Uutiset vuosi 2020

Tiedotamme ainakin kevään ajan verokertymien tilanteesta tilitysjakson päättymisen lisäksi noin kuukauden puolivälissä, jolloin suurin osa ennakonpidätyksistä ja muista oma-aloitteisista veroista on kertynyt.

Samassa yhteydessä tiedotetaan tarvittaessa myös esimerkiksi yhteisöille maksuunpantujen ennakkoveromäärien muutoksista.

Maaliskuun tilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa.

Kiinteistöverojen kuntakohtaiset maksuunpanomäärät verovuodelle 2020 löytyvät kohdasta: Kunnat - Verotulojen seuranta - Maksuunpantu - (Valitse kunta).  Koko maan tasolla kiinteistöveron määrä on noussut noin 40 milj. euroa 1 948 milj. euroon (+2,1 %).

Tässä vaiheessa vuotta kiinteistöveron tiedot eivät vielä sisällä asiakkaiden ilmoittamia muutoksia, joten tiedot ovat hyvin alustavia.

Koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset eivät näy vielä merkittävästi maaliskuun tilityksissä, vaan tilitykset ovat lähellä normaalia tasoa. Alla tietoa eri verolajien tilitysmääristä. Veronsaajakohtaiset tilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa mahdollisimman pian, viimeistään torstaina 26.3.

Ansio- ja pääomatuloverot

Ansio- ja pääomatuloveroja tilitetään maaliskuussa 2 731 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 94 milj. euroa (+3,6 %).

Kasvu on seurausta lähinnä ansiotuloista tehtävien ennakonpidätysten 104 miljoonan euron noususta 2 416 miljardiin euroon (+4,5 %). Muiden alaverolajien osalta euromääräiset muutokset ovat pienempiä.

Laskevia ovat:

 • jäännösverot -20 milj. euroa
 • ennakonpidätykset puun myyntituloista -12 milj. euroa
 • ennakkoverot -2 milj. euroa
 • ennakonpidätys koroista -1 milj. euroa.

Nousua puolestaan:

 • lisäennakot 17 milj. euroa
 • ennakonpidätykset osingoista 8 milj. euroa.

Veronsaajaryhmillä muutokset ovat edellisvuoteen nähden

 • kunnat +3,5 %
 • valtio +2,1 %
 • Kela +14,8 %
 • evankelisluterilaiset seurakunnat -0,7 %
 • ortodoksiset seurakunnat -1,8 %.

Erilainen kehitys johtuu ennakkoperinnässä käytettävien ryhmäosuuksien muutoksista. Seurakuntaryhmien välillä muutosta aiheutuu myös jäsenmäärien ja kirkollisveroprosenttien kehityksestä.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään maaliskuussa 408 milj. euroa, jossa laskua vuoden takaisesta 54 milj. euroa (-11,6 %). Lasku aiheutuu ennakkoverojen vähentymisestä 53 milj. eurolla (-14,4 %). Jäännösverojen ja lisäennakkojen euromääräiset muutokset ovat pieniä.

Verovuoden 2019 ja 2020 yhteisöjen ennakot ovat molemmat alentuneet noin 26 milj. euroa vuoden takaisesta. Yhteisöverokertymien odotetaan laskevan tulevina kuukausina.

Sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Työnantajan sairausvakuutusmaksua tilitetään 98,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua 44 milj. (+82 %).

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa (+11 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen etukäteen maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Vuoden 2020 verotuskustannukset

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2020 verotuskustannuksista. Verotuskustannusten yhteismäärä (455 milj. euroa) on jonkin verran syksyn ennakkotietoa alhaisempi.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen sekä yhteisöverojen määrän ja asukasluvun/jäsenmäärän perusteella.

Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun tilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden tuloverotilastot verovuodelta 2018 ovat valmistuneet. Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain, tuloluokittain ja tulonsaajaryhmittäin. Uusina luokittelijatekijöinä julkaistaan postinumero sekä Tilastokeskuksen määrittelemät perhetyyppi ja koulutustaso.

Yksittäiset kunnat löytyvät alueittain luokitelluista tilastonäkymistä Alue-valikosta maakuntien jälkeen. Seurakunnille on omat tilastonäkymänsä Tulot ja verot seurakunnittain -kansiossa.

Tietojärjestelmäuudistuksesta johtuen tilastoaineistoon ja sitä myötä myös tilaston erittelyriveille on tullut muutamia muutoksia, mm. palkkatulot yhteensä alta on poistettu työkorvaukset, verotettavat apurahat sekä hankintatyön arvo. Jotta vertailukelpoisuus eri vuosien välillä säilyy, muutokset on tehty kaikkiin tilastoitaviin verovuosiin eli 2014-2018.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Tilastotietokanta PX-Web

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2018

Ansio- ja pääomatuloverot

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 3 066 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 141 milj. euroa (-4,4 %).

Euromääräisesti laskua oli eniten henkilöasiakkaiden jäännösveroista, joita tilitettiin lähes 230 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-58 %). Kaiken kaikkiaan verovuoden 2018 jäännösverojen määrä nousi vuotta aiemmasta puoli prosenttia, mutta verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen niitä on tilitetty aiempia vuosia aikaisemmin. Myös henkilöasiakkaiden lisäennakot laskivat noin 151 milj. euroa (-33 %) ja ennakonpidätykset puun myyntitulosta noin 20 milj. euroa (-36 %). Lisäennakkoja on helmikuun tilitys mukaan lukien tilitetty verovuodelta 2019 noin 230 miljoonaa euroa (-33 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin verovuodelta 2018.

Nousua oli puolestaan ansiotulojen ennakonpidätyksissä, jotka nousivat 254 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+11,8 %). Nousua selittää paljolti viime vuoden helmikuun alhainen taso.

Helmikuussa otettiin käyttöön verovuodelle 2020 verovuosikohtaiset jako-osuudet. Ryhmäosuuksista valtion osuus laski 1,6 prosenttia, seurakuntien 4,2 prosenttia ja Kelan päivärahamaksun 23,6 prosenttia. Sen sijaan Kelan sairaanhoitomaksun osuus nousi noin 117 prosenttia. Kokonaisuudessaan Kelan osuus nousi maltillisemmin, noin 11 prosenttia, koska sairaanhoitomaksun edellisvuoden lähtötaso oli huomattavasti päivärahamaksua matalampi. Kuntaryhmällä muutos oli pieni (-0,03 %).

Kunta- ja seurakuntaiset jako-osuudet on johdettu viimeksi valmistuneen verovuoden 2018 veronsaajakohtaisten maksuunpanojen määristä. Maksuunpanoja on oikaistu mahdollisella kunnallis- tai kirkollisveroprosentin muutoksella sekä asukas- tai jäsenmäärän muutoksella. Jako-osuus on laskettu näin johdetun oikaistun veron perusteella.

Huomattavaa, että ortodoksisten seurakuntien osalta ennakkoperinnän jako-osuuksien laskennassa on siirrytty evankelisluterilaisia seurakuntia vastaavasti asukaslukupohjasta jäsenmäärän käyttöön. Muutoksen tarkoituksena on tilittää kirkollisverot oikeammin jo aiemmassa vaiheessa, jolloin vältytään suurilta oikaisuilta verotuksen valmistuessa.

Ennakkoperintävaiheen nykyistä tai myöhemmin tarkistettua jako-osuutta käytetään verovuoden 2020 tilityksissä viimeisen kerran lokakuussa 2021. Marraskuusta 2021 alkaen verovuotta tilitetään maksuunpanosuhteisiin perustuen, eli kukin veronsaaja saa ansio- ja pääomatuloveroista osuuden, joka vastaa veronsaajan hyväksi maksuunpantuja veroja, ja siihen mennessä verovuodelta tilitetyt määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita. Huhtikuussa 2023 verovuoden 2020 tilitykset jaetaan sen perusteella, paljonko veronsaajan hyväksi on todellisuudessa maksettu.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään helmikuussa 1 045 miljoonaa euroa, jossa muutosta vuotta aiempaan -53 milj. euroa (-4,8 %). Kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kasvaneet lähes sata miljoonaa (+22,6 %), mutta verovuoden 2019 ennakkoveroja on palautettu aiempaa enemmän, joten ne jäävät 136 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmiksi. Tämä aiheuttaa myös yhteisöverojen kokonaistilitysten vähentymisen.

Yhteisöjen osalta ei lisäennakoissa tapahtunut henkilöasiakkaita vastaavaa merkittävää alentumista, vaan niitä tilitetään lähes edellisvuotta vastaava määrä, noin 740 miljoonaa euroa (-0,8 %).

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2020 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-20.3.2020.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2019 aikana verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2018-18.12.2019.

Vuoden 2020 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Vähennyskuukausi Kauden alku- ja loppupäivät
Tammikuu 19.12.2019 - 20.1.2020
Helmikuu 21.1. - 19.2.2020
Maaliskuu 20.2. - 20.3.2020
Huhtikuu 21.3. - 20.4.2020
Toukokuu 21.4. - 19.5.2020
Kesäkuu 20.5. - 18.6.2020
Heinäkuu 19.6. - 20.7.2020
Elokuu 21.7. - 20.8.2020
Syyskuu 21.8. - 18.9.2020
Lokakuu 19.9. - 20.10.2020
Marraskuu 21.10. - 19.11.2020
Joulukuu 20.11. - 17.12.2020

Kunnille on lähetetty tieto yritystoimintaerän suurimmista yhteisöistä verovuodelta 2018. Kirjeissä on esitettynä kunnan osuus enimmillään 150 suurimman yhteisön maksuunpannun yhteisöveron määrästä.

Tarkastamisessa voi hyödyntää yhteisöjen julkisia tietoja. Yhteisöjen julkiset verotiedot löytyvät vero.fi-sivustolta. Mikäli verovuodelle ei ole maksuunpantu yhteisöveroa tai määrä on niin vähäinen, ettei se mahdu suurimpien joukkoon, ei yhteisön tietoja esitetä lomakkeella.

Julkiset tiedot sisältävät yhteisölle maksuunpannun yhteisöveron kokonaisuudessaan sekä lisäksi yleisradioveron. Kunnille lähetetyssä listauksessa on vain kunnan osuus yrityksen yhteisöverosta, joten sen suuruus on noin 30 prosenttia julkisten tietojen veron määrästä.

Verohallinto järjestää veronsaajille yhteisen seminaarin keskiviikkona 26.2.2020. Tilaisuus alkaa klo 13 ja päättyy klo 15.

Kutsu tilaisuuteen lähetetään helmikuussa. Samassa yhteydessä on myös ilmoittautumislomake.

Rajallisten tilojen vuoksi suosittelemme osallistumaan tilaisuuteen ensisijaisesti Skype-yhteyden välityksellä. Skype-linkki toimitetaan ilmoittautujille lähempänä ajankohtaa.

Ohjelma:

 • Verovuoden 2019 tuloverokertymät ja kertymien ajoitus (johtava veroasiantuntija Sami Varonen)

 • Veronsaajatilitysten ajankohtaiset asiat: Yhteisöveron tiedot kunnille, vuoden 2020 aikatauluja, kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen (ylitarkastaja Jyrki Einiö ja ylitarkastaja Satu Sarén)

 • Uuden Veronsaajien palvelut -sivuston esittely (Satu Sarén)

 • Tilastotietokantapalvelun kuntakohtaiset esimerkkitilastot (ylitarkastaja Jenna Lempiäinen ja ekonomisti Aki Savolainen)

Tervetuloa kuulolle!

Lisätietoja:

Jyrki Einiö

Satu Sarén

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Tammikuussa tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 2,688 miljardia euroa, mikä on noin 186 miljoonaa euroa (7,4 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen. Joulukuussa 2019 toimitetuista ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät kasvoivat selvästi edellisvuoteen nähden. Sen sijaan joulukuuta edeltäviltä kuukausilta kertyneiden ennakonpidätysten määrä oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. 

Pääosa tammikuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu joulukuussa 2019 toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,619 mrd €). Joulukuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna tammikuussa noin 8,1 % edellisvuotta enemmän. Tältä osin tilityksen kasvua vauhditti erityisesti vuositulorajaan perustuvalle ennakonpidätystavalle tyypillinen keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu verovuoden loppupuolella.

Tammikuussa tilitetään veronsaajille joulukuussa 2019 toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi n. 69 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2019 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille tammikuussa n. 80 miljoonaa euroa. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten määrä oli samankaltainen joulukuun 2019 tilitysjaksoon nähden ja selvästi pienempi vuoden 2019 aiempiin tilitysjaksoihin nähden. Ennakonpidätysten kertymän kehityksen taustalla on tältä osin pitkältä ajalta kertyneiden tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden korjaantuminen suurelta osin jo marraskuun 2019 tilitysjakson aikana. Ilmoittamisen viiveestä johtuva ennakonpidätysten tilitysviive näyttää kahden viimeisimmän tilitysjakson aikana vähentyneen tulorekisterin käyttöönottoa edeltäneelle tasolle.

Verovuoden 2019 ennakonpidätysten pääsääntöisten tilitysjaksojen aikana (helmikuu 2019 -tammikuu 2020) tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 29,441 miljardia euroa, mikä on 486 miljoonaa euroa (1,7 %) edellisvuoden vastaavaa määrää enemmän. Ennakonpidätysten kertymäennusteen ja toteutuneen ennakonpidätyskertymän ero kaventui odotetusti vuoden 2019 viimeisten tilitysjaksojen ja tammikuun 2020 tilitysjakson aikana. Ennakonpidätystilitysten kokonaismäärä jää kuitenkin tällä aikavälillä 382 miljoonaa ja kunnille tilitettävien ennakonpidätysten määrä 235 miljoonaa euroa pienemmäksi 3 %:n kasvuun perustuneeseen ennusteeseen nähden.

Ennakonpidätysten ennustetta pienemmän kokonaiskertymän helmikuun 2019 ja tammikuun 2020 tilitysjaksojen välisenä aikana arvioidaan johtuvan pääasiassa ennakonpidätystavan muutosten vaikutuksesta ennakonpidätysten kertymien ja tilitysten jaksotukseen sekä erillisestä sivutulon verokortista luopumisen vaikutuksesta ennakonpidätysten kokonaismäärään.

Vaikka ennakonpidätysprosentin perusteissa huomioitujen vähennysten, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksen, määrä näyttää kohoavan edellisvuotta korkeammaksi, ei edelleenkään ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua olennaisesti pienemmäksi. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille pääosin ja lopullisesti vasta verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

Ansio- ja pääomatuloverot

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 3,187 miljardia euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 235 miljoonaa euroa (+8,0 %). Kasvu aiheutuu enimmäkseen ennakonpidätyksistä, joiden tilitykset nousivat viime vuoden tammikuusta 186 milj. euroa (+7,4 %).

Ennakonpidätysten lisäksi kasvua oli jäännösveroissa 21 milj. euroa (+32 %) ja lisäennakoissa 33 milj. euroa (+29 %). Pääosa lisäennakoista kertyy aivan tammikuun lopussa, joten ne tilitetään helmikuussa. Tyypillisesti helmikuun tilityksessä tulee reilusti yli puolet koko vuoden lisäennakoista ja tammikuussa noin 15 prosenttia, joten on mielenkiintoista nähdä jatkuuko tammikuun kasvu helmikuussa. Lisäennakoiden määrästä voi saada osviittaa myös pääomatuloverojen kehityksestä.

Yllä mainitut alaverolajien erittelyt löytyvät polun Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain -takaa.

Helmikuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön verovuoden 2020 jako-osuudet.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään tammikuussa 557 milj. euroa. Kokonaismäärässä ei ole suurta muutosta edellisvuoden tammikuuhun (+5 milj. euroa/ +1 %).

Kuluvan vuoden ennakkoverot nousivat 13 milj. euroa ja verovuoden 2019 laskivat 72 milj. euroa. Tilitettävä määrä pysyi tammikuussa edellisvuoden tasolla johtuen vanhojen verovuosien kertymästä, sillä verovuosille 2009 - 2012 kertyi tilitettävää yhteensä noin 70 milj. euroa.

Manner-Suomen kuntien osalta on todennäköisesti mielenkiintoa tammikuussa käyttöön otettuihin verovuoden 2020 jako-osuuksiin, joissa on suuriakin vaihteluita edelliseen verovuoteen nähden, vaihteluvälin ollessa -15 %:n ja +98 %:n välillä. Oman kunnan eri vuosien jako-osuudet löytyvät Kausitilitysten Jako-osuudet-kohdasta. Koko kuntaryhmän jako-osuus nousi verovuonna 2020 noin 0,8 prosenttiyksikköä, joka vastaa 2,7 prosentin muutosta edellisvuoteen. Jako-osuuden nousulla kompensoidaan kunnille yritysten korotettuja poistoja verovuosille 2020 - 2023 mm. koneista ja laitteista.