Nyheter år 2016

Periodredovisningsuppgifterna för december publiceras 22.12.2016. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, kan betalas utan ränta fram till 28.12.2016 på kontot FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning). Beloppet betalas alltså inte t.ex. på skattekontot.

  • Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen 28.12, beräknas någon ränta inte på beloppet.

  • Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodiska redovisning.

  • Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning.

Räntan är 0,5 procent årlig ränta.

Utdelningarna till skattetagargrupperna ändras inte, utan de förblir desamma som de tidigare utdelningarna:

  • Staten 29,58 %

  • Kommunerna 61,04 %

  • Församlingarna 2,97 %

  • FPA:

--- sjukvårdspremien 4,09 %

--- dagpenningspremien 2,32 %

Däremot ändras de skattetagarspecifika utdelningarna eftersom man vid beräkningen av utdelningarna tar beskattningsuppgifterna för skatteåret 2015 som basuppgift i stället för beskattningsuppgifterna för skatteåret 2014.

Rättelserna som gäller varje enskild skattetagare har publicerats under rubriken Statistiker i punkten Utdelningar > statistik N185.

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–november 2016 var totalt 54 551 miljoner euro. Ökningen var 1 911 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–november 30 262 miljoner, som är (+2,9 %) 853 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 26 628 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 360 miljoner euro (+1,4 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– november till 4 696 miljoner, som är (+5,9 %) 263 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–november 13 434 miljoner, dvs. 449 miljoner (+3,5 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Den nyaste statistiken över personkundernas och samfundens inkomster under skatteåret 2015 som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen tillsammans har framställt är nu färdig. De kommunspecifika uppgifterna publicerades tidigare enligt huvudgrupper i webbtjänsten för Skattetagare.

I databasen kan information sökas i stor omfattning med olika sökkriterier. Uppgifterna kan klassificeras t.ex. enligt region och inkomsttagargrupp. Enskilda kommuner hittar du under Region efter landskapen.

Närmare information om den senaste beskattningen samt statistikdatabasen hittar du under länkarna nedan.

Statistikdatabasen (PX-Web)

Ny statistik i databasen: näringsskattestatistiken publiceras nu för första gången i så här stor omfattning.

Statistik från Skatteförvaltningen: Omsättnings-, avdrags- och inkomstuppgifter om samfunds- och företagskunderna samt deras beskattningsbara inkomst och samfundets inkomstskatt under skatteåret 2015 (endast på finska)

Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomster och skatter under skatteåret 2015 (endast på finska)

Periodredovisningsuppgifterna för november publiceras 23.11.2016. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen, kan betalas utan ränta fram till 28.11.2016 på kontot FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församlingen) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning). Beloppet betalas alltså inte t.ex. på skattekontot.

  • Om beloppet som tas ut betalas senast på förfallodagen 28.11, beräknas någon ränta inte på beloppet.

-Om skatten betalas efter förfallodagen, beräknas räntan från förfallodagen till betalningsdagen och tas ut i samband med följande periodiska redovisning.

-Om beloppet inte betalas, tas den och räntorna ut i samband med nästa periodiska redovisning.

Räntan är 0,5 procent årlig ränta.

Skatteförvaltningens meddelande, 9.11.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–oktober 2016 var totalt 49 461 miljoner euro. Ökningen var 2 240 miljoner euro (+4,7 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–oktober 27 529 miljoner, som är (+2,2 %) 589 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 24 370 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 401 miljoner euro (+1,7 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– oktober till 4 150 miljoner, som är (+6,2 %) 243 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–oktober 12 188 miljoner, dvs. 427 miljoner (+3,6 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningen har i webbtjänsten uppdaterat uppgifter om redovisningen som i november 2016 görs enligt 2015 skatteårs debitering. I debiteringsredovisningen rättas förvärvs- och kapitalinkomstsskattebeloppen som influtit för skatteåret 2015 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

De utdelningar av redovisningen som använts i förskottsuppbörden av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2015 utföll relativt nära de utdelningar som beräknades enligt debiteringsförhållandena. Därmed är också rättelserna mellan skattetagargrupperna mindre än i genomsnitt. För staten rättades beloppet med -2,5 miljoner euro, för kommuner med +10,0 milj. euro, för församlingar med -15,5 milj. euro och för Folkpensionsanstalten med +8,0 milj. euro.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (Webbtjänstens punkt ”Debiterade inkomstskatter" i Statistik-avdelningen. I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp på förskottsåterbäringar som ska dras av i november samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatterna. Kvarskatterna debiteras till skattetagarna till största delen i december och februari

Skatteförvaltningens meddelande, 11.10.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–september 2016 var totalt 44 374 miljoner euro. Ökningen var 1 337 miljoner euro (3,1 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–september 24 374 miljoner, som är (+2,0 %) 478 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 22 017 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 325 miljoner euro (+1,5 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– september till 3 751 miljoner, som är (+5,2 %) 187 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–september 10 940 miljoner, dvs. 307 miljoner (+2,9 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i september 2016 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I samband med redovisningen i september tas nya utdelningar i bruk beträffande samfundsskatten för skatteåren 2015 och 2016. De nya utdelningarna tas i bruk därför att Skatteförvaltningen fått nya ändrade grunder för beräkning av företagsverksamhetsposten. Ändringen är i genomsnitt 0,4 procent i fråga om kommunerna och då det gäller skatteåret 2015 i genomsnitt 0,3 procent i fråga om församlingarna.

De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i utanordningsspecifikation.

Då det gäller de åländska kommunerna tas de nya utdelningarna i bruk senare.

Preliminära beskattningskostnader för 2017 finns nu uppdaterade i webbtjänsten för skattetagarna.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2015 och producerats en uppskattning av beloppen för kommunal- och kyrkoskatter som kommer att redovisas för det innevarande kalenderåret (statistik N189). Uppskattningen grundar sig på bl.a. de preliminära uppgifterna om beskattningen för 2015.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens meddelande, 9.9.2016 Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–augusti 2016 var totalt 39 352 miljoner euro. Ökningen var 1 145 miljoner euro (3,0 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–augusti 22 460 miljoner, som är (+1,8 %) 391 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 19 692 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 241 miljoner euro (+1,2 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– augusti till 3 391 miljoner, som är (+5,8 %) 186 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari– augusti 9 842 miljoner, dvs. 378 miljoner (+4,0 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Fastighetsbeskattningen för skatteår 2016 är slutförd. Över två miljoner betalar fastighetsskatt i år. Skatten uppgår till 1 675 miljoner euro, vilket är 46 miljoner euro mer än året innan.

Fastighetsskattebeloppet har ökat fort. Exempelvis under 2010 påfördes fastighetsskatt för sammanlagt 1 184 miljoner euro och under 2013 för 1 366 miljoner euro. Fastighetsskatten har mer än fördubblats på tio år. Ökningen beror på att fastighetsskattesatserna och beskattningsvärdena för fastigheter har höjts.

Fastighetsskattestatistiken finns tillgänglig i Skatteförvaltningens statistikdatabas

Aktuella uppgifterna om fastighetsbeskattningen framgår av statistik som Skatteförvaltningen framställt tillsammans med Statistikcentralen. Inom samarbetet publiceras härnäst i november statistiken för personkundernas inkomstskatter och näringsrelaterade skatter för skatteåret 2015.

Samarbetet med Statistikcentralen ingår i en större reform av Skatteförvaltningens statistikföring. Tack vare samarbetet kan mer täckande statistik tas fram, och åtkomsten underlättas av den nya statistikdatabasen PX-Web.

Publicerad statistik: Fastighetsbeskattningsstatistik för 2016 (PX-Web) Statistiken över fastighetsskatten 2016 (länk till artikeln, endast på finska)

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form. Denna uppgiftsöverlåtelse ersätter fastighetsförteckningen, som tidigare överläts till kommunerna och som var mer begränsad till sitt datainnehåll.

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2016 kan beställas fr.o.m. 6.9.2016. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas som Word-dokument per e-post till adressen: tiedonsiirto@vero.fi

Fastighetsskatteuppgifterna överlåts bara en gång till kommunen. Kommunen har rätt att lämna ut dessa uppgifter vidare till kommunala myndigheter inom kommunen för ovan uppräknade ändamål.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2015 och producerats en uppskattning av beloppen för kommunal- och kyrkoskatter som kommer att redovisas för det innevarande kalenderåret (statistik N189). Uppskattningen grundar sig på bl.a. de preliminära uppgifterna om beskattningen för 2015.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens meddelande, 10.8.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–juli 2016 var totalt 34 151 miljoner euro. Ökningen var 779 miljoner euro (+2,3 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–juli 19 659 miljoner, som är (+1,7 %) 327 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 17 141 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 242 miljoner euro (+1,4 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari–juli till 3 002 miljoner, som är (+5,1 %) 145 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–juli 8 448 miljoner, dvs. 324 miljoner (+4,0 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i juli 2016 (endast på finska, pdf)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2015.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens meddelande, 11.7.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–juni 2016 var totalt 29 176 miljoner euro. Ökningen var 557 miljoner euro (+1,9 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–juni 16 770 miljoner, som är (+2,0 %) 327 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 14 418 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 248 miljoner euro (+1,8 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari–juni till 2 602 miljoner, som är (+3,5 %) 87 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–juni 7 210 miljoner, dvs. 200 miljoner (+2,9 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

I webbtjänsten under Statistik

har publicerats förhandsuppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2015 och producerats en uppskattning av beloppen för kommunal- och kyrkoskatter som kommer att redovisas för det innevarande kalenderåret (statistik N189). Uppskattningen grundar sig på bl.a. de preliminära uppgifterna om beskattningen för 2015.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i november.

Skatteförvaltningens meddelande, 9.6.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–maj 2016 var totalt 24 644 miljoner euro. Ökningen var 701 miljoner euro (+2,9 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–maj 14 151 miljoner, som är (+2,1 %) 297 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 12 065 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 231 miljoner euro (+2,0 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari–maj till 2 328 miljoner, som är (+4,2 %) 95 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–maj 6 029 miljoner, dvs. 345 miljoner (+6,1 %) mer än i fjol. Ungefär hälften av ökningen beror på stora engångsåterbäringar i maj i fjol i samband med investeringar som enstaka företag gjorde.

Bekanta dig närmare med analysen:

·Skatteintäkternas utveckling i maj 2016 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Den preliminära statistiken över personkundernas inkomster under skatteåret 2015 som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen tillsammans har framställt är nu färdig. Tidigare publicerades dessa uppgifter i webbtjänsten Tjänster för skattetagare.

Uppgifterna baserar sig på arbetsgivarnas årsanmälningar och utgör endast preliminära uppgifter, de slutliga uppgifterna kommer först efter att beskattningen slutförts i slutet av oktober.

De förskottsinnehållningspliktiga inkomsterna visas i tjänsten enligt region (per kommun och landskap) och löneinkomsterna enligt bransch.

Närmare information om utvecklingen av personkundernas inkomster samt statistikdatabasen hittar du under länkarna nedan.

Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Statistikdatabasen (Px-WeB)

Skatteförvaltningens meddelande, 11.5.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-april 2016 var totalt 19 723 miljoner euro. Ökningen var 500 miljoner euro (+2,6 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari-april 11 280 miljoner, vilket är 258 miljoner (+2,3 %) mer än i fjol. Av beloppet var 9 563 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 193 miljoner euro (+2,1 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari-april till 1 966 miljoner, vilket är 8 miljoner (-0,4 %) mindre än året innan. Detta berodde huvudsakligen på att sista dagen i april i år inföll på ett veckoslut varför samfund för vilka räkenskapsperiodens utgång varit vid årsskiftet kunde betala förskottskompletteringar fram till 2.5.2016 utan ränta. Därför får man efter maj månad en mera korrekt bild av samfundsskatteintaget jämfört med situationen i fjol.

Momsintaget var 4 858 miljoner, dvs. 235 miljoner (+5,1 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 11.4.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-mars 2016 var totalt 14 631 miljoner euro. Ökningen var 502 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari-mars 8 525 miljoner, som är (+2,3 %) 195 miljoner mer än i fjol. Av beloppet var 7 101 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 132 miljoner euro (+1,9 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari-mars till 1 080 miljoner, som är (+21 %) 185 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var 3 863 miljoner, dvs. 131 miljoner (+3,5 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Till följd av ett fel vid fastighetsbeskattningen har Skatteförvaltningen felaktigt beräknat beskattningsvärdet och fastighetsskatten för obebyggda områden som år 2015 hyrts för vindkraftverksbyggande. Den preliminära statistiken över fastighetsbeskattningen kan därför i fråga om vissa enstaka kommuner visa ett för högt beskattningsvärde och skattebelopp för marken. Detta gäller i synnerhet vissa små kommuner. Felen korrigeras på myndighetsinitiativ. Länken till den preliminära statistiken.

Den preliminära statistiken om fastighetsbeskattningen för skatteåret 2016 som Skatteförvaltningen framställt i samarbete med Statistikcentralen är nu färdig. Tidigare publicerades fastighetsskatteuppgifter per kommun i Tjänster för skattetagare.

Uppgifterna finns i tjänsten per kommun indelade enligt fastighetens användningsändamål och skattesatsen som tillämpats vid fastighetsbeskattningen.

Närmare information om fastighetsbeskattningen och statistikdatabasen hittar du via länkarna nedan.

Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om fastighetsbeskattningen 2016

Statistikdatabasen (PX-Web)

Beskattningskostnaderna för det innevarande året har uppdaterats per skattetagargrupp i webbtjänstens avdelning Uppföljning av skatteintäkter. Med beskattningskostnaderna täcks omkostnaderna för Skatteförvaltningen. År 2016 är kostnaderna ca 439,5 miljoner euro (449 miljoner euro i fjol).

Från och med 2016 har församlingarnas utdelning av samfundsskatten avskaffats, varför församlingarnas andel av beskattningskostnaderna har sjunkit. Ändringen påverkar också statens andel av kostnaderna. Statens andel av kostnaderna har stigit från 58,6 procent till 59,9 procent och församlingarnas sjunkit från 4,7 procent till 3,4 procent. Kommunernas (30,8 %) och Folkpensionsanstaltens (5,9 %) andelar av kostnaderna har förblivit på samma nivå. Om andelarna bestäms i 30 § i lagen om Skatteförvaltningen.

De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas enligt 31 § i lagen om Skatteförvaltningen av beloppet på kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt av invånar- och medlemsantalet. Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna i mars, juni, september och december. Beloppen som dras av visas också på respektive månaders utbetalningsspecifikationer.

Beskattningskostnaderna:

Kommuner

Församlingar Hela landet

Skatteförvaltningens meddelande, 9.3.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-februari 2016 var totalt 10 087 miljoner euro. Ökningen var 301 miljoner euro (+3,1 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari-februari 5 943 miljoner, som är (+2,1 %) 122 miljoner mer än i fjol. Av beloppet var 4 753 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 83 miljoner euro (+1,8 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari-februari till 772 miljoner, som är (+22 %) 138 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var 2 581 miljoner, dvs. 58 miljoner (+2,3 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 9.2.2016

Nettointaget av de skatter som Skatteförvaltningen samlar in uppgick i januari 2016 till sammanlagt 4 863 miljoner euro. Ökningen från januari i fjol var 181 miljoner euro (+3,9 %).

Nettointaget av personkunders inkomstskatter var 2 885 miljoner euro, vilket var en ökning på ungefär 1 procent, dvs. 29 miljoner euro, jämfört med januari föregående år. Ökningen i förskottsinnehållningen på drygt 70 miljoner euro (+3,0 %) var den största orsaken till den totala ökningen.

Inkomstskatterna från samfund uppgick till 436 miljoner euro, vilket är 90 miljoner euro mer (+26 %) än läget ett år tidigare. I januari betalades 1 165 miljoner euro (+5,6 %) i mervärdesskatt.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

Skatteförvaltningens meddelande, 26.1.2016

Nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2015 uppgick till totalt 55,1 miljarder euro. Ökningen från året innan var 1,1 miljarder euro (+2,1 %). Cirka hälften av ökningen förklaras med personkundernas inkomstskatt och den andra hälften med samfundens inkomstskatt. Ändringar i andra skatteslag var mindre.

Mest ökade intaget av inkomstskatt från personkunder, dvs. med totalt drygt 600 miljarder euro (+2,1 %). Den lika stora ökningen med 2,1 procent i den största faktoren för inkomstskatt dvs. förskottsinnehållningarna berodde på att förvärvsinkomsterna steg med litet under 2 procent och att inkomstbeskattningen skärptes litet.

Intaget av samfundsskatter för 2015 (+15 %) ökade räknat i euro nästan lika mycket som intaget av personkundernas inkomstskatter, men en viktig faktor bakom detta var ett anspråkslöst intag för kalenderåret 2014 jämfört med slutresultatet för skatteåret 2014. Helhetsnivån för förskottsskatter för skatteåret 2014 visade sig vara för låg, varför skatter för skatteåret 2014 och i synnerhet förskottskompletteringar betalades avsevärt mycket ännu under år 2015. Uppgifterna om samfundsbeskattningen för skatteåret 2015 kommer först senare på våren och de bekräftas i slutet av oktober 2016.

Intaget av mervärdesskatt var år 2015 bara lite större (+0,8 %) än ifjol. Intaget av mervärdesskatt har stampat rätt mycket på stället redan under tre år.

Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Bekanta dig närmare med analysen:

· Skatteintäkternas utveckling år 2015 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling

Skatteförvaltningens meddelande, 13.1.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för december 2015 var totalt 2 483 miljoner euro. Ökningen var 7 procent, dvs. 162 miljoner euro från december året innan.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var 672 miljoner euro i december. Det är 25 miljoner (-3,6 %) mindre än året innan huvudsakligen på grund av att förskottsåterbäringarna ökade.

Nettointaget av samfundsskatt som blev 21 miljoner negativt i december året innan ökade nu till 135 miljoner euro. Momsintaget var 1 263 miljoner euro i december, dvs. nästan lika mycket som året innan (+0,3 %).

Bekanta dig närmare med analysen:

· Skatteintäkternas utveckling i december 2015 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.