24.10.2019 Beloppet av förskottsinnehållningar – utvecklingen under redovisningsperioden oktober 2019

Skriv ut

I oktober 2019 redovisas förskottsinnehållningar till skattetagarna till ett belopp som är 50 miljoner euro (2,2 %) högre än året innan. Ökningen av det redovisade beloppet nådde inte samma nivå som under redovisningsperioden september, men den ligger i linje med det förväntade lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året och de bakomliggande orsakerna. 

Merparten av det intag av förskottsinnehållningar som redovisas i oktober består av de förskottsinnehållningar som verkställts i september (2,27 miljarder euro). De förskottsinnehållningar som verkställts i september och som redovisas i oktober har ökat med cirka 1 % jämfört med i fjol.
 
I oktober 2019 redovisas till skattetagarna förutom de förskottsinnehållningar som verkställts i september även förskottsinnehållningar för tidigare månader till ett belopp om cirka 94 miljoner euro. I oktober 2018 redovisades cirka 67 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader till skattetagarna.
 
I förhållande till året innan utgör således en stor del av ökningen av de redovisade förskottsinnehållningarna för oktober av förskottsinnehållningar för månaderna före september. De förskottsinnehållningar som betalats för sent ökade dock klart måttligare under redovisningsperioden oktober än i september och under de tidigare redovisningsperioderna 2019. Fördröjningarna i intaget av förskottsinnehållningar bedöms fortfarande bero på utmaningarna i samband med övergången till inkomstregisteranmälningar.
 
Utvecklingen av de förskottsinnehållningsbelopp som flutit in för sent bedöms enligt antalet uteblivna löneuppgiftsanmälningar som Skatteförvaltningen känner till inte tyda på att fördröjningarna i anknytning till inkomstregisteranmälningarna minskar, utan på att korrigeringar och kompletteringar som gjorts i anmälningarna för skatteperioderna före september skjutits upp till påföljande redovisningsperioder. Exempelvis flera kommuner och samkommuner har ännu inte lämnat in alla sina anmälningar om löneuppgifter. För en del kommuner och samkommuner handlar de oanmälda lönebeloppen antingen om betydande eurobelopp eller om lönebelopp som är stora i förhållande till totalbeloppet utbetalda löner. Skatteförvaltningen fortsätter att stödja kommunerna, uppgiftslämnarna och programvaruleverantörerna för att avhjälpa anmälningsbristerna så snart som möjligt.
 
Till följd av de ändringar som trädde i kraft inom förskottsuppbörden i början av 2019 förväntas det flyta in mer förskottsinnehållningar under slutet av 2019 än under året innan. Beloppet av förskottsinnehållningar som ska redovisas i oktober är som väntat större än året innan. Intaget av förskottsinnehållningar fördröjs dock fortfarande även av utmaningarna i anslutning till inkomstregisteranmälandet och av anmälningsbristerna. Intaget av förskottsinnehållningar ser fortsättningsvis ut att öka under slutet av 2019 framför allt genom de förskottsinnehållningar som verkställs i december och som redovisas till skattetagarna först 2020.
 
Det finns fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av inkomstskatter som flyter in från privatpersoner för skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än förväntat. Totalbeloppet av de förskottsinnehållningar som verkställs och redovisas för skatteåret 2019 väntas dock inte jämfört med året innan öka i samma proportion till den ökade lönesumman. Att intaget av förskottsinnehållningar blir lägre än förutsett torde skattetagarna slutligen kompenseras för efter att beskattningen för skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak genom mindre skatteåterbäringar än tidigare men också genom större kvarskatter än tidigare.

< Alla meddelanden