5.2.2013 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Tulosta

TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA SIIRTYY 1.6.2013 ALKAEN VEROHALLINTOON

Ratkaisuvallan pidättääkseen kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä.

Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttaminen siirtyy Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain (882/2012) 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta. Verohallinnolla on ratkaisuoikeus 1.6.2013 lukien vireille tulleisiin kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskeviin vapautushakemuksiin veronkantolain 38 a §:n nojalla. Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti.

Verosta vapauttamisen ratkaisuvalta säilyy kuitenkin kunnalla, jos se on ilmoittanut ratkaisuvallan pidättämisestä Verohallinnolle määräaikaan mennessä.

Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä 1.6.2013 - 31.12.2015. Jollei kunta ilmoita ratkaisuvallan pidättämisestä edellä mainittuun määräaikaan mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2015 koskien ajanjaksoa 1.1.2016 - 31.12.2018.

Ratkaisuvallan pidättämisilmoituksessa kunnan on ilmoitettava, koskeeko ratkaisuvallan pidätys kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai kumpaakin edellä mainituista. Verohallinto lähettää kunnalle sähköpostitse vahvistuksen kunnan ratkaisuvallan pidätyksestä. Luettelo ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista julkaistaan Verohallinnon Vero.fi-sivustolla.

Ennen 1.6.2013 vireille tulleisiin vapautushakemuksiin sovelletaan hakemusajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Kunnan ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä lähetetään Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto[at]vero.fi tai PL 325 00052 VERO

Verohallinnon yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Timo Saastamoinen, puh. 020 612 4111.

Lainkohdat: veronkantolaki (21.12.2012/882) 38 a, 38 b § ja siirtymäsäännös 1-4 mom.

Tiedoksi: Suomen kuntaliitto

Ilmoituslomake ratkaisuvallan pidättämisestä Mikäli linkki lomakkeeseen ei avaudu, lomake löytyy tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

< Kaikki tiedotteet