Uutiset vuosi 2010

Verotililtä on välittynyt 17 veronsaajalle tieto, jossa lähdeverojen ennakonpidätystä on virheellisesti vähennetty palkkojen ennakonpidätyksestä vähennettävällä matalapalkkatuella. Ko. matalapalkkatuki on vähennetty myös palkkojen ennakonpidätyksestä.

Virheellinen määrä on kuitattu joulukuun kausitilityksessä ja se korjaantuu tammikuussa tilityksessä. Virhe ei edellytä veronsaajalta muutenkaan toimenpiteitä Verohallintoon päin, mutta se saattaa aiheuttaa korjauskirjauksia veronsaajan kirjanpitoon. Virheellinen kuittausmäärä on näkyvissä veronsaajan verotilillä. Virhesummat ovat suuruusluokaltaan kymmenistä euroista noin 7 500 euroon.

Virhe on seuraavilla veronsaajilla:

Kunnat: Huittinen, Kemi, Keminmaa, Kiiminki, Muhos, Pello, Pietarsaari, Raasepori, Sodankylä, Tohmajärvi ja Ylitornio

Ev.lut. seurakunnat: Espoon srky, Hämeenlinna, Kauhava, Pietarsaaren srky, Sastamala ja Tornio.

Pahoittelemme virheestä aiheutunutta haittaa.

Arvioidut verovuoden 2010 ennakkoperinnän jako-osuudet sekä tilitysten oikaisut joulukuussa 2010 -tilasto löytyy verkkopalvelun Tilasto-osiosta Jako-osuudet -otsikon alta.

Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrä maksetaan tilille 166030-113020 veronsaajakohtaisella viitteellä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Kunnat -> Kausitilitykset (valitse kunta) -> Maksatuserittely). Maksua ei siis suoriteta verotilille.

Tilinumeron IBAN-muoto on FI45 1660 3000 1130 20 ja BIC-tunnus NDEAFIHH.Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä (= tilitysten maksatuspäivä), ei perittävälle määrälle lasketa korkoa. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä. Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Veronkantoyksikkö järjestää veronsaajien tyytyväisyyttä Verohallinnon palveluihin mittaavan tutkimuksen syksyllä 2010. Vastaava tutkimus on järjestetty aiemmin vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy. Suunnittelusta vastaavat Veronkantoyksikkö sekä tutkimustoimisto yhdessä.

Tutkimus toteutetaan otantatutkimuksena ohjattuina haastatteluina. Haastattelut tehdään puhelimitse tutkimustoimiston Helsingissä sijaitsevasta haastattelukeskuksesta.

Käytännön toteutuksesta vastaa Antti Suomela IROResearch Oy:stä. Veronkantoyksikössä tutkimuksesta vastaa ja lisätietoja antaa Jyrki Einiö puh. (09) 7311 4143 / sähköposti: jyrki.einio@vero.fi.

Tutkimuksella Veronkantoyksikkö saa tärkeätä tietoa veronsaajien tyytyväisyydestä ja palveluiden toimivuudesta sekä kehittämisehdotuksia tulevaisuutta varten. Mikäli Teidät valitaan haastateltavaksi, pyydämme uhraamaan hetken aikaanne. Vastaamalla voitte vaikuttaa palveluiden parantamiseen.

VEROHALLINTO

Tietopalveluosasto

PL 325

00052 VERO

Diaarinumero A40/7101/2010

Verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Verohallinto antaa kunnanhallituksille verovuoden 2009 tuloverotuksen julkiset tiedot. Kunnanhallituksille luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukaiset luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Lisäksi luovutetaan mainitun lain 1 §:n ja 4 §:n nojalla salassa pidettävät luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset. Tiedot luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallituksille veronsaajatehtäviä sekä muita lakisääteisiä tehtäviä varten.

Tietojen tilaus ja toimitus

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta. Kunnanhallituksille osoitetussa kirjeessään Verohallinto on pyytänyt kunnanhallituksia lähettämään tilauksen tietojen toimittamisesta sähköisessä muodossa 15.10.2010 mennessä Verohallinnon Tuotantoyksikköön. Tiedot toimitetaan kunnan tilauslomakkeessa ilmoittaman yhteyshenkilön viralliseen sähköpostiosoitteeseen turvapostilla. Tietoturvasyistä tietoja ei toimiteta postitse paperitulosteina tai cd-levyllä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.11.2010 alkaen. Verovuoden 2009 tiedot toimitetaan kunnanhallituksille veloituksetta.

Apulaisjohtaja Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Liitteet Tiedote kunnanhallituksille ja Tilauslomake löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

Verkkopalveluun on päivitetty verotusmenettelyasetuksen 6 §:n edellyttämät ennakkotiedot verovuoden 2009 maksuunpannuista tuloveroista. Veronsaajakohtaiset ennakkotiedot löytyvät esimerkiksi kunnilla kohdasta Kunnat – Verotulojen seuranta – Maksuunpantu.

Verovuoden 2009 vaikutuksista tilityksiin löytyy tietoa verkkopalvelun Tilasto-osiosta Maksuunpannut-otsikon alta.

Verkkopalveluun on päivitetty verotusmenettelyasetuksen 6 §:n edellyttämät ennakkotiedot verovuoden 2009 maksuunpannuista tuloveroista. Veronsaajakohtaiset ennakkotiedot löytyvät esimerkiksi kunnilla kohdasta Kunnat – Verotulojen seuranta – Maksuunpantu.

Verovuoden 2009 vaikutuksista tilityksiin löytyy tietoa verkkopalvelun Tilasto-osiosta Maksuunpannut-otsikon alta.

Eteläisen veronkantoyksikön Hämeenlinnan toimitiloja kunnostetaan parhaillaan. Tämän vuoksi veronsaajien puhelinpalvelua hoidetaan jatkossa matkapuhelimella numerossa 040 483 7631.

Numerossa hoidetaan ainoastaan veronsaajien (valtio, kunnat, seurakunnat, metsänhoitoyhdistykset, Kansaneläkelaitos) tilityksiin liittyviä asioita.

020-alkuinen palvelunumero ei ole toistaiseksi käytössä.

Verotilimenettely ei ole muuttanut kuntien, seurakuntien ja Kelan työnantajasuoritusten käsittelyä, eli ne vähennetään (kuitataan) kausitilitysten yhteydessä kuten ennenkin, eikä niitä tarvitse maksaa. Vähentäminen tehdään kausiveroilmoitusten mukaisesti.

Kausitilityksen yhteydessä vähennettäviä veroja ovat (suluissa kausiveroilmoituksen kohta/veron tunnus):

  • (604) maksettava ennakonpidätys

  • (610) maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu

  • (608) maksettava lähdevero (palkoista)

  • (24) ennakonpidätys puun myyntitulosta

  • (25) ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä

  • (69) lähdevero rajoitetusti verovelvollisille maksetuista koroista, rojalteista sekä puun myyntitulosta.

Muut oma-aloitteiset verotilimenettelyyn kuuluvat verot, kuten esimerkiksi arvonlisävero, maksetaan verotilille.

Huom. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrä maksetaan kuten ennenkin tilille 166030-113020 veronsaajakohtaisella viitteellä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Kunnat -> Kausitilitykset (valitse kunta) -> Maksatuserittely). Maksua ei siis suoriteta verotilille.

Tilinumeron IBAN-muoto on FI45 1660 3000 1130 20 ja BIC-tunnus NDEAFIHH.

Verohallinto on tilastoinut vuoden 2009 verotietoja viikon 13 lopulla. Verotuksen valmistumisen suhteen hyvin varhaisesta ajankohdasta johtuen poimittuihin tietoihin liittyy melkoista epävarmuutta. Näyttäisi, että erityisesti valtionveron poikkeama lopullisesta tiedosta voisi olla varsin huomattava. Sen sijaan aggregaattitasollasuhteellisten verojen (kunnat, seurakunnat, KELA) määrät ovat hyvinkin odotusten mukaiset. Verovalmistelun keskeneräisyydestä johtuen yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot ovat yksittäistapauksissa epäluotettavia. Varsinaisia tallennusvirheitä on löydetty kolmesta kunnasta ja kahdesta seurakunnasta. Näiden "korjatut" verotiedot ovat seuraavat:

Veronsaaja...............kunnallis-/kirkollisvero....muutos 2009/2008

Hollolan ev.lut. srk...............4 687 862 €.............. -1,7 %

Hämeenkosken kunta........4 712 438 €............... 1,6 %

Hämeenkyrön kunta.........26 220 920 €............... 2,8 %

Hämeenkyrön ev.lut. srk....1 621 128 €..............-1,7 %

Inkoon kunta.......................18 111 499 €............... 6,7 %

Seuraavan tilastoinnin tiedot ovat käytettävissä viikolla 24.

Tammi-maaliskuussa 2010 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat olleet varsin alavireiset. Kuukausittain tilitetyt määrät ja muutokset edelliseen vuoteen ovat olleet seuraavat:

kuukausi milj. euroa 2010/09 abs. muutos

tammikuu 2 509,8 M€ -6,2 % -166,5 M€

helmikuu 2 044,5 M€ -15,6 % -377,2 M€

maaliskuu 2 549,5 M€ -6,9 % -190,0 M€

yhteensä 7 103,8 M€ -9,4 % -733,7 M€

Jotta yli 700 miljoonan euron "tappio" tulisi ymmärrettävämmäksi, on eroja tarkasteltava verolajitasolla.

Tammikuun alenema juontuu jäännösveron (-131 M€) ja ennakkoveron (-47 M€) alentuneesta tuotosta. Edellinen selittyy pääosin maksuunpanon yli neljänneksen pienenemisellä, sen sijaan jälkimmäiseen ei löydettävissä muuta selitystä kuin taantuma.

Helmikuun pienentymä johtuu ennakonpidätyksen (-243 M€), ennakon täydennysmaksun (-94 M€) ja jäännösveron (-22 M€) alentuneesta tuotosta. Ennakonpidätyksen suuri alentuma johtuu puolittain taantumasta, mutta toinen puoli selittyy verotilin käyttöönottoon liittyneisiin ongelmiin. Ongelmat olivat, näin uskotaan, kertaluonteisia. Täydennysmaksun romahdus (lähes -37 %) johtuu pääosin luovutusvoittojen varsin voimakkaasta supistumisesta vuonna 2009.

Maaliskuun negatiivisuus johtuu ennakon täydennysmaksun (-169 M€) ja jäännösveron (-122 M€) alentuneesta tuotosta. Syyt on kerrottu edellisissä kappaleissa. Oma-aloitteiset ennakonpidätykset tuottivat 121 M€ enemmän kuin vuoden 2009 maaliskuussa. Tuoton lisäyksestä reilut 100 M€ johtuu helmikuussa tilityksestä pois jääneestä määrästä.

Tammi-maaliskuun 2010 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat lähes 10 % miinuksella. Tuoton alenemasta aiheutuu yli 70 % ennakon täydennysmaksusta ja jäännösverosta. Koska tulevina kuukausina näiden verolajien painoarvo koko ajan pienee, on oletettavissa, että ansio- ja pääomatuloverojen tuoton suhteellinen alenema on vuoden lopussa huomattavasti lievempi kuin nyt.

Työnantajasuoritukset

Verotilimenettelyn käyttöönotto ei vaikuta kuntien, seurakuntien ja Kelan työnantajasuoritusten käsittelyyn. Ne vähennetään (kuitataan) kausitilitysten yhteydessä entiseen tapaan.

Verotilille suoritettuja maksuja ei palauteta automaattisesti, joten jos veronsaaja on maksanut kuitattavan työnantajasuorituksen, voi sen palauttamiseksi ottaa yhteyttä verotilin palvelunumeroon 020 697 056. Muussa tapauksessa maksu säilyy verotilillä ja sitä käytetään tuleville velvoitteille.

Tilitystulosteet

Viime keväänä avattu Veronsaajien verkkopalvelu korvaa tilitystulosteet, eikä tulosteita lähetetä enää helmikuun kausitilityksen yhteydessä. Kausitilityksen yksityiskohtaiset tiedot löytyvät mm. verkkopalvelun maksatuserittelyltä, esim. kunnilla kohdasta Kunnat - Kausitilitykset - Maksatuserittely.