Uutiset vuosi 2011

Verovuoden 2012 veronsaajakohtaiset yhteisöveron jako-osuudet on päivitetty palvelun Tilastot-osion kohtaan Jako-osuudet.

Koko kuntaryhmän osuus verovuoden 2012 yhteisöverosta on 28,34 prosenttia ja seurakuntien 2,30 prosenttia. Seurakuntien osuudesta on evankelisluterilaisten osuus on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 0,08 prosenttia.

Verovuoden 2012 veronsaajakohtaiset yhteisöveron jako-osuudet on päivitetty palvelun Tilastot-osion kohtaan Jako-osuudet.

Koko kuntaryhmän osuus verovuoden 2012 yhteisöverosta on 28,34 prosenttia ja seurakuntien 2,30 prosenttia. Seurakuntien osuudesta on evankelisluterilaisten osuus on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 0,08 prosenttia. Valtion osuus on 69,36 prosenttia.

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2011 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Oikaisuissa oikaistaan siihenastinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2010 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita valtiovarainministeriö on laskennassaan oikaissut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio verovuonna eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2011 kertyvistä veroista.

Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaantulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa muutos-% elokuussa käyttöönotettuihin osuuksiin sekä oikaisun arvioitu eurovaikutus):

  • Valtio 27,19 % (+1,7 %; 102 milj. euroa)

  • Kunnat 62,86 % (-0,5 %; -69 milj. euroa)

  • Seurakunnat 3,4 % (-1,4 %; -11 milj. euroa)

  • Kela:

--- sairaanhoitomaksu 3,99 % (-1,0 %; -9 milj. euroa)

--- päivärahamaksu 2,56 % (-2,3 % ; -13 milj. euroa).

Koska joulukuun kausitilityksessä jo käytetään uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun saakka tilitetyistä määristä.

Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2010 sekä vuosien 2011/2010 tuloveroprosenttien muutoksia.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet - tilasto N185.

Yksittäisen yrityksen vuoden 2009 konsernitiedoissa on ollut virheellisyyksiä. Vuoden 2009 konsernitietoja käytetään yhtenä tekijänä verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuslaskennassa, joten jako-osuudet on laskettu uudesti. Marraskuun kausitilityksessä yhteisöveron verovuosi 2011 oikaistaan uusien jako-osuuksien mukaiseksi.

Virheen vuoksi konsernin kaikki työntekijät oli aiemmassa laskennassa luettu Helsingissä työskenteleviksi. Tämän vuoksi muutos vaikuttaa pienentävästi Helsingin kaupungin (-2,2 %) ja Helsingin seurakuntayhtymän (-1,4 %) osuuteen verovuoden 2011 yhteisöverosta. Vastaavasti niiden 64 kunnan (60 seurakunnan) osuus, joissa konsernilla on työntekijöitä, kasvaa.

Uudet jako-osuudet löytyvät verkkopalvelusta esim. Kunnat - Verotulojen seuranta - (valitse kunta ja tilityskokonaisuudeksi Yhteisövero). Lisäksi jako-osuudet löytyvät kootusti palvelun tilasto-sivulta, johon on myös laskettu veronsaajakohtaisesti kuinka paljon jako-osuudet ovat muuttuneet helmikuussa käyttöönotetuista.

Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrä maksetaan tilille FI96 1660 3000 2156 01 (BIC-tunnus NDEAFIHH) käyttäen veronsaajakohtaista viitettä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely - Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta verotilille.

Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä (= tilitysten maksatuspäivänä), ei perittävälle määrälle lasketa korkoa. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä. Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä. Perittävä korko on suuruudeltaan 1 prosentti vuotuista korkoa.

Työnantajasuoritukset (ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut yms.) vähennetään myös marraskuun kausitilityksessä normaaliin tapaan, eikä niitä tarvitse maksaa erikseen.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2011 tehtävästä verovuoden 2010 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä.

Marraskuun maksuunpanotilityksessä oikaistaan verovuoden 2010 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät vastaamaan verovuoden maksuunpanosuhteita. Pääomatulojen hyvän kehityksen vuoksi oikaisu on valtiolle noin 91 miljoonaa euroa positiivinen. Kunnille oikaisu on 73,9 miljoonaa euroa negatiivinen, seurakunnille 5,8 milj. euroa negatiivinen ja Kelalle yhteensä noin 10,9 milj. euroa negatiivinen.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilasto-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpannuista jäännösveroista. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin tammi- ja maaliskuussa.

VEROHALLINTO

Tietopalveluosasto

PL 325

00052 VERO

Diaarinumero A50/7101/2011

Verovuoden 2010 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Verohallinto antaa kunnanhallituksille verovuoden 2010 tuloverotuksen julkiset tiedot. Kunnanhallituksille luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukaiset luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Lisäksi luovutetaan mainitun lain 1 §:n ja 4 §:n nojalla salassa pidettävät luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset. Tiedot luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallituksille veronsaajatehtäviä sekä muita lakisääteisiä tehtäviä varten.

Tietojen tilaus ja toimitus

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta. Kunnanhallituksille osoitetussa kirjeessään Verohallinto on pyytänyt kunnanhallituksia lähettämään tilauksen tietojen toimittamisesta sähköisessä muodossa 14.10.2011 mennessä Verohallinnon Tuotantoyksikköön. Tiedot toimitetaan kunnan tilauslomakkeessa ilmoittaman yhteyshenkilön viralliseen sähköpostiosoitteeseen turvapostilla. Tietoturvasyistä tietoja ei toimiteta postitse paperitulosteina tai cd-levyllä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.11.2011 alkaen. Verovuoden 2010 tiedot toimitetaan kunnanhallituksille veloituksetta.

Apulaisjohtaja Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Liitteet Tiedote kunnanhallituksille ja Tilauslomake löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

Verkkopalveluun on päivitetty ennakkotietoja marraskuussa 2011 tehtävästä verovuoden 2010 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä sekä maksuunpanomääristä.

Tiedot löytyvät Tilasto-osion kohdasta ”Maksuunpannut verot”.

Verkkopalveluun on päivitetty ennakkotietoja marraskuussa 2011 tehtävästä verovuoden 2010 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä sekä maksuunpanomääristä.

Tiedot löytyvät Tilasto-osion kohdasta ”Maksuunpannut verot”.

Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2010 keskinäisiä jako-osuuksia on muutettu valtiovarainministeriön asetuksen 796/2011 mukaisesti heinäkuun tilityksessä. Vastaava tarkistus verovuodelle 2011 tehdään elokuun tilityksessä.

Verovuoden 2010 osalta tarkistuksen vaikutus oli kunnille noin -129 milj. euroa, seurakunnille -13,2 milj. euroa ja Kelalle -23,7 milj. euroa (sairaanhoitomaksu -2,6 me ja päivärahamaksu -21,1 me).

Verovuoden 2011 vastaavat arvioidut vaikutukset veronsaajaryhmille ovat: kunnat -69 me, seurakunnat -4,7 me ja Kela -7,8 me (sairaanhoitomaksu -4,7 me ja päivärahamaksu -3,1 me).

Jako-osuusmuutosten tarkoituksena on tarkentaa osuuksia vastaamaan paremmin verovuosien lopullista verotusta.

Verkkopalveluun on päivitetty ennakkotietoja marraskuussa 2011 tehtävästä verovuoden 2010 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä sekä maksuunpanomääristä. Tietoja on sekä veronsaajaryhmätasoisina (N213 ja N223) että veronsaajittain eriteltynä (N101).

Tiedot löytyvät Tilasto-osion kohdasta ”Maksuunpannut verot”.

Vuoden 2011 verotuskustannukset löytyvät verkkopalvelusta eri veronsaajaryhmien Verotulojen seuranta –osioista.

Verotuskustannukset muodostuvat Verohallinnon toimintamenoista ja ovat tänä vuonna noin 424 miljoonaa euroa (2010 427 milj. eur.). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä.

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä,- syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.