Uutiset vuosi 2014

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2014 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Tarkistuksissa oikaistaan siihen astinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2013 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita Valtiovarainministeriö on laskennassaan muokannut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2014 kertyvistä veroista.

Vuoden 2014 jako-osuuksien tarkistamisen myötä valtiolle tilitetään lisää joulukuun 2014 tilityksissä noin 126 miljoonaa euroa. Kunnilta peritään vajaat 86 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitokselta vajaat 23 miljoonaa euroa ja seurakunnilta vajaat 18 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2015 jako-osuudet oikaistaan maksuunpanotilityksessä vastamaan verovuoden 2014 lopullisen verotuksen mukaisia osuuksia.

Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaan tulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa muutos prosenttiyksikköinä aikaisempaan osuuteen):

  • Valtio 28,39 % (0,50 %)

  • Kunnat 61,42 % (-0,34 %)

  • Seurakunnat 3,11 % (-0,07 %)

  • Kela:

--- sairaanhoitomaksu 4,17 % (-0,05 %)

--- päivärahamaksu 2,41 % (-0,04 %)

Koska joulukuun kausitilityksessä käytetään jo uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun mennessä tilitetyistä määristä.

Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien tarkistuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2013 sekä vuosien 2014/2013 tuloveroprosenttien muutoksia.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185.

Verohallinnon marraskuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 934 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 70 miljoonaa (+1,4 %).

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi 114 miljoonaa (+5,0 %) viime vuotta enemmän ennakonpidätysten nopean kasvun ansiosta ja myös marraskuun kiinteistöverokertymä nousi 39 miljoonaa (+7,2 %).

Yhteisöveroa kertyi sen sijaan 76 miljoonaa (-14 %) ja arvonlisäveroa 10 miljoonaa (-0,8 %) viime marraskuuta vähemmän. Yhteisöverossa ja arvonlisäverossa on jatkunut jo pidempään negatiivinen kulku, sillä marraskuun muutosprosentit ovat hyvin lähellä näiden verolajien kuuden edellisen kuukauden kumulatiivista muutosprosenttia.

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys marraskuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys

Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrämaksetaan tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi verotilille.

-Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä (= tilitysten maksatuspäivänä 27.11.), ei perittävälle määrälle lasketa korkoa.

-Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

-Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Perittävä korko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia vuotuista korkoa.

Verohallinnon lokakuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 510 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 157 miljoonaa (+3,6 %).

Pääosa kasvusta tuli totutusti henkilöasiakkaiden tuloverosta, jota kertyi 95 miljoonaa (+4,0 %) viime vuotta enemmän. Lokakuulle ajoittuneet kertaluontoiset, suuret ennakon täydennysmaksujen ja jäännösverojen erät nostivat myös yhteisöverokertymän 65 miljoonan (+17 %) kasvuun. Yhteisöveron iso kuva pidemmältä ajanjaksolta on kuitenkin hyvin toisennäköinen ja vuoden kumulatiivinen muutosprosentti on lokakuun jälkeen -13 prosenttia.

Arvonlisäveroa kertyi lokakuussa 23 miljoonaa (-2,0 %) vuodentakaista vähemmän. Pidemmän aikavälin trendi on vain himpun verran positiivisempi. Maaliskuusta, josta lähtien myös vertailukuukauden alv-kannat ovat olleet yhdenmukaisia kuluvan vuoden kanssa, arvonlisäveroa on kertynyt tasatahtiin viime vuoden kanssa.

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys lokakuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2014 tehtävästä verovuoden 2013 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä.

Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2013 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita. Lähinnä pääomatuloverojen hyvän kehityksen vuoksi oikaisu on valtiolle 197 miljoonaa euroa positiivinen. Sen sijaan muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; kuntaryhmällä -165 milj. euroa, seurakunnilla -21 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksella noin -11 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osionkohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossaon päivitetty ennakkotietoja verovuoden 2013 maksuunpannuista veroista ja arvio kalenterivuonna 2014 tilitettävistä määristä.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon syyskuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 883 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 103 miljoonaa (+2,2 %).

Veroryhmistä henkilöasiakkaiden tuloveron (3,3 %) ja kiinteistöveron (+11 %) kertymät nousivat. Yhteisöverossa kertymät vastaavasti laskivat (-11 %) ja arvonlisäveron määrä jäi suunnilleen viime vuoden tasolle (-0,3 %).

Syyskuussa kiinteistöveroa kertyi yhteensä 724 miljoonaa, joka oli 74 miljoonaa vuodentakaista enemmän. Kiinteistöveron 1. eräpäivän maksumuistutuksia lähti kuitenkin viime vuoden tapaan paljon, kaikkiaan 382 tuhatta kappaletta.

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys syyskuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys

Verkkopalvelun Tilastot-osiossaon julkistettu uusi tilasto, jossa on esitetty verovuoden 2013 alustavat ansiotulot kuntien ja kirkollisverovelvollisuuksien mukaan.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

VEROHALLINTO Tietopalvelu

PL 325

00052 VERO

Diaarinumero A34/7101/2014

VEROVUODEN 2013 TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KUNNANHALLITUKSILLE

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tu-loverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot luovutetaan kunnan lakisää-teisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajakäyttöä varten. Kunnanhallitus voi luo-vuttaa tietoja edelleen kunnan muille viranomaisille näiden lakisääteisiä tehtäviä varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 14 §:n 1 momentti.)

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta.

Verohallinto ei enää lähetä kunnanhallituksille kirjettä ja tilauslomaketta postitse, vaan tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus pyydetään tekemään Veronsaajien verkkopalvelussa olevalla tilauslomakkeella ja lähettämään se sähköpostitse Word-dokumenttina 17.10.2014 mennessä osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi.

Tiedot toimitetaan tilauksessa ilmoitetulle henkilölle turvasähköpostilla.

Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tiedot luovutetaan samalla tietuemallilla tekstitiedostona .csv - muodossa, jota voidaan käsitellä mm. Excel-ohjelmalla. (Tietuemalli liitteenä)

Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 3.11.2014 alkaen.

Verohallinto ei toimita tietoja kunnanhallituksille ilman tilausta. Tietoturvasyistä tietoja ei toimiteta postitse paperitulosteina tai cd-levyllä.

Luovutettavat tiedot

Kunnanhallituksille luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n mukaiset luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Lisäksi luovutetaan mainitun lain 1 §:n ja 4 §:n nojalla salassa pidettävät luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset.

Luovutusehdot

Kunnanhallituksen ja kunnan viranomaisten, joille tiedot on edelleen luovutettu, on noudatettava seuraavia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999), henkilötietolain (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisia säännöksiä:

Tietoja saa käyttää vain veronsaajatehtävissä ja muissa kunnan lakisääteisissä tehtävissä, jollei laissa toisin säädetä.

Tietoja on käsiteltävä huolellisesti ja noudatettava hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia pe-rusoikeuksia ei saa rajoittaa ilman laissa säädettyä perustetta.

Tietojen käsittelijän on suojattava tiedot niin, että asiattomilla ei ole pääsyä tietoihin. Hänen on myös varmistettava, että niitä ei vahingossa ja laittomasti hävitetä, muuteta, luovuteta, siirretä tai muuten laittomasti käsitellä.

Salassa pidettäviä tietoja ei saa ilmaista sivulliselle eikä käyttää tietoja omaksi tai toisen hyväksi taikka toisen vahingoksi.

Turvakiellon kohteena olevia tietoja ei saa luovuttaa edelleen eikä antaa niitä sivullisen nähtäväksi tai käsiteltäväksi. Turvakiellon alaisia tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot mukaan lukien kuntatieto.

Henkilötunnusta saa käsitellä vain henkilötietolain 13 §:n mukaisesti. Henkilötunnusta ei saa tarpeettomasti merkitä rekisteristä tulostettuihin asiakirjoihin.

Kun luovutetut tiedot eivät enää ole tarpeen käyttötarkoitukseensa, on aineisto hävitettävä tai arkistoitava taikka muutettava sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Verohallinto voi tarvittaessa pyytää kunnanhallitukselta selvitystä tietojen käsittelystä.

Vaitiolovelvollisuuden ja salassapitovelvollisuuden rikkomisesta rangaistaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n taikka rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaisesti.

Tietojen toimitus

Tiedot toimitetaan turvasähköpostilla kunnanhallituksen ilmoittaman yhteyshenkilön viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Tietoja ei toimiteta yksityiseen sähköpostiosoitteeseen. Turvasähköpostiliikenteessä käytetään suojattua verkkopostilaatik-koa ja SSL salattua selainyhteyttä. Turvasähköpostin käyttö edellyttää, että vas-taanottajalla on matkapuhelin, johon välitetään tiedoston avaamiseen tarvittava numerokoodi. Turvasähköposti on luettavissa vain 30 vrk:n ajan. Verohallinto lähettää yhteyshenkilölle sähköpostitse tarkemmat turvasähköpostin käyttöohjeet.

Tietojen avaaminen

Turvasähköpostin liitteenä lähetetään tiedoston avausohje Excel-ohjelmaan.

Verohallinnolla ei ole mahdollisuutta antaa teknistä tukea tiedostojen avaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Verovuoden 2013 tiedot toimitetaan kunnanhallituksille veloituksetta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Norppa, puh. 020 613 1849 Verohallinto/TuotantoyksikköTeemu Häkkinen, puh. 020 613 1860 Verohallinto/Tuotantoyksikkö

Sähköposti: tiedonsiirto@vero.fi

Tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Mika Luttinen

Liitteet tiedote kunnanhallituksille, tilauslomake ja tietuekuvaus löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

Verkkopalvelun Tilastot-osiossaon päivitetty ennakkotietoja verovuoden 2013 maksuunpannuista veroista ja arvio kalenterivuonna 2014 tilitettävistä määristä.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan viikolla 41. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon elokuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 850 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 301 miljoonaa (+6,6 %).

Kasvusta reilut 60 prosenttia oli seurausta kertaluonteisiksi luonnehdittavista osinkojen ennakonpidätyksistä sekä lähdeverosta, joita maksettiin elokuussa yhteensä 184 miljoonaa.

Lisäksi henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi 54 miljoonaa (+2,1 %) ja arvonlisäveroa 47 miljoonaa (+3,9 %) viime vuotta enemmän.

Yhteisöveron (-1,5 %) sekä perintö- ja lahjaveron (-32 %) kertymät pienenivät totutusti.

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys elokuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Tämä tietoluovutus korvaa kunnille aiemmin luovutetun, tietosisällöltään suppeamman, kiinteistöluettelon.

Verovuoden 2014 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 12.9.2014 alkaen. Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi.

Tiedot luovutetaan kunnalle vain kertaalleen. Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossaon julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2013 maksuunpannuista veroista.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan viikoilla 38 ja 41. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon heinäkuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 746 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 67 miljoonaa (-1,4 %).

Verolajeista euroissa mitattuna eniten laski yhteisöveron kertymä, joka pieneni vuotta aiemmasta 119 miljoonaa (-29 %). Myös arvonlisäveron (-2,9 %) sekä perintö- ja lahjaveron (-34 %) kertymät pienenivät.

Ennakonpidätysten siivittämänä henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi puolestaan 61 miljoonaa (+2,2 %) enemmän kuin vuosi sitten. Myös osingoista maksettavien ennakonpidätysten määrä nousi listaamattomien yritysten toimittamien ennakonpidätysten takia.

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys heinäkuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys

Verkkopalvelun Tilastot-osiossaon julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2013 maksuunpannuista veroista.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan viikoilla 35 ja 38. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Huhtikuussa 2014 oikaistujen verovuoden 2011 ansio- ja pääomatulojen oikaisujen korot ovat poikkeuksellisen suuret johtuen etenkin alun perin liian suurista ryhmäjako-osuuksista. Ryhmäjako-osuutta määritettäessä valtiolle tilitettävien pääomatuloverojen määrä on vuoden 2011 alussa arvioitu liian pieneksi. Pääomatuloverojen määrä on vaihteluille altis ja siten vaikeasti arvioitavissa. Lisäksi oikaisuihin ja niistä muodostuviin korkoihin vaikuttaa muutosverotus, kertymättömät verot ja huojennukset.

Oikaisujen koron määrä muodostuu erotuksesta, joka saadaan kun veronsaajalle kausitilityksessä tilitettävästä määrästä vähennetään määrät, jotka veronsaajalle olisi tilitetty, jos tilityksessä olisi käytetty oikaisutilityksen ajankohtana voimassa olleita jako-osuuksia. Vastakkaismerkkiset oikaisut ja korot ovat mahdollisia, koska oikaisutilityksen euromäärä saattaa muuttua juuri ennen oikaisua, ja toisaalta korkoa on voitu laskea vastakkaismerkkiselle määrälle jo pitkään ennen muutosta.

Verohallinnon kesäkuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 392 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 71 miljoonaa (+1,7 %).

Kasvu oli henkilöasiakkaiden tuloveron sekä osingoista maksettavien ennakonpidätysten ja lähdeveron ansiota, sillä kesäkuun arvonlisävero- ja yhteisöverokertymät jäivät vuotta aiempaa pienemmiksi. Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi yhteensä 2 499 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 66 miljoonaa (+2,7 %). Ennakonpidätysten määrä kasvoi 2,6 prosenttia.

Ennakkoverokertymän laskun takia yhteisöveroa kertyi 77 miljoonaa (-24 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan yhteisöveroa kertyi kesäkuussa 243 miljoonaa.

Arvonlisäveroa kertyi yhteensä 1 149 miljoonaa, joka oli 20 miljoonaa (-1,7 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Lasku johtui palautusten määrän noususta (+5,3 %), sillä alv-bruttokertymä pinnisti niukasti viime kesäkuuta suuremmaksi (+1,2 %).

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys kesäkuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2013 maksuunpannuista veroista.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan viikoilla 31 ja 35. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Tilastot-osioon on ensimmäistä kertaa tuotettu myös arvio vuoden 2014 tilitettävistä määristä (tilasto N188). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2013 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin.

Verohallinnon toukokuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 573 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 19 miljoonaa (+0,4 %).

Henkilöasiakkaiden tuloveron ja arvonlisäveron kertymät kasvoivat, mutta yhteisöverokertymän lasku tiputti toukokuun kokonaisverokertymien muutosprosentin lähelle nollaa. Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi yhteensä 2 529 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 105 miljoonaa (+4,3 %). Ennakonpidätysten määrä kasvoi 4,1 prosenttia eli enemmän kuin maalis- ja huhtikuussa.

Yhteisöjen tuloveroa kertyi yhteensä 237 miljoonaa, joka oli peräti 136 miljoonaa (-36 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskusta noin puolet selittyy ennakkoverokertymän laskulla ja toinen puoli ennakon täydennysmaksujen määrän tippumisella.

Arvonlisäveroa kertyi yhteensä 1 117 miljoonaa, joka oli 39 miljoonaa (+3,6 %) enemmän kuin vuosi sitten. Kasvu johtui palautusten pienenemisestä (-3,8 %), sillä alv-bruttokertymä jäi viime vuoden tasolle.

Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys toukokuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2013 maksuunpannuista veroista.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu verovuoden 2013 tulokehitystilasto.

Tiedot ovat testiajossa saatuja ennakkotietoja verovuoden verotustiedoista ja perustuvat tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin. Tilastossa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa

Verovuodelta 2014 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla osion ”Verotustiedot” kiinteistöverotus-välilehdellä. Lisäksi ”Tilastot”-osioon on lisätty kuntakohtaiset tiedot kiinteistöjen verotusarvoista sekä kiinteistöjen laskennallisista kiinteistöveroista käyttötarkoituksen mukaan luokiteltuina. Kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla 1 538 miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja.

Vuoden 2014 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2013 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2014 määräämät veroprosentit.

Kiinteistöjen verotusarvot nousivat yhteensä noin 10 %. Kiinteistöjen laskennallinen verotusarvo oli 220 miljardia euroa, josta rakennusten osuus oli 80 % ja maapohjan osuus 20 %.

Lisätietoja muuttuneesta kiinteistöverotuksesta: vero.fi

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta-osioon veronsaajaryhmittäin.

Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot. Vuonna 2014 kustannukset ovat noin 468 miljoonaa euroa (463 miljoonaa vuonna 2013).

Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat Verohallintolain 31§:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät.

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Veronsaajille tehtiin vuoden 2013 lopussa kysely, jossa mitattiin tyytyväisyyttä Verohallinnon heille tarjoamiin palveluihin. Edellinen tutkimus toteutettiin vuonna 2010.

Kyselyyn vastasi 347 veronsaajaa ja muuta sidosryhmän edustajaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää veronsaajien yhteydenpitoa Verohallinnon eri yksiköihin ja tyytyväisyyttä veronsaajien palveluihin. Lisäksi selvitettiin veronsaajien tarpeita ja toiveita palvelujen kehittämisestä.

Veronsaajat aiempaa tyytyväisempiä etenkin verkkopalveluihin

Kokonaisuudessaan tyytyväisyys Verohallinnon palveluihin on kasvanut. Erittäin tyytyväisten osuudessa on edelliskerrasta 13 prosentin kasvu.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat verkkopalveluihin, jotka saivat arvosanaksi kouluarvosana-asteikolla 8,96. Verkkopalveluille annettu arvosana nousi lähes puoli arvosanaa edellisestä tutkimuskerrasta. Veronsaajien verkkopalvelu on hyvin tärkeä vastaajille, sillä 88 % käyttää palvelua kuukausittain. Myös tyytyväisyys verkkopalvelun eri osioihin on edelleen korkealla tasolla. Vastaajista vähintään 75 % kertoo käyttävänsä lähes kaikkia verkkopalvelun eri osa-alueita. Vuonna 2010 raportoidut hyvät tulokset ovat parantuneet entisestään, osa jopa huomattavan paljon.

Muista yhteydenpitotavoista puhelimitse asiointi on vähentynyt. Sähköpostin käyttö on taas vastaavasti lisääntynyt.

Tutkimustulosten perusteella kehitettävää on pääasiassa veronsaajille kohdistetussa viestinnässä, koulutuksessa sekä veroennusteissa ja ennakkotiedoissa. Viestinnän osalta toiveena on terminologian selkeyttäminen ja mahdollisimman ajantasainen tiedotus, joihin tullaan muiden kehittämiskohteiden lisäksi kiinnittämään jatkossa entistä enemmän huomiota.

Tutkimustulosten yhteenveto löytyy tämän verkkopalvelun kohdasta ”Linkit”.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Kertymäjaksojen muutoksesta johtuen verovuoden 2012 jäännösveron ensimmäinen erä tilitettiin kuukautta aikaisemmin. Veronsaajan osuus joulukuun jäännösveroista löytyy Kausitilitykset -osiosta aikavalinnalla joulukuu 2013, kunnallisveron verovuoden 2012 riviltä.

Kunnilla on 1.12.2013 voimaan tulleen verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) uuden 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöluetteloa laajemmat kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Tämä tietoluovutus korvaa siis kiinteistöluettelon, jota ei enää jatkossa luovuteta kunnille.

Verovuoden 2013 laajemmat kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 20.2.2014 alkaen. Tilauslomake lähetetään word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi.

HUOM! Verohallinto luovuttaa kiinteistöverotiedot yksittäiselle kunnalle vain kertaalleen. Kunnalla on kuitenkin oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

Verovuoden 2014 kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille tilauksesta kiinteistöverotuksen valmistuttua syksyllä 2014. Tarkempi tiedote näiden tietojen tilausmenettelystä annetaan myöhemmin.

Tilauslomake ja tiedote löytyvät tämän verkkopalvelun "Linkit"-osiosta.

Tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Teknisistä syistä osassa 28.1.2014 maksettujen tilitysten maksatuserittelyitä on pieni ero tammikuussa tilitettyyn määrään. Ero on pääasiassa 0,01-0,04 euron välillä ja enimmillään 5,64 euroa. Pankkitilille tilitetty euromäärä on oikein, virhe on vain maksatuserittelyllä.

Verovuoden 2014 veronsaajakohtaiset yhteisöveron jako-osuudet on päivitetty palvelun Tilastot-osion kohtaan "Jako-osuudet".

Kuntaryhmän osuus verovuoden 2014 yhteisöverosta on 35,56 prosenttia ja seurakuntien 2,81 prosenttia. Seurakuntien osuudesta evankelisluterilaisten osuus on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 0,08 prosenttia. Valtion osuus on 61,63 prosenttia.

Syyskuussa 2013 voimaan tulleella kertymäjaksojen yhtenäistämisellä on vaikutusta vuodenvaihteen tilityksiin yhteisöveron sekä ansio- ja pääomatuloverojen osalta.

Joulukuun 2013 ansio- ja pääomatuloverojen tilitettävä määrä oli vajaat 300 miljoonaa euroa tavanomaista suurempi. Määrän kasvu johtui verovuoden 2012 jäännösverojen nopeutetusta tilittämisestä. Ansio- ja pääomatuloverojen tammikuun tilitys tulee siten olemaan saman verran vähemmän.

Vastaavasti yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 miljoonaa euroa tavanomaista pienempi. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitetään noin 500 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 155 miljoonaa euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää.