Nyheter år 2009

Skattekontot är ett skattebetalarspecifikt konto som upprätthålls av Skatteförvaltningen ochdär uppgifter om skattebetalarens skatter och avgifter samlas. Till skattekontoförfarandet hör alla skatter som ska betalas på eget initiativ, med undantag av överlåtelseskatt och förskottskomplettering. Bekanta dig med skattekontot www.skatt.fi/skattekontoinfo

Skattetagarna omfattas av samma regler som alla de som omfattas av skattekontoförfarandet; det enda undantaget är att (kommunernas, församlingarnas och FPA:s) arbetsgivarprestationer inte betalas utan de dras av (kvittas) i samband med periodiska redovisningar på samma sätt som förut. Skatter som kvittas är förskottsinnehållning, källskatt, socialskyddsavgifter samt skatteslagen 24, 25 och 69 (läs mera om skatteslagsförklaringarna på sidan 2 i periodskattedeklarationen). T.ex. momsen eller förseningsavgiften kvittas inte utan de betalas.

Ändringar i förfarandet vid övergången till skattekontot:

 • Skatterna på skattekontot deklareras med en periodskattedeklaration.

 • Alla skatter som omfattas av skattekontoförfarandet deklareras med periodskattedeklarationen:

--- Elektroniska deklarationer ska vara framme hos Skatteförvaltningen den 12 dagen i månaden och pappersdeklarationerska vara framme redan den 7 dagen i månaden

--- Den allmänna förfallodagen för skattekontoskatter är den 12 dagen i månaden, om dagen inte är bankdag, flyttas förfallodagen till följande bankdag

 • Skatt som har deklarerats för sent påförs en förseningsavgift: beräknas i enlighet med en årlig räntesats om 20 % på beloppet av den skatt som deklarerats för sent.

 • Betala skatterna på skattekontot med en bestående, kundspecifik skattekontoreferens som finns i betalningsanvisningen i infopaketet. OBS! Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, betalas på samma sätt som förut på kontot 166030-113020 med den tidigare skattetagarspecifika referensen som finns bl.a. på utanordningsspecifikationen.

 • Man behöver inte särskilt ansöka om **momsåterbäring,**utan den moms som berättigar till återbäring deklareras med periodskattedeklarationen.

 • Korrigeringen görs genom att lämna in en tilläggsdeklaration där endast beloppen på ändringarna deklareras. Om det på grund av felet har deklarerats för mycket skatt, korrigeringen kan göras även i en senare periodskattedeklaration endast då felet konstateras innan räkenskapsperiodens eller kalenderårets sista periodskattedeklaration har lämnats in.

 • Man behöver en Katso-kodför skattekontotjänsten, se www.skatt.fi/katso. I Skattekontotjänsten kan man lämna in periodskattedeklarationer och följa sitt eget skattekonto.

Det finns fortfarande inexaktheter på utbetalningsspecifikationen och redovisningsstatistiken av de skattetagare som hade uppbörd i den periodiska redovisningen i november.

Summorna på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten är rätt.

Om beloppet som redovisas i november inte täcker avdraget (kvittningen) av skattetagarens arbetsgivarprestationer, finns det en rad för "Oriktade rater" på den utbetalningsspecifikation som skickas per post. Underskottet av arbetsgivarprestationerna är lika stort som summan på raden för oriktade rater.

Beloppet som uppbärs har dock antecknats rätt på utskriften. Också summan på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten är rätt.

Enligt 11 § i fastighetsskattelagen ska kommunen senast den 17 november året före skatteåret meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skattestyrelsen.

Det har föreslagits (RP 119/2009) att minimi- och maximigränserna för fastighetsskatteprocentsatserna höjs för år 2010. Eftersom lagen inte ännu har stadfästs, har Skattestyrelsen senarelagt fristen för meddelandet av fastighetsskatteprocentsatserna för år 2010 ända fram till 21.12.2009.

Finlands Kommunförbund informerar samtliga kommuner om senareläggningen av fristen mer i detalj.

Skatteuppbördscentralen ordnar på hösten 2009 ett skattetagarevenemang inom området av varje skatteuppbördsenhet, sammanlagt fyra evenemang. Innehållen i evenemangen är identiska förutom för enhetens ord, ytterligare diskuteras verkan av beskattningen på redovisningarna dels lokalt. Evenemangen är avgiftsfria, men måltiderna på egen bekostnad.

I evenemangen diskuterar vi om aktuella ärenden inom Skatteförvaltningen, den aktuella beskattningen, skattekontot, rättsbevakningen samt webbtjänsten. Evenemangen ordnas på finska, men i Vasa är det möjligt att ställa frågor på svenska.

Skattetagarnas representanter kan delta i det lämpligaste evenemanget oberoende av den egna enhetens verksamhetsområde. Kontrollera den egna enheten vid behov på Skatt.fi: www.skatt.fi -> Kontaktuppgifter -> Skatteuppbörds- och indrivningsenheternas kontaktuppgifter

Anmälning via e-post:jyrki.einio(at)vero.fi - Ange evenemanget och din organisation. Flera personer kan delta från en och samma organisation.

Tidpunkterna

Uleåborg 20.10.: Skatteverkets auditorium, Torggatan 34 B, 1 våning.

Kuopio 5.11.: Best Western Hotelli Savonia, auditorium, Sammakkolammentie 2.

Vanda 12.11.: Huvudstadsregionens skattebyrå, auditorium, Råtorpsvägen 8 A, Vanda (Myrbacka).

Vasa 17.11.: Best Western Hotelli Silverian, auditorium, Krutkällarvägen 4.

Program

9:00 Morgonkaffe

9:30 - Evenemanget öppnas och vad som har hänt i enheten

 • Aktuellt inom Skatteförvaltningen/Skatteuppbördsenheten

 • Inverkan av den slutförda/aktuella beskattningen på redovisningarna

11:30 Lunch (på egen bekostnad)

12:30 Allmänt om skattekontot - vad innebär det att ta i bruk skattekontot 1.1.2010?

13:15 Garantiredovisning - vad är det som garantiredovisas och när?

13:45 Kaffe

14:15 Bevakningen av skattetagarnas rätt vid beskattningen - vad och hur gör vi?

15:00 Webbtjänsten för skattetagare

ca 16:00 Evenemanget tar slut

Mera information om evenemangen:

Jyrki Einiö

E-post: jyrki.einio(at)vero.fi

Telefon: (09) 7311 4143

Webbtjänsten för skattetagare har en ny avdelning Beskattningsuppgifter. Avdelningen innehåller kommunernas beskattningsuppgifter samt uppgifter om fastighetsbeskattningen.

Kommunernas beskattningsuppgifter kan sorteras mångsidigt t.ex. enligt åldersgrupper eller inkomsttagargrupper. De skatteårsspecifika uppgifterna är från beskattningens slutförandetidpunkt.

Uppgifter om fastighetsbeskattningen innehåller uppgifter om byggnadernas och jordgrundernas fastighetsskatter samt beskattningsvärden som sorterats enligt användningsändamål Skatteårets förskottsuppgifter publiceras årligen i juli och de slutliga uppgifterna i september efter fastighetsbeskattnings slutförande.

Den nya avdelningen finns under länken Beskattningsuppgifter i det övre, högra hörnet på framsidan.

Det har upptäckts problem med webbläsarversionerna Firefox 3.5 eller Internet Explorer 8. Problemet förekommer så att användaren inte kan välja en enskild skattetagares uppgifter. I avdelningen Uppföljning av skatteinkomster laddas uppgifterna om hela skattetagargruppen inte som planerat.

Vi försöker få programmet korrigerat före slutet av september.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Utdelningarna för skatteåret 2009 justeras vid redovisningsomgången i juni. Behovet att justera grupputdelningarna betingas närmast av att uppskattningen av inkomsterna av överlåtelsevinster och virkesförsäljningar är lägre än den tidigare uppskattningen. I detta sammanhang justeras beräkningsgrunderna för enskilda kommuners och församlingars utdelningar enbart av tekniska skäl.

På grund av justeringen av utdelningarna för 2009 redovisas vid redovisningarna i juni 2009 till kommunerna ca 43 miljoner euro mer, till församlingarna ca 2,5 miljoner euro och till Folkpensionsanstalten ca 5 miljoner euro. Hos staten uppbärs ca 50 miljoner euro.

Den första rättelseredovisningen för skatteåret 2007 i april görs om vid redovisningsomgången i juni. Behovet för omtagningen beror på att förvärvsinkomstavdraget vid statsbeskattningen hade tagits i beaktande endast ofullständigt i statens förvärvsinkomstskatt.

På grund av omtagningen av rättelseredovisningarna för 2007 redovisas vid redovisningarna i juni 2009 till kommunerna ca 63 miljoner euro mer, till församlingarna ca 4 miljoner euro och till Folkpensionsanstalten ca 7 miljoner euro. Hos staten uppbärs ca 74 miljoner euro.

Samfundskatt

I januari redovisades knappa 85 mn euro, i februari 465 mn euro, i mars 93 mn euro, i april 263 mn euro och i maj 1 062 mn euro i samfundsskatt. I ljuset av uppgifterna för närvarande ser det ut att till och med mycket turbulenta tider fortsätter: det belopp som redovisas i juni understiger sannolikt 130 mn euro. Huvudorsaken till samtliga månadsredovisningar som understiger 300 mn euro är de förskottskatter som återburits för skat-teåret 2008. Av dessa ingår hela 240 mn euro i redovisningen för juni och därutöver även 67 mn euro i åter-bäringar av förskottsskatter för skatteåret 2009.

Den torftiga redovisningen i juni kompenseras av den temporära 12 a § i lagen om skatteredovisning som träder i kraft den 5 juni. Kommunernas gruppandel stiger från 22,03 % till 32,03 % och församlingarnas gruppandel från 1,75 % till 2,55 %. Rättelsen i fråga om kommungruppen var knappa 202 mn euro för skat-teåret 2009 och 16 mn euro i fråga om församlingarna.

Arbetsgruppens uppdrag

Skatteförvaltningen tillsatte 29.5.2008 en arbetsgrupp vars uppdrag var att utreda möjligheterna att centralisera behandlingen av de ansökningsärenden som gäller befrielse från skatt i fråga om samtliga skattetagare (staten, kommunerna, folkpensionsanstalten). I arbetsgruppen fanns representanter för Skatteförvaltningen, finansministeriet, kommuner och församlingar.

Arbetsgruppens uppdrag var att utarbeta ett förslag som tar i beaktande alla skattetagares intressen genom att jämföra följande alternativa verksamhetsmodeller med varandra.

 1. behandlingen av hela landets skattelättnadsärenden i fråga om samtliga skattetagare på Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

 2. behandlingen av skattelättnadsärenden i fråga om endast statsskattetagaren på Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och

 3. behandlingen av skattelättnadsärenden i fråga om statsskattetagaren på Skatteuppbördscentralen.

Utredningar som arbetsgruppen utfört

Arbetsgruppen konstaterade att centraliseringen av verksamheten skulle befrämja enhetligheten i avgörandepraxis och kostnadseffektiviteten.

Arbetsgruppen stannade för två alternativa modeller.

 1. Det skulle föreskrivas genom lag att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt skulle avgöra skattelättnadsärendena i fråga om samtliga skattetagare. Kommuner eller församlingar skulle kunna på samma sätt som finansministeriet överta sådana skattelättnadsärenden för avgörande som är principiellt viktiga (rätt att överta ärenden). Reformen skulle kunna genomföras år 2010;

 2. Skatteförvaltningen skulle centralisera ärenden som gäller statsskatt till Skatteuppbördscentralen och de övriga skattetagarna skulle självständigt avgöra de ärenden som berör dem. I detta alternativ skulle Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (skatteombuden) inte längre ge några utlåtanden om skattelättnadsärenden till kommuner. Kommunerna och församlingarna skulle på samma sätt som nu ha den rätt enligt 15 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga beskattningsförfarande om att från Skatteförvaltningen få uppgifter som de behöver för att avgöra skattelättnadsärenden. Vid behov skulle dessa uppgifter på begäran lämnas av Skatteuppbördscentralen. Denna modell förutsätter inga lagändringar.

Därutöver utredde arbetsgruppen möjligheten att genom lag föreskriva om kommunernas och Skatteförvaltningens rätt att komma överens om överföring av behörighet. Arbetsgruppen bad i ärendet om ett sakkunnigutlåtande som visade att avtalsförfarandet skulle innebära principiella problem i fråga om bestämmandet av de olika myndigheternas behörighet. Arbetsgruppen såg inga möjligheter att föra denna ändring framåt.

Arbetsgruppens ställningstagande

Arbetsgruppens majoritet understödde alternativ 1. Eftersom arbetsgruppen dock inte nådde någon enighet i saken, stannade arbetsgruppen för att Skatteförvaltningen ska centralisera de ärenden som gäller statsskatt till Skatteuppbördscentralen och att ärenden i fråga om de övriga skattetagarna ska avgöras enligt den nuvarande praxisen. Från och med ingången av 2010 ska skatteombuden inte längre ge några utlåtanden i skattelättnadsärenden till kommuner. Kommunerna och de övriga skattetagarna ska kunna på begäran från Skatteuppbördscentralen få de uppgifter som de behöver för att avgöra skattelättnadsärenden.

Den globala recessionen ser ur att i fråga om skatteinkomsterna inverka mest direkt och hårdast på utfallet av samfundsskatten. I januari redovisades knappa 85 mn euro och i februari 465 mn euro i samfundsskatt. I ljuset av uppgifterna för närvarande ser det ut att redovisningen i mars ligger på januarinivån: skatten som redovisas kan understiga 100 milj. euro.Det som mest inverkat på det ringa beloppet av redovisningarna i januari och mars är återbäringarna av förskottsskatter för skatteåret 2008. Återbäringarna minskade redovisningen i januari med 205 mn euro och i mars med över 330 mn euro. De samfund vars räkenskapsperiod är ett kalenderår kan ansöka om nedsättning av förskottsskatt senast i april och avlyftning av förskott i augusti. Vi har sannolikt sett den största följden som återbäringarna av förskottsskatter har men ska ändå bereda oss på eventuella återbäringar under våren. Det finns för närvarande 4 951 mn euro i debiterade förskott på samfundsskatten för skatteåret 2008. Beloppet är 12 % mindre än beloppet för skatteåret 2007.