25.11.2019 Ennakonpidätysten määrän kehitys marraskuun 2019 tilitysjaksolla

Tulosta

Marraskuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä yhteensä 2,470 miljardia euroa, mikä on 159 miljoonaa euroa (6,9 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen. Sekä lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä että aiemmilta kuukausilta kertyneistä ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät kasvoivat selvästi edellisvuoteen nähden.
 

Pääosa marraskuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,34 mrd. €). Lokakuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna marraskuussa noin 3,8 % edellisvuotta enemmän. Tältä osin tilityksen kasvua vauhditti erityisesti vuositulorajaan perustuvalle ennakonpidätystavalle tyypillinen keskimääräisen ennakonpidätysprosentin kasvu verovuoden loppupuolella.

Marraskuussa tilitetään veronsaajille lokakuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi n. 133 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille marraskuussa n. 63 miljoonaa euroa. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten määrä kasvoi marraskuun tilitysjaksolla selvästi myös lokakuun tilitysjaksoon verrattuna ja oli samansuuntainen vuoden 2019 aiempiin tilitysjaksoihin nähden. Ennakonpidätysten kertymän kehityksen taustalla on tältä osin tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden korjaantuminen marraskuun tilitysjakson aikana.
 
Verohallinnon tiedossa olevien puuttuvien palkkatietoilmoitusten määrän perusteella myöhässä kertyneiden ennakonpidätysten määrä marraskuun tilitysjaksolla osoittaa tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden ja puutteiden vähentyneen. Esimerkiksi monien kuntien ja kuntayhtymien ilmoitustilanne parantui huomattavasti marraskuun tilitysjaksolla. Verohallinto jatkaa kuitenkin ilmoittajien ja ohjelmistotoimittajien tukemista vielä jäljellä olevien ilmoituspuutteiden korjaamiseksi mahdollisimman pian.
 
Verovuodelta 2019 marraskuun tilitysjaksoon mennessä tilitettyjen ennakonpidätysten ennustetta pienemmän kokonaismäärän arvioidaan johtuvan pääasiassa ennakonpidätystavan muutosten vaikutuksesta ennakonpidätysten kertymien ja tilitysten jaksotukseen. Tältäkin osin ennustetun ja toteutuneen ennakonpidätysten määrän ero kaventui odotetusti marraskuun tilitysjaksolla. Vaikka joulukuussa arvioidaan tilitettävän marraskuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä selvästi edellisvuotta enemmän, odotetaan vuodelta 2019 toimitettavien ennakonpidätysten kertymän ja tilitysten kasvun edelleen painottuvan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.
 
Edelleenkään ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina. 

< Kaikki tiedotteet