Uutiset vuosi 2019

Verontilitysten maksupäivä on joulukuussa 30. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

Ansio- ja pääomatuloverot

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 2,452 miljardia euroa, jossa muutosta vuoden takaiseen lähes 2,36 mrd. euroa (+2 517 %). Muutos aiheutuu enimmäkseen veronpalautusten maksamisen aikaistumisesta heinä-joulukuun välille, jonka vuoksi niitä vähennettiin joulukuussa 2,4 mrd. edellisvuotta vähemmän. Vastaavasti tilitettävien jäännösverojen määrä väheni joulukuussa puoleen vuoden takaisesta (-233 milj. euroa / -53 %).

Ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä kasvoivat 143 miljoonaa euroa (+6,2 %). Niiden kehityksestä löytyy erillinen tiedote.

Kootusti koko maan tason tilitysten muutoksia vuoden 2018 joulukuuhun. Luvut miljoonaa euroa:

  • Veronpalautukset                                                             +2 432

  • Ennakonpidätykset palkoista yms.                                   +143

  • Ennakkoverot                                                                   +11

  • Lisäennakot                                                                      +11

  • Ennakonpidätys puun myyntitulosta                               +11

  • Ennakonpidätys osingoista                                              +4

  • Jäännösvero                                                                     -233

Kumulatiivisesti koko 2019 kalenterivuoden tilitykset kasvoivat 2,0 prosenttia. Jako-osuusmuutosten ja oikaisutilitysten vuoksi veronsaajaryhmien kehitys oli erilaista. Valtiolla muutos oli 0,0 %, seurakunnilla 1,8 %, kunnilla 2,6 %, ja Kelalla 6,2 % erityisesti päivärahamaksun kasvun ansiosta.

Yhteisöverot

Yhteisöverojen tilitykset laskivat vuoden takaisesta noin 17 milj. euroa (-3,3 %). Muutos on seurausta lähinnä ennakkoverojen 165 miljoonan euron laskusta (-37,3 %). Sen sijaan lisäennakot kasvoivat 105 miljoonaa euroa (+507 %) ja jäännösverot 43 milj. euroa (110 %).

Kuluvan vuoden ennakot laskivat joulukuussa 57,5 milj. euroa (-15,4 %) ja verovuoden 2018 ennakot noin 108 miljoona euroa. Verovuoden 2018 ennakoiden lasku selittyy veronpalautuksilla, jotka vähennetään ensi sijassa yhteisöjen ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset kasvoivat 2,4 prosenttia. Kuluvan vuoden ennakoita tilitettiin vuoden 2019 aikana noin 88 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+2,1 %). Tällä hetkellä verovuoden 2019 ennakoita on maksuunpantu 5,227 miljardia euroa. Vuosi sitten verovuoden 2018 ennakoita oli joulukuussa maksuunpantuna 5,15 miljardia.

Kiinteistöverot

Kiinteistöveroja tilitettiin joulukuussa 15,9 milj. euroa (+20,7 %). Koko vuoden kiinteistöveron tilitykset ovat 1,87 miljardia euroa, jossa kasvua 57 milj. euroa (+3,1 %)

Joulukuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 2,448 miljardia euroa, mikä on noin 143 miljoonaa euroa (6,2 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen. Marraskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät kasvoivat selvästi edellisvuoteen nähden ja myös aiemmilta kuukausilta kertyneiden ennakonpidätyksen tilitykset olivat edellisvuoden vastaavia tilityksiä suuremmat. 

Pääosa joulukuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu marraskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,380 mrd. €). Marraskuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna joulukuussa noin 5,5 % edellisvuotta enemmän. Tältä osin tilityksen kasvua vauhditti erityisesti vuositulorajaan perustuvalle ennakonpidätystavalle tyypillinen keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu verovuoden loppupuolella.

Joulukuussa tilitetään veronsaajille marraskuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi n. 67 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille joulukuussa n. 48 miljoonaa euroa. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten määrä oli joulukuun tilitysjaksolla selvästi pienempi sekä marraskuun tilitysjaksoon että vuoden 2019 aiempiin tilitysjaksoihin nähden. Ennakonpidätysten kertymän kehityksen taustalla on tältä osin pitkältä ajalta kertyneiden tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden korjaantuminen suurelta osin jo marraskuun tilitysjakson aikana.  

Verovuodelta 2019 kertyneitä ennakonpidätyksiä tilitetään veronsaajille joulukuun loppuun mennessä yhteensä 26,753 miljardia euroa, mikä on noin 300 miljoonaa euroa (1,1 %) edellisvuoden vastaavaa määrää enemmän. Vuoden 2019 lopussa tilitysten kokonaismäärä jää kuitenkin n. 494 miljoonaa ja kunnille tilitettävä määrä 303 miljoonaa euroa pienemmäksi 3 %:n kasvuun perustuneeseen ennusteeseen nähden.

Vuonna 2019 tilitettävien verovuoden 2019 ennakonpidätysten ennustetta pienemmän kokonaismäärän arvioidaan johtuvan pääasiassa ennakonpidätystavan muutosten vaikutuksesta ennakonpidätysten kertymien ja tilitysten jaksotukseen. Tältäkin osin ennustetun ja toteutuneen ennakonpidätysten määrän ero kuitenkin kaventui odotetusti joulukuun tilitysjaksolla. Myös tammikuussa 2020 arvioidaan tilitettävän joulukuussa 2019 toimitettuja ennakonpidätyksiä selvästi edellisvuotta enemmän.

Vaikka ennakonpidätysprosentin perusteissa huomioitujen vähennysten, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksen, määrä näyttää kohoavan edellisvuotta korkeammaksi, ei edelleenkään ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua olennaisesti pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille pääosin ja lopullisesti vasta verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

Uudistimme Veronsaajien palvelut -sivustoa, uusi sivusto otettiin käyttöön 12.12.2019. Sivuston perustoiminnallisuudet säilyivät pääosin ennallaan, mutta uudistuksen yhteydessä tehtiin muutamia parannuksia. Esimerkiksi hakuvalikkoon on lisätty ryhmävalintoja. Uuden sivuston kautta on mahdollista myös jättää verontilityksiin liittyvä yhteydenottopyyntö.

Suosittelemme käyttämään selainten uusimpia versioita. Suositeltuja selaimia ovat Chrome, Firefox ja Microsoft Edge.

Uudistuksesta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Ennakonpidätysten veronsaajatilitysten joulukuun tilitysjakso päättyy viikon päästä. Pääosa tilitysjaksolta tilitettävästä määrästä koostuu marraskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä, jotka on suoritettava 12.12.2019 mennessä. Lisäksi tilitetään marraskuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä, jotka on suoritettu Verohallinnolle myöhässä.

Marraskuussa toimitetut ennakonpidätykset

Marraskuussa maksetuista palkoista on 10.12.2019 mennessä annettujen tulorekisteri-ilmoitusten perusteella toimitettu tänä vuonna edellisvuotta enemmän ennakonpidätystä ja tämän vuoksi ennakonpidätyksiä odotetaan joulukuun tilitysjaksolla myös kertyvän marraskuussa toimitetuista ennakonpidätyksiä edellisvuotta enemmän. Tulorekisteri-ilmoitusten perusteella joulukuun tilitysjaksolla tilitettävien marraskuun ennakonpidätysten määrä tulee myös ylittämään marraskuun tilitysjaksolla tilitettyjen lokakuun ennakonpidätysten määrän.  

Marraskuuta edeltävinä kuukausina toimitetut ennakonpidätykset

Joulukuun tilitysjaksolla on 10.12.2019 mennessä kertynyt marraskuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä vähemmän kuin lokakuun tilitysjaksolla kertyi vastaavia, ennen syyskuuta toimitettuja ennakonpidätyksiä. Kehityksen taustalla on marraskuun tilitysjaksolle ajoittunut vanhojen kuukausien palkkatietoilmoitustilanteen kohentuminen. Edelliskuukautta edeltävänä ajankohtana toimitettuja ennakonpidätyksiä arvioidaan tämän johdosta tilitettävän joulukuun tilitysjaksolla veronsaajille marraskuun tilitysjaksoa vähemmän.

Kokonaistilanne

Kokonaisuutena arvioituna joulukuun tilitysjaksolta tilitettävän ennakonpidätyksen määrän odotetaan kasvavan edellisvuoteen nähden. Kasvun odotetaan asettuvan marraskuun tilitysjakson tasolle (6,9 %). Lopulliseen tilitettävään määrään ja sen kasvuun suhteessa edellisvuoteen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi se, kuinka suuri osa 12.12. erääntyvistä ennakonpidätyksistä suoritetaan ennen tilitysjakson päättymistä sekä se, miten paljon tulorekisteri-ilmoituksia marraskuuta edelliseltä kuukausilta maksetuista palkoista annetaan ennen tilitysjakson päättymistä.

Ennakonpidätysten määrän lopullisesta kehityksestä joulukuun tilitysjaksolla tiedotetaan tilitysjakson päätyttyä 23.12. mennessä.

Joulukuussa oikaistaan ansio- ja pääomatuloverojen osalta verovuoden 2019 jako-osuuksia. Veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustevuodeksi vaihdetaan viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2018 tiedot. Myös kuntaryhmän, valtion ja Kelan ryhmäjako-osuuksiin tulee todennäköisesti pieniä muutoksia, joten Tilastot-osioon on päivitetty N185-tilastoa, jossa näkyvät kunta- ja seurakuntakohtaiset vaikutukset. Seurakuntien ryhmäosuuksiin ei odoteta muutoksia.

Joulukuussa verontilityksistä vähennetään viimeinen erä henkilöasiakkaiden veronpalautuksia, määrä on noin 440 miljoonaa euroa. Vastaavasti joulukuussa tilitetään jäännösveroja arviolta noin 250-260 miljoonaa euroa, joten verovuoteen 2018 kohdistuva nettovaikutus on 180 - 190 miljoonaa euroa. Veronsaajakohtaisen vaikutuksen saa laskettua kertomalla 190 miljoonaa ryhmäosuudella ja omalla veronsaajakohtaisella verovuoden 2018 jako-osuudella. Kuntaryhmän osuus on 0,6168; seurakuntien 0,0292 ja Kelan 0,0563. Veronsaajan oma jako-osuus löytyy esimerkiksi kohdasta Seurakunnat - Kausitilitys (valitse oma seurakunta) - Jako-osuudet.

Marraskuussa on Ahvenanmaalaisille yhteisöille palautettu verovuoden 2019 ennakkoveroja, joka pienensi yhteisöveron tilitettävää määrää. Palautukset johtuvat yritysten hakemista ennakkoverojen alentamisista tai poistoista. Verovuoden 2018 osalta vähennettiin normaaleja yhteisöjen veronpalautuksia. Ahvenanmaan yhteisöverot tilitetään erillään Manner-Suomen yhteisöveroista, joten Ahvenanmaalaisten yhteisöjen palautukset ja maksut kohdistuvat vain Ahvenanmaan kunnille. Kunnallis- ja kirkollisverojen osalta marraskuussa tehtiin verovuodelle maksuunpanon mukainen tilitys, jossa jako-osuudet on muutettu vastaamaan maksuunpantuja veroja. Ennen marraskuuta verovuoden 2018 jako-osuudet perustuivat verovuoden 2017 tietoihin. Kunnallis- ja kirkollisverojen osalta Ahvenanmaan ja mantereen tilitykset eivät poikkea toisistaan, joten oikaisujen suunta ja määrä ovat veronsaajakohtaisia.

Verontilitysten maksupäivä on marraskuussa 28. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

Ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset

Marraskuussa ansio- ja pääomatuloveroja tilitetään yhteensä 2,72 miljardia euroa, jossa nousua edellisvuodesta 173 miljoonaa euroa (+6,8 %). Nousu johtuu pääasiassa ansiotuloista tehtävien ennakonpidätysten ja jäännösverojen määrän kasvusta. Ennakonpidätykset kasvoivat viime vuodesta 159 milj. euroa ja jäännösverot verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen noin 150 milj. euroa. Tilityksiä vähentävistä tekijöistä suurin oli veronpalautusten kasvu, niitä vähennettiin 105 milj. euroa vuotta aiempaa enemmän. Myös lisäennakot pienenivät noin 40 milj. eurolla. Ennakonpidätysten kehityksestä on julkaistu erillinen tiedote.

Marraskuun tilityksessä oikaistiin verovuoden 2018 tilitykset vastaamaan lokakuun lopussa valmistuneen verotuksen maksuunpanosuhteita. Tarkat oikaisujen määrät löytyvät esim. kunnilla kohdasta Kunnat - Kausitilitykset - Oikaisut ja korot.

Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet löytyy arvio joulukuussa ansio- ja pääomatuloveroille tehtävästä verovuoden 2019 oikaisuista. Laskennassa on oletettu, etteivät veronsaajaryhmien väliset jako-osuudet muutu.

Yhteisöverojen tilitykset

Yhteisöveroja tilitetään 414 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaisesta 105 milj. euroa (+34 %). Suuri osa kasvusta selittyy verovuoden 2017 yli 63 miljoonan euron kertymällä. Vuotta aiemmin vastaava verovuoden 2016 kertymä oli alle 600 tuhatta euroa. Kuluvan vuoden ennakot alentuivat 22 milj. euroa (-6,5 %) viime vuoden marraskuusta. Loppu kasvusta, noin 64 milj. euroa aiheutuu lähinnä verovuoteen 2018 kohdistuvasta veronpalautusten ja jäännösverojen nettovaikutuksesta.

Kiinteistöverot

Pääosa kiinteistöveroista on eräpäivistä johtuen tilitetty jo syys- ja lokakuussa, joten marraskuussa sitä kertyi vain 40 milj. euroa. Marraskuusta alkaen kuntien ei enää tarvitse selata erillistä kiinteistöveron maksatuserittelyä, vaan kaikki tiedot löytyvät yhdeltä erittelyltä.

Marraskuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 2,470 miljardia euroa, mikä on 159 miljoonaa euroa (6,9 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen. Sekä lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä että aiemmilta kuukausilta kertyneistä ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät kasvoivat selvästi edellisvuoteen nähden.

Pääosa marraskuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,34 mrd. €). Lokakuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna marraskuussa noin 3,8 % edellisvuotta enemmän. Tältä osin tilityksen kasvua vauhditti erityisesti vuositulorajaan perustuvalle ennakonpidätystavalle tyypillinen keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu verovuoden loppupuolella.

Marraskuussa tilitetään veronsaajille lokakuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi n. 133 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille marraskuussa n. 63 miljoonaa euroa. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten määrä kasvoi marraskuun tilitysjaksolla selvästi myös lokakuun tilitysjaksoon verrattuna ja oli samansuuntainen vuoden 2019 aiempiin tilitysjaksoihin nähden. Ennakonpidätysten kertymän kehityksen taustalla on tältä osin tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden korjaantuminen marraskuun tilitysjakson aikana.

Verohallinnon tiedossa olevien puuttuvien palkkatietoilmoitusten määrän perusteella myöhässä kertyneiden ennakonpidätysten määrä marraskuun tilitysjaksolla osoittaa tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden vähentyneen. Esimerkiksi monien kuntien ja kuntayhtymien ilmoitustilanne parantui huomattavasti marraskuun tilitysjaksolla. Verohallinto jatkaa kuitenkin ilmoittajien ja ohjelmistotoimittajien tukemista vielä jäljellä olevien ilmoituspuutteiden korjaamiseksi mahdollisimman pian.

Verovuodelta 2019 marraskuun tilitysjaksoon mennessä tilitettyjen ennakonpidätysten ennustetta pienemmän kokonaismäärän arvioidaan johtuvan pääasiassa ennakonpidätystavan muutosten vaikutuksesta ennakonpidätysten kertymien ja tilitysten jaksotukseen. Tältäkin osin ennustetun ja toteutuneen ennakonpidätysten määrän ero kaventui odotetusti marraskuun tilitysjaksolla. Vaikka joulukuussa arvioidaan tilitettävän marraskuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä selvästi edellisvuotta enemmän, odotetaan vuodelta 2019 toimitettavien ennakonpidätysten kertymän ja tilitysten kasvun edelleen painottuvan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.

Edelleenkään ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

Ennakonpidätysten veronsaajatilitysten marraskuun tilitysjakso päättyy viikon päästä. Pääosa tilitysjaksolta tilitettävästä määrästä koostuu lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä, jotka on suoritettava 12.11.2019 mennessä. Lisäksi tilitetään lokakuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä, jotka on suoritettu Verohallinnolle myöhässä.

Lokakuussa toimitetut ennakonpidätykset

Lokakuussa maksetuista palkoista on 11.11.2019 mennessä annettujen tulorekisteri-ilmoitusten perusteella toimitettu vuonna tänä vuonna edellisvuotta enemmän ennakonpidätystä ja tämän vuoksi ennakonpidätyksiä odotetaan marraskuun tilitysjaksolla myös kertyvän lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksiä edellisvuotta enemmän. Tulorekisteri-ilmoitusten perusteella marraskuun tilitysjaksolla tilitettävien lokakuun ennakonpidätysten määrä tulee myös ylittämään lokakuun tilitysjaksolla tilitettyjen syyskuun ennakonpidätysten määrän.  

Lokakuuta edeltävinä kuukausina toimitetut ennakonpidätykset

Marraskuun tilitysjaksolla on 11.11.2019 mennessä kertynyt lokakuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä enemmän kuin lokakuun tilitysjaksolla kertyi vastaavia, ennen syyskuuta toimitettuja ennakonpidätyksiä. Kehityksen taustalla on erityisesti eräiden kuntien ja kuntayhtymien palkkatietoilmoitustilanteen kohentuminen. Edelliskuukautta edeltävänä ajankohtana toimitettuja ennakonpidätyksiä arvioidaan tämän johdosta tilitettävän marraskuun tilitysjaksolla veronsaajille lokakuun tilitysjaksoa enemmän.

Kokonaisuutena arvioituna marraskuun tilitysjaksolta tilitettävän ennakonpidätyksen määrän odotetaan kasvavan edellisvuoteen nähden. Kasvun odotetaan ylittävän lokakuun tilitysjakson tason (2,2 %) ja asettuvan lähemmäs syyskuun tasoa (5,3 %). Lopulliseen tilitettävään määrään ja sen kasvuun suhteessa edellisvuoteen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi se, kuinka suuri osa 12.11. erääntyvistä ennakonpidätyksistä suoritetaan ennen tilitysjakson päättymistä sekä se, miten paljon tulorekisteri-ilmoituksia lokakuuta edelliseltä kuukausilta maksetuista palkoista annetaan ennen tilitysjakson päättymistä.

Ennakonpidätysten määrän lopullisesta kehityksestä marraskuun tilitysjaksolla tiedotetaan tilitysjakson päätyttyä 25.11. mennessä.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2019 tehtävästä verovuoden 2018 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2018 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Oikaisu on kuntaryhmälle 18,2 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle 21,3 miljoonaa euroa positiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; valtiolla -36,2 milj. euroa ja seurakunnilla -3,3 milj. euroa.  

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion  kohta "Maksuunpannut verot"). Tilastosta löytyvät myös kuukausittain heinä-joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin heinä- ja helmikuun välisenä aikana.

Palvelussa julkaistaan tiedot verovuoden 2018 kuntakohtaisista yhteisöveroista myöhemmin.

Ohessa linkit Ajankohtaista kiinteistöverotuksessa -verkkoseminaarin (29.10.2019) aineistoihin.

Tallenne

Esitysmateriaali

Lokakuussa henkilöasiakkaiden tuloveroja tilitetään noin 2 547 miljoonaa euroa, joka on lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin, muutos on -3 miljoonaa euroa (-0,1 %).

Lokakuun tilityksissä veronpalautusten ja jäännösverojen muutokset edellisvuodesta käytännössä kompensoivat toisensa. Vastaavasti palkkojen ja eläkkeiden ennakonpidätysten 50 miljoonan euro kasvun syövät lisäennakkojen 44 miljoonan euron sekä eräiden muiden pienempien "alaverolajien" vähentyminen. Kuukausikohtaisia tietoja eri alaverolajien kehityksestä löytyy Tilitykset verolajeittain -kohdasta

Ennakonpidätysten kertymään vaikuttavista tekijöistä on julkaistu erillinen tiedote.

Veronpalautuksia vähennetään lokakuussa 86 miljoonaa euroa ja jäännösveroja tilitetään 116 miljoonaa euroa.

Tulevina kuukausina veronpalautuksia vähennetään tilityksistä tämän hetken tiedon mukaan

-        marraskuussa noin 170 milj. euroa ja

-        joulukuussa 440 milj. euroa.

Jäännösveroja erääntyy vastaavasti maksettavaksi

-        marraskuussa noin 210 milj. euroa,

-        joulukuussa 300 milj. euroa,

-        tammikuussa 65 milj. euroa ja

-        helmikuussa 230 milj. euroa.

Yhteisöveroja tilitetään lokakuussa 369 miljoonaa euroa (-13,2 %). Reilun 55 milj. euron vähennys vuoden takaiseen aiheutuu lähinnä ennakkoverojen (-38 Me) ja lisäennakoiden (-10 Me) vähentymisestä. Ennakkoverojen osalta vähentymistä kohdistuu kuluvaan vuoteen noin 22 milj. euroa (muutos -6,1 %).

Lokakuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä 50 miljoonaa euroa (+2,2 %) edellisvuotta enemmän. Tilitettävän määrän kasvu ei yltänyt syyskuun tilitysjakson tasolle, mutta se on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen.

Pääosa lokakuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu syyskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,27 mrd. €). Syyskuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna lokakuussa noin 1 % edellistä vuotta enemmän.

Lokakuussa 2019 tilitetään veronsaajille syyskuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi noin 94 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille lokakuussa noin 67 miljoonaa euroa.

Suuri osa lokakuun ennakonpidätysten tilitysten kasvusta edelliseen vuoteen nähden muodostuu siten syyskuuta varhempien kuukausien ennakonpidätyksistä. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten kasvu oli kuitenkin lokakuun tilitysjaksolla selvästi maltillisempaa kuin syyskuussa ja vuoden 2019 aiempina tilitysjaksoina. Ennakonpidätysten kertymän viivästymisen taustalla arvioidaan edelleen olevan tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöönottoon liittyvät haasteet.

Verohallinnon tiedossa olevien puuttuvien palkkatietoilmoitusten määrän perusteella myöhässä kertyneiden ennakonpidätysten määrän kehityksen ei arvioida osoittavan tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden vähentymisestä, vaan syyskuuta edeltävien verokausien tulorekisteri-ilmoitusten korjauksien ja täydentämisen lykkääntymisestä seuraaville tilitysjaksoille. Esimerkiksi monilta kunnilta ja kuntayhtymiltä on edelleen antamatta osa palkkatietoilmoituksista. Eräillä kunnilla ja kuntayhtymillä ilmoittamatta olevien palkkojen määrä on merkittävä joko euromääräisesti tai suhteessa maksettujen palkkojen kokonaismäärään. Verohallinto jatkaa kuntien, ilmoittajien ja ohjelmistotoimittajien tukemista ilmoituspuutteiden korjaamiseksi mahdollisimman pian.

Ennakkoperinnän vuoden 2019 alusta voimaan tulleiden muutosten vaikutuksena ennakonpidätyksiä odotetaan kertyvän loppuvuonna 2019 vastaavasti edellisvuotta enemmän. Lokakuussa tilitettävien ennakonpidätysten määrä onkin odotetusti edellisvuotta suurempi. Ennakonpidätysten kertymistä viivästyttävät kuitenkin edelleen myös tulorekisteri-ilmoittamisen haasteet ja ilmoituspuutteet. Edelleen näyttää siltä, että ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.

Edelleenkään ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty vuoden 2020 alustavat verotuskustannukset (Linkki).

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Lopulliset tiedot julkaistaan todennäköisesti 4.11. alkavan viikon aikana.

Ennakonpidätysten veronsaajatilitysten lokakuun tilitysjakso päättyy viikon päästä. Pääosa tilitettävästä määrästä koostuu syyskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä, jotka on suoritettava 14.10.2019 mennessä. Lisäksi tilitetään syyskuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä, jotka on suoritettu Verohallinnolle myöhässä.

Syyskuussa maksetuista palkoista on 10.10. mennessä annettujen tulorekisteri-ilmoitusten perusteella toimitettu ennakonpidätyksiä edellisvuotta enemmän ja määrä ylittää myös vastaavana ajankohtana syyskuussa ilmoitettujen elokuussa toimitettujen ennakonpidätysten määrän. Tämän johdosta ennakonpidätyksiä odotetaan lokakuun tilitysjaksolla kertyvän syyskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä sekä edellisvuotta enemmän että syyskuun tilitysjaksolla tilitettyä elokuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä enemmän.

Syyskuuta edeltävinä kuukausina maksetuista palkoista on 10.10.2019 mennessä kertynyt ennakonpidätyksiä lokakuun tilitysjakson aikana selvästi vähemmän kuin vastaavia ennakonpidätyksiä kertyi tämän vuoden aiempina tilitysjaksoina. Tämän johdosta edelliskuukautta edeltävänä ajankohtana toimitettuja ennakonpidätyksiä arvioidaan tilitettävän lokakuun tilitysjaksolla veronsaajille syyskuun tilitysjaksoa vähemmän.

Kokonaisuutena arvioituna lokakuun tilitysjaksolta tilitettävän ennakonpidätyksen määrän odotetaan kasvavan edellisvuoteen nähden mutta kasvun ei odoteta yltävän samalle tasolle kuin syyskuussa (5,3 %). Lopulliseen tilitettävään määrään vaikuttaa kuitenkin merkittävästi se, kuinka suuri osa 14.10. erääntyvistä ennakonpidätyksistä suoritetaan ennen tilitysjakson päättymistä sekä se, miten paljon tulorekisteri-ilmoituksia syyskuuta edellisiltä kuukausilta maksetuista palkoista annetaan ennen tilitysjakson päättymistä.

Ennakonpidätysten määrän lopullisesta kehityksestä lokakuun tilitysjaksolla tiedotetaan tilitysjakson päätyttyä 24.10. mennessä.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 14. lokakuuta 2019 alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot luovutetaan kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten. Kunnanhallitus voi antaa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 14 §:n 1 momentti.) Verovuoden 2018 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat tilattavissa 1.10.2019 alkaen. Tiedot tilataan tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi. Tiedote kunnanhallituksille: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosi 2018 Tietuekuvaus: Tuloverotuksen_julkiset_tiedot_2018

Syyskuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä 122 miljoonaa euroa (5,3 %) edellisvuotta enemmän. Tilitettävän määrän kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen.

Pääosa syyskuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä (2,27 mrd. €) muodostuu elokuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä. Elokuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna syyskuussa noin 1 % edellistä vuotta enemmän.

Syyskuussa 2019 tilitetään veronsaajille elokuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi noin 160 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille syyskuussa vain noin 70 miljoonaa euroa.

Suuri osa syyskuun ennakonpidätysten tilitysten kasvusta edelliseen vuoteen nähden muodostuu siten elokuuta varhempien kuukausien ennakonpidätyksistä. Tämä on alkuvuoden tilityksiin nähden odotettua, sillä tänä vuonna aiempaa suurempi osa ennakonpidätyksistä on tilitetty veronsaajille tavanomaista myöhemmin eli vasta pidätyskuukautta seuraavan kuukauden jälkeen. Ennakonpidätysten kertymän viivästymisen taustalla arvioidaan olevan tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöönottoon liittyvät haasteet. Viiveen odotetaan tulevina kuukausina pienentyvän, kun ilmoittamista hidastavia ongelmia saadaan ratkaistua. Syyskuussa tilitettävissä ennakonpidätyksissä ei kuitenkaan ole vielä havaittavissa merkkejä viiveen pienentymisestä.

Alkuvuonna 2019 toteutuneen ennakonpidätysten ennustettua maltillisemman kertymän on Verohallinnon selvityksissä arvioitu selittyvän pääosin ennakkoperintämenettelyssä tapahtuneilla muutoksilla. Näiden muutosten vaikutuksena ennakonpidätyksiä odotetaan kertyvän loppuvuonna 2019 vastaavasti edellisvuotta enemmän. Syyskuussa tilitettävien ennakonpidätysten määrä onkin odotetusti edellisvuotta selvästi suurempi. Edelleen näyttää kuitenkin siltä, että ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.

Edelleenkään ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

Syyskuussa henkilöasiakkaiden tuloveroja tilitetään noin 1 480 miljoonaa euroa, joka on noin 1 060 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-42 %).

Tilitysten vähentymisen syynä ovat veronpalautukset, joita vähennetään syyskuun tilityksistä noin 1,3 miljardia euroa. Veronpalautusten vähentäminen on aikaistunut verotuksen joustavan valmistumisen myötä. Aiempina vuosina veronpalautukset on vähennetty kertavähennyksenä marras-/joulukuussa.

Jäännösveroja tilitetään noin 148 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edellisvuoteen 142 miljoonaa euroa.

Tulevina kuukausina veronpalautuksia vähennetään tilityksistä
- lokakuussa noin 80 miljoonaa euroa,
- marraskuussa 170 milj. euroa ja
- joulukuussa vähennettävä määrä on näillä näkymin noin 460 milj. euroa.

Jäännösveroja erääntyy vastaavasti maksettavaksi
- lokakuussa noin 110 milj. euroa
- marraskuussa 210 milj. euroa ja
- joulukuussa 300 milj. euroa.

Ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä nousevat vuoden takaisesta 122 miljoonaa euroa (+5,3 %). Ennakonpidätysten kertymään vaikuttavista tekijöistä on julkaistu erillinen tiedote.

Yhteisöveroja tilitetään syyskuussa 421 miljoonaa euroa (-7,1 %). Reilun 30 milj. euron vähennys vuoden takaiseen aiheutuu veronpalautusten kasvusta. Kuluvan vuoden ennakkoveroja tilitetään noin 34 milj. euroa viime vuotista enemmän.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Satu Sarén
Jyrki Einiö
etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Verovuoden 2019 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 18.9.2019 alkaen. Tiedot tilataan tilauslomakkeella, joka toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi. Kiinteistötiedot kunnille tilausohje 2019 LIITE Selvitys turvakiellon kohteena olevien tietojen suojauksesta Tietuekuvaus kiinteistötiedot 2019 Puuttuvien rakennustunnusten ilmoittaminen

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 30 .syyskuuta 2019 alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Elokuussa henkilöasiakkaiden tuloveroja tilitettiin noin 1 976 miljoonaa euroa, joka on noin 700 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-26,2 %).

Suurin syy vähentymiseen ovat heinäkuun tapaan verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuvat veronpalautukset, joita vähennettiin elokuun tilityksistä noin 800 miljoonaa euroa. Aiempina vuosina veronpalautukset on vähennetty kertavähennyksenä marras-/joulukuussa.

Ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä nousivat vuoden takaisesta 37 miljoonaa euroa (+1,5 %). Jäännösveroja tilitettiin noin 84 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edellisvuoteen 72 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden ennakonpidätysten pienempää kertymää selittää tulorekisterin liittyvien ilmoitusongelmien lisäksi myös vuoden alussa voimaan tullut verokorttimuutos. Muutoksen myötä erillisestä sivutuloverokortista ja mahdollisuudesta kuukausikohtaiseen tulorajaan luovuttiin ja siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan verokorttiin. Tämän vuoksi mm. sivutulojen ennakonpidätykset tulevat kertymään osittain myöhemmin aiempaan nähden.

Syyskuussa veronpalautuksia vähennetään euromääräisesti eniten, noin 1,3 miljardia euroa. Lokakuussa vähennettävien veronpalautusten määrä tulee olemaan noin 80 milj. euroa.

Yhteisöveroja tilitettiin 454 miljoonaa euroa (+11,6 %). Vajaan 50 milj. euron lisäys kertyy ennakko- ja jäännösverojen kasvusta.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Satu Sarén                                                    

Jyrki Einiö
etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 9. syyskuuta 2019 alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 19. elokuuta 2019 alkavalla viikolla.

Verontilityksistä vähennettävät veronpalautukset todennäköisesti alentuvat edelleen hieman verotuksen edetessä. Toisaalta pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee vielä jonkin verran, joka kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

​Heinäkuussa henkilöasiakkaiden tuloveroja tilitetään noin 2 819 miljoonaa euroa, joka on noin 220 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-7,4 %).

Suurin syy vähentymiseen ovat verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuvat veronpalautukset, joita on vähennetty heinäkuun tilityksistä noin 170 miljoonaa euroa. Ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä vähentyivät vuoden takaisesta noin 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Satu Sarén                                                    

Jyrki Einiö
etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 29. heinäkuuta 2019 alkavalla viikolla.

Verontilityksistä vähennettävät veronpalautukset todennäköisesti alentuvat hieman verotuksen edetessä. Toisaalta pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee jonkin verran, joka kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta alkaen. Palautukset myös vähennetään palautuskuukauden verontilityksistä. Tämän hetken tiedon mukaan verontilityksistä tullaan vähentämään

- heinäkuussa 169 miljoonaa euroa,
- elokuussa 806 miljoonaa euroa, ja
- syyskuussa noin 1,3 miljardia euroa.

Jäännösveroja on kertynyt heinäkuussa tilitettäväksi 69 miljoonaa euroa (5.7. mennessä).

Kuntien osuus palautuksista ja jäännösveroista on ryhmäjako-osuuksien mukainen, noin 61,6 prosenttia, Kelan 5,6 prosenttia ja seurakuntien 2,9 prosenttia. Palautusten ja jäännösverojen määrät voivat vielä hiukan muuttua. Myöhemmistä kuukausikohtaisista määristä tiedotetaan euromäärien tarkennuttua.

Tämän hetken verotuksen valmistelutilanteen mukaan palautusten kokonaismäärä on 3,1 miljardia, mutta siihen voi verotuksen edetessä tulla muutoksia.

Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen veronpalautuksia maksetaan jo heinäkuusta alkaen. Palautukset myös vähennetään palautuskuukauden verontilityksistä. Tämän hetken tiedon mukaan verontilityksistä tullaan vähentämään heinäkuussa noin 170 miljoonaa euroa ja elokuussa 810 miljoonaa euroa. Vastaavasti jäännösveroja tilitetään heinäkuussa vähän yli kymmenen miljoonaa ja elokuussa noin 65 miljoonaa euroa.

Kuntien osuus palautuksista ja jäännösveroista on ryhmäjako-osuuksien mukainen, noin 61,6 prosenttia, Kelan 5,6 prosenttia ja seurakuntien 2,9 prosenttia. Heinä-elokuun palautusten ja jäännösverojen määrät voivat vielä hiukan muuttua. Myöhemmistä kuukausikohtaisista määristä tiedotetaan euromäärien tarkennuttua.

Tämän hetken verotuksen valmistelutilanteen mukaan palautusten kokonaismäärä on 3,1 miljardia, mutta siihen voi verotuksen edetessä tulla muutoksia.

Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen veronpalautuksia maksetaan jo heinäkuusta alkaen. Palautukset myös vähennetään palautuskuukauden verontilityksistä. Tämän hetken tiedon mukaan verontilityksistä tullaan vähentämään heinäkuussa noin 170 miljoonaa euroa ja elokuussa 810 miljoonaa euroa. Vastaavasti jäännösveroja tilitetään heinäkuussa vähän yli kymmenen miljoonaa ja elokuussa noin 65 miljoonaa euroa.

Kuntien osuus palautuksista ja jäännösveroista on ryhmäjako-osuuksien mukainen, noin 61,6 prosenttia, Kelan 5,6 prosenttia ja seurakuntien 2,9 prosenttia. Heinä-elokuun palautusten ja jäännösverojen määrät voivat vielä hiukan muuttua. Myöhemmistä kuukausikohtaisista määristä tiedotetaan euromäärien tarkennuttua.

Tämän hetken verotuksen valmistelutilanteen mukaan palautusten kokonaismäärä on 3,1 miljardia, mutta siihen voi verotuksen edetessä tulla muutoksia.

Tulorekisteritietojen välittymisessä on edelleen osalla ilmoittajista viivettä, jonka vuoksi kaikki ennakonpidätykset palkoista ja sairausvakuutusmaksut eivät ole aina siirtyneet vähennettäväksi tilityksistä.

Mikäli tilityksistä tehdyt vähennykset eivät vastaa ilmoitettuja määriä, ovat saapuneet ilmoitukset ja tilityksistä vähennettyjen määrien erittelyt nähtävissä OmaVerosta.

Esimerkiksi OmaVeron Tapahtumahaussa on mahdollista hakea tapahtumat tietyltä ajanjaksolta ja sen perusteella tehdyistä veronsaajakuittauksista. Ilmoitukset ja niihin kohdistetut korjaukset ehtivät vähennettäväksi kuukauden tilityksistä, jos ilmoitukset on vastaanotettu OmaVeroon noin 17. päivään mennessä.

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVerossa muutaman arkipäivän kuluessa. Lisäohjeita OmaVeron käytöstä on saatavissa:

OmaVero, ohjeita

Miten tulorekisterin tiedot näkyvät OmaVerossa?

Osalla veronsaajista on Verohallinnon tiedoissa tällä hetkellä kaksi tilinumeroa. Toiselle tilille maksetaan veronsaajatilitykset ja toiselle muut maksut tai palautukset.

Viimeistään syyskuusta 2019 alkaen veronsaajilla tulee olemaan Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi tilinumero, jota käytetään kaikissa maksusuorituksissa.

Mikäli kaikkiin palautuksiin halutaan ottaa käyttöön veronsaajatilitysten tili, tai kokonaan uusi tili, tilinumeron voi ilmoittaa Katso-palvelussa. Tilinumeroa ei voi ilmoittaa enää paperilla.

Jos veronsaajatilitykset halutaan jatkossa sille tilille, jota on käytetty aiemmin muiden maksusuoritusten kuin veronsaajatilitysten vastaanottamiseen, riittää ilmoitus sähköpostitse: satu.saren(at)vero.fi, tai jyrki.einio(at)vero.fi.

Lisätietoja:

Satu Sarén

Jyrki Einiö etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

Ennakkotilastot henkilöasiakkaiden ennakonpidätyksen alaisista tuloista verovuodelta 2018 ovat valmistuneet.

Julkaistut tiedot ovat työnantajien vuosi-ilmoituksiin perustuvia ennakkotietoja, lopulliset tiedot saadaan verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot ovat saatavissa palvelusta alueittain (kunta- ja maakuntakohtaisesti) sekä palkkatulot toimialoittain luokiteltuina.

Tarkempaa tietoa henkilöasiakkaiden tulojen kehityksestä sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista 2018

Tilastotietokanta(Px-Web)

Osalla kunnista kiinteistöverojen tilitykset ovat maalis- ja huhtikuussa oikaisutilitysten vuoksi negatiivisia. Negatiivista määrää ei voi maksaa, vaan se vähennetään automaattisesti seuraavasta/seuraavista positiivisista kiinteistöverojen tilityksistä ilman korkoseuraamuksia. Negatiivisten kiinteistöverotilitysten mahdollisia maksuja ei voida huomioida perittävää määrää vähentävänä, vaan maksut palautuvat maksajalle takaisin.

Marraskuusta 2019 alkaen myös kiinteistöverojen tilitykset siirtyvät uuteen järjestelmään, jolloin kiinteistöverojen mahdollisia negatiivisia tilityksiä vähennetään entiseen tapaan myös muiden verolajien tilityksistä.

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2019 verotuskustannuksista. Verotuskustannusten vähennettävä määrä on nähtävillä veronsaajan maksatuserittelyllä.

Lisätietoja verontilityksistä: Satu Sarén tai Jyrki Einiö

satu.saren(at)vero.fi tai jyrki.einio(at)vero.fi

Tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteet näkyvät edelleen maaliskuussa tilitettävässä määrässä. Ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat maaliskuussa koko maan tasolla 1,5 prosenttia vuotta aiempaa pienemmät (-41,5 miljoonaa euroa).

Kuntaryhmällä muutos on -2,7 %, seurakunnilla -3,9 %, Kansaneläkelaitoksella -2,3 % ja valtiolla +1,3 %.

Tulorekisteriin annetut ilmoitukset käsitellään niiden saavuttua, ja maaliskuussa tilittämättä jääneet verot tilitetään siinä tilityksessä, johon ne ehtivät mukaan.

Lisätietoja tulorekisterin kautta ilmoittamisesta: Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat

Lisätietoja verontilityksistä: satu.saren(at)vero.fi tai jyrki.einio(at)vero.fi

Ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat helmikuussa koko maan tasolla 1,6 prosenttia vuotta aiempaa pienemmät (-50,6 miljoonaa euroa).

Kuntaryhmällä muutos on -2,7 %, seurakunnilla -3,9 %, Kansaneläkelaitoksella -4,1 % ja valtiolla +1,6 %. Ryhmien erisuuruiset muutokset johtuvat siitä, että verovuoden 2019 ennakkoperintävaiheen jako-osuudet poikkeavat verovuoden 2018 jako-osuuksista, joilla pääosa tuloveroista tilitettiin vuosi sitten.

Ansio- ja pääomatuloverojen pieneneminen johtuu siitä, että kaikki työnantajat eivät ole pystyneet antamaan tarvittavia ilmoituksia tulorekisteriin ilmoittajien ohjelmistoissa ilmenneiden ongelmien takia. Tilitysmääriin vaikuttavat ilmoituspuutteet koskevat lähinnä ennakonpidätyksiä palkoista.

Tulorekisteriin annetut ilmoitukset käsitellään niiden saavuttua, ja helmikuussa tilittämättä jääneet verot tilitetään siinä tilityksessä, johon ne ehtivät mukaan, eli todennäköisesti maaliskuun tilityksissä. Samoin maaliskuun tilityksistä vähennetään ne veronsaajien työnantajasuoritukset, jotka eivät ehtineet helmikuussa vähennettäväksi.

Lisätietoja tulorekisterin kautta ilmoittamisesta: Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat

Lisätietoja verontilityksistä: satu.saren(at)vero.fi tai jyrki.einio(at)vero.fi

Verohallinnon tiedote, 15.2.2019

Verohallinnon tammikuussa 2019 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 7 341 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 3 164 miljoonaa, joka oli 70 miljoonaa (+2,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 2 481 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 29 miljoonaa (+1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 1 042 miljoonaa (+1,4%).

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammikuussa yhteensä 1 621 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 1 134 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2019 -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.

Veronsaajille ei aiheudu viivästyskorkoseuraamuksia vaikka tulorekisteri-ilmoitusten antamisessa olisi ongelmia ja ilmoitus vastaanotettaisiin vasta yleisen eräpäivän (12.2) jälkeen. Veronsaajille tehdään normaaliin tapaan veronsaajakuittaus eli vastakirjaus siten, ettei viivästyskorkoja kerry, vaikka ilmoitustiedot tulisivatkin myöhässä. Veronsaajien ei siis tarvitse maksaa velvoitteita, vaan asia hoituu automaattisesti sitten, kun Verohallinto saa ilmoitukset tulorekisteristä.

Veronsaajan roolissa kunta toimii ainoastaan omalla Y-tunnuksellaan. Mikäli kunnan omistama liikelaitos tai yhtiö käyttää omaa Y-tunnusta, tämä ei ole veronsaajakuittauksen piirissä. Näiden osalta työnantajasuoritukset tulee maksaa oikean suuruisina, vaikkei velvoitteita vielä määräpäivänä OmaVerossa näkyisi, jotta viivästyskoroilta vältytään.

Mikäli tulorekisteri-ilmoitukset eivät ehdi mukaan helmikuun tilityksiin (17.2. mennessä), vähennetään veronsaajien työnantajasuoritukset myöhemmin siitä kausitilityksestä, jolloin ilmoitus rekisteröityy.

Jos työnantajasuoritusten tilitykset jäisivät alle 90 prosenttiin työnantajasuoritusten vähimmäismääristä, sovelletaan verontilityslain 5 a §:n mukaista takuutilitystä. Tällöin helmikuulta tilitettäisiin takuutilityksen määrinä työnantajan sairausvakuutusmaksua 53 840 000 euroa ja ennakonpidätyksiä 2 344 298 000 euroa (2018 helmikuussa ennakonpidätyksiä tilitettiin 2 291 881 208 euroa).

Lisätietoja tulorekisterin kautta ilmoittamisesta: Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat

Lisätietoja verontilityksistä: satu.saren(at)vero.fi tai jyrki.einio(at)vero.fi

Verohallinnon tiedote, 24.1.2019

Verohallinnon tammi-joulukuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 68 581 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-joulukuussa yhteensä 30 289 miljoonaa, joka oli 503 miljoonaa (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 28 927 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 456 miljoonaa (+1,6 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-joulukuussa yhteensä 5 949 miljoonaa (-2,5%).

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-joulukuussa yhteensä 17 760 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 7 414 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2018 -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.