Uutiset vuosi 2020

Joulukuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.12. Joulukuussa vähennetään työnantajasuoritusten lisäksi verotuskustannusten neljäs erä.

ANSIO-JA PÄÄOMATULOVEROT

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 629 miljoonaa euroa, joka on 177 miljoonaa euroa ja 7,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat erityisesti veronpalautukset, joita vähennetään tilityksistä 124 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän (-29 %). Palautusten lisäksi edellisvuotta enemmän kertyi tilitettävää myös ennakonpidätyksistä palkoista yms., jotka kasvoivat 27 milj. euroa (+1,1 %) sekä henkilöasiakkaiden ennakkoveroista, joissa kasvua 22 milj. euroa (+15,4 %).

Muut tuloveroerät, lisäennakko, osinkojen, puun myyntitulojen sekä korkojen ennakonpidätykset säilyivät yhteismäärältään käytännössä edellisvuoden tasolla. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Joulukuun tilityksissä otettiin verovuodelle 2020 käyttöön uuden valtiovarainministeriön asetuksen mukaiset veronsaajaryhmien jako-osuudet. Valtion jako-osuus laski -0,17 prosenttiyksikköä, jonka johdosta valtion tilityksiä oikaistiin -45,8 miljoonaa euroa. Muilla ryhmillä euromääräiset oikaisut olivat seuraavat: kunnat +37,7 milj. euroa, seurakunnat -2,7 milj. euroa ja Kela +10,8 milj. euroa.

Joulukuussa vaihdettiin myös verovuoden 2020 veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustaksi verovuoden 2019 tiedot. Vuoden 2019 tietoja on muokattu jako-osuuslaskennassa asukasluvun tai jäsenmäärän muutoksella sekä mahdollisella veroprosentin 2019 → 2020 muutoksella.

Oikaisun veronsaajakohtaiset vaikutukset löytyvät kausitilitystietojen Oikaisut-kohdasta valitsemalla verovuodeksi 2020.

Verovuoden 2020 ryhmä- ja veronsaajakohtaiset jako-osuudet perustuvat tällä hetkellä arvioon. Verovuoden 2020 verotuksen päättyessä lokakuun 2021 lopussa, jako-osuudet ja verovuodelta tehdyt tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia ryhmien ja veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita.

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen suhteelliset muutokset viime vuoden joulukuusta ovat seuraavat, suluissa koko vuoden kumulatiiviset muutokset:

 • Kela +23,6 % (+13,3 %)
 • Kunnat +10,5 % (+5,1 %)
 • Ev.lut. seurakunnat +2,1 % (+1,7 %)
 • Ortodoksiset seurakunnat +1,3 % (+0,5 %)
 • Valtio -2,4 % (-4,5 %).

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi joulukuussa 317 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 168 milj. euroa (-35 %).

Suurin lasku aiheutuu ennakkoverojen vähentymisestä, erityisesti verovuoden 2019 ennakot alentuivat reilusti (-84 Me / -78 %), johtuen tilityksistä vähennettävien veronpalautusten jaksottumisesta joulukuulle edellisvuotta enemmän (108 Me → 192 Me). Veronpalautukset vähennetään ensisijassa ja käytännössä lähes ainoastaan ennakkoveroista. Kuluvan vuoden ennakot alentuivat 39 milj. euroa (-12,5 %) 277 miljoonaan euroon. Niinikään lisäennakoissa oli suurta laskua, johtuen kuitenkin viime vuoden suurista yksittäisistä lisäennakoista, joita ei tänä vuonna maksettu (-107 Me / -85 %).

Nousua puolestaan oli jäännösveroissa, jotka nousivat edellisvuoden 82 miljoonasta 152 miljoonaan euroon (+85 %). Nousu johtuu veronpalautusten tapaan lähinnä jaksottumiseroista edellisvuoteen nähden. Koko verovuoden 2019 jäännösverot alentuivat yhteisöillä vajaat kahdeksan prosenttia noin 590 miljoonaan euroon. Veronpalautukset pysyivät edellisvuoden tasolla noin 670 miiljoonassa eurossa (+0,6 %).

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty noin 800 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku on 17 prosenttia.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään joulukuussa 96 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden joulukuuhun 41 milj. euroa ja 74 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 171 milj. euroa (+155 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Tammikuussa kiinteistöveroja erääntyy noin 43 milj. euroa ja helmikuussa 163 milj. euroa.

Tuloverotilastot 2019 on julkaistu. Tilastotietoja henkilöasiakkaista laajasti saatavissa, linkki vero.fi-tiedotteeseen.

Tilastotiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä vero.fi osoitteessa vero.fi/tilastot.

Loputkin verovuoden 2020 kiinteistöverotilastot on nyt julkaistu Verohallinnon tilastotietokannassa.

Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan vaan joustavasti touko-lokakuun välillä. Tuloverotuksen jäännösverojen maksamisen tavoin myös kiinteistöverot erääntyvät joustavasti heinä-helmikuun välisenä aikana. Verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyy reilut 10 prosenttia, euroina noin 208 miljoonaa.

Verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän 2022 tammi- ja helmikuun aikana hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Kyseessä on tämän hetkinen arvio verotuksen ensi vuoden etenemisestä, johon voi tulla muutoksia verotuksen toimittamisen aikana.

Aikataulut-osioon on päivitetty tiedot ensi vuoden verontilitysten maksatuspäivistä ja tietojen julkaisuaikatauluista.

Verovuoden 2019 veronpalautuksia on maksettu henkilöasiakkaille ja vähennetty verontilityksistä osin jo kesäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Veronpalautuksia on vähennetty tai tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy tai on erääntynyt maksettavaksi heinä-helmikuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden lukemat):

 • Kesäkuu (vain veronkuittaukseen käytettyjä):
  • palautukset -9 milj. euroa (-14 Me)
 • Heinäkuu:
  • palautukset -95 milj. euroa (-176 Me)
  • jäännösverot 36 milj. euroa (17 Me)
 • Elokuu:
  • palautukset -883 milj. euroa (-799 Me)
  • jäännösverot 103 milj. euroa (89 Me)
 • Syyskuu:
  • palautukset -857 milj. euroa (-1 288 Me)
  • jäännösverot 215 milj. euroa (162 Me)
 • Lokakuu:
  • palautukset -158 milj. euroa (-86 Me)
  • jäännösverot 158 milj. euroa (109 Me)
 • Marraskuu:
  • palautukset -253 milj. euroa (-178 Me)
  • jäännösverot 258 milj. euroa (211 Me)
 • Joulukuu:
  • palautukset -300 milj. euroa (-423 Me)
  • jäännösverot 248 milj. euroa (267 Me)
 • Tammikuu:
  • jäännösverot 83 milj. euroa (70 Me)
 • Helmikuu:
  • jäännösverot 181 milj. euroa (234 Me).

Verovuoden 2019 palautusten kokonaismäärä on noin 2 550 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 410 milj. euroa.

Verovuoden 2019 jäännösverojen kokonaismäärä on noin 1 290 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 125 milj. euroa.

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla noin 61,4 prosenttia, Kelalla 5,7 prosenttia ja seurakunnilla 2,9 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2019 jako-osuuden mukaisesti.

Vuoden 2020 kiinteistöverotilastoja on julkaistu Verohallinnon tilastotietokannassa.

Palvelusta löytyvät verovuoden 2020 tiedoilla päivitettynä tilastonäkymät 2.1, 2.2 ja 3. Tilastonäkymät 2.1 ja 2.2 sisältävät alueittaiset kiinteistöverotiedot käyttötarkoituksittain ja kiinteistöveroprosenttien mukaan luokiteltuna. Tilastonäkymä 3. sisältää rakennusten alueittaiset kiinteistöverotiedot rakennustyypeittäin.

Loput verovuoden 2020 kiinteistöverotilastoista julkaistaan tämä hetken arvion mukaan joulukuun aikana.

Marraskuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 27.11.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Marraskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 750 miljoonaa euroa, joka on 26 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat muun muassa henkilöasiakkaiden ennakkoverot, jotka kasvoivat 53 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+32 %). Ennakkoverojen kasvu johtuu lähinnä tämän vuoden luovutusvoittojen ehtimisestä mukaan loppuvuoden ennakkoveroihin. Myös koko vuoden ennakkoverot kääntyivät hyvän marraskuun johdosta kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa viime vuotta hieman suuremmaksi (+2,8 %). Kasvua on myös jäännösveroissa 28 miljoonaa euroa (+15 %) sekä palkkojen yms. ennakonpidätyksissä 22 miljoonaa euroa (+0,9 %).

Marraskuun tilitysmäärää puolestaan vähentävät veronpalautukset, joita jaksottuu marraskuussa vähennettäväksi noin 250 miljonaa euroa, joka on 75 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Muut tuloveroerät, lisäennakko, osinkojen, puun myyntitulojen sekä korkojen ennakonpidätykset säilyivät käytännössä edellisvuoden tasolla. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Verovuoden 2019 verotus päättyi viimeistään lokakuun lopussa, joten marraskuussa otetaan myös verovuoden 2019 jako-osuuksissa käyttöön valmistuneen verotuksen mukaiset maksuunpanosuhteet. Samalla oikaistaan verovuodelta jo tilitetyt määrät vastaamaan uusia maksuunpanosuhteita. Oikaisu on valtiolle - ja myös seurakuntaryhmälle kokonaisuudessaan lievästi - negatiivinen ja muille veronsaajaryhmille ryhmätasolla positiivinen.

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen suhteelliset muutokset viime vuoden marraskuusta ovat seuraavat, suluissa koko vuoden kumulatiiviset muutokset:

 • Kela +18,1 % (12,4 %)
 • Kunnat +13,7 % (+4,7 %)
 • Ev.lut. seurakunnat +1,4 % (+1,7 %)
 • Ortodoksiset seurakunnat +15,3 % (+0,4 %)
 • Valtio -30,6 % (-4,7 %).

YHTEISÖVEROT

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi marraskuussa 291 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 196 milj. euroa (-47 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu suurelta osin kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa marraskuussa 61 milj. euroa (-19 %). Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat marraskuun tilityksessä 107 milj. euroa miinuksella (-43 %). Kuluvan vuoden ennakoita suurempi lasku johtuu lähinnä verovuoden 2019 veronpalautusten jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti. Marraskuussa vähennettävien veronpalautusten määrä on 161 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edellisvuoteen 32 miljoonaa euroa. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty noin 750 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku on 17,5 prosenttia.

Myös jäännösveroissa on laskua edellisvuoteen nähden noin 80 miljoonaa euroa (-59 %). Veronpalautusten tapaan muutos johtuu lähinnä jäännösverojen jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti.

Yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään marraskuussa 98 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden marraskuuhun 42 milj. euroa ja 74 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 83 milj. euroa (+43 milj. euroa). Nousu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi myös kiinteistöverojen eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat edellisvuosia pidemmälle ajalle verovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuulle. Aiempina vuosina kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä tavallisesti syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin.

Tämän hetken tiedon mukaan verovuoden 2020 loput kiinteistöverot erääntyvät seuraavasti:

 • joulukuussa 175 milj. euroa
 • tammikuussa 43 milj. euroa
 • helmikuussa 164 milj. euroa.

Vuoden 2020 kiinteistöverotilastoja on julkaistu Verohallinnon tilastotietokannassa

Palvelusta löytyvät verovuoden 2020 tiedoilla päivitettynä tilastonäkymät 2.2 ja 3. Tilastonäkymä 2.2 sisältää alueittaiset kiinteistöverotiedot kiinteistöveroprosenttien mukaan luokiteltuna ja tilastonäkymä 3. rakennusten alueittaiset kiinteistöverotiedot rakennustyypeittäin.

Loput verovuoden 2020 kiinteistöverotilastoista julkaistaan tämä hetken arvion mukaan joulukuun aikana.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2020 tehtävästä verovuoden 2019 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2019 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Oikaisu on kuntaryhmälle 210 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle 36 miljoonaa euroa positiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; valtiolla -245 milj. euroa ja seurakunnilla -2,3 milj. euroa.  

Veronsaajakohtaiset tiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Muut Tilastot -osion kohta "Maksuunpannut verot"). Tilastosta löytyvät myös kuukausittain heinä-joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin heinä- ja helmikuun välisenä aikana.

Kuntien osalta tilastolla on myös verovuoden 2019 maksuunpannun yhteisöveron määrä sekä verovuoden 2020 maksuunpannun kiinteistöveron määrä.

Muut tilastot -osiossa on julkaistu verovuoden 2021 yhteisöveron ennakolliset jako-osuudet, jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhdetiedot ovat tässä vaiheessa vielä keskeneräisiä.

Lopulliset verovuoden 2021 yhteisöveron jako-osuudet julkistetaan tammikuussa, jolloin ne myös otetaan verontilityksissä käyttöön.

Lokakuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikkona 28.10.

Ansio- ja pääomatuloverot

Lokakuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 665 miljoonaa euroa, joka on 118 miljoonaa euroa ja 4,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat lähinnä ennakonpidätykset palkoista yms., joita tilitetään 125 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+5,3 %). Hyvää kasvua selittää osin se, että vuosi sitten lokakuussa ennakonpidätysten määrä jäi tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyneiden haasteiden vuoksi sekä tavanomaista pienemmäksi että jonkin verran vaatimattomammaksi verrattuna viime vuoden syys- ja marraskuuhun. Osittain kasvuun vaikuttivat kuitenkin myös positiivinen kehitys syyskuussa maksettujen palkkojen määrässä sekä koko vuoden ajan ennakonpidätyskertymää kasvattanut keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu viime vuoteen verrattuna.

Verovuoden 2019 veronpalautuksia vähennettiin lokakuussa noin 70 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+83 %). Kaikkiaan verovuoden 2019 palautukset ovat verovuoden verotuksen valmistumisen tässä vaiheessa kuitenkin edelleen noin 400 miljoonaa edellisvuotta pienemmät. Lopullinen tieto palautusten määrästä saadaan marraskuun alkupäivinä.

Verovuoden 2019 jäännösveroja puolestaan tilitetään noin 40 miljoonaa (+35 %) edellisvuotta enemmän. Jäännösverojen kokonaismäärä tulee näillä näkymin kasvamaan yli 100 miljoonaa viime vuodesta.

Muut tuloveroerät (ennakkoverot, osinkojen ennakonpidätykset yms.) kasvoivat 25 milj. euroa (+16 %) edellisvuoden lokakuusta. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

 • Kela +20,9 %
 • Kunnat +12,7 %
 • Ev.lut. seurakunnat +15,5 %
 • Ortodoksiset seurakunnat +14,3 %
 • Valtio -16 %.

Veronsaajaryhmien erilaista kehitystä selittää erityisesti valtion verovuoden 2020 jako-osuuden alentaminen ja muiden ryhmien osuuksien kasvattaminen. Jako-osuuden muutosten euromääräiset vaikutukset löytyvät 19.10. julkaistussa tiedotteessa.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi lokakuussa 336 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 33 milj. euroa (-9,0 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa lokakuun tilityksessä 95 milj. euroa (-28,5 %). Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat lokakuun tilityksessä 143 milj. euroa miinuksella (-46 %). Suurempi lasku kuluvan vuoden ennakoihin nähden johtuu lähinnä verovuoden 2019 veronpalautusten jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-lokakuussa noin 800 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-lokakuussa on noin 30 prosenttia.

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 730 miljoonaa euroa noin 4,9 miljardista 4,17 miljardiin euroon. Laskua ei kuitenkaan ole käytännössä ollut enää kesäkuun jälkeen.

Nousua puolestaan on jäännösveroissa, joita tilitetään 106 milj. euroa edellisvuotta enemmän (+203 %). Veronpalautusten tapaan suuri muutos johtuu lähinnä jäännösverojen jaksottumisesta viime vuotta poikkeavasti.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään lokakuussa 99 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden lokakuuhun 44 milj. euroa ja 78 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 225 milj. euroa (-632 milj. euroa). Lasku aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi kiinteistöveroa on tilitetty jo ennen lokakuuta 1 240 milj. euroa. Viime vuonna kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Tänä vuonna eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat heinä-joulukuulle. Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannaan kiinteistöveroa noin 1 950 miljoonaa euroa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Muut tilastot -osiossa on myös kuntakohtaiset ennakkotiedot joulukuussa tehtävästä verovuoden 2020 oikaisusta. Verovuoden 2020 perustevuodeksi vaihtuvat silloin viimeksi valmistuneen verovuoden 2019 maksuunpanotiedot. Koska ryhmäosuuksien mahdollisesta muutoksesta tai ennallaan säilymisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, on niiden oletettu säilyvän ennallaan.

Verovuoden 2019 lopulliset tiedot julkistetaan 2.11. alkavalla viikolla.

Lokakuussa oikaistaan verovuoden 2020 veronsaajaryhmäkohtaiset jako-osuudet vastaamaan tuoretta valtiovarainministeriön asetusta. Kuntien, seurakuntien ja Kelan osuus nousee, valtion osuus laskee.

Oikaisun vaikutukset eri ryhmille ovat:

 • kunnat +103 milj. euroa
 • seurakunnat +8,6 milj. euroa
 • Kela +8,6 milj. euroa
 • valtio -120 milj. euroa.

Kuntaryhmällä oikaisu tarkoittaa yli kuuden prosentin ja seurakunnilla yli 11 prosentin lisäystä normaaliin lokakuun tilitykseen. Oman kunnan tai seurakunnan oikaisun voi tarvittaessa laskea kertomalla ryhmän euromuutoksen omalla verovuoden 2020 jako-osuudella.

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella 23.10.2020 mennessä. Verohallinto on pyytänyt Kuntaliittoa ja Ålands kommunförbundia välittämään kunnille tiedoksi tuloverotuksen julkisten tietojen tilausohjeet, linkin web-lomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin. Tiedot luovutetaan ne tilanneille kunnille marraskuun alussa.

Lähetä sähköposti osoitteeseen tietoluvat@vero.fi, niin saat tilausohjeet.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 19.10. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verohallinto järjestää syksyn 2020 aikana tutkimuksen, jolla mitataan veronsaajien tyytyväisyyttä veronsaajan rooliin liittyviin verontilityksen palveluihin. Vastaava tutkimus on tehty noin kolmen vuoden välein vuodesta 2001 lähtien.

Tutkimuksen toteuttaa Feelback Oy, joka vastaa tutkimuksen suunnittelusta yhdessä Verohallinnon kanssa. Tutkimus on otantatutkimus ja menetelmänä käytetään puhelinhaastattelua. Puhelun kesto on noin 15 minuuttia.

Käytännön toteutuksesta vastaa Jukka Laakso Feelback Oy:stä. Verohallinnon yhteyshenkilönä toimii Satu Sarén.

Tutkimuksen avulla saatua tietoa hyödynnetään Verohallinnon palveluiden toimivuuden kehittämisessä.

Syyskuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.9. Syyskuussa vähennetään normaalien työnantajasuoritusten lisäksi verotuskustannusten kolmas erä.

Ansio- ja pääomatuloverot

Syyskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 1 896 miljoonaa euroa, joka on 417 miljoonaa euroa ja 28 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärän kasvun taustalla ovat veronpalautukset, joita vähennetään syyskuussa 430 miljoonaa euroa vuotta aiempaa vähemmän. Koko verovuoden 2019 veronpalautusten alentuminen jaksottuukin erityisesti syyskuulle, jolloin vähennetään noin kolmasosa verovuoden 2019 palautuksista. Verotuksen tämän hetkisen valmistelutilanteen mukaan koko verovuoden 2019 veronpalautukset pienentyvät noin 400 milj. euroa vuotta aiemmasta.

Suurin tuloveroerä, ennakonpidätykset palkoista yms., laski 34 milj. euroa (-1,4 %), joten ennakonpidätyksiä tilitetään yhteensä 2 396 milj. euroa. Tehtäessä vertailua edellisvuoteen on syytä huomioida, että vuosi sitten syyskuulle kohdistui tavallista enemmän myös aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä, joten viimevuotinen vertailuluku on sen vuoksi suuri. Aidot syyskuussa maksetut ja elokuuhun kohdistuvat ennakonpidätykset ovat nousseet noin 3,3 prosenttia.

Muut tuloveroerät (jäännösverot, ennakkoverot jne.) kasvoivat yhteismäärältään 20 miljoonaa euroa (+5,9 %) edellisvuoden syyskuusta.

Tarkemmin eri tuloveroerin määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

 • Kela +41,8 %
 • Kunnat +29,6 %
 • Ev.lut. seurakunnat +25,8 %
 • Ortodoksiset seurakunnat +24,0 %
 • Valtio +22,8 %.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi syyskuussa 346 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 157 milj. euroa (-37,3 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa syyskuun tilityksessä 121 milj. euroa (-31,1 %).

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-syyskuussa noin 710 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-syyskuussa on noin 30 prosenttia. Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat syyskuun tilityksessä 108 milj. euroa miinuksella (-31 %).

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 730 miljoonaa euroa noin 4,9 miljardista 4,16 miljardiin euroon.

Ennakoiden lisäksi laskua on jäännösveroissa, joita tilitetään 9 milj. euroa eli 49 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-84 %). Vastaavasti yhteisöjen veronpalautuksia vähennetään 14 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-20 %). Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Kunnille yhteisöveroa tilitetään syyskuussa 115 milj. euroa, jossa vähentymistä viime vuoteen 18 milj. euroa (-13,5 %). Vuoden 2020 aikana kunnille on tilitetty syyskuu mukaan lukien yhteisöveroa 1 596 milj. euroa, missä kasvua 87 milj. euroa (+5,8 %). Kuntien suhteellisen hyvä kehitys johtuu kuntaryhmän verovuoden 2020 jako-osuuden noususta 10 prosenttiyksiköllä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään syyskuussa 97 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden syyskuuhun 39 milj. euroa ja 68 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 493 milj. euroa (-403 milj. euroa). Lasku aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi kiinteistöveroa on tilitetty jo ennen syyskuusta vajaat 800 milj. euroa. Viime vuonna kiinteistöverot erääntyivät kahdessa erässä syys- ja lokakuussa, jolloin ne myös pääosin tilitettiin. Tänä vuonna eräpäivät ja tilitykset jaksottuvat heinä-joulukuulle.

Vuoden 2021 alustavat verotuskustannukset löytyvät palvelun Muut tilastot -kohdasta.

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella. Verohallinto välittää lokakuun alussa tarkemmat tilausohjeet sekä linkin web-tilauslomakkeelle ja tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi marraskuun alussa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti vielä nousee jonkin verran verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,1 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,1 miljardin euron tasolla.

Muut tilastot -osiossa on myös kuntakohtaiset ennakkotiedot joulukuussa tehtävästä verovuoden 2020 oikaisusta. Verovuoden 2020 perustevuodeksi vaihtuvat silloin viimeksi valmistuneen verovuoden 2019 maksuunpanotiedot. Koska ryhmäosuuksien mahdollisesta muutoksesta tai ennallaan säilymisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, on niiden oletettu säilyvän ennallaan.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 5.10. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verovuoden 2019 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi syys-marraskuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden lukemat):

 • Syyskuu: palautukset -865 milj. euroa, jäännösverot 215 milj. euroa (-1 300 Me / 160 Me)
 • Lokakuu: palautukset -153 milj. euroa, jäännösverot 160 milj. euroa (-80 Me / 110 Me).
 • Marraskuu: palautukset -258 milj. euroa, jäännösverot 270 milj. euroa (-178 Me / 212 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla noin 61,4 prosenttia, Kelalla 5,7 prosenttia ja seurakunnilla 2,9 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2019 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2019 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 585 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 380 milj. euroa.

Verovuoden 2019 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 310 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 150 milj. euroa.

Kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumista johtuen kiinteistöveroja erääntyy verovuodelta 2020 maksettavaksi ja tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Tämän hetken tiedon mukaan lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt seuraavasti:

 • heinäkuussa 455 milj. euroa
 • elokuussa 318 milj. euroa
 • syyskuussa 470 milj. euroa
 • lokakuussa 250 milj. euroa
 • marraskuussa 60 milj. euroa.

Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950 miljoonaa euroa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti vielä nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,2 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,2 miljardin euron tasolla.

Muut tilastot -osiossa on myös kuntakohtaiset ennakkotiedot joulukuussa tehtävästä verovuoden 2020 oikaisusta. Verovuoden 2020 perustevuodeksi vaihtuvat silloin viimeksi valmistuneen verovuoden 2019 maksuunpanotiedot. Koska ryhmäosuuksien mahdollisesta muutoksesta tai ennallaan säilymisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, on niiden oletettu säilyvän ennallaan.

Seuuraavat ennakkotiedot julkistetaan 14.9. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Elokuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on perjantai 28.8.

Ansio- ja pääomatuloverot

Elokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 015 miljoonaa euroa, joka on 38 miljoonaa euroa ja 1,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuloveroeristä ennakonpidätykset palkoista yms. kasvoivat 113 milj. euroa (+4,5 %), joten niitä tilitetään 2 636 milj. euroa. Kasvua edistivät erityisesti kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen sekä ilmoitettujen ennakonpidätysten kertyminen aiempaa paremmin ajallaan.

Tilitettävää määrää puolestaan vähentää verovuoden 2019 veronpalautusten jaksottuminen, minkä johdosta niitä vähennetään noin 80 miljoonan euroa viime vuotista enemmän, noin 880 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verovuoden 2019 veronpalautukset kuitenkin alentuvat tämän hetken tiedon mukaan yli 300 miljoonaa euroa.

Muut tuloveroerät (jäännösverot, ennakkoverot jne.) kasvoivat yhteismäärältään 9 miljoonaa euroa (+3,6 %) edellisvuoden elokuusta.

Tarkemmin eri tuloveroerin määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

 • Kela +14,0 %
 • Kunnat +3,0 %
 • Ev.lut. seurakunnat -0,5 %
 • Ortodoksiset seurakunnat -1,9 %
 • Valtio -2,3 %.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi elokuussa 346 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 108 milj. euroa (-23,7 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa elokuun tilityksessä 129 milj. euroa (-32 %).

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-elokuussa noin 590 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-elokuussa on noin 30 prosenttia. Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat elokuun tilityksessä 83 milj. euroa miinuksella (-21 %).

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 740 miljoonaa euroa 4,9 miljardista noin 4,15 miljardiin euroon, joten todennäköisesti kuluvan vuoden ennakoiden tilitettävä määrä jää lähikuukausina edelleen jonkin verran viime vuotta pienemmäksi.

Ennakoiden lisäksi laskua on myös jäännösveroissa, joita tilitetään 25 milj. euroa eli 27 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-51 %). Toisaalta yhteisöjen veronpalautuksia vähennetään yli 40 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, joten verovuoden 2019 ennakoita tilitetään 50 milj. euroa vuotta aiempaa enemmän. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Kunnille yhteisöveroa tilitetään elokuussa 141 milj. euroa, joka on lähes viime vuotta vastaava määrä (-2 milj. euroa / -1,3 %). Vuoden 2020 aikana kunnille on tilitetty elokuu mukaan lukien yhteisöveroa 1 481 milj. euroa, missä kasvua 105 milj. euroa (+7,6 %). Kuntien hyvä kehitys johtuu kuntaryhmän verovuoden 2020 jako-osuuden noususta 10 prosenttiyksiköllä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään elokuussa 111 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden elokuuhun 49 milj. euroa ja 80 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 260 milj. euroa (+237 milj. euroa). Suuri kasvu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi tilitettävää kiinteistöveroa kertyy tavallista aiemmin.

Verovuoden 2019 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi elo-lokakuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden lukemat):

 • Elokuu: palautukset -883 milj. euroa, jäännösverot 100 milj. euroa (-800 Me / 90 Me)
 • Syyskuu: palautukset -865 milj. euroa, jäännösverot 215 milj. euroa (-1 300 Me / 160 Me)
 • Lokakuu: palautukset -156 milj. euroa, jäännösverot 165 milj. euroa (-80 Me / 110 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla noin 61,4 prosenttia, Kelalla 5,7 prosenttia ja seurakunnilla 2,9 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2019 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2019 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 610 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 350 milj. euroa.

Verovuoden 2019 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 310 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 150 milj. euroa.

Kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumista johtuen kiinteistöveroja erääntyy verovuodelta 2020 maksettavaksi ja tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Tämän hetken tiedon mukaan lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt seuraavasti:

 • heinäkuussa 455 milj. euroa
 • elokuussa 318 milj. euroa
 • syyskuussa 470 milj. euroa
 • lokakuussa 245 milj. euroa.

Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950 miljoonaa euroa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,2 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,2 miljardin euron tasolla.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 24.8. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verontilitysten maksupäivä on heinäkuussa 28. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

Heinäkuun 2020 verontilitykset

Heinäkuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.7.

Erityisesti yhteisöveron ryhmäosuuksien muutoksesta ja kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen kunnille tilitetään heinäkuussa 760 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 2 632 miljoonaa euroa (+40 %).

Ansio- ja pääomatuloverot

Heinäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 958 miljoonaa euroa, joka on 139 miljoonaa euroa ja 4,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuloveroeristä ennakonpidätykset palkoista yms. kasvoivat 31 milj. euroa (+1,2 %), joten niitä tilitetään 2 740 milj. euroa. Osingonmaksujen osittainen lykkääntyminen toi edelleen heinäkuulle jonkin verran viime vuotta enemmän tilitettävää osinkojen ennakonpidätyksistä, ja niiden määrä nousi 92 miljoonaan edellisvuoden 57 miljoonasta eurosta (+63 %).

Suurin positiivinen muutos tapahtui veronpalautuksissa, joita vähennetään noin 95 milj. euroa, eli 81 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-46 %). Muut tuloveroerät (jäännösverot, ennakkoverot jne.) jäivät yhteismäärältään 9 miljoonaa euroa (-3,9 %) edellisvuoden heinäkuuta pienemmiksi.

Tarkemmin eri tuloveroerin määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Eri veronsaajaryhmillä ansio- ja pääomatuloverojen kokonaismäärien suhteelliset muutokset ovat seuraavat:

 • Kela +15 %
 • Kunnat +6,2 %
 • Ev.lut. seurakunnat +3,6 %
 • Ortodoksiset seurakunnat +2,4 %
 • Valtio +0,6 %.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi heinäkuussa 311 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 157 milj. euroa (-33,6 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, määrän laskiessa heinäkuun tilityksessä 177 milj. euroa (-41 %). Tosin viime vuoden heinäkuun vertailuluku oli noin 100 miljoonaa korkeampi kuin edellisvuosina, mikä korostaa muutosta.

Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-heinäkuussa noin 460 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-heinäkuussa on noin 29 prosenttia. Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat heinäkuun tilityksessä 121 milj. euroa miinuksella (-30 %).

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 750 miljoonaa euroa 4,9 miljardista noin 4,15 miljardiin euroon, joten todennäköisesti kuluvan vuoden ennakoiden tilitettävä määrä jää lähikuukausina edelleen viime vuotta pienemmäksi.

Ennakoiden lisäksi laskua on myös lisäennakoissa, joita tilitetään 21 milj. euroa eli 32 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-61 %). Toisaalta yhteisöjen veronpalautuksia vähennetään lähes 60 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, joten verovuoden 2019 ennakoita tilitetään 63 milj. euroa vuotta aiempaa enemmän. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2020 ryhmäjako-osuuksien muutoksen johdosta kunnat saavat heinäkuussa verovuodelle 2020 positiivista oikaisua 227 miljoonaa euroa, joten kunnille tilitettävä yhteisövero kasvaa noin 210 miljoonaa euroa 354 miljoonaan euroon (+145%) edellisvuodesta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään heinäkuussa 114 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden heinäkuuhun 46 milj. euroa ja 66 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 450 milj. euroa (+444 milj. euroa). Suuri kasvu aiheutuu kiinteistöverotuksen siirtymisestä joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi tilitettävää kiinteistöveroa kertyy tavallista aiemmin.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,2 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,2 miljardin euron tasolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa. Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 3.8. alkavalla viikolla.

Heinäkuussa kuntien osuus verovuoden 2020 yhteisöverosta nousee 10 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa kunnille yhteensä 227 miljoonan euron positiivista oikaisua. Lakimuutos on osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta ja tulee voimaan 15.7.2020. Lisätietoa löytyy hallituksen esityksestä 82/2020.

(Täydennetty 9.7. syyskuun veronpalautus- ja jäännösverotiedoilla)

Verovuoden 2019 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi heinä-syyskuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden lukemat):

 • Heinäkuu: palautukset -90 milj. euroa, jäännösverot 35 milj. euroa (-170 Me / 17 Me).

 • Elokuu: palautukset -885 milj. euroa, jäännösverot 105 milj. euroa (-800 Me / 90 Me)

 • Syyskuu: palautukset -870 milj. euroa, jäännösverot 220 milj. euroa (-1 300 Me / 160 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla noin 61,4 prosenttia, Kelalla 5,7 prosenttia ja seurakunnilla 2,9 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2019 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2019 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 630 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 330 milj. euroa.

Verovuoden 2019 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 320 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 160 milj. euroa.

Kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumista johtuen kiinteistöveroja erääntyy verovuodelta 2020 maksettavaksi ja tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Tämän hetken tiedon mukaan lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy seuraavasti:

 • heinäkuussa 455 milj. euroa
 • elokuussa 318 milj. euroa
 • syyskuussa 470 milj. euroa.

Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950 miljoonaa euroa.

Verovuoden 2020 kiinteistöveroja on tilitetty kesäkuun tilitys mukaan lukien etukäteen noin 40 miljoonaa euroa, toisaalta veroja myös maksetaan osin myöhässä, joten kuukausikohtaiset tilitysmäärät eivät ole aivan identtisiä erääntyvän määrän kanssa.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,2 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla.

Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,2 miljardin euron tasolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Kiinteistöverotietojen tilaus- ja luovutusmenettely ovat muuttuneet. Verohallinto on kesäkuun alussa välittänyt linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta.

Kiinteistöverotiedot luovutetaan vuonna 2020 ensimmäistä kertaa Verohallinnon uudesta verotusjärjestelmästä. Kiinteistöverotuksen verovelvolliskohtaisen päättymisen vuoksi kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille vuodesta 2020 alkaen kolmessa erässä. Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen.

Vuoden 2020 kiinteistöverotietojen luovutusajankohdat ovat:

 • 1. erä viikolla 24 (8.-12.6.2020)
 • 2. erä viikolla 35 (24.-30.8.2020)
 • 3. erä viikolla 46 (9.-13.11.2020)

Lähetä sähköposti osoitteeseen tietoluvat@vero.fi, niin saat tilausohjeet.

Huom! Kiinteistöverotietoja ei luovuteta ajalla 13.7. - 7.8.2020.

Tietuekuvaus

Kesäkuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantaina 29.6. Normaalitilitysten lisäksi kesäkuussa vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

Ansio- ja pääomatuloverot

Kesäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 637 miljoonaa euroa, joka on lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin, eli lisäystä 8 milj. euroa ja 0,3 prosenttia.

Tuloveroeristä ennakonpidätykset palkoista yms. jäivät hieman viime vuotta vähäisemmäksi, eli niitä tilitetään 2 380 milj. euroa, jossa vähennystä 16 miljoonaa euroa ja 0,7 prosenttia. Sen sijaan osingonmaksujen lykkääntyminen osin kuukautta myöhemmäksi toi kesäkuulle 41 miljoonaa euroa (+47 %) edellisvuotta enemmän tilitettävää osinkojen ennakonpidätyksistä. Muut tuloveroerät (jäännösverot, ennakkoverot jne.) jäivät noin 17 miljoonaa euroa (-11 %) edellisvuoden kesäkuuta pienemmiksi.

Tarkemmin eri tuloveroerin määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi kesäkuussa 321 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 121 milj. euroa (-27,3 %).

Edelliskuukausien tapaan lasku aiheutuu enimmäkseen kuluvan vuoden ennakoiden pienentymisestä, joiden määrä laski kesäkuun tilityksessä 100 milj. euroa (-27 %). Kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana, eli huhti-kesäkuussa noin 280 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-kesäkuussa on noin 25 prosenttia. Yhteensä eri verovuosien ennakkoverot ovat kesäkuun tilityksessä 78 milj. euroa miinuksella (-23 %)

Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat alentuneet maaliskuun puolesta välistä noin 700 miljoonaa euroa 4,9 miljardista noin 4,2 miljardiin euroon, joten todennäköisesti kuluvan vuoden ennakoiden tilitettävä määrä jää lähikuukausina edelleen viime vuotta pienemmäksi.

Ennakoiden lisäksi laskua oli myös jäännösveroissa, joita tilitettiin 18 milj. euroa eli 50 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-74 %). Toisaalta myös veronpalautuksia vähennettiin 36 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, joten vuoden 2019 ennakoita tilitettiin puolestaan 35 milj. euroa vuotta aiempaa enemmän. Yhteisöillä veronpalautukset vähennetään ensi sijassa yhteisön ennakkoveroista.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään kesäkuussa 92 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden kesäkuuhun 33 milj. euroa ja 56 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 14 milj. euroa (+11 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Alla ennakkotietoja kesäkuussa tilitettävistä määristä. Kertymätilanne on tiistailta 16.6., joten määrät tulevat vielä jonkin verran muuttumaan. Kesäkuussa vähennetään myös verotuskustannusten toinen erä.

Lopulliset kesäkuun tilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa 22.6. alkavan viikon loppupuolella ja tilitykset maksetaan veronsaajien tileille maanantaina 29.6.  

Ansio- ja pääomatuloverot

Tällä hetkellä ansio- ja pääomatuloveroina on kertynyt tilitettäväksi lähes viime vuoden kesäkuuta vastaava määrä, hieman yli 2,6 miljardia euroa. Vähennystä vuoden takaiseen on 0,6 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa.

Ennakonpidätyksiä palkoista ja etuuksista on kertynyt tässä vaiheessa 30 milj. euroa viimevuotista vähemmän (-1,3 %), toisaalta ennakonpidätyksiä osingoista on kertynyt kesäkuussa tilitettäväksi 40 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän (+46 %). Muiden alaverolajien (ennakkoverot, jäännösverot jne.) kertymä on tällä hetkellä noin 25 milj. euroa viime vuotta vähäisempi (-17 %).

Alaverolajien kuukausikohtaiset tiedot ja kumulatiiviset määrät löytyvät verkkopalvelun kohdasta: Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tällä hetkellä tilitettäväksi 306 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuoden kesäkuuhun 135 milj. euroa (-30 %). Erityisesti vähennystä on kuluvan verovuoden ennakoissa, jotka ovat pienentyneet noin 110 milj. eurolla vuoden takaisesta (-30 %). Myös jäännösverojen määrä on noin 50 milj. euroa viimevuotista vähäisempi (-75 %).

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja on kertynyt tilitettäväksi 91 milj. euroa (+54 %) ja kiinteistöveroa 10 milj. euroa (+7 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset ovat vielä tässä vaiheessa vuotta melko vähäisiä, ja koostuvat lähinnä ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä. Koska yksittäisten veronsaajien tiedot voivat muuttua vielä suurestikin, on tietoja esitetty vain veronsaajaryhmätasolla. Viimeistään 22.6. alkavalla viikolla pyritään esittämään myös kunta- ja seurakuntakohtaisia tietoja.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,25 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla.

Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Toukokuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on torstaina 28.5.

Toukokuussa verovuoden 2020 ansio- ja pääomatuloveroille otettiin käyttöön uudet ryhmäjako-osuudet. Muutoksessa kunta- ja seurakuntaryhmän osuutta nostettiin, jolloin kunnat saavat noin 30 miljoonan euron positiivisen oikaisun. Seurakuntaryhmän oikaisu on 4,7 milj. euroa positiivinen. Vastapainona valtion oikaisu on 26 milj. euroa negatiivinen ja Kelan 9,2 milj. euroa negatiivinen.

Tässä vaiheessa verovuosien 2019 ja 2020 verotus ei ole vielä päättynyt, joten tilitykset perustuvat arvioituihin jako-osuuksiin. Verovuoden verotuksen päättymisen jälkeen tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia maksuunpantujen verojen määriä, joten ennakkoperintävaiheen mahdollinen liian pieni tai suuri jako-osuus ei pidemmän päälle rasita tai hyödytä yksittäistä veronsaajaa.

Ansio- ja pääomatuloverot

Toukokuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 823 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 269 milj. euroa (-8,7 %). Lasku aiheutuu enimmäkseen osingoista pidätettyjen ennakonpidätysten määrän alentumisesta.

Ryhmäjako-osuuksien muutoksista johtuen tilitysmäärien kehitys poikkeaa eri veronsaajaryhmien välillä toukokuussa melko suuresti toisistaan. Seurakuntaryhmien väliseen kehitykseen aiheuttaa lisäksi eroa yksittäisten seurakuntien kirkollisveroprosenttien ja jäsenmäärien kehitys:

 • kunnat -6,5 %

 • valtio -14,0 %

 • Kela -5,7 %

 • ortodoksiset seurakunnat -6,4 %

 • evankelisluterilaiset seurakunnat -5,4 %.

Ennakonpidätykset palkoista yms.

Koronatilanteen aiheuttamat lomautukset, irtisanomiset ja maksuvaikeudet heijastuvat ennakonpidätysmääriin edelleen selvästi oletettua maltillisemmin. Lomautusten ja irtisanomisten määrien nopea kasvu ei ole vaikuttanut maksettujen palkkojen ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten määrään yhtä voimakkaasti. Vastaavasti maksujärjestelyjen vaikutus ennakonpidätyskertymiin on jäänyt ennakoitua pienemmäksi. Ennakonpidätykset ovat edelleen 2 477 milj. euron tilitysmäärällään suhteellisen hyvällä tasolla. Edelliskuukausien tapaan ei kuitenkaan ylletä kasvun puolelle viime vuoteen nähden, mutta lasku on maltillista, eli -19 milj. euroa ja -0,7 prosenttia.

Ennakonpidätykset osingoista

Osingoista maksetut ennakonpidätykset jäävät toukokuun tilitysjaksolla odotetusti vuotta aiempaa huomattavasti pienemmiksi erityisesti pörssiyhtiöiden lykättyä ja pienennettyä osingonmaksujaan. Osinkojen ennakonpidätysten 212 miljoonan euron lasku 142 miljoonaan euroon aiheuttaakin suurimman osan toukokuun ansio- ja pääomatuloverojen alentumasta. Suhteellisesti osinkojen ennakonpidätysten lasku on noin 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Siltä osin, kun lasku johtuu osingonmaksujen lykkääntymisestä, odotetaan vajeen palautuvan niinä tilitysjaksoina, joille lykättyjen osingonjakojen ennakonpidätykset myöhemmin kohdistuvat. Tämänhetkisen arvion mukaan nämä ennakonpidätykset näyttäisivät kohdistuvan erityisesti kesä-, heinä- ja marraskuun tilitysjaksoille.

Muut alaverolajit

Myös muiden alaverolajien (henkilöiden ennakkoverot, jäännösverot yms.) kertymät pienenivät, mutta euromääräisesti muutokset eivät olleet yksittäisten alaverolajien osalta merkittäviä, joskin yhteismäärältään alentuma on 38 milj. euroa (-16 %). Tarkemmat alaverolajikohtaiset tiedot löytyvät verkkopalvelun kohdasta "Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain".

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi toukokuussa 410 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 49 milj. euroa (-10,7 %).

Lasku aiheutuu kuluvan verovuoden ennakoiden kertymän 70 miljoonan euron laskusta 305 milj. euroon (-18,7 %). Verovuoden 2019 ennakkoja palautettiin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän, joten niiden tilitysmäärä nousee 25 miljoonaa euroa. Verovuoden 2021 ennakkoveroja tilitetään aika lailla yhtäläinen määrä vuotta aiempaan, nousua yksi miljoona 26 milj. euroon.

Yhteisöjen maksamat lisäennakot nousivat kuusi miljoonaa 89 milj. euroon ja jäännösverojen tilitykset laskevat 10 miljoonaa 14 milj. euroon.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään toukokuussa 97 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden toukokuuhun 36 milj. euroa ja 61 %.

Kiinteistöveroa tilitetään 8 milj. euroa (-2 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Alla ennakkotietoja toukokuussa tilitettävistä määristä. Kertymätilanne on perjantailta 15.5., joten määrät tulevat vielä jonkin verran muuttumaan.

Lopulliset toukokuun tilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa 25.5. alkavan viikon alussa ja tilitykset maksetaan veronsaajien tileille torstaina 28.5.

Ansio- ja pääomatuloverot

Tällä hetkellä ansio- ja pääomatuloveroina on kertynyt tilitettäväksi hieman alle 2,8 miljardia euroa, jossa vähennystä viime vuoden toukokuuhun noin 300 miljoonaa euroa (-10 %).

Vähennyksestä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu osinkojen ennakonpidätysten pienentymisestä yli 200 miljoonalla eurolla (-60 %) noin 140 miljoonaan euroon. Kehityksen taustalla on erityisesti pörssiyhtiöiden osingonmaksun lykkääntyminen ja pienentyminen viime vuoteen verrattuna.

Ennakonpidätykset palkoista ja etuuksista ovat edelleen koronatilanne huomioiden suhteellisen hyvällä tasolla, eli tämän hetken kertymätilanteen mukaan niitä tilitettäisiin 2 450 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 45 milj. euroa (-1,8 %).

Muiden alaverolajien (ennakkoverot, jäännösverot jne.) kertymä on tällä hetkellä noin 50 milj. euroa viime vuotta vähäisempi (-20 %).

Yhteisöverot

Yhteisöveroja on kertynyt tällä hetkellä tilitettäväksi noin 390 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuoden toukokuuhun 70 milj. euroa (-16 %). Erityisesti vähennystä on kuluvan verovuoden ennakoissa, jotka ovat pienentyneet lähes 90 milj. eurolla vuoden takaisesta (-24 %).

Verovuoden 2019 ennakkoja ei sen sijaan ole ainakaan toistaiseksi palautettu aivan viime vuoden tahtiin, eli suhteessa viime vuoteen niitä tilitettäisiin toukokuussa 26 milj. euroa enemmän.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja on kertynyt tilitettäväksi 95 milj. euroa (+58 %) ja kiinteistöveroa 7 milj. euroa (+16 %). Kiinteistöveron tilitykset ovat vielä tässä vaiheessa vuotta melko vähäisiä, ja koostuvat lähinnä ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Huhtikuun verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistaina 28.4.

Ennakkotiedotteessa mainittuihin tietoihin ei ole tullut viime päivinä isoja muutoksia, joten koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset ansio- ja pääomatuloverojen huhtikuun tilitysten yhteismääriin jäivät maltillisiksi. Yhteisöverojen tilitykset alentuvat sen sijaan merkittävästi viime vuoden huhtikuuhun verrattaessa.

Ansio- ja pääomatuloverot

Huhtikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2,725 miljardia euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 22 miljoonaa euroa (-0,8 %).

Veronsaajaryhmillä muutokset ovat edellisvuoteen nähden seuraavat:

 • kunnat -0,9 %

 • valtio -2,2 %

 • Kela +10,1 %

 • evankelisluterilaiset seurakunnat -5,0 %

 • ortodoksiset seurakunnat -5,9 %.

Erilainen kehitys johtuu lähinnä ennakkoperinnässä käytettävien ryhmäosuuksien muutoksista. Seurakunnat kuuluvat samaan veronsaajaryhmään, joten evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien osalta muutosta aiheutuu myös jäsenmäärien ja kirkollisveroprosenttien kehityksestä.

Mahdolliset koronaviruksen aiheuttamat erot eri veronsaajien tilityksiin tulevat ajankohtaisiksi vasta verovuoden 2020 verotuksen päättyessä eli marraskuun 2021 tilityksessä. Siihen asti ansio- ja pääomatuloverot tilitetään perustuen viimeksi valmistuneen verotuksen tietoihin, ottaen huomioon kehitys asukasluvussa/jäsenmäärässä sekä mahdollinen kunnallis- tai kirkollisveroprosentin muutos.

Ennakonpidätykset

Julkisuudessa esillä olleiden irtisanomisten, lomautusten ja yritysten maksuvaikeuksien vaikutukset eivät ole juurikaan nähtävillä huhtikuun tilitysmäärissä, sillä ennakonpidätyksiä tilitetään 16 milj. euroa viimevuotista enemmän, eli 2 469 milj. euroa (+0,6 %).

Toukokuussa tilitettävien ennakonpidätysten määrän arvioimme tällä hetkellä jäävän edellisvuotta pienemmäksi. Tämän hetken tietojen perusteella huhtikuussa alkaneet lomautukset ja irtisanomiset eivät näytä vaikuttavan täysimääräisesti vielä huhtikuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin ja toukokuussa erääntyvien ennakonpidätysten määrän lasku aiempiin arvioihin nähden näyttää jäävän maltilliseksi. Kuitenkin yritysten lisääntyneiden maksuvaikeuksien ja maksujärjestelyiden vuoksi huhtikuussa toimitetuista ja ilmoitetuista ennakonpidätyksistä jää kertymättä toukokuun tilitysjakson aikana selvästi tavanomaista enemmän ja myös sen johdosta tilitettävän veron määrä jää tavanomaista pienemmäksi.

Toinen merkittävä osatekijä toukokuun ansio- ja pääomatuloverojen tilitysten pienentymisessä tulee olemaan osinkojen ennakonpidätysten aleneminen. Niiden määrä tulee jäämään huomattavasti viime vuoden 350 miljoonaa euroa vähäisemmäksi erityisesti pörssiyritysten lykättyä osingonmaksujaan. Tämän hetken tietojen perusteella toukokuussa 2020 arvioidaan tilitettävän osinkojen ennakonpidätyksiä noin 250 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Muut alaverolajit

Muiden alaverolajien tilitysmäärä laskee huhtikuussa yhteensä 38 milj. euroa (-13 %). Muita alaverolajeja ovat ennakko- ja jäännösverot, lisäennakot sekä ennakonpidätykset puun myyntituloista, koroista ja osingoista. Tarkemmat alaverolajikohtaiset tiedot löytyvät verkkopalvelun kohdasta "Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain".

Yhteisöverot

Yhteisöverojen tilitykset laskevat 113 milj. euroa 319 milj. euroon, mikä tarkoittaa reilun neljänneksen laskua vuoden takaiseen (-26 %).

Suurin osa laskusta aiheutuu verovuoden 2020 ennakkoverojen pienentymisestä 112 milj. eurolla (-28 %). Verovuoden 2019 ennakkoverojen osuus laskusta on 13 milj. euroa. Jäännösverojen tilitykset alentuvat 11 milj. euroa, lisäennakot puolestaan nousevat 27 milj. euroa.

Yhteisöjen ennakkoverot

Yhteisöt maksavat pääosan tuloveroistaan ennakkoveroina. Esimerkiksi vuoden 2019 reilun kuuden miljardin euron yhteisöveron tilityksistä noin 4,2 miljardia maksettiin ennakkoveroina. Yhteisöjen hakemia lisäennakkoja tilitettiin yli 1,2 miljardia ja jäännösveroina tilitettiin 600 milj. euroa.

Verovuodelle 2020 maksuunpantujen ennakkoverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä jonkin verran alle 4,4 miljardia euroa. Maaliskuun alkupuoliskolla ennakoiden yhteismäärä oli vielä noin 4,9 miljardia, joten reilun kuukauden aikana ennakoiden määrä on laskenut yli 500 milj. euroa. Vuosi sitten huhtikuussa ennakkoverojen määrä oli verovuoden 2019 osalta 4,9 miljardia euroa, joten myös viime vuoteen nähden laskua on yli puoli miljardia euroa.

Verovuoden ennakot maksetaan pääosin kuukausittain yhteisön verovuoden aikana, minkä vuoksi jo tehtyjä alentamisia tai poistoja jaksottuu myös tuleville kuukausille. Lisäksi ennakoiden alentuminen tulee todennäköisesti jatkumaan, joten yhteisöveron tilityksiin on tämän vuoksi odotettavissa laskua myös seuraavien kuukausien aikana.

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään ennakonpidätysten tapaan huhtikuussa suhteellisen hyvin, eli 96 milj. euroa (+66 %).

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa (-1 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset ansio- ja pääomatuloverojen huhtikuun tilityksiin näyttävät muodostuvan maltillisiksi, sen sijaan yhteisöverojen tilitykset vaikuttavat tämän hetken tilanteen mukaan alentuvan merkittävästi viime vuoteen nähden. Kertymiin tulee vielä jonkin verran muutoksia ennen tilitysjakson päättymistä. Lopulliset huhtikuun tilitysluvut julkaistaan veronsaajien verkkopalvelussa tämän viikon lopulla.

Ansio- ja pääomatuloverot

Huhtikuussa tilitettäisiin tällä hetkellä kirjattujen kertymien mukaan ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä noin 2,724 miljardia euroa, jossa olisi laskua vuoden takaiseen 23 miljoonaa euroa (-0,9 %).

Ennakonpidätykset palkoista yms. ovat tällä hetkellä pienessä nousussa viime vuoteen nähden, eli niitä on kertynyt 2 467 milj. euroa (+0,6 %).

Alentumista on lähinnä muissa alaverolajeissa (ennakko- ja jäännösverot sekä ennakonpidätykset puun myyntituloista, koroista ja osingoista), joissa on tällä hetkellä alentumaa yhteensä 38 milj. euroa (-13 %).

Yhteisöverot

Yhteisöverojen tilitykset näyttäisivät alentuvan 113 milj. euroa 320 milj. euroon, mikä tarkoittaisi reilun neljänneksen laskua vuoden takaiseen (-26 %). Suurin osa laskusta aiheutuu verovuoden 2020 ennakkoverojen pienentymisestä 114 milj. eurolla (-29 %).

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja on kertynyt ennakonpidätysten tapaan huhtikuussa tilitettäväksi tähän mennessä suhteellisen hyvin, eli noin 96 milj. euroa (+66 %).

Kiinteistöveroa on kertynyt 13 milj. euroa (-1 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen ennen eräpäivää maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Verontilitysten maksupäivä on maaliskuussa 30. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

Tiedotamme ainakin kevään ajan verokertymien tilanteesta tilitysjakson päättymisen lisäksi noin kuukauden puolivälissä, jolloin suurin osa ennakonpidätyksistä ja muista oma-aloitteisista veroista on kertynyt.

Samassa yhteydessä tiedotetaan tarvittaessa myös esimerkiksi yhteisöille maksuunpantujen ennakkoveromäärien muutoksista.

Maaliskuun tilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa.

Kiinteistöverojen kuntakohtaiset maksuunpanomäärät verovuodelle 2020 löytyvät kohdasta: Kunnat - Verotulojen seuranta - Maksuunpantu - (Valitse kunta).  Koko maan tasolla kiinteistöveron määrä on noussut noin 40 milj. euroa 1 948 milj. euroon (+2,1 %).

Tässä vaiheessa vuotta kiinteistöveron tiedot eivät vielä sisällä asiakkaiden ilmoittamia muutoksia, joten tiedot ovat hyvin alustavia.

Koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset eivät näy vielä merkittävästi maaliskuun tilityksissä, vaan tilitykset ovat lähellä normaalia tasoa. Alla tietoa eri verolajien tilitysmääristä. Veronsaajakohtaiset tilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa mahdollisimman pian, viimeistään torstaina 26.3.

Ansio- ja pääomatuloverot

Ansio- ja pääomatuloveroja tilitetään maaliskuussa 2 731 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 94 milj. euroa (+3,6 %).

Kasvu on seurausta lähinnä ansiotuloista tehtävien ennakonpidätysten 104 miljoonan euron noususta 2 416 miljardiin euroon (+4,5 %). Muiden alaverolajien osalta euromääräiset muutokset ovat pienempiä.

Laskevia ovat:

 • jäännösverot -20 milj. euroa
 • ennakonpidätykset puun myyntituloista -12 milj. euroa
 • ennakkoverot -2 milj. euroa
 • ennakonpidätys koroista -1 milj. euroa.

Nousua puolestaan:

 • lisäennakot 17 milj. euroa
 • ennakonpidätykset osingoista 8 milj. euroa.

Veronsaajaryhmillä muutokset ovat edellisvuoteen nähden

 • kunnat +3,5 %
 • valtio +2,1 %
 • Kela +14,8 %
 • evankelisluterilaiset seurakunnat -0,7 %
 • ortodoksiset seurakunnat -1,8 %.

Erilainen kehitys johtuu ennakkoperinnässä käytettävien ryhmäosuuksien muutoksista. Seurakuntaryhmien välillä muutosta aiheutuu myös jäsenmäärien ja kirkollisveroprosenttien kehityksestä.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään maaliskuussa 408 milj. euroa, jossa laskua vuoden takaisesta 54 milj. euroa (-11,6 %). Lasku aiheutuu ennakkoverojen vähentymisestä 53 milj. eurolla (-14,4 %). Jäännösverojen ja lisäennakkojen euromääräiset muutokset ovat pieniä.

Verovuoden 2019 ja 2020 yhteisöjen ennakot ovat molemmat alentuneet noin 26 milj. euroa vuoden takaisesta. Yhteisöverokertymien odotetaan laskevan tulevina kuukausina.

Sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Työnantajan sairausvakuutusmaksua tilitetään 98,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua 44 milj. (+82 %).

Kiinteistöveroa tilitetään 13 milj. euroa (+11 milj. euroa). Kiinteistöveron tilitykset koostuvat tässä vaiheessa vuotta enimmäkseen etukäteen maksetuista vuoden 2020 kiinteistöveroista.

Vuoden 2020 verotuskustannukset

Maaliskuussa vähennetään ensimmäinen erä vuoden 2020 verotuskustannuksista. Verotuskustannusten yhteismäärä (455 milj. euroa) on jonkin verran syksyn ennakkotietoa alhaisempi.

Veronsaajakohtainen osuus kustannuksista lasketaan maksuunpantujen ansio- ja päätuloverojen sekä yhteisöverojen määrän ja asukasluvun/jäsenmäärän perusteella.

Verotuskustannusten vähennettävät määrät ovat nähtävillä maaliskuun tilitystietojen yhteydessä veronsaajan maksatuserittelyllä.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden tuloverotilastot verovuodelta 2018 ovat valmistuneet. Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain, tuloluokittain ja tulonsaajaryhmittäin. Uusina luokittelijatekijöinä julkaistaan postinumero sekä Tilastokeskuksen määrittelemät perhetyyppi ja koulutustaso.

Yksittäiset kunnat löytyvät alueittain luokitelluista tilastonäkymistä Alue-valikosta maakuntien jälkeen. Seurakunnille on omat tilastonäkymänsä Tulot ja verot seurakunnittain -kansiossa.

Tietojärjestelmäuudistuksesta johtuen tilastoaineistoon ja sitä myötä myös tilaston erittelyriveille on tullut muutamia muutoksia, mm. palkkatulot yhteensä alta on poistettu työkorvaukset, verotettavat apurahat sekä hankintatyön arvo. Jotta vertailukelpoisuus eri vuosien välillä säilyy, muutokset on tehty kaikkiin tilastoitaviin verovuosiin eli 2014-2018.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Tilastotietokanta PX-Web

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2018

Ansio- ja pääomatuloverot

Helmikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 3 066 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 141 milj. euroa (-4,4 %).

Euromääräisesti laskua oli eniten henkilöasiakkaiden jäännösveroista, joita tilitettiin lähes 230 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-58 %). Kaiken kaikkiaan verovuoden 2018 jäännösverojen määrä nousi vuotta aiemmasta puoli prosenttia, mutta verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen niitä on tilitetty aiempia vuosia aikaisemmin. Myös henkilöasiakkaiden lisäennakot laskivat noin 151 milj. euroa (-33 %) ja ennakonpidätykset puun myyntitulosta noin 20 milj. euroa (-36 %). Lisäennakkoja on helmikuun tilitys mukaan lukien tilitetty verovuodelta 2019 noin 230 miljoonaa euroa (-33 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin verovuodelta 2018.

Nousua oli puolestaan ansiotulojen ennakonpidätyksissä, jotka nousivat 254 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+11,8 %). Nousua selittää paljolti viime vuoden helmikuun alhainen taso.

Helmikuussa otettiin käyttöön verovuodelle 2020 verovuosikohtaiset jako-osuudet. Ryhmäosuuksista valtion osuus laski 1,6 prosenttia, seurakuntien 4,2 prosenttia ja Kelan päivärahamaksun 23,6 prosenttia. Sen sijaan Kelan sairaanhoitomaksun osuus nousi noin 117 prosenttia. Kokonaisuudessaan Kelan osuus nousi maltillisemmin, noin 11 prosenttia, koska sairaanhoitomaksun edellisvuoden lähtötaso oli huomattavasti päivärahamaksua matalampi. Kuntaryhmällä muutos oli pieni (-0,03 %).

Kunta- ja seurakuntaiset jako-osuudet on johdettu viimeksi valmistuneen verovuoden 2018 veronsaajakohtaisten maksuunpanojen määristä. Maksuunpanoja on oikaistu mahdollisella kunnallis- tai kirkollisveroprosentin muutoksella sekä asukas- tai jäsenmäärän muutoksella. Jako-osuus on laskettu näin johdetun oikaistun veron perusteella.

Huomattavaa, että ortodoksisten seurakuntien osalta ennakkoperinnän jako-osuuksien laskennassa on siirrytty evankelisluterilaisia seurakuntia vastaavasti asukaslukupohjasta jäsenmäärän käyttöön. Muutoksen tarkoituksena on tilittää kirkollisverot oikeammin jo aiemmassa vaiheessa, jolloin vältytään suurilta oikaisuilta verotuksen valmistuessa.

Ennakkoperintävaiheen nykyistä tai myöhemmin tarkistettua jako-osuutta käytetään verovuoden 2020 tilityksissä viimeisen kerran lokakuussa 2021. Marraskuusta 2021 alkaen verovuotta tilitetään maksuunpanosuhteisiin perustuen, eli kukin veronsaaja saa ansio- ja pääomatuloveroista osuuden, joka vastaa veronsaajan hyväksi maksuunpantuja veroja, ja siihen mennessä verovuodelta tilitetyt määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita. Huhtikuussa 2023 verovuoden 2020 tilitykset jaetaan sen perusteella, paljonko veronsaajan hyväksi on todellisuudessa maksettu.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään helmikuussa 1 045 miljoonaa euroa, jossa muutosta vuotta aiempaan -53 milj. euroa (-4,8 %). Kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kasvaneet lähes sata miljoonaa (+22,6 %), mutta verovuoden 2019 ennakkoveroja on palautettu aiempaa enemmän, joten ne jäävät 136 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmiksi. Tämä aiheuttaa myös yhteisöverojen kokonaistilitysten vähentymisen.

Yhteisöjen osalta ei lisäennakoissa tapahtunut henkilöasiakkaita vastaavaa merkittävää alentumista, vaan niitä tilitetään lähes edellisvuotta vastaava määrä, noin 740 miljoonaa euroa (-0,8 %).

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2020 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-20.3.2020.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2019 aikana verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2018-18.12.2019.

Vuoden 2020 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Vähennyskuukausi Kauden alku- ja loppupäivät
Tammikuu 19.12.2019 - 20.1.2020
Helmikuu 21.1. - 19.2.2020
Maaliskuu 20.2. - 20.3.2020
Huhtikuu 21.3. - 20.4.2020
Toukokuu 21.4. - 19.5.2020
Kesäkuu 20.5. - 18.6.2020
Heinäkuu 19.6. - 20.7.2020
Elokuu 21.7. - 20.8.2020
Syyskuu 21.8. - 18.9.2020
Lokakuu 19.9. - 20.10.2020
Marraskuu 21.10. - 19.11.2020
Joulukuu 20.11. - 17.12.2020

Kunnille on lähetetty tieto yritystoimintaerän suurimmista yhteisöistä verovuodelta 2018. Kirjeissä on esitettynä kunnan osuus enimmillään 150 suurimman yhteisön maksuunpannun yhteisöveron määrästä.

Tarkastamisessa voi hyödyntää yhteisöjen julkisia tietoja. Yhteisöjen julkiset verotiedot löytyvät vero.fi-sivustolta. Mikäli verovuodelle ei ole maksuunpantu yhteisöveroa tai määrä on niin vähäinen, ettei se mahdu suurimpien joukkoon, ei yhteisön tietoja esitetä lomakkeella.

Julkiset tiedot sisältävät yhteisölle maksuunpannun yhteisöveron kokonaisuudessaan sekä lisäksi yleisradioveron. Kunnille lähetetyssä listauksessa on vain kunnan osuus yrityksen yhteisöverosta, joten sen suuruus on noin 30 prosenttia julkisten tietojen veron määrästä.

Verohallinto järjestää veronsaajille yhteisen seminaarin keskiviikkona 26.2.2020. Tilaisuus alkaa klo 13 ja päättyy klo 15.

Kutsu tilaisuuteen lähetetään helmikuussa. Samassa yhteydessä on myös ilmoittautumislomake.

Rajallisten tilojen vuoksi suosittelemme osallistumaan tilaisuuteen ensisijaisesti Skype-yhteyden välityksellä. Skype-linkki toimitetaan ilmoittautujille lähempänä ajankohtaa.

Ohjelma:

 • Verovuoden 2019 tuloverokertymät ja kertymien ajoitus (johtava veroasiantuntija Sami Varonen)

 • Veronsaajatilitysten ajankohtaiset asiat: Yhteisöveron tiedot kunnille, vuoden 2020 aikatauluja, kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen (ylitarkastaja Jyrki Einiö ja ylitarkastaja Satu Sarén)

 • Uuden Veronsaajien palvelut -sivuston esittely (Satu Sarén)

 • Tilastotietokantapalvelun kuntakohtaiset esimerkkitilastot (ylitarkastaja Jenna Lempiäinen ja ekonomisti Aki Savolainen)

Tervetuloa kuulolle!

Lisätietoja:

Jyrki Einiö

Satu Sarén

etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Tammikuussa tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 2,688 miljardia euroa, mikä on noin 186 miljoonaa euroa (7,4 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen. Joulukuussa 2019 toimitetuista ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät kasvoivat selvästi edellisvuoteen nähden. Sen sijaan joulukuuta edeltäviltä kuukausilta kertyneiden ennakonpidätysten määrä oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. 

Pääosa tammikuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu joulukuussa 2019 toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,619 mrd €). Joulukuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna tammikuussa noin 8,1 % edellisvuotta enemmän. Tältä osin tilityksen kasvua vauhditti erityisesti vuositulorajaan perustuvalle ennakonpidätystavalle tyypillinen keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu verovuoden loppupuolella.

Tammikuussa tilitetään veronsaajille joulukuussa 2019 toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi n. 69 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2019 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille tammikuussa n. 80 miljoonaa euroa. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten määrä oli samankaltainen joulukuun 2019 tilitysjaksoon nähden ja selvästi pienempi vuoden 2019 aiempiin tilitysjaksoihin nähden. Ennakonpidätysten kertymän kehityksen taustalla on tältä osin pitkältä ajalta kertyneiden tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden korjaantuminen suurelta osin jo marraskuun 2019 tilitysjakson aikana. Ilmoittamisen viiveestä johtuva ennakonpidätysten tilitysviive näyttää kahden viimeisimmän tilitysjakson aikana vähentyneen tulorekisterin käyttöönottoa edeltäneelle tasolle.

Verovuoden 2019 ennakonpidätysten pääsääntöisten tilitysjaksojen aikana (helmikuu 2019 -tammikuu 2020) tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 29,441 miljardia euroa, mikä on 486 miljoonaa euroa (1,7 %) edellisvuoden vastaavaa määrää enemmän. Ennakonpidätysten kertymäennusteen ja toteutuneen ennakonpidätyskertymän ero kaventui odotetusti vuoden 2019 viimeisten tilitysjaksojen ja tammikuun 2020 tilitysjakson aikana. Ennakonpidätystilitysten kokonaismäärä jää kuitenkin tällä aikavälillä 382 miljoonaa ja kunnille tilitettävien ennakonpidätysten määrä 235 miljoonaa euroa pienemmäksi 3 %:n kasvuun perustuneeseen ennusteeseen nähden.

Ennakonpidätysten ennustetta pienemmän kokonaiskertymän helmikuun 2019 ja tammikuun 2020 tilitysjaksojen välisenä aikana arvioidaan johtuvan pääasiassa ennakonpidätystavan muutosten vaikutuksesta ennakonpidätysten kertymien ja tilitysten jaksotukseen sekä erillisestä sivutulon verokortista luopumisen vaikutuksesta ennakonpidätysten kokonaismäärään.

Vaikka ennakonpidätysprosentin perusteissa huomioitujen vähennysten, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksen, määrä näyttää kohoavan edellisvuotta korkeammaksi, ei edelleenkään ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua olennaisesti pienemmäksi. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille pääosin ja lopullisesti vasta verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

Ansio- ja pääomatuloverot

Tammikuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja 3,187 miljardia euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 235 miljoonaa euroa (+8,0 %). Kasvu aiheutuu enimmäkseen ennakonpidätyksistä, joiden tilitykset nousivat viime vuoden tammikuusta 186 milj. euroa (+7,4 %).

Ennakonpidätysten lisäksi kasvua oli jäännösveroissa 21 milj. euroa (+32 %) ja lisäennakoissa 33 milj. euroa (+29 %). Pääosa lisäennakoista kertyy aivan tammikuun lopussa, joten ne tilitetään helmikuussa. Tyypillisesti helmikuun tilityksessä tulee reilusti yli puolet koko vuoden lisäennakoista ja tammikuussa noin 15 prosenttia, joten on mielenkiintoista nähdä jatkuuko tammikuun kasvu helmikuussa. Lisäennakoiden määrästä voi saada osviittaa myös pääomatuloverojen kehityksestä.

Yllä mainitut alaverolajien erittelyt löytyvät polun Koko maa - Verotulojen seuranta - Verolajeittain -takaa.

Helmikuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön verovuoden 2020 jako-osuudet.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään tammikuussa 557 milj. euroa. Kokonaismäärässä ei ole suurta muutosta edellisvuoden tammikuuhun (+5 milj. euroa/ +1 %).

Kuluvan vuoden ennakkoverot nousivat 13 milj. euroa ja verovuoden 2019 laskivat 72 milj. euroa. Tilitettävä määrä pysyi tammikuussa edellisvuoden tasolla johtuen vanhojen verovuosien kertymästä, sillä verovuosille 2009 - 2012 kertyi tilitettävää yhteensä noin 70 milj. euroa.

Manner-Suomen kuntien osalta on todennäköisesti mielenkiintoa tammikuussa käyttöön otettuihin verovuoden 2020 jako-osuuksiin, joissa on suuriakin vaihteluita edelliseen verovuoteen nähden, vaihteluvälin ollessa -15 %:n ja +98 %:n välillä. Oman kunnan eri vuosien jako-osuudet löytyvät Kausitilitysten Jako-osuudet-kohdasta. Koko kuntaryhmän jako-osuus nousi verovuonna 2020 noin 0,8 prosenttiyksikköä, joka vastaa 2,7 prosentin muutosta edellisvuoteen. Jako-osuuden nousulla kompensoidaan kunnille yritysten korotettuja poistoja verovuosille 2020 - 2023 mm. koneista ja laitteista.