Frågor och svar

Skriv ut

 

Redovisning

 
1.    Vilka är skattetagarna?
 
Skattetagarna är staten, kommunerna, församlingarna, Folkpensionsanstalten och skogsvårdsföreningarna.
 
2.    Varför saknas Företag A på blankett T211?
 
På blankett T211 syns kommunens 50 största betalare av samfundsskatt i tre kategorier, dvs. sammanlagt 150 företag. Blanketten ges till skattetagarna för kontroll av uppgifterna. Uppgifterna om verksamhetsställen kommer från Statistikcentralen.
 
Företag A kan saknas på blanketten om det inte har ett fast driftsställe i kommunen i fråga eller om ingen inkomstskatt fastställts för företaget för skatteåret i fråga. Ett företag kan också saknas på listan för att det ingår i en koncern och finns på listan med ett annat namn.
 
 
3.    Hur anmäls en adressändring för blankett T211?
 
Vi rekommenderar att adressändringen anmäls per e-post till adressen
veronsaaja(at)vero.fi. Ändringen kan också anmälas per telefon till numret för skattetagarredovisningar, 029 513 3700.
 
4.        En stor sysselsättare i vår kommun har lagt ner sin verksamhet. När syns detta i kommunens kommunalskatteintäkter? När börjar det påverka kommunens samfundsskatteintäkter? Vad kan kommunen göra i förväg för att slippa en stor rättelse?
 
Inverkan på kommunalskatteintäkter: Beskattningen slutförs årligen i oktober. Den debiteringsenliga redovisningen görs i november. Kunden kan meddela verkan av en väsentlig förändring (minskad kommunalskatt) till Skatteförvaltningen och Kommunförbundet så att den kan beaktas i utdelningen till kommunen.
 
Vad gäller samfundsskatteintäkterna kan verkan eventuellt synas redan i nedläggningsårets inflöde av samfundsskatter men verkan är marginell för kommunen i fråga. I utdelningen till kommunen i fråga syns förändringen två år efter att företaget lagt ner sin verksamhet. Verkan beror på företagets skattepliktiga resultat.
 
 
5.    Hur anmäler jag bankkontonumret för redovisningar? Respektive för återbäringar?
 
Anmälan eller ändring av bankkontonummer för skattetagarredovisningar görs med en blankett för ändring av kontonummer som finns i tjänsterna för skattetagare. Anmälan ska bifogas av ett dokument som bestyrker namnteckningsrätten.
 
Till Skatteförvaltningens övriga funktioner anmäls nya eller ändrade bankkontonummer i första hand elektroniskt. Ändring av bankkontonummer.
 
6.    När och hur påverkas våra skatteintäkter av att skattesatsen höjs?
 
En höjning av skattesatsen påverkar skatteintäkterna från och med redovisningen för februari när de nya utdelningarna tagits i bruk. När skattesatsen höjs ökar skattegrunden i proportion till höjningen. Dessutom påverkas skatteredovisningarna av befolkningsutvecklingen (befolkningskoefficienten) och senast färdigställda beskattning.
 
7.    Vem ska jag kontakt om jag vill få närmare uppgifter om debiteringen av fastighetsskatt?
 
Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form. Denna uppgiftsöverlåtelse ersätter den fastighetsförteckning som tidigare överläts till kommunerna och som var mer begränsad till sitt datainnehåll.
 
Uppgifterna om fastighetsbeskattningen kan beställas så snart denna slutförts i september. Uppgifterna ska beställas med en blankett som finns på länksidan. Blanketten skickas som e-postbilaga i Word-format till adressen: tiedonsiirto@vero.fi.
 
Kommunen kan få fastighetsskatteuppgifterna bara en gång. För de ändamål som nämnts ovan har kommunen rätt att lämna ut dessa uppgifter vidare till övriga myndigheter inom kommunen.
 
I tjänsterna för skattetagare syns fastighetsbeskattningsuppgifterna skatteårsvis för hela landet och enligt kommun. Uppgifterna är från tidpunkten för färdigställandet av fastighetsskatten. Tjänsten beskriver utvecklingen av fastighetsskatter, antalet fastigheter och beloppen av fastighetsskatter samt fördelningen i kommunerna och landskapen.
 
Servicenumret 029 497 021 besvarar frågor om fastighetsbeskattningen besvarar frågor om fastighetsbeskattningen. Där kan man också be om offentliga uppgifter som gäller fastighetsbeskattningen.
 
8.    Vad gäller en fastighet i vår kommun fattades redan för sex månader sedan ett beslut om avsevärd debitering av föregående års skatter men beloppet syns inte ännu i redovisningen av våra fastighetsskatter? Vad är orsaken?
 
Rättelseredovisningarna görs bara en gång per år och därför dröjer det innan ändringarna syns. De två senaste skatteåren rättas i april och tidigare skatteår i mars.
 
Utdelningarna i den första och andra rättelseredovisningen räknas utifrån uppgifterna om debiteringarna och inflödena i februari. Utdelningarna i senare rättelseredovisningar räknas utifrån uppgifterna om debiteringarna och inflödena i den december månad som föregår rättelseredovisningen. Därför syns inte de ändringar som gjorts i början av året ännu i samma års rättelser.
 
9.      Hur påverkas redovisningarna till skattetagarna av den ändring av inflödesperioderna för redovisningarna som trädde i kraft 1.9.2013?
 
År 2013 redovisades kvarskatterna för förtjänst- och kapitalinkomster i tre rater i stället för i två. Å andra sidan kunde förskottsåterbäringarna för 2012 dras av i redovisningen av samfundsskatten.
 
 


           Hur visas informationen i fråga om skattetagarsammanslagningar?

        I fråga om skattetagarsammanslagningar visas skattetagargruppen för den tidpunkt då frågan sänds för även tiden före sammanslagningen.

 

Tjänstens tekniska funktioner
 

Vilka webbläsare stöds av tjänsten?

Tjänsten stödjer:

  • Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyare versioner
  • Firefox 2.0 eller nyare versioner.
  • Om du använder en äldre version eller en annan webbläsare, kan det hända att tjänsten inte fungerar korrekt.

OBS! Aktivera Javascript och se till att kakfilerna kan sparas.

Hur är det med kakfiler?

  • Tjänsten använder kakfiler. Vid behov hittar du instruktioner för kakfiler under avsnittet Tekniska krav.

Varför avslutas inte sökningen av periodiska redovisningar om jag använder Firefox?

  • Det är fråga om webbläsarens egenskap. Du kan avsluta sökningen med hjälp av en ny sökning. Tryck alltså på knappen Sök.

Varför fungerar knappen "Öppna i ett tabellkalkylprogram" inte?

  • Problemet kan bero på att tjänsten stödjer i första hand versionen Microsoft Office Excel 2007. Genom att ladda ned ett gratis kompatibilitetspaket Compatibility Pack kan du överföra data med även de äldre Excel-versioner. Närmare information om nedladdningen av kompatibilitetspaketet finns i avsnittet Tekniska krav.