Uutiset vuosi 2013

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2013 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Tarkistuksissa oikaistaan siihenastinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2012 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita Valtiovarainministeriö on laskennassaan muokannut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2013 kertyvistä veroista.

Vuoden 2013 jako-osuuksien tarkistamisen myötä valtiolta peritään joulukuun 2013 tilityksissä noin 179 miljoonaa euroa. Kunnille tilitetään lisää noin 172 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 7 miljoonaa euroa. Seurakuntien osuus ei muutu. Marraskuussa 2014 jako-osuudet oikaistaan maksuunpanotilityksessä vastamaan verovuoden 2013 lopullisen verotuksen mukaisia osuuksia.

Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaan tulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa muutos prosenttiyksikköinä aikaisempaan osuuteen):

  • Valtio 28,34 % (-0,74 %)

  • Kunnat 61,96 % (+0,71 %)

  • Seurakunnat 3,25 % (0,00 %)

  • Kela:

--- sairaanhoitomaksu 4,22 % (+0,02 %)

--- päivärahamaksu 2,23 % (+0,01 %)

Koska joulukuun kausitilityksessä käytetään jo uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun mennessä tilitetyistä määristä.

Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien tarkistuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2012 sekä vuosien 2013/2012 tuloveroprosenttien muutoksia.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185.

Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrä maksetaan tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi verotilille.

-Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä (= tilitysten maksatuspäivänä 28.11.), ei perittävälle määrälle lasketa korkoa.

-Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

-Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Perittävä korko on suuruudeltaan 1 prosentti vuotuista korkoa.

Verohallinto tekee veronsaajille syksyn 2013 aikana tutkimuksen, jossa mitataan tyytyväisyyttä Verohallinnon palveluihin. Vastaava tutkimus on tehty kolmen vuoden välein vuodesta 2001 lähtien.

Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy, joka vastaa tutkimuksen suunnittelusta yhdessä Verohallinnon kanssa. Tutkimus tehdään otantatutkimuksena ja menetelmänä käytetään puhelinhaastattelua.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Vesa Väisänen IROResearch Oy:stä. Verohallinnon yhteyshenkilö on Satu Sarén, puh. 020 612 4102/ sähköposti: satu.saren@vero.fi.

Mikäli tulet valituksi haastatteluun, voit vaikuttaa palveluiden paranemiseen osallistumalla tutkimukseen. Tutkimuksen avulla saamme tärkeää tietoa veronsaajien tyytyväisyydestä, Verohallinnon palveluiden toimivuudesta sekä tarpeellisista kehittämiskohteista.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2013 tehtävästä verovuoden 2012 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä.

Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2012 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita. Kunnat saavat noin 63,8 miljoonan euron positiivisen oikaisun ja Kansaneläkelaitos noin 17,5 miljoonaa euroa. Valtiolle oikaisu onnoin -70 milj. euroa ja seurakunnille noin -10,9 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilasto-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

Verkkopalveluun on päivitetty ennakkotietoja verovuoden 2012 maksuunpannuista veroista.

Tiedot ovat Tilasto-osion kohdassa "Maksuunpannut verot".

Syyskuussa kiinteistöveroa kertyi yhteensä 650 miljoonaa euroa, josta pääosa (613,6 milj.) tilitettiin syyskuun kausitilityksessä. Lisäksi kiinteistöveron ensimmäisen erän maksumuistutuksia lähetettiin euromääräisesti noin 60 miljoonaa. Loppuosa ensimmäisen erän maksuista (noin 100 milj. €) tilitetään suurelta osin lokakuussa.

VEROHALLINTO

Tietopalvelu

PL 325

00052 VERO

Diaarinumero A41 /7101/2013

Verovuoden 2012 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Verohallinto luovuttaa kunnanhallituksille verovuoden 2012 tuloverotuksen julkiset tiedot. Kunnanhallituksille luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukaiset luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Lisäksi luovutetaan mainitun lain 1 §:n ja 4 §:n nojalla salassa pidettävät luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset. Tiedot luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallituksille veronsaajatehtäviä sekä muita lakisääteisiä tehtäviä varten.

Tietojen tilaus ja toimitus

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta. Kunnanhallituksille osoitetussa kirjeessään Verohallinto on pyytänyt kunnanhallituksia lähettämään tilauksen tietojen toimittamisesta sähköisessä muodossa 18.10.2013mennessä Verohallinnon Tuotantoyksikköön. Tiedot toimitetaan kunnan tilauslomakkeessa ilmoittaman yhteyshenkilön viralliseen sähköpostiosoitteeseen turvapostilla. Tietoturvasyistä tietoja ei toimiteta postitse paperitulosteina tai cd-levyllä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.11.2013 alkaen. Verovuoden 2012 tiedot toimitetaan kunnanhallituksille veloituksetta.

Tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Liitteet Tiedote kunnanhallituksille ja Tilauslomake löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

Kertymisjaksojen muutoksesta johtuen kiinteistöveron ensimmäisen erän maksut tilitetään kunnille lokakuun sijasta pääosin jo syyskuussa. Syyskuussa tilitettävän kiinteistöveron määrä on 614 miljoonaa euroa.

Verohallinto luovuttaa kunnille pyynnöstä kiinteistöluettelon kiinteistötietojen tarkistamista varten. Kiinteistöluettelo luovutetaan kunnille veloituksetta sähköisessä muodossa kiinteistöverotuksen päättymisen jälkeen.

Tiedot toimitetaan kunnille vain tilauksesta.

Tarkemmat tiedot tilauksen tekemiseksi löytyvät osoitteesta:

Vero.fi / Syventävät vero-ohjeet / Kiinteistöverotus / Kiinteistöluetteloiden luovutus kunnille (9.9.2013)

Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2012 keskinäisiä jako-osuuksia muutetaan valtiovarainministeriön asetuksen 609/2013 mukaisesti elokuun tilityksessä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteita ei tässä yhteydessä tarkisteta kuin teknisistä syistä.

Vuoden 2012 jako-osuuksien tarkistamisen johdosta kunnille tilitetään lisää elokuun 2013 tilityksissä noin 223 miljoonaa euroa, seurakunnille noin 14 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 14 miljoonaa euroa. Valtiolta peritään noin 251 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on vahvistanut verovuodelle 2012 seuraavat jako-osuudet (suluissa vanha jako-osuus):

valtion tuloveron osuus 26,79 % (27,68 %)

kunnallisveron osuus 63,20 % (62,41 %)

kirkollisveron osuus 3,37 % (3,32 %)

sairaanhoitomaksun osuus 4,09 % (4,03 %)

päivärahamaksun osuus 2,55 % (2,56 %)

Jako-osuudet muutetaan maksuunpanoihin perustuviksi marraskuun tilityskierroksella, jolloin oikaisujen pitäisi nyt tehtävästä tarkistuksesta johtuen olla tavanomaista pienemmät.

Verkkopalvelussa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2012 maksuunpannuista veroista.Tiedot ovat Tilasto-osion kohdassa "Maksuunpannut verot".

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat 1.6.2013 alkaen vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta ole pidättänyt ratkaisuvaltaa. Hakemukset ratkaistaan Länsi-Suomen veronkanto- ja perimisyksikössä. Osoite Länsi-Suomen veronanto- ja perintäyksikkö PL 927 20101 Turku

Verohallinto lähettää tekemänsä päätöksen tiedoksi kuntaan.

Kunta ratkaisee ajalla 1.6.2013 - 31.12.2015 vireille tulleet hakemukset, jos se on pidättänyt ratkaisuvallan 31.3.2013 mennessä Verohallintoon tekemällään ilmoituksella.

Verosta vapauttamista koskevan asian ratkaisemista varten kunnalla on oikeus saada pyynnöstä tarvittavia tietoja Verohallinnosta.

Kunnan on lähetettävä tekemänsä verosta vapauttamista koskevan päätöksen kopio Verohallintoon toimeenpanoa varten Länsi-Suomen veronkanto- ja perintäyksikköön edellä mainitulla osoitteella.

Lainkohdat

Veronkantolaki 38 a ja b §

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 15 §

Maaliskuussa on palautettu tavallista enemmän vanhoihin verovuosiin (< 2009) liittyviä yhteisöveroja. Palautusten vuoksi yhteisöveroa tilitetään huhtikuussa odotettua vähemmän. Tilitettävä määrä on noin 190 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 verotuskustannukset löytyvät verkkopalvelusta eri veronsaajaryhmien Verotulojen seuranta –osioista.

Verotuskustannukset muodostuvat Verohallinnon toimintamenoista ja ovat tänä vuonna noin 463 miljoonaa euroa (435 milj. € v. 2012). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat kunnallis-/kirkollisverojen ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut/jäsenmäärät (verohallintolain 31 §).

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Verohallinto on ryhtynyt julkaisemaan Vero.fi:ssä kuukausittain tietoa yhteiskunnan käyttöön keräämistään verotuloista. Nyt ovat valmistuneet tiedot helmikuun 2013 nettokertymistä.

Vero.fissä julkaistaan kuukausittain tilasto kertyneistä veroista (bruttokertymät), verojen palautuksista sekä niiden erotuksista (nettokertymät). Tilaston ohella julkaistaan myös sanallinen analyysi verotulojen kehityksestä.

Nettokertymätilasto sisältää verojen kertymä- ja palautustiedot edelliseltä kuukaudelta sekä kumulatiiviset tiedot kalenterivuoden alusta alkaen. Vertailulukuina toimivat edellisen vuoden vastaavien ajankohtien tiedot. Lisäksi julkaistaan yhteenvedot kokonaisnettokertymien ja eri veroryhmien nettokertymien kehityksestä 2009–2013.

Tilastossa ja analyysissä avataan verotulojen kehitystä kaikkien veroryhmien osalta. Ryhmät ovat henkilöasiakkaiden tulovero, yhteisöjen tulovero, arvonlisävero, sosiaaliturvamaksu, kiinteistövero sekä muut verot.

Helmikuun nettokertymissä pientä kasvua vuodentakaisesta

Verohallinnon helmikuussa 2013 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 631 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 75 miljoonaa euroa (+1,6 %).

Suurimmista veroryhmistä henkilöasiakkaiden tuloveron ja arvonlisäveron nettokertymät kasvoivat maltillisesti. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset nousivat viime vuodesta, mutta ennakon täydennysmaksujen määrä jatkoi tammikuussa alkanutta laskuaan. Arvonlisäverossa kasvoivat hieman sekä bruttokertymä että palautukset.

Tutustu nettokertymäraportteihin: Tietoa Verohallinnosta > Verokertymä -ja tilitystilastoja > Verotulojen kehitys

Lisätietoja:Matti Luokkanen, p. 020 612 4110

Vuoden 2013 kiinteistöverotuksessa sovelletaan ensimmäisen kerran kiinteistöverolain muutosta, jonka mukaan asiakkaan on tarkistettava ja korjattava kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen oikeellisuus. Mahdolliset korjaukset ja puutteet on ilmoitettava Verohallinnolle määräajassa. Ellei tietoja korjata, verovelvollisen katsotaan antaneet tiedot kiinteistöverotusta varten hänelle lähetetyn selvityksen mukaisena.

Tämän muutoksen vuoksi kunnille luovutetaan pyynnöstä kiinteistöverotustiedot (ent. kiinteistöluettelo) kiinteistötietojen tarkistamista varten vasta sen jälkeen, kun kiinteistöverotus on päättynyt syyskuussa 2013. Tiedoissa on silloin mukana myös asiakkaiden mahdollisesti tekemät korjaukset. Kunnille ei enää luovuteta keskeneräisen kiinteistöverotuksen tietoja.

Tarkempi tiedote muuttuneesta menettelystä annetaan myöhemmin.

TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA SIIRTYY 1.6.2013 ALKAEN VEROHALLINTOON

Ratkaisuvallan pidättääkseen kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä.

Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttaminen siirtyy Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain (882/2012) 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta. Verohallinnolla on ratkaisuoikeus 1.6.2013 lukien vireille tulleisiin kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskeviin vapautushakemuksiin veronkantolain 38 a §:n nojalla. Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti.

Verosta vapauttamisen ratkaisuvalta säilyy kuitenkin kunnalla, jos se on ilmoittanut ratkaisuvallan pidättämisestä Verohallinnolle määräaikaan mennessä.

Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä 1.6.2013 - 31.12.2015. Jollei kunta ilmoita ratkaisuvallan pidättämisestä edellä mainittuun määräaikaan mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2015 koskien ajanjaksoa 1.1.2016 - 31.12.2018.

Ratkaisuvallan pidättämisilmoituksessa kunnan on ilmoitettava, koskeeko ratkaisuvallan pidätys kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai kumpaakin edellä mainituista. Verohallinto lähettää kunnalle sähköpostitse vahvistuksen kunnan ratkaisuvallan pidätyksestä. Luettelo ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista julkaistaan Verohallinnon Vero.fi-sivustolla.

Ennen 1.6.2013 vireille tulleisiin vapautushakemuksiin sovelletaan hakemusajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Kunnan ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä lähetetään Verohallinnon osoitteeseenVerohallinto[at]vero.fi tai PL 325 00052 VERO

Verohallinnon yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Timo Saastamoinen, puh. 020 612 4111.

Lainkohdat: veronkantolaki (21.12.2012/882) 38 a, 38 b § ja siirtymäsäännös 1-4 mom.

Tiedoksi: Suomen kuntaliitto

Ilmoituslomake ratkaisuvallan pidättämisestäMikäli linkki lomakkeeseen ei avaudu, lomake löytyy tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

Viime joulukuussa tehty ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2012 oikaisu on kiinnostanut erityisesti seurakuntia, joten alla lyhyt kuvaus sen syistä ja perusteista.

Joulukuun oikaisu tehdään, koska silloin kuluvan verovuoden jako-osuuksien laskennan pohjaksi on käytettävissä juuri valmistuneen verovuoden tietoa.

Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Veronsaajaryhmätasolla oikaisu aiheutti kuntaryhmälle 76 miljoonan euron (-0,5 %) ja seurakuntaryhmälle 23 miljoonan euron (-2,9 %) negatiivisen oikaisun. Suluissa olevat prosentit tarkoittavat muutosta verrattuna siihen, paljonko verovuodelta oli marraskuun loppuun mennessä tilitetty. Veronsaajaryhmien oikaisut perustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin ja niissä on käytetty laskennan apuna verovuotta 2011 (= viimeksi valmistunut verotus). Helmikuussa voimaan tulleiden osuuksien pohjana oli silloinen viimeksi valmistunut verovuosi, eli 2010.

Yksittäisten veronsaajien jako-osuudet

Joulukuussa tarkistettiin myös yksittäisten veronsaajien jako-osuuksia, eli osuutta oman veronsaajaryhmän veroista. Laskennassa on muokattu kunkin veronsaajan verovuoden 2011 maksuunpantua tuloveron määrää mahdollisilla kunnallis-/kirkollisveroprosenttien muutoksilla (2011->2012) sekä asukas-/jäsenmäärämuutoksilla. Jakamalla muokattu vero koko ryhmän muokatuilla veroilla on saatu yksittäisen veronsaajan jako-osuus ryhmän veroista. Helmikuussa tehdyssä laskennassa oli pohjana verovuosi 2010. Sekä helmi- että joulukuun jako-osuuslaskennassa on siis huomioitu mahdolliset verovuoden 2012 tuloveroprosenttien muutokset.

Vaikutus joulukuun tilitykseen

Yksittäisen veronsaajan hyväksi maksuunpannut määrät vaihtelivat verovuosina 2010–2011 suhteessa koko ryhmän maksuunpantuun määrään. Tämän vuoksi yksittäisten veronsaajien osuudet muuttuivat verrattuna helmikuussa tehtyyn laskelmaan. Muutokset voivat olla merkittäviäkin vaihteluvälin ollessa kunnilla -14 % - +10 % ja seurakunnilla -6,5 % - +7,5 %.

Koska oikaisuissa oikaistaan aina koko verovuodelta oikaisuun saakka tilitetyt määrät vastaamaan uusia jako-osuuksia, on seurakunnilla käytännössä 1,5 prosentin negatiivinen oikaisu (yhdistettynä ryhmäosuuden 2,9 prosentin negatiiviseen muutokseen) riittänyt noin puolittamaan joulukuussa tilitetyn määrän normaalista kuukausitilityksen määrästä. Kunnilla vastaava vaikutus tulee pienemmän ryhmäosuuden muutoksen vuoksi noin neljän prosentin veronsaajakohtaisen jako-osuuden muutoksella.

Verovuoden 2012 seuraava oikaisu

Verovuoden 2012 valmistuttua lasketaan jako-osuudet maksuunpantujen verojen suhteessa, jolloin jako-osuudet ovat jo hyvin lähellä verovuoden lopullisia osuuksia, eivätkä ne enää perustu vanhojen verovuosien tietoihin. Tämä niin sanottu maksuunpanotilitys tehdään verovuodelle 2012 marraskuussa 2013. Maksuunpanotilityksen jälkeen verovuotta oikaistaan vuosittain maalis-huhtikuussa aina vuoteen 2017 asti, mutta nämä oikaisutilitykset ovat tyypillisesti vaikutukseltaan hyvin vähäisiä verrattuna maksuunpanotilitykseen.