (välj kommunen) -> Utanordningsspecifikation). Skatten betalas alltså inte på skattekontot.

Kontonumrets IBAN-format är FI45 1660 3000 1130 20 och BIC-kod NDEAFIHH.Obs. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på samma sätt som förut på kontot 166030-113020 med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Kommunerna -> Periodiska redovisningar (välj kommunen) -> Utanordningsspecifikation). Skatten betalas alltså inte på skattekontot. Kontonumrets IBAN-format är FI45 1660 3000 1130 20 och BIC-kod NDEAFIHH.

Skatteförvaltningen statistikförde skatteuppgifter för 2009 i slutet av veckan 13. Eftersom tidpunkten var mycket tidig jämfört med slutförande av beskattningen, är uppgifterna ganska osäkra. Som det ser ut nu kan i synnerhet statsskatten avvika väsentligt från den slutliga uppgiften. Däremot motsvarar beloppen av proportionella skatter på aggregatnivån (kommunerna, församlingarna, FPA) förväntningarna. På grund av att skatteberedningen ännu inte har slutförts, är de enskilda kommunernas och församlingarnas uppgifter otillförlitliga. Felaktigt sparade uppgifter fanns i tre kommuner och två församlingar. De "korrigerade" skatteuppgifterna för dem är följande:

Skattetagaren...............Kommunal-/kyrkoskatt......Ändring 2009/2008

Ev. luth, förs. i Hollola...........4 687 862 €.............. -1,7 %

Hämeenkoski kommun.......4 712 438 €............... 1,6 %

Tavastkyrö kommun..........26 220 920 €............... 2,8 %

Ev. luth, förs. I Tavastkyro.....1 621 128 €..............-1,7 %

Ingo kommun......................18 111 499 €............... 6,7 %

Uppgifterna om nästa statistikföring är tillgängliga på veckan 24.

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för januari-mars 2010 har gått mer eller mindre nedförsbacke. De månatliga redovisningarna och ändringarna till fjolåret var följande:

Månad............milj. euro........2010/09...abs. ändring

januari...........2 509,8 M€......-6,2 %......-166,5 M€

februari..........2 044,5 M€....-15,6 %......-377,2 M€

mars..............2 549,5 M€.....-6,9 %......-190,0 M€

sammanlagt.....7 103,8 M€.....-9,4 %......-733,7 M€

För att bättre kunna förstå "förlusten" på över 700 miljoner euro, granskar vi skillnaderna på skatteslagsnivån.

Sänkningen i januari beror på minskad avkastning av kvarskatt (-131 M€) och förskottsskatt (-47 M€). Förklaring till den första sänkningen är att debiteringen minskade med över ett kvartal, men den enda förklaringen vi kommer på till den andra sänkningen är lågkonjunkturen.

Sänkningen i februari beror på minskad avkastning på förskottsinnehållning (-243 M€), förskottskomplettering (-94 M€) och kvarskatt (-22 M€). Lågkonjunkturen är en del av förklaringen till den kraftiga minskningen i förskottsinnehållningen, men dels beror den också på problemen med införandet av skattekontot. Vi tror således att problemen är en engångsföreteelse. Kollapsen på förskottskomplettering (nästan -37 %) beror mest på att utfallet av överlåtelsevinsterna minskade kraftigt under 2009.

Negativt resultat i mars var till följd av minskad avkastning på förskottskomplettering (-169 M€) och kvarskatt (-122 M€). Orsakerna framgår av de tidigare avsnitten. Förskottsinnehållningarna på eget initiativ avkastade 121 M€ mera än i mars 2009. Ökningen på 100 M€ beror på summorna som föll bort i februari.

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatterna för januari-mars 2010 är nästan 10 % negativa. 70 % av sänkningen beror på förskottskompletteringarna och kvarskatterna. Eftersom vikten av dessa skatteslag kommer att minska under de kommande månaderna, tror vi att den relativa sänkningen av avkastningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatterna är väsentligt mindre i slutet av året.

Arbetsgivarprestationer

Införandet av skattekontoförfarandet påverkar inte behandlingen av kommunernas, församlingarnas och FPA:s arbetsgivarprestationer. De dras av (kvittas) i samband med periodiska redovisningar på samma sätt som förut.

De betalningar som inbetalats på skattekontot återbärs inte automatiskt, varför skattetagaren, om den betalat en arbetsgivarprestation som ska kvittas, kan kontakta Skattekontorådgivningen, tfn 020 697 057, för att få prestationen tillbaka som återbäring. Annars stannar betalningen på skattekontot och den används som betalning för kommande förpliktelser.

Redovisningsutskrifter

Webbtjänsten för skattetagare, som öppnades i våras, ersätter redovisningsutskrifterna och det skickas alltså inte längre några utskrifter i samband med periodredovisningen i februari. De detaljerade uppgifterna om periodredovisningen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten, t.ex. i fråga om kommunerna i punkten Kommuner – Periodredovisning – Utanordningsspecifikation.