Nyheter år 2017

Statistiken över personkundernas inkomstskatter under skatteåret 2016 som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen tillsammans har framställt är nu färdig. I databasen kan du söka skatteuppgifter med flera olika sökkriterier. Uppgifterna kan klassificeras bl.a. enligt region och inkomsttagargrupp. Enskilda kommuner hittar du under Region efter landskapen.

Statistikvyerna är nu fler än ifjol, bl.a. när det gäller myndiga och de som fått löneinkomst, också överlåtelsevinster och förluster presenteras nu i större utsträckning.

När det gäller klassificeringsfaktorerna har indelningen i inkomsttagargrupperna reviderats så att ordningen i vilka olika grupper väljs är först dödsbon, sedan begränsat skattskyldiga och därefter minderåriga. Därefter indelas de som blir kvar enligt vilken inkomst de fått mest. Korrigeringarna i inkomsttagargrupperna har gjorts för samtliga statiskförda skatteår, dvs. 2014–2016. Mera detaljerade regler för hur inkomsttagargrupperna skapats finns under fliken ”Om tabell” i statistiken.

Mera detaljerad information om den slutförda beskattningen för 2016 och statistikdatabasen hittar du via länkarna nedan.

Statistikdatabasen PX-Web

Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomster och skatter under skatteåret 2016 (endast på finska) Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt region skatteåret 2016 (endast på finska)

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2019 - 31.12.2021, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten. En anmälan om beslutsrätt i ärendet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 20 november 2018.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Skatteuppbördsenheten, Enheten för styrning och utveckling, PB 325, 00052 SKATT elle per e-post till verohallinto(at)vero.fi.

Anmälan finns på sidan "länkar".

Skatteförvaltningens meddelande, 12.12.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 62 188 miljoner euro i januari-november 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-november var sammanlagt 29 675 miljoner euro, som var 587 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 26 202 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 425 miljoner euro (-1,6 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-november var sammanlagt 5 581 miljoner euro, vilket var 885 miljoner (18,8 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-november var sammanlagt 13 565 miljoner euro, det vill säga 131 miljoner (1,0 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 6 515 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på energiskatter (4 199 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Periodredovisningsuppgifterna för november publiceras senast 23.11.2017. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen kan betalas in på kontot FI96 5000 0121 4211 59(BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i den här webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församling) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning). Beloppet betalas alltså inte in på t.ex. MinSkatts konto.

Eftersom räntesatsen för beloppet som har överförts för att tas ut vid följande redovisning är bunden till referensräntan som avses i räntelagen, tas det för tillfället ingen ränta alls ut på beloppet som tas ut. Om beloppet som tas ut inte betalas, överförs den negativa redovisningen till att dras av från beloppet som redovisas i december.

Skatteförvaltningen redovisade i oktober 2017 för sista gången samfundsskatt till församlingar och skogsvårdsavgifter till skogsvårdsföreningar. Redovisningen till skogsvårdsföreningarna på finska fastlandet upphörde redan i december 2015 och nu finansierar också Skogsvårdsföreningen på Åland verksamheten med medlemsavgifterna från skogsägarna i föreningen och med rörelseintäkterna.

Till församlingarna redovisades samfundsskatter i fråga om alla skatteår ända till utgången av 2015, varefter Skatteförvaltningen fortsatte med redovisningar ända till oktober 2017 i fråga om skatter som influtit före skatteåret 2016. I stället för utdelningen av samfundskatt har församlingarna fr.o.m. 2016 fått ersättningar från staten.

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2018 ska anmälas till Skattestyrelsen senast fredagen den 17 november 2017. Blanketterna för kommunernas och församlingarnas anmälan finns i avdelningen Länkarna. Anmälan bör skickas som bifogad fil till ett e-postmeddelande som ska skickas till adressen:

ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

Anmälan kan också skickas i andra hand per post till adressen:

Skatteförvaltningen

Informationsförvaltningsenheten

PB 265

40101 JYVÄSKYLÄ

**Det är viktigt att den utsatta tiden och förfaringssättet iakttas.**Om uppgifterna inte lämnas inom den utsatta tiden, används 2017 års skattesats i förskottsuppbörden för år 2018. Skatteinkomsterna inflyter då under hela året 2018 enligt den gamla skattesatsen, vilket man bör ta i beaktande då man gör upp budgeten.

Skatteförvaltningens kontaktpersoner i Jyväskylä är planerarna Pirjo Jokela 029 513 1855 och Taru Luotola 029 513 1876.

Ytterligare information:

Kommunförbundets cirkulär 24b/2017

Kyrkostyrelsens cirkulär nr 17/2017

Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 56 880 miljoner euro i januari-oktober 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 27 002 miljoner euro, som var 527 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 23 956 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 414 miljoner euro (-1,7 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 5 227 miljoner euro, vilket var 1 078 miljoner (26,0 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-oktober var sammanlagt 12 270 miljoner euro, det vill säga 83 miljoner (1,0 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 5 976 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (2 582 miljoner) och el (1 210 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

De preliminära utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2018 har publicerats i avdelningen Statistiker (endast på finska). Dessa utdelningar baserar sig på uppgifter som är tillgängliga för närvarande. De kommunspecifika utdelningarna kan ännu ändras mycket eftersom bl.a. uppgifterna om koncernförhållanden, som utgör basuppgifter, ännu är bristfälliga i det här skedet.

De slutliga utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2018 publiceras i januari och då tas de också i bruk i periodredovisningen.

Den exceptionellt stora debitering som påförts Kahon 3 Oy för skatteåret 2016 har redovisats enligt utdelningarna för skatteåret 2016 till kommunerna våren 2017 som en del av samfundsskatteintaget. Kommunernas andel av skatten var ca 208 miljoner euro.

Samfundsskatterna som debiterats Kahon 3 påverkar utdelningarna av samfundsskatt första gången under skatteåret 2018 eftersom utdelningarna för skatteåret 2018 baserar sig i fråga om företagsverksamhetsposterna på debiteringsuppgifterna som gäller skatteåren 2015 och 2016.

Debiteringen av den exceptionellt stora samfundsskatten gagnar vid beräkningen av utdelningarna den kommun där driftstället för samfundet med ett driftställe är beläget. De övriga kommunernas utdelning kommer därför att under skatteåren 2018 och 2019 minska med ca 5 procent jämfört med vad den annars skulle ha varit.

Skatteförvaltningen har i webbtjänsten uppdaterat uppgifter om redovisningen enligt debiteringen för skatteåret 2016, som görs i november 2017. I debiteringsredovisningen rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskatterna som influtit för skatteåret 2016 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

Bland annat på grund av att kapitalinkomstskatterna utvecklades sämre än förväntat är rättelsen 185 miljoner euro negativ för staten. För de övriga skattetagargrupperna är rättelsen positiv: för kommungruppen +172 milj. euro, för församlingarna +2,9 milj. euro och för Folkpensionsanstalten +10 milj. euro.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (Punkten ”Debiterade inkomstskatter” under Statistik i webbtjänsten). I statistiken finns också de skattetagarspecifika beloppen för skatteåterbäringarna som dras av i november samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatternas belopp. Kvarskatterna debiteras till skattetagarna i huvudsak i december och februari.

Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat infaller i år redan den 16 oktober. Till följd av det här redovisas största delen av den andra ratens betalningar undantagsvis redan i oktober i stället för i november.

Av beloppet som redovisas i november avdras liksom tidigare år fysiska personers skatteåterbäringar. På grund av det här har kommunerna i november flera negativa redovisningar än tidigare. Om redovisningen blir negativ kan skattetagaren välja att betala summan i enlighet med betalningsanvisningen som finns i utanordningsspecifikationen. Om det negativa beloppet inte betalas, dras det av vid följande månads redovisning.

Skatteförvaltningens meddelande, 10.10.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 50 834 miljoner euro i januari-september 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 24 437 miljoner euro, som var 499 miljoner (-2,0 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 21 623 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 394 miljoner euro (-1,8 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 4 747 miljoner euro, vilket var 995 miljoner (27,0 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-september var sammanlagt 10 973 miljoner euro, det vill säga 33 miljoner (0,0 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 5 485 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (2 312 miljoner) och el (1 108 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i september 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker

har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Preliminära beskattningskostnader för 2018 finns nu uppdaterade i webbtjänsten för skattetagarna. Dessa preliminära kostnader har beräknats enligt lagen som träder i kraft 1.1.2018.

Från och med ingången av 2018 är statens andel av kostnaderna 62,3 procent, kommunernas 28,9 procent, den evangelisk-lutherska kyrkans församlingars 3,2 procent och Folkpensionsanstaltens 5,6 procent.

Skatteförvaltningens meddelande, 12.9.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 45 268 miljoner euro i januari-augusti 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 22 030 miljoner euro, som var 430 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 19 380 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 312 miljoner euro (-1,6 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 4 350 miljoner euro, vilket var 959 miljoner (28,3 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-augusti var sammanlagt 9 907 miljoner euro, det vill säga 65 miljoner (0,7 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 4 984 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (2 033 miljoner) och el (1 020 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i augusti 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling**.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker

har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckan som börjar den 2 oktober.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2017 kan beställas fr.o.m. 11.9.2017. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas som Word-dokument per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter i augusti är ca 5,5 procent mindre än i augusti i fjol (-152 miljoner euro). Den största minskningen i euro utgörs av förskottsinnehållningarna på löner och pensioner, 110 miljoner euro. Av detta belopp föranleds knappa 70 miljoner av nedskärningarna i semesterpengar inom den offentliga sektorn. Dessutom har förskottsinnehållningarna på dividender minskat med ca 36 miljoner euro jämfört med augusti ifjol. Resten av minskiningen i redovisningarna beror bl.a. på att intaget av förskottsinnehållningar på virkesförsäljningsinkomst och av kvarskatter har minskat.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker

har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckorna som börjar den 11 september och den 2 oktober.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Skatteförvaltningens meddelande, 11.8.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 39 894 miljoner euro i januari-juli 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juli var sammanlagt 19 385 miljoner euro, som var 274 miljoner (-1,4 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 16 941 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 201 miljoner euro (-1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juli var sammanlagt 3 876 miljoner euro, vilket var 874 miljoner (29,1 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-juli var sammanlagt 8 070 miljoner euro, det vill säga 376 miljoner (-4,6 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 4 510 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (1 773 miljoner) och el (946 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i juli 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckorna som börjar den 21 augusti, den 11 september och den 2 oktober.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Skatteförvaltningens meddelande, 13.7.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 33 608 miljoner euro i januari-juni 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 16 505 miljoner euro, som var 265 miljoner (-1,6 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 14 255 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 163 miljoner euro (-1,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 3 471 miljoner euro, vilket var 868 miljoner (33,4 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-juni var sammanlagt 7 165 miljoner euro, det vill säga 46 miljoner (-0,6 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 3 579 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (1 504 miljoner), tobak (502 miljoner) och el (847 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i maj 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 9.6.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 28 506 miljoner euro i januari-maj 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 13 860 miljoner euro, som var 291 miljoner (-2,1 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 11 884 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 181 miljoner euro (-1,5 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 3 142 miljoner euro, vilket var 814 miljoner (-34,9 %) mindre än året innan.

Momsintaget i januari-maj var sammanlagt 6 011 miljoner euro, det vill säga 18 miljoner (-0,3 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 3 055 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (1 230 miljoner), tobak (483 miljoner) och el (730 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i maj 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 10.5.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 22 085 miljoner euro i januari-april 2017. Ökningen jämfört med januari-april i fjol var 2 361 miljoner euro (+12,0 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 11 065 miljoner euro, som var 215 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 9 447 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 117 miljoner euro (-1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 1 886 miljoner euro, vilket var 80 miljoner (-4,1 %) mindre än året innan.

Momsintaget i januari-april var sammanlagt 4 736 miljoner euro, det vill säga 122 miljoner (-2,5 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 2 539 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (993 miljoner), tobak (483 miljoner) och el (590 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i april 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningen undersöker i april och maj 2017 hur nöjda skattetagarna är med Skatteförvaltningens tjänster. En motsvarande undersökning har gjorts med cirka tre års mellanrum från och med år 2001.

Liksom tidigare år genomförs undersökningen av IRO Research Oy som har planerat undersökningen tillsammans med Skatteförvaltningen. Det är fråga om en urvalsundersökning som genomförs som telefonintervju.

För den praktiska genomföringen svarar Vesa Väisänen från IRO Research Oy. Kontaktpersonen vid Skatteförvaltningen är Satu Sarén, tfn 029 512 4102 / e-post: satu.saren@vero.fi.

Om du är en av dem som väljs ut för intervjun har du möjlighet att förbättra nivån på tjänsterna genom att delta i undersökningen. Med hjälp av undersökningen får vi viktig information om hur nöjda skattetagarna är, hur Skatteförvaltningens tjänster fungerar och vad som behöver utvecklas.

Skatteförvaltningens meddelande, 11.4.2017 Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 16 639 miljoner euro i januari-mars 2017. Ökningen jämfört med januari-mars i fjol var 2 008 miljoner euro (+13,7 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 8 306 miljoner euro, som var 219 miljoner (-2,6 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 7 019 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 82 miljoner euro (-1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 1 155 miljoner euro, vilket var 75 miljoner (7,0 %) större än året innan.

Momsintaget i januari-mars var sammanlagt 3 816 miljoner euro, det vill säga 47 miljoner (-1,2 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 2 002 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (729 miljoner), tobak (479 miljoner) och el (446 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i mars 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Beskattningskostnaderna för det innevarande året har uppdaterats i webbtjänstens avdelning Uppföljning av skatteintäkter.

Med beskattningskostnaderna täcks omkostnaderna för Skatteförvaltningen. År 2017 är kostnaderna ca 433 miljoner euro (-1,5 %).

Statens andel av kostnaderna är 61,1 %, kommunernas 29,9 %, församlingarnas 3,3 % och Folkpensionsanstaltens 5,7 %. Om andelarna bestäms i 30 § i lagen om Skatteförvaltningen. De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas enligt 31 § i lagen om Skatteförvaltningen av beloppet på kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt av invånar- och medlemsantalet.

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna i mars, juni, september och december. Beloppen som dras av visas också på respektive månaders utbetalningsspecifikationer

Skatteförvaltningens meddelande, 10.3.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 11 722 miljoner euro i januari-februari 2017. Ökningen jämfört med januari-februari i fjol var 1 638 miljoner euro (+16,2 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 5 781 miljoner euro, som var 162 miljoner (-2,7 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 4 721 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 32 miljoner euro (-0,7 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 788 miljoner euro, vilket var 16 miljoner (2,1 %) större än året innan.

Momsintaget i januari var sammanlagt 2 655 miljoner euro, det vill säga 74 miljoner (2,9 %) större än året innan.

Intaget av punktskatter var 1 538 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (499 miljoner), tobak (476 miljoner) och el (315 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i februari 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

På basis av deklarationerna dras skattetagarnas arbetsgivarprestationer månatligen av från beloppen som redovisas. Om skattetagaren lämnar in deklarationen av skatter på eget initiativ mycket tidigt kan det hända att avdraget görs redan från redovisningen för den månad som deklarationen gäller.

Om skattetagaren t.ex. deklarerar förskottsinnehållningarna och sjukförsäkringsavgifterna redan den 17 mars görs avdraget från de redovisningar som betalas den 28 mars. Om skattetagaren vill att arbetsgivarprestationerna ska dras av på normalt sätt från periodredovisningen i april lönar det sig att lämna in deklarationen tidigast den 21 mars. På motsvarande sätt kan man också i fråga om de övriga månaderna lämna in deklarationen på den 21 dagen i skatteperioden, varvid avdraget görs på normalt sätt från redovisningen i den följande månaden.

Den egentliga sista inlämningsdagen för elektroniska deklarationer är vanligtvis den 12:e dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Med skatteperiod avses den månad som deklarationen gäller, skatteperioden i exemplet ovan är mars.

Skatteförvaltningens meddelande, 14.2.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 5 504 miljoner euro i januari 2017. Ökningen jämfört med januari i fjol var 642 miljoner euro (+13,2 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari var sammanlagt 2 871 miljoner euro, som var 15 miljoner (-0,5 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 2 401 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 84 miljoner euro (-3,4 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari var sammanlagt 408 miljoner euro, vilket var 28 miljoner (-6,3 %) mindre än året innan.

Momsintaget i januari var sammanlagt 1 021 miljoner euro, det vill säga 144 miljoner (-12,4 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 1 061 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på tobak (474 miljoner), flytande bränslen (269 miljoner) och el (162 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i januari 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för januari var ca 9 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt ifjol.

Den största orsaken till detta var deklarationerna av skatter på eget initiativ, som Skatteförvaltningen inte hann handlägga före redovisningen i januari. Av samma skäl har några av skattetagarnas arbetsgivarprestationer inte dragits av i januari.Dessa oredovisade skatter utgörs närmast av förskottsinnehållningar, och de kommer att redovisas i samband med periodredovisningen i februari. Likaså kommer skattetagarnas oavdragna arbetsgivarprestationer dras av i samband med redovisningen i februari.

Ibruktagandet av MinSkatt och lagändringarna som anknyter till det inverkar inte på hur skattetagarnas arbetsgivarprestationer dras av i samband med periodredovisningen. Skattetagarna behöver alltså inte heller i framtiden betala arbetsgivarprestationer.

Från beloppen som redovisas dras av:

  • verkställd förskottsinnehållning
  • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
  • förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning
  • förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller andra samfund
  • förskottsinnehållning på räntor och andelar
  • förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
  • källskatt på löner
  • källskatt på dividender
  • källskatt på räntor och royaltyer
  • källskatt på ränteinkomst.