Uutiset vuosi 2017

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden tuloverotilastot verovuodelta 2016 ovat valmistuneet. Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain ja tulonsaajaryhmittäin. Yksittäiset kunnat löytyvät Alue-kohdasta maakuntien jälkeen.

Tilastonäkymiä on hiukan lisätty viime vuodesta, mm. täysi-ikäisten ja palkkatuloa saaneiden osalta sekä luovutusvoitot ja -tappiot on nyt esitetty kattavammin.

Luokittelijatekijöistä henkilöasiakkaiden tulonsaajaryhmäjaottelua on uudistettu siten, että päättelyjärjestys valitsee omiksi ryhmikseen ensin kuolinpesät, sitten rajoitetusti verovelvolliset ja sitten alaikäiset. Tämän jälkeen jäljelle jääneet jaotellaan sen mukaan mitä tuloa ovat saaneet eniten. Tulonsaajaryhmien korjaukset on tehty kaikkiin tilastoitaviin verovuosiin eli 2014-2016. Tarkemmat tulonsaajaryhmien päättelysäännöt löytyvät tilastojen Tietoja taulukosta –välilehdeltä.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Tilastotietokanta PX-Web

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot ja verot verovuonna 2016

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2016

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa. Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2018.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.

Ilmoituslomake löytyy linkit -osiosta.

Verohallinnon tiedote, 12.12.2017

Verohallinnon tammi-marraskuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 62 188 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 29 675 miljoonaa, joka oli 587 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 26 202 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 425 miljoonaa (-1,6 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 5 581 miljoonaa, joka oli 885 miljoonaa (18,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-marraskuussa yhteensä 13 565 miljoonaa, joka oli 131 miljoonaa (1,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 6 515 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin energiaveroista (4 199 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Marraskuun kausitilityksen tiedot julkaistaan viimeistään 23.11.2017. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävän määrän voi maksaa tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Maksun viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi OmaVeron tilille.

Koska seuraavaan tilitykseen perittäväksi siirretyn määrän korkokanta on sidottu korkolain tarkoittamaan viitekorkoon, ei perittävältä määrältä peritä tällä hetkellä lainkaan korkoa. Mikäli perittävää määrää ei makseta, siirtyy negatiivinen tilitys vähennettäväksi joulukuun tilitettävästä määrästä.

Verohallinto tilitti lokakuussa 2017 viimeisen kerran seurakunnille yhteisöveroa ja metsänhoitoyhdistyksille metsänhoitomaksuja. Tilittäminen Manner-Suomen metsänhoitoyhdistyksille oli päättynyt jo aiemmin joulukuussa 2015, nyt myös Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistys rahoittaa toiminnan yhdistykseen kuuluvien metsänomistajien jäsenmaksuilla ja liiketoiminnan tuotoilla.

Seurakunnille yhteisöveroja tilitettiin kaikkien verovuosien osalta vuoden 2015 loppuun saakka, jonka jälkeen tilityksiä jatkettiin verovuotta 2016 vanhemmille verovuosille kertyneille veroille lokakuuhun 2017. Yhteisöverotuotto-osuuden sijaan seurakunnat ovat saaneet valtionkorvauksia vuodesta 2016 lähtien.

Vuoden 2018 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään perjantaina marraskuun 17 päivänä 2017. Kuntien ja seurakuntien ilmoitukset löytyvät linkit-osiosta. Ilmoitus pyydetään lähettämään sähköpostin liitteenäosoitteeseen:

ORSI-Ilmoitukset(at)vero.fi

Ilmoitus voidaan toissijaisesti lähettää myös postitse osoitteeseen:

Verohallinto

Tietohallintoyksikkö

PL 265

40101 Jyväskylä

**Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on tärkeää.**Mikäli tietoja ei ole ilmoitettu määräajassa, käytetään vuoden 2018 ennakkoperinnässä vuoden 2017 veroprosenttia. Tällöin verotulot kertyvät vanhan veroprosentin mukaan koko vuoden 2018 ajan, joka tulisi ottaa huomioon budjettien laadinnassa.

Verohallinnon yhteyshenkilöt Jyväskylässä ovat suunnittelijat Pirjo Jokela 029 513 1855 ja Taru Luotola 029 513 1876.

Lisätietoja:

Kuntaliiton yleiskirje 24b/2017

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2017

Verohallinnon tiedote, 10.11.2017

Verohallinnon tammi-lokakuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 56 880 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 27 002 miljoonaa, joka oli 527 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 23 956 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 414 miljoonaa (-1,7 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 5 227 miljoonaa, joka oli 1 078 miljoonaa (26,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-lokakuussa yhteensä 12 270 miljoonaa, joka oli 83 miljoonaa (1,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 5 976 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (2 582 miljoonaa) ja sähköstä (1 210 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Tilastot-osiossa on julkaistu verovuoden 2018 yhteisöveron ennakolliset jako-osuudet, jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhdetiedot ovat tässä vaiheessa vielä puutteelliset.

Lopulliset verovuoden 2018 yhteisöveron jako-osuudet julkistetaan tammikuussa, jolloin ne myös otetaan kausitilityksessä käyttöön.

Kahon 3 Oy:lle verovuodelta 2016 maksuunpantu poikkeuksellisen suuri yhteisövero on tilitetty kunnille keväällä 2017 osana yhteisöveron kertymää verovuoden 2016 jako-osuuksilla. Kuntien osuus verosta oli noin 208 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron jako-osuuksiin Kahon 3:lle maksuunpannut yhteisöverot vaikuttavat ensimmäisen kerran verovuonna 2018, koska verovuoden 2018 jako-osuudet perustuvat yritystoimintaerien osalta verovuosien 2015 ja 2016 maksuunpanotietoihin.

Poikkeuksellisen suuri yhteisöveron maksuunpano hyödyttää jako-osuuksien laskennassa sitä kuntaa, jossa yksitoimipaikkaisen yhteisön toimipaikka sijaitsee, tämän vuoksi muiden kuntien jako-osuus tulee laskemaan verovuosina 2018 ja 2019 noin viisi prosenttia suhteessa siihen, mitä se olisi muutoin ollut.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2017 tehtävästä verovuoden 2016 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2016 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Muun muassa pääomatuloverojen ennakoitua heikomman kehityksen vuoksi oikaisu on valtiolle 185 miljoonaa euroa negatiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on positiivinen; kuntaryhmällä +172 milj. euroa, seurakunnilla +2,9 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksella +10 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

Kiinteistöverojen toisen erän eräpäivä on tänä vuonna jo 16.10., josta johtuen suurin osa toisen erän maksuista tilitetään poikkeuksellisesti marraskuun sijaan lokakuussa.

Marraskuussa tilitettävästä määrästä vähennetään edellisvuosien tavoin luonnollisten henkilöiden veronpalautukset. Tämän vuoksi marraskuussa kunnilla on aiempaa enemmän negatiivisia tilityksiä. Mikäli tilitys menee negatiiviseksi, veronsaaja voi halutessaan maksaa summan maksatuserittelyltä löytyvän maksuohjeen mukaisesti. Mikäli negatiivista määrää ei makseta, se vähennetään seuraavan kuukauden tilityksessä.

Verohallinnon tiedote, 10.10.2017

Verohallinnon tammi-syyskuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 50 834 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 24 437 miljoonaa, joka oli 499 miljoonaa (-2,0 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 21 623 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 394 miljoonaa (-1,8 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 4 747 miljoonaa, joka oli 995 miljoonaa (27,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-syyskuussa yhteensä 10 973 miljoonaa, joka oli 33 miljoonaa (0,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 5 485 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (2 312 miljoonaa) ja sähköstä (1 108 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys syyskuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2016 maksuunpantujen verojen määristä. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa

Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty 1.1.2018 voimaan tulevien säännösten mukaisesti lasketut vuoden 2018 ennakoidut verotuskustannukset.

Vuoden alusta lähtien valtion osuus on 62,3 prosenttia, kuntien 28,9 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitoksen 5,6 prosenttia kustannuksista.

Verohallinnon tiedote, 12.9.2017

Verohallinnon tammi-elokuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 45 268 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 22 030 miljoonaa, joka oli 430 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 19 380 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 312 miljoonaa (-1,6 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 4 350 miljoonaa, joka oli 959 miljoonaa (28,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-elokuussa yhteensä 9 907 miljoonaa, joka oli 65 miljoonaa (0,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 4 984 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (2 033 miljoonaa) ja sähköstä (1 020 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

·Verotulojen kehitys elokuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2016 maksuunpantujen verojen määristä.

Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 2. lokakuuta alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Verovuoden 2017 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 11.9.2017 alkaen.

Tiedot tilataan Linkit –osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

Elokuussa ansio- ja pääomatuloveroja tilitetään noin 5,5 prosenttia vuotta aikaisempaa vähemmän (-152 miljoonaa euroa). Euromääräisesti eniten ovat vähentyneet ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä, noin 110 miljoonaa euroa. Tästä vajaat 70 miljoonaa aiheutuu julkisen sektorin lomarahaleikkauksista. Lisäksi osinkojen ennakonpidätykset ovat alentuneet vuoden takaisesta noin 36 miljoonaa euroa. Loppuosa tilitysten vähentymisestä aiheutuu mm. puun myyntitulojen ennakonpidätysten sekä jäännösverojen kertymän pienentymisestä.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2016 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 11. syyskuuta ja 2. lokakuuta alkavilla viikoilla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verohallinnon tiedote, 11.8.2017

Verohallinnon tammi-heinäkuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 39 894 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 19 385 miljoonaa, joka oli 274 miljoonaa (-1,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 16 941 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 201 miljoonaa (-1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 3 876 miljoonaa, joka oli 874 miljoonaa (29,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-heinäkuussa yhteensä 8 070 miljoonaa, joka oli 376 miljoonaa (-4,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 4 510 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (1 773 miljoonaa) ja sähköstä (946 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys heinäkuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2016 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 21.elokuuta, 11. syyskuuta ja 2. lokakuuta alkavilla viikoilla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verohallinnon tiedote, 13.7.2017

Verohallinnon tammi-kesäkuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 33 608 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 16 505 miljoonaa, joka oli 265 miljoonaa (-1,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 14 255 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 163 miljoonaa (-1,1 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 3 471 miljoonaa, joka oli 868 miljoonaa (33,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-kesäkuussa yhteensä 7 165 miljoonaa, joka oli 46 miljoonaa (-0,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 3 579 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (1 504 miljoonaa) ja sähköstä (847 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 9.6.2017

Verohallinnon tammi-toukokuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 28 506 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 13 860 miljoonaa, joka oli 291 miljoonaa (-2,1 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 11 884 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 181 miljoonaa (-1,5 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 3 142 miljoonaa, joka oli 814 miljoonaa (34,9%) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa yhteensä 6 011 miljoonaa, joka oli 18 miljoonaa (-0,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 3 055 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (1 230 miljoonaa) ja sähköstä (733 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys toukokuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 10.5.2017

Verohallinnon tammi-huhtikuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 22 085 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 361 miljoonaa (+12,0 %). Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 11 065 miljoonaa, joka oli 215 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 9 447 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 117 miljoonaa (-1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 1 886 miljoonaa, joka oli 80 miljoonaa (-4,1%) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-huhtikuussa yhteensä 4 736 miljoonaa, joka oli 122 miljoonaa (-2,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 2 539 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (993 miljoonaa), tupakasta (483 miljoonaa), sekä sähköstä (590 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinto tutkii huhti- ja toukokuun 2017 aikana veronsaajien tyytyväisyyttä Verohallinnon palveluihin. Vastaava tutkimus on tehty noin kolmen vuoden välein vuodesta 2001 lähtien.

Tutkimuksen toteuttaa aiempien vuosien tavoin IRO Research Oy, joka vastaa tutkimuksen suunnittelusta yhdessä Verohallinnon kanssa. Tutkimus on otantatutkimus ja menetelmänä käytetään puhelinhaastattelua.

Käytännön toteutuksesta vastaa Vesa Väisänen IRO Research Oy:stä. Verohallinnon yhteyshenkilö on Satu Sarén, puh. 029 512 4102/ sähköposti: satu.saren@vero.fi.

Mikäli tulet valituksi haastatteluun, voit vaikuttaa palveluiden parantamiseen osallistumalla tutkimukseen. Tutkimuksen avulla saamme tärkeää tietoa veronsaajien tyytyväisyydestä, Verohallinnon palveluiden toimivuudesta sekä tarpeellisista kehittämiskohteista.

Verohallinnon tiedote, 11.4.2017

Verohallinnon tammi-maaliskuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 16 639 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 008 miljoonaa (+13,7 %). Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 8 306 miljoonaa, joka oli 219 miljoonaa (-2,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 7 019 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 82 miljoonaa (-1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 1 155 miljoonaa, joka oli 75 miljoonaa (7,0%) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa yhteensä 3 816 miljoonaa, joka oli 47 miljoonaa (-1,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 2 002 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (729 miljoonaa), tupakasta (479 miljoonaa), sekä sähköstä (446 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta -osioon.

Vuonna 2017 kustannukset ovat noin 433 miljoonaa euroa (-1,5 %).

Valtion osuus kustannuksista on 61,1 %, kuntien 29,9 %, seurakuntien 3,3 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,7 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat verohallintolain 31 §:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät.

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Verohallinnon tiedote, 10.3.2017

Verohallinnon tammi-helmikuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 11 722 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 638 miljoonaa (+16,2 %). Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 5 781 miljoonaa, joka oli 162 miljoonaa (-2,7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 4 721 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 32 miljoonaa (-0,7 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 788 miljoonaa, joka oli 16 miljoonaa (2,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa yhteensä 2 655 miljoonaa, joka oli 74 miljoonaa (2,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 1 538 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (499 miljoonaa), tupakasta (476 miljoonaa), sekä sähköstä (315 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys helmikuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Tilitettävistä määristä vähennetään kuukausittain ilmoitusten perusteella veronsaajien työnantajasuoritukset. Mikäli oma-aloitteisten verojen veroilmoitus annetaan hyvin aikaisin, saattaa käydä niin, että vähentäminen tehdään jo sen kuukauden tilityksestä, jota ilmoitus koskee.

Esimerkiksi, jos maaliskuun ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ilmoitetaan jo maaliskuun 17. päivä, vähentäminen tehdään maaliskuun 28. päivä maksettavista tilityksistä. Jos työnantajasuoritukset halutaan vähennettäväksi normaaliin tapaan huhtikuun kausitilityksestä, ilmoitus kannattaa antaa aikaisintaan maaliskuun 21. päivä. Vastaavasti muinakin kuukausina ilmoituksen voi antaa verokauden 21. päivä tai sen jälkeen, jolloin vähentäminen tehdään normaalisti seuraavan kuukauden tilityksestä.

Varsinainen määräpäivä sähköisesti annetuille ilmoituksille on tavallisesti ilmoituksen verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Verokausi tarkoittaa kuukautta, jota ilmoitus koskee, yllä olevan esimerkin verokausi on maaliskuu.

Verohallinnon tiedote, 14.2.2017

Verohallinnon tammikuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 504 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 642 miljoonaa (+13,2 %). Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 2 871 miljoonaa, joka oli 15 miljoonaa (-0,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 2 401 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 84 miljoonaa (-3,4 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 408 miljoonaa, joka oli 28 miljoonaa (-6,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammikuussa yhteensä 1 021 miljoonaa, joka oli 144 miljoonaa (-12,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 1 061 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin tupakasta (474 miljoonaa), nestemäisistä polttoaineista (269 miljoonaa) sekä sähköstä (162 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys tammikuussa 2017

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinto keräsi viime vuonna verotuloja lähes 1,6 miljardia (+2,8 %) euroa enemmän kuin vuonna 2015. Euroina mitaten eniten kasvoivat henkilöasiakkaiden tuloverot, 561 miljoonaa (+1,7 %). Arvonlisäverokertymä kasvoi 476 miljoonaa (+3,3 %) ja yhteisöjen tulovero 292 miljoonaa (+6,4 %).

– Myönteistä oli, että verotulot kasvoivat kaikissa suurimmissa veroissa 2016 ja kasvu nopeutui pariin edelliseen vuoteen verrattuna. On kuitenkin muistettava, että pidemmän aikavälin tarkastelussa viime vuoden kasvu ei ollut erityisen vahvaa,” pääanalyytikko Aki Savolainen Verohallinnosta sanoo.

Suurin verokertymä tuli henkilöasiakkaiden tuloverosta eli yhteensä 30,6 miljardia. Arvonlisäveroa kerättiin 14,7 miljardia ja yhteisöjen tuloveroa 4,9 miljardia.

Henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji on ennakonpidätykset. Näitä kerättiin viime vuonna 1,7 prosenttia enemmän kuin 2015 eli yhteensä 29 miljardia. Suhteellisesti eniten henkilöasiakkaiden tuloveron verolajeista kasvoi osinkojen ennakonpidätykset. Tämä erä oli viime vuonna 17,2 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Yhteensä osinkojen ennakonpidätyksiä kerättiin 704 miljoonaa.

Arvonlisävero ja toimialojen verokertymän kehitys Arvonlisäveron bruttokertymä kasvoi 608 miljoonaa (+2,4 %) ja palautukset 135 miljoonaa (+ 1,2 %). Toimialoista eniten arvonlisäveroa maksoi tukku- ja vähittäiskauppa, 7,3 miljardia (+3,9 % ). Rakennusalan yritykset tilittivät arvonlisäveroa 2,1 miljardia (-6,0 %). Rahoitus- ja vakuutustoiminnan yritykset maksoivat 970 miljoonaa (-12,6 %).

Mielenkiintoinen tulos saatiin yhteisöverokertymässä. Yhteisöveroja kertyi viime vuodelta hieman enemmän kuin 2013, vaikka vuoden 2013 jälkeen yhteisöverokantaa laskettiin,” Savolainen kertoo. Yhteisöveron merkittävin verolaji on ennakkoverot. Niitä kerättiin viime vuonna lähes 3,9 miljardia (+13,7 %) enemmän kuin vuonna 2015. Ennakon täydennysmaksuja kertyi 1,1 miljardia ja ne laskivat edellisestä vuodesta noin 30 miljoonaa euroa. Toimialoista eniten yhteisöveroa maksoi teollisuus 1,2 miljardia (+16,2 %). Verovuoden 2016 yhteisöverotuksesta tiedetään enemmän myöhemmin keväällä ja tiedot varmistuvat lokakuun 2017 lopussa. Verohallinnon verokertymissä eivät näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Videoinfo perjantaina 27.1. klo 10.00-10.20 Verohallinnon videoinfossa esitetään tiivis varttitunnin katsaus verotulojen kehitykseen vuonna 2016. Tilaisuus toteutetaan suorana verkkolähetyksenä, ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Vastaamme verkossa lähetettyihin kysymyksiin tilaisuuden lopuksi.

Pääset mukaan infoon osoitteessa http://www.mediaserver.fi/live/vero[.](http://www.mediaserver.fi/live/vero) Katselulaitteen toimivuuden voi testata Youtube videoita toistamalla. Videoiden toistuessa päivitykset ja asetukset ovat kunnossa. Verkkoyhteyden olisi hyvä olla vähintään 2/1 Mbits. Verkkoyhteyden nopeuden voi testata esimerkiksi täältä: www.speedtest.net. Emme valitettavasti voi tarjota teknistä tukea infon aikana. Linkki tallenteeseen julkaistaan perjantain aikana osoitteessa vero.fi –verkkopalvelussa osiossa Tietoa Verohallinnolle/medialle.

Ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat tammikuussa noin yhdeksän prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Suurimpana syynä tähän ovat oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset, joita kaikkia ei ehditty käsittelemään tammikuun tilitykseen mennessä. Samasta syystä joitain veronsaajien työnantajasuorituksia on jäänyt tammikuussa vähentämättä. Nyt tilittämättä jääneet verot ovat lähinnä ennakonpidätyksiä, ja ne tilitetään helmikuun kausitilityksen yhteydessä. Samoin helmikuun tilityksessä vähennetään tammikuussa vähentämättömät veronsaajien työnantajasuoritukset.

OmaVeron käyttöönotto ja siihen liittyvät lakimuutokset eivät vaikuta veronsaajien työnantajasuoritusten vähentämiseen kausitilityksen yhteydessä. Veronsaajien ei siis tarvitse jatkossakaan maksaa työnantajasuorituksia.

Tilitettävistä määristä vähennetään:

-toimitettu ennakonpidätys

-työnantajan sairausvakuutusmaksu

-ennakonpidätys puun myyntitulosta

-ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä

-ennakonpidätys koroista ja osuuksista

-ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä

-lähdevero palkoista

-lähdevero osingoista

-lähdevero koroista ja rojalteista

-lähdevero korkotulosta.